Економічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка

12 березня 2015 року на базі Львівського торговельно-економічного університету розпочато роботу економічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), до якої увійшли провідні вчені навчального закладу.

Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) сьогодні – це основана на власній методології громадська академія наук з розгалуженою системою освячених більш як віковою традицією наукових видань з проблем гуманітарних та стислих наук та штатною інфраструктурою для забезпечення творчого процесу. Відповідно до засад свого статуту, сформованих більш як сто років тому, НТШ спрямовує науковий потенціал вчених на відродження та модерне становлення Української нації та її державності. НТШ в Україні об'єднує понад 1400 вчених, які зосереджені в 6 секціях та 35 різнопрофільних комісіях, що надає Товариству універсальний академічний статус. Показово, що Економічна комісія створена у найстарішому торговельно-економічному вищому навчальному закладі України, який має понад двохсотрічну історію.

Голова Економічної комісії НТШ – професор Куцик Петро Олексійович, д.е.н., ректор ЛТЕУ

Освіта: вища, закінчив Львівський торговельно-економічний інститут, 1990 р., за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”

Трудову діяльність розпочав у серпні 1990 року на посаді голови ревізійної комісії Великоберезнянської РСС Закарпатської ОСС, З грудня 1990 року по грудень 1993 року навчався в аспірантурі Львівського торговельно-економічного інституту.

Науково-педагогічну роботу у вищому навчальному закладі розпочав у 1993 році. Науково-педагогічний стаж складає 23 роки, а саме (1993 – 2000 роки – асистент кафедри бухгалтерського обліку; 2001 – 2002 роки – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку; 2002 – 2011 роки – доцент кафедри бухгалтерського обліку Рішенням атестаційної колегії від 23 жовтня 2003 року протокол № 4/34-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку (атестат доцента ДЦ № 008560 від 23 жовтня 2003 року); з квітня 2011 року по даний час – професор кафедри бухгалтерського обліку. Рішенням атестаційної колегії від 14 квітня 2011 року протокол № 2/40-П присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку (атестат професора 12ПР № 006846 від 14 квітня 2011 р.).

З лютого 2001 року до березня 2003 року – заступник декана економічного факультету Львівської комерційної академії, з березня 2003 року до червня 2005 року – заступник директора Інституту економіки та фінансів з питань навчальної роботи, з червня 2005 року до березня 2007 року – директор Інституту економіки та фінансів, з березня 2007 року до квітня 2014 року – перший проректор Львівської комерційної академії, а з 7 квітня 2014 року по даний час – ректор Львівського торговельно-економічного університету (до 15 квітня 2016 року – Львівська комерційна академія).

За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, вагомі досягнення у науково-педагогічній роботі нагороджений відзнаками та грамотами: нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” 2007 р.; почесною трудовою відзнакою “Знак пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), 2007 р.; Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 р.; Почесною грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України, 2016 р.

Опублікував 239 наукових і навчально-методичних праць, з них 177 наукових та 62 навчально-методичних праць. Співавтор 15 навчальних посібників і підручників, 16 монографій.

Детальніше про наукову діяльність проф. Куцика П. О. – у форматі .pdf.

Заступник Голови Економічної комісії НТШ – професор Семак Богдан Богданович, д.е.н., проректор ЛТЕУ з наукової роботи

Cемак Б.Б. народився 30 березня  1970 р. у м. Львові. У 1987 р. закінчив Львівську середню школу №4 з поглибленим вивченням англійської мови. У 1988-1989 роках проходив службу у лавах Збройних Сил. У 1993 р. з відзнакою закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Товарознавство промислових товарів”.

У вересні 1993 р. розпочав трудовий шлях на посаді асистента кафедри маркетингу і ЗЕД Львівського торгово-економічного інституту. З жовтня 1995 р. по січень 1996 р. проходив стажування за програмою Британської Ради у Гамберсайдському університеті (Велика Британія). У грудні 1997 р. в Київському Національному Торгово-економічному Університеті захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. У 2002 році йому було присвоєно вчене звання доцента. У 2002-2003 роках брав активну участь у семінарах Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME) у Судаку (АР Крим), Києві та Львові.

З вересня 1998 р. по червень 2012 р. працював на посаді заступника декана з навчально-методичної роботи факультету міжнародних економічних відносин. У 2000-2013 роках працював на посаді доцента кафедри маркетингу. У лютому 2013 року в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) захистив дисертацію на тему: “Формування вітчизняного ринку екологічно безпечної сировини текстильної промисловості: методологічні засади і практика” та здобув вчений ступінь доктора економічних наук.

Семак Б.Б. – автор понад 145 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій: “Наукові засади формування ринку рослинної технічної сировини та його окремих сегментів в Україні” (2007), “Теоретико–методологічні основи формування вітчизняного сировинного ринку екологічно безпечних товарів текстильної промисловості” (2011), а також навчального посібника “Маркетингова політика розподілу” (2010). На даний час  викладає курси: “Маркетинг”, “Міжнародний маркетинг”, “Маркетингова політика розподілу”, “Маркетинговий менеджмент”. Семак Б.Б. – член Наукового товариства ім. Т. Шевченка,  член спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університету.

Детальніше про наукову діяльність проф. Семака Б. Б. – у форматі .pdf.

Склад Економічної комісії

1. Гелей Степан Дмитрович, доктор історичних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи ЛТЕУ, дійсний член НТШ

Відмінник народної освіти, нагороджений медаллю МОН України "Петро Могила", Лауреат літературної премії ім. Романа Федорова, член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Львівського національного університету ім. І. Франка. За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні Університетом Галицького козацтва імені Петра Сагайдачного нагороджений орденом Петра Сагайдачного (2016).

Детальніше про наукову діяльність проф. Гелея С. Д. – у форматі .pdf.

2. Мединська Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування

До наукових інтересів вченого відносяться питання: реформування податкової системи, ефективності податкового менеджменту, проблем функціонування місцевих фінансів, шляхів вдосконалення фінансового планування і прогнозування на підприємствах. За весь період науково-педагогічної діяльності Мединська Т.В. опублікувала 130 праць, з них – 97 наукових, 35 навчальних посібників та інших науково-методичних розробок із дисциплін кафедри. Апробація результатів наукових досліджень відбулась у понад 55 міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і практичних конференціях.

Детальніше про наукову діяльність доц. Мединської Т. В. – у системі бібілографічних посилань scholar.google

3. Мицак Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування

Автор понад 50 наукових публікацій, 2 посібників з грифом МОН, співавтор 2 монографій. Керувала та брала участь у виконанні понад 5 науково-дослідних тем. Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 50, у т. ч. за останні 5 років – 26.

Сфера наукових інтересів: Фінансові відносини на всіх рівнях економічної системи країни, регіону, суб’єктів господарювання; Кредит і кредитний ринок як елементи і інструменти фінансового ринку; Управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання; Міжнародні фінансові відноси в системі світового господарства.

4. Перепьолкіна Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
У 2007 році на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Монетарна політика в системі факторів економічного зростання в Україні». У 2015 році Перепьолкіна О.О. вступила до Наукового товариства імені Шевченка. 16 грудня 2015 р. Перепьолкіну О.О. було обрано Головою Наукового товариства молодих вчених Університету. Напрям наукових досліджень – грошово-кредитне регулювання, валютна політика, економічне зростання.
Детальніше про наукову діяльність доц. Перепьолкіної О. О. – у форматі .pdf.

5. Чуй Ірина Романівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурна перебудова економіки в умовах її ринкової трансформації». Автор більше двадцяти наукових статей, співавтором навчальних посібників «Фінансовий менеджмент» (з грифом МОН України), «Фінанси» (з грифом МОН України), «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері», навчально-методичного посібника з дисципліни «Податкова система», Методичних рекомендацій з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств на замовлення Укоопспілки. За всіма дисциплінами було розроблено та впроваджено дистанційні курси у системі Мoodle.

6. Полякова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

У 1995 році закінчила навчання у Львівській комерційні академії за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” і отримала кваліфікацію “Економіст зі знанням іноземної мов”. У 1995-2000 рр. працювала інспектором у Львівському обласному управлінні зовнішніх економічних зв’язків. У 2002 році в Українській академії зовнішньої торгівлі (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему “Прямі іноземні інвестиції як фактор соціально-економічного розвитку регіону” за спеціальністю “Світове господарство і МЕВ”. У липні 2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції”.
Є автором понад 200 друкованих праць. Нагороджена Грамотою Центральної спілки  споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2004 р.); Почесною Грамотою Львівської обласної державної адміністрації  (2007 р.); Грамотою  Львівської обласної ради (2016 р.); Почесною трудовою відзнакою Укоопспілки «Знак пошани» (2019 р.); Почесною грамотою Львівського торговельно-економічного університету (2019, 2020 рр.); Подякою Прем’єр-міністра України (2021 р.)
Детальніше про наукову діяльність проф. Полякової Ю. В.:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ThF-9qkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

7. Скриньковський Руслан Миколайович, кандидат економічних наук, професор; член НТШ (від 2010 р.); член-кореспондент Української академії наук, член Національної спілки журналістів України. Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (2015 р.), лауреат Премії УАН (2019 р.).

У 2008-2013 рр. працював у Національному університеті “Львівська політехніка”. З 2013 р. – працює у Львівському університеті бізнесу та права: від 2019 р. – професор кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, з 2023 р. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.140.01 у Львівському університеті бізнесу та права (2019-2021 рр.) з присудження наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук.
Автор, співавтор близько 150 наукових праць, а також довідників і навчальних посібників, які використовується у навчальному процесі Львівського державного університету внутрішніх справ, Національного університету “Львівська політехніка”, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та ін. Підготував 5 кандидатів економічних наук і 2 кандидати юридичних наук.
Нагороджений Грамотою Львівської обласної ради, Почесними грамотами Львівської обласної державної адміністрації, Грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України. 17 листопада 2021 р. отримав Подяку від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
Детальніше про наукову діяльність проф. Скриньковського Р. М.:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2180-8055
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36081006400
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=y-fIp-0AAAAJ&hl=en

 

8. Шайда Оксана Євдокимівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет (диплом з відзнакою)  у 1997 р. Навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання впливу податкової політики на ділову активність суб’єктів підприємницької діяльності» захистила у 2001 р.
В дослідженнях доц. Шайди О. Є. пріоритет отримали  питання економічної дипломатії та розвитку дипломатії України.
Детальніше про наукову діяльність доц. Шайди О. В.:
ORCID ID: 0000-0003-1666-0436
Researcher ID: F-9712-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=j_7nbXwAAAAJ

Секретар Економічної комісії – к.е.н., доцент Семів Сергій Романович

У 2001 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки». В даний час працює на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ. У 2006 році виграв конкурс на отримання гранту Президента України для молодих вчених відповідно до Розпорядження Президента України № 1279/2005-рп. (тема затверджена Державним фондом фундаментальних досліджень).

Є автором понад 80 друкованих праць. Активно співпрацює з органами державного управління на місцевому рівні, був відповідальним виконавцем та керівником понад 15 науково-дослідних тем, державних регіональних, галузевих стратегій та програм. У 2016 році нагороджений почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки).

Детальніше про наукові досягнення доц. Семіва С. Р. у форматі .pdf.

Контакти

Адреса:

м. Львів

вул. Туган-Барановського, 10

каб. 221

 

Тел.:

(032) 295-81-18;

(097) 188-59-75

 

E-mail: centercoop@gmail.com