Круглий стіл з обговорення проєкту освітньо-наукової програми "Економіка"

21.06.2022 12:00

20 червня 2022 року в онлайн-форматі відбулося засідання «круглого столу» з обговорення проєкту освітньо-наукової програми "Економіка" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, розробленого на кафедрі економіки університету, з представниками освітянської спільноти.

Метою обговорення - обмін думками щодо покращення освітньо-наукової програми на основі накопиченого закладами вищої освіти України досвіду провадження підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем та проходження акредитаційних експертиз.
Проєкт освітньо-наукової програми "Економіка" представили гарант ОНП, д.е.н., проф., завідувачка кафедри економіки ЛТЕУ Міценко Н.Г., а також члени проєктної групи - д.е.н., проф. Шевчик Б.М., к.е.н., проф. Ковтун О.І. та аспірантка Трофименко К.
Проф. Міценко Н.Г. презентувала проєкт програми, зазначивши, що він розроблений на основі Стандарту вищої освіти зі спеціальності 051 "Економіка" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 10.05.2022 р. № 424. Було акцентовано увагу на формулюванні мети, опису предметної області, основному фокусі, особливостях програми, програмних компетентностях і результатах навчання, переліку освітніх компонент, а також матрицях відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми та забезпечення результатів навчання відповідними компонентами освітньо-наукової програми.
Д.е.н., професорка кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва Університету ім. А. Нобеля (м. Дніпро) В.А. Павлова відзначила вдалу структуру та наповненість представленої програми, чітке визначення її особливостей та уточнила процедуру організації вибору дисциплін здобувачами.
Цінні поради щодо підвищення якості освітньо-наукової програми надала розробникам д.е.н., проф., завідувачка кафедри бізнес-економіки та підприємництва Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана І.М. Репіна, зазначивши необхідність опанування здобувачами ступеня доктора філософії знаннями з управління проєктами (науковими, інноваційними) та вказавши на можливості відповідного коригування навчального плану.
Д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємства Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро) Жадько К.С. поділився своїм досвідом акредитації освітньо-наукової програми і підкреслив важливість формулювання унікальності пропонованої здобувачам програми.
В обговоренні прийняла участь д.е.н., проф., завідувачка кафедри економіки та фінансів Мукачівського державного університету Т.В. Черничко. Вона схвалила орієнтацію освітньо-наукової програми на дослідження у сфері обігу товарів та послуг, зважаючи на тривалий час підготовки аспірантів саме в цьому напрямку досліджень та виконувані в університеті науково-дослідні теми щодо розвитку зазначеної сфері економіки. Наголосила на достатності кадрового, матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного забезпечення для успішної реалізації освітньо-наукової програми.
Долучилася до процесу обговорення представленого проєкту д.е.н., професорка кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету Березіна Л.М., яка звернула увагу учасників круглого столу на актуальність оволодіння здобувачами економіко-математичним інструментарієм наукових досліджень та управління науковими проєктами. Позитивно відзначила орієнтацію ОНП на дослідження економічних систем різного рівня.
Гарним враженням від проєкту представленої програми поділилася д.е.н., професорка кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету Гончар О.І. Вона відзначила спрямованість освітньо-наукової програми на формування висококваліфікованих фахівців як для бізнесу, так і для органів державного управління, освіти та науки.
Під час засідання круглого столу поради щодо покращення якості освітньо-наукової програми надали д.е.н., проф., заст. директора ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України" з наукової роботи Сторонянська І.З., д.е.н., проф., завідувачка кафедри економіки та бізнесу Державного біотехнологічного університету (м. Харків) Гросул В.А., д.е.н., проф., декан економічного факультету Запорізького національного університету Череп А.В., д.е.н., доц., проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету Літвінов О. С.
Круглий стіл відбувся в атмосфері взаємопідтримки та доброзичливості, за що гарант програми, проф. Міценко Н.Г. висловила щиру вдячність. Отримані рекомендації, безсумнівно, дозволять вдосконалити проєкт освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії у сфері економіки.