Історія Університету

Львівський торговельно-економічний університет – спадкоємець славних традицій Львівської комерційної академії та Львівського торговельно-економічного інституту, його витоки як навчального закладу з підготовки фахівців торговельної справи – у спеціалізованих школах, що діяли у Львові в першій половині XIX ст.

Львівський торговельно-економічний університет гордиться своєю двохсотрічною історією та званням найстарішого торговельно-економічного вищого навчального закладу України. Датою народження навчального закладу вважається 7 березня 1816 року – день створення Реальної школи. З того часу освітня установа активно розвивалась, тут роками напрацьовувались кооперативні традиції, зберігались таємниці успішного ведення торговельних справ.

8 вересня 1899 року за поданням Міністерства віросповідань та освіти імператор своєю постановою взяв до відома створення Державної торговельної школи у Львові. Повідомляючи про це рішення, міністр визначив, що школа повинна почати роботу 1 жовтня 1899 р., затвердив її навчальні плани та призначив тимчасовим керівником школи проф. А. Павловського.

Офіційне відкриття вищої торговельної школи у Львові відбулося в понеділок, 2 жовтня 1899 року в приміщенні будинку Скарбка (тепер будинок Українського драматичного театру ім. М.Заньковецької). 

У 1902 році Вища торговельна школа здобула статус Академії – стала називатися Торговельною академією, її офіційно визнано основним освітнім осередком в Галичині з підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері торгівлі.

У 1922 році Торговельну академію було реорганізовано у вищу школу закордонної торгівлі. Реорганізація відбулася відповідно до ухвали пленарного засідання Торговельної і Промислової палати від 3 квітня 1922 року. В жовтні 1922 року Міністерство релігії та освіти Рескриптом № 9360, за згодою Міністерства промисловості і торгівлі, затвердило статут і навчальні плани Вищої школи закордонної торгівлі у Львові і надало їй привілейоване становище у правах шкільного контролю, затвердження професорського складу, наукових та екзаменаційних правил. Ректором знову було призначено А. Павловського. Його заступниками стали доктори, професори Г. Коров та С. Рузевич (обидва загинули від рук гітлерівців у перші дні окупації Львова).

Вища школа закордонної торгівлі давала своїм випускникам професійні знання, що дозволяло займатися комерційною діяльністю як у Польській державі, так і за її межами. Навчання тривало три роки (один рік - підготовчий курс і 2 роки - професійна освіта). Високий рівень підготовки спеціалістів та багата матеріальна база дали змогу Вищій школі отримати в 1937 році статус Академії. З 1936 року Академія зовнішньої торгівлі розміщувалася в новому, спеціально збудованому будинку на вул.Сакраменток, 10 (тепер – вул.М.Туган-Барановського, 10), де і досі – головний корпус університету.

Після встановлення в Західній Україні радянської влади Академію реорганізовано в Інститут радянської торгівлі (Постанова Ради народних комісарів УРСР № 842 від 11 червня 1940 р.). З 1945 р. у Львові функціонують два вищі торговельні навчальні заклади. З Харкова переведено Український радянський інститут кооперативної торгівлі. Цей вуз був одним з чотирьох інститутів ім.М.Туган-Барановського, що під назвою Торговельно-товарознавчий інститут діяв у Києві, потім – в Одесі, а з 1944 р. – у Харкові.

Київський кооперативний інститут ім. М.Туган-Барановського почав свою діяльність 1 січня 1920 р., вирісши з вищих кооперативних інструкторських курсів, які існували при Центральному Українському кооперативному комітетові з осені 1917 р. Це був перший в Україні вищий навчальний заклад, що готував кадри для споживчої кооперації.

У 1947 р. шляхом об'єднання Львівського інституту радянської торгівлі та Інституту радянської кооперативної торгівлі було створено Львівський торговельно-економічний інститут, який спеціалізувався на підготовці фахівців для системи кооперації – бухгалтерів, економістів, товарознавців. 

Сьогодні університет – це сучасна освітньо-наукова уставнова європейського зразка ІV-го рівня акредитації, де створено всі передумови для успішного навчання і наукового росту молоді до рівня висококваліфікованих фахівців, що відповідає сучасним вимогам роботодавців. Наша Alma-Mater є постійний лауреатом у рейтингах українських вишів і має вагомі переваги над іншими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців з торгівлі та економіки.

На даний час професорсько-викладацький склад університету налічує 260 осіб, з яких 17 академіків різних галузевих академій наук України, 39 професорів, докторів наук, 167 кандидатів наук, доцентів. Працює аспірантура, докторантура та спеціалізовані ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

В університеті навчання студентів забезпечене належним методичним забезпеченням (підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками), серед них – праці професорсько-викладацького колективу університету.  

Бібліотечний фонд університету складає майже 500 тисяч примірників, який комплектується літературою з питань економіки, торгівлі, товарознавства, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, банківської справи, фінансів, менеджменту, міжнародно-економічних відносин, історії кооперації в Україні тощо. У зв’язку з комп’ютеризацією навчального процесу в університеті функціонує електронна бібліотека. 

Наші студенти, починаючи із 3-го курсу (або 1-го скороченого терміну навчання) мають можливість пройти військову підготовку в Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, з якою у нас підписано угоду про співпрацю.

Проживання у гуртожитку доступне для всіх студентів університету, які його потребують. Дбаючи про духовне збагачення студентської молоді, у гуртожитках функціонують дві студентські каплиці. Усі навчальні корпуси та гуртожитки мають доступ до мережі Інтернет.

У структурі університету функціонують: Український інститут “Укоопінформпроект”, Науково-дослідна лабораторія економічної оцінки, Бізнес центр “Інтерекономіка”, Центр сучасних європейських мов ЛТЕУ, Кадрова агенція, видавництво. На базі університету створено навчально-науковий комплекс “Академія”, до складу якого увійшли кооперативні коледжі, технікуми, училища та понад 40 львівських загальноосвітніх шкіл. 

Професорсько-викладацький колектив університету співпрацює з навчальними закладами, США, Англії, Канади, Австрії, Угорщини, Франції, Німеччини, Росії та Польщі. Партнери академії –Університет ІМС м. Кремс (Австрія), Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Європейський університет Кіпру, Асоціація університетів Центральної та Східної Європи (Італія), Молдовський торговельно-кооперативний університет, Балтійська Міжнародна Академія, Фінансово-економічний університет Таджикистану, Рудненський індустріальний інститут, Економічний університет у Вроцлаві, університет м. Перуджа (Італія), Асоціація університетів Центральної і Східної Європи (Італія) та Краківський університет.

Студенти університету мають можливість приймати участь у програмах обміну студентами, які практикуються між університетом та навчальними закладами країн Євросоюзу та США. Крім того, представники вишу приймають активну участь у різноманітних програмах досліджень у Великій Британії, Ізраїлі, Марокко, Австрії та Німеччині.

Історична довідка про двохсотліття з дня заснування Львівського торговельно-економічного університету