Акредитаційна експертиза ОПП "Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

19.12.2018 19:43

19 грудня 2018 року в університеті розпочала роботу експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі: професора кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н. Парасій-Вергуненко І.М., (голова комісії) та завідувача кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління Тернопільського національного економічного університету, д. е.н., професора Лучко М.Р.