К 35.840.03 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Засідання спеціалізованої вченої ради від 15 березня 2021 року

15 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувачки кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету Вовчик Наталії Леонівни на тему “Інтегрована система обліку і контролю витрат в управлінні якістю продукції” (науковий керівник: доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу Львівського торговельно-економічного університету Воронко Роман Михайлович).

У роботі удосконалено методичні засади інтегрованого обліку витрат на якість молокопереробних підприємств з використанням запропонованої системи рахунків, що дає змогу організувати ефективний процес формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень; процес прогнозування та визначення очікуваних витрат на якість за допомогою системи операційних бюджетів  витрат залежно від інформаційних потреб управління, що забезпечить ефективне функціонування методичної підсистеми інтегрованого обліку в управлінні якістю та безпечністю; організаційно-методичну концепцію внутрішнього контролю витрат на якість продукції молокопереробних підприємств, яка передбачає логічну послідовність і єдність у застосуванні методичних прийомів у розрізі стадій процесу внутрішнього контролю (початкова, дослідна, завершальна, моніторингова); систему контролю за виконанням бюджетів з використанням запропонованого контрольно-аналітичного інструментарію, що дозволяє оцінити доцільність та ефективність використання ресурсів і попереджувати непродуктивні витрати чим забезпечується системність та комплексність внутрішнього контролю.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 3 липня 2019 року

03 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Кузьми Христини Володимирівни на тему “Облік і внутрішній контроль комісійних операцій підприємства” (науковий керівник: кандидат економічних наук, професор, ректор, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Куцик Петро Олексійович).
У роботі удосконалено організаційні аспекти облікової системи шляхом формалізації облікової політики комісійних операцій підприємства як упорядкованого процесу формування інформації на теоретичному, методичному та технічному рівнях; розроблено нові та удосконалено діючі форми первинних документів щодо оформлення комісійних операцій; запропоновано методику обліку комісійних операцій підприємства, яка базується на виокремленні основних бізнес-процесів підприємств торгівлі та належній аналітичній деталізації; адаптовано методику внутрішнього контролю під діяльність підприємств, які здійснюють комісійні операції, яка полягає у застосуванні виокремлених контрольних процедур за окремими об’єктами, бізнес-процесами і рівнями контролю; розроблено підходи до розкриття комісійних операцій у внутрішній управлінській звітності, яка враховує складну детермінацію та динамічність обліково-інформаційної системи і комплекс вимог, враховуючи потреби управління підприємством, а також порядок оцінки ефективності здійснення комісійних операцій через систему економічної діагностики підприємства.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 3 липня 2019 року

03 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Мохняка Володимира Степановича на тему “Організація і методика обліку та контролю у кредитних спілках” (науковий керівник: кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Бачинський Василь Іванович).
У роботі розроблено до використання у кредитних спілках форми аналітичного обліку вкладів на депозитні рахунки кредитних спілок та розрахунків за виданими кредитами; запропоновано доповнити фінансову звітність важливими для користувачів статтями з відображення об’єктів бухгалтерського обліку, характерних для кредитних спілок – залишку довготермінової дебіторської заборгованості за виданими позиками членам кредитної спілки, поточної дебіторської заборгованості за виданими позиками членам кредитної спілки, у тому числі протермінованої; залишку довготермінової кредиторської заборгованості за отриманими депозитами, поточної кредиторської заборгованості за отриманими депозитами; грошових резервів; пайового капіталу; резервів капіталу; доходу від надання позик; відсоткових витрат за депозитами тощо; адаптовано класифікацію контролю до діяльності кредитних спілок з виділенням ознаки “за предметом контролю”, яка враховує специфічний характер діяльності кредитних спілок як фінансових інститутів; удосконалено систему контролю кредитних спілок, яка охоплює суб’єктів зовнішнього і внутрішнього контролю, об’єкти контролю та контрольні дії; критерії організаційної побудови системи внутрішнього контролю кредитних спілок з врахуванням досвіду організації такого виду контролю у корпоративних структурах як найбільш розвинутих формах організації підприємництва.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 2 липня 2019 року

02 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету Мартинюк Наталії Юріївни на тему “Управлінський облік і контроль якості на підприємствах будівельної галузі” (науковий керівник: доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки  Садовська Ірина Борисівна).
У роботі досліджено поняття управлінського обліку якості, яке визначається як функціональна підсистема обліку, що має власні специфічні методи та може запозичувати інструменти з суміжних дисциплін, та дає змогу виявити пріоритетний обліковий інструментарій, що потребує адаптації і вдосконалення; методику управлінського обліку витрат на якість із урахуванням специфіки будівельної діяльності та інтеграції інформації фінансового й управлінського обліку витрат на якість; визначено структуру витрат на якість за “Моделлю попередження, оцінки й втрат” та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку як вдосконалення методики їх обліку, бюджетування і управлінського контролю; удосконалено механізм взаємодії управлінського обліку та аудиту якості шляхом впровадження управлінських звітів на вимогу щодо оцінки втрат, спричинених невідповідностями, та для обґрунтування рішень про проведення корегувальних дій та заходів із попередження появи невідповідностей; розроблено форми Бюджету витрат на якість, Бюджету витрат на вдосконалення якості, що дозволяє здійснювати управлінський контроль та покращує інформаційне забезпечення управління якістю, посилює можливості стратегічного управління підприємством у контексті якості та досягнення конкурентних переваг; чинні внутрішні регламентні документи з організації обліку витрат на якість та запропоновано нові форми управлінської звітності з використанням показників оцінки якості для проведення моніторингу та зовнішнього бенчмаркінгу, що дозволяє здійснювати управлінський контроль та оперативне управління якістю на основі вчасного виявлення браку та інших видів втрат.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 2 липня 2019 року

02 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Курак Анастасії Іванівни на тему “Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства” (науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Головацька Світлана Іванівна).
У роботі розроблено обліково-організаційну складову політики управління ризиками підприємства, формалізовану в облікову політику щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів; методику управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів, яка включає систему бухгалтерських рахунків, порядок відображення на них господарських операцій, первинне документування, облікові реєстри та внутрішні регулюючі документи;  систему бюджетів забезпечень майбутніх витрат і платежів з урахуванням їх економічної сутності та функціонального призначення; розвинуто методичні прийоми розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів шляхом удосконалення діючих та розроблення нових форм фінансової, корпоративної, внутрішньої та інтегрованої звітності підприємств; удосконалено організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів,  яке включає об’єкти, інформаційну базу, методичні прийоми здійснення, узагальнення і реалізації результатів контролю та внутрішні регулюючі документи.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 22 травня 2019 року

22 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка Мулінської Галини Володимирівни на тему “Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів” (науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка Струк Наталія Семенівна).
У роботі досліджено теоретичні і методичні основи обліку й аналізу витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів; розроблено порядок включення вартості транспортних послуг до первісної вартості та собівартості реалізації нафтопродуктів через фактурування; організаційні засади обліку адміністративних витрат, витрат на збут і витрат іншої операційної діяльності за місцями їх виникнення та процесами здійснення операційної діяльності відповідно до розробленої номенклатури статей витрат операційної діяльності, структури субрахунків й аналітичних рахунків, можливостей обліково-аналітичних програм у роздрібній торгівлі нафтопродуктами; алгоритм дій облікового персоналу в умовах виникнення проблемних ситуацій під час оприбуткування нафтопродуктів на автозаправних станціях та кореспонденцію рахунків для відображення нестач під час транспортування нафтопродуктів між внутрішніми підрозділами торговельних підприємств; методичний підхід до аналізу витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів через визначення впливу коливань їх густини на виникнення перевитрат (економії) нафтопродуктів, а відтак на собівартість реалізації нафтопродуктів; науково-прикладний підхід до аналізу витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів за місцями їх виникнення та статтями калькуляції, через виокремлення критеріїв поділу автозаправних станцій на великі, середні та малі; спосіб використання результатів аналізу витрат на електроенергію для їх прогнозування через побудову економетричної мультиплікативної моделі.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 22 травня 2019 року

22 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку та оподаткування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи” Кійка Юрія Тарасовича на тему “Внутрішній аудит діяльності банків: організаційно-методичне забезпечення” (науковий керівник: доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та оподаткування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи” Любенко Андрій Миколайович).
У роботі досліджено організаційні та методичні засади внутрішнього аудиту банків; удосконалено теоретико-методичні основи аудиту процесів банку в частині обґрунтування його типів, таких як аудит бізнес-процесів і процесно-орієнтований аудит; розроблено систему оцінки діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку з урахуванням: оцінки радою банку (аудиторським комітетом) і правлінням банку; самооцінки працівників підрозділу внутрішнього аудиту; оцінки діяльності підрозділу внутрішнього аудиту його керівником; оцінки роботи підрозділу внутрішнього аудиту об’єктом його перевірки; оцінки аудиторів керівником підрозділу внутрішнього аудиту; методичний інструментарій оцінки ризику діяльності об’єктів внутрішнього аудиту в частині ризик-орієнтованого планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту; виокремлення та обґрунтування додаткових критеріїв оцінки ризиків діяльності об’єктів внутрішнього аудиту; обґрунтування взаємозв’язків аудиторських процесів у комп’ютерному середовищі банків, де удосконалено роботу з постановкою і контролем виконання завдань, плануванням роботи підрозділу внутрішнього аудиту; класифікацію видів програмного забезпечення для автоматизації аудиторських процесів; змістове наповнення та засади формування структури Положення про підрозділ внутрішнього аудиту з врахуванням сучасних потреб банківського ринку, регламентування самооцінки персоналу підрозділу внутрішнього аудиту і ризик-орієнтованого підходу до планування контрольних заходів.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 06 липня 2018 року

06 липня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації аспіранта кафедри бухгалтерського обліку Левковича Андрія Васильовича на тему “Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств” (науковий керівник: кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Медвідь Любов Гнатівна).
У роботі удосконалено класифікацію логістичних витрат, яка, на відміну від існуючих, деталізує склад логістичних витрат за фазами логістики та структурними підрозділами, що задіяні у логістичних процесах, враховуючи організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів, що створює передумови для їх ідентифікації, обліку та внутрішнього контролю; організаційно-інформаційне забезпечення системи управління логістичними витратами на основі виокремлених двох рівнів центрів відповідальності (з використанням розроблених автором Довідника логістичних витрат та Рекомендацій з формування центрів відповідальності щодо логістичних витрат); методику обліку логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів за центрами відповідальності, основою якої є розроблені робочий план рахунків, схеми відображення логістичних витрат на аналітичних рахунках обліку та Методичні вказівкі з обліку логістичних витрат виробничих підприємств; систему бюджетування логістичних витрат за центрами відповідальності з урахуванням організаційно-технологічних особливостей виробництва контрольно-вимірювальних приладів і логістичних процесів підприємства, яка базується на бюджетах структурних підрозділів у розрізі статей витрат і фаз логістичної діяльності за елементами витрат, що дозволяє забезпечити оперативне планування логістичних витрат;  організаційно-методичні засади внутрішнього контролю логістичних витрат підприємств з визначенням мети, принципів, завдань, об’єктів і суб’єктів контролю та використанням розроблених звітів про виконання бюджетів логістичних витрат та контрольно-аналітичних відомостей виконання бюджетів логістичних витрат двох рівнів центрів відповідальності.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 22 червня 2018 року

22 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача, асистента кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка Мелеха Ярослава Романовича на тему “Облік і аналіз нематеріальних спортивних активів футбольних клубів” (науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка Дутчак Ірина Богданівна).
У роботі  розроблено методично-організаційне забезпечення облікового відображення у складі нематеріальних спортивних активів отриманих прав реєстрацій гравців з обґрунтуванням застосування методу капіталізації і амортизації (у випадках здійснення клубами витрат на продовження контрактів, реєстрації вільних агентів і укладення першого професійного контракту з молодими гравцями) як нових груп об’єктів у частині визнання й оцінки з відкриттям додаткового субрахунку 126 “Нематеріальні спортивні активи”, що дасть змогу забезпечити якісно новий рівень управління людським капіталом у футбольних клубах; удосконалено положення про облікову політику футбольних клубів у частині розмежування витрат, що капіталізуються, та витрат на утримання у складі собівартості спортивної послуги, відображення трансферних платежів, формування резервів для коригування первісної вартості; методичний підхід формування й використання забезпечення коригування первісної вартості прав реєстрацій гравців на суму ймовірних майбутніх платежів за продуктивність футболістів за умовами трансферних контрактів; систему аналітичних рахунків для відображення кожного зареєстрованого за клубом права використання футболіста; фінансову звітність за рахунок доповнення додатковими рядками для розкриття інформації про нематеріальні спортивні активи, приміток до річної фінансової звітності за МСФЗ (формат розкриття інформації про нематеріальні спортивні активи), управлінську звітність через розробку звітів про наявність і рух прав реєстрацій гравців; методичний підхід до здійснення факторного аналізу вартості придбаних за трансферними контрактами прав реєстрацій гравців із застосуванням методів регресійного аналізу через обґрунтування показників фізичних характеристик, продуктивності гравців і статусу клубів з урахуванням обмежень показника вершини кар’єри гравця, що відповідають потребам запропонованої моделі оцінки трансферної вартості та дають змогу визначити початкову ціну трансферу гравця; порядок документального оформлення наявності та змін прав реєстрації гравців і тренерів через розробку первинних і зведених документів, що забезпечує суцільне і безперервне відображення усіх придбаних (отриманих) прав реєстрацій для формування показників аналітичного і синтетичного обліку, складання фінансової та управлінської звітності тощо.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 10 травня 2017 року

10 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації аспірантки кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Рудницької Олени Василівни на тему “Управлінський облік основних бізнес-процесів підприємств торгівлі” (науковий керівник: к.е.н., професор Бачинський В.І., завідувач кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету).

У роботі  розроблено загальну схему процесно-орієнтованого обліку витрат на підприємствах торгівлі, яка включає: місця виникнення витрат; бізнес-процеси, облікові вимірники, витрати за процесами; форми звітності управлінського обліку, побудовані на базі облікових даних про витрати за основними бізнес-процесами; методичне положення щодо економічного аналізу операційної діяльності через розкриття основних напрямів та механізмів аналізу витрат, доходів і фінансових результатів за бізнес-процесами торговельного підприємства; форму стратегічної карти основних бізнес-процесів торгівлі у розрізі проекцій “Фінанси”, “Клієнти”, “Внутрішні бізнес-процеси”, “Розвиток і навчання”; запропоновано класифікацію витрат за статтями бізнес-процесів закупівлі, транспортування, зберігання і реалізації товарів, що є основою їх управлінського обліку та формування звітності про виконання бюджетів витрат за основними бізнес-процесами і центрами відповідальності та структуризацію витрат на синтетичному рахунку 93 “Витрати на збут” з виокремленням інформації витрат за центрами відповідальності; вдосконалено методичне забезпечення стратегічного аналізу в частині оцінки ефективності основних бізнес-процесів торговельного підприємства шляхом визначення основних ключових фінансових та нефінансових показників.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 30 червня 2016 року

30 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Домбик Ольги Миколаївни на тему “Облік і внутрішній контроль в управлінні діяльністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу” (науковий керівник: к.е.н., професор Куцик П.О., ректор Львівського торговельно-економічного університету).

У роботі розроблено організаційно-методичне забезпечення обліку і внутрішнього контролю в управлінні діяльністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу для формування аналітичної інформації за кожним центром відповідальності; запропоновано методику обліку спеціалізованих робочих активів підприємств готельно-ресторанного бізнесу, основою якого є деталізований робочий план рахунків й розроблені регістри обліку; удосконалено методику обліку результатів діяльності як систему взаємопов’язаних елементів (план рахунків управлінського обліку, розроблені відомості обліку, порядок формування прямих і непрямих витрат); удосконалено організаційні аспекти внутрішнього контролю підприємств готельно-ресторанного бізнесу, які передбачають визначення регламентного забезпечення контрольних дій, належного розподілу контрольних функцій за виконавцями відповідно до виділених рівнів контролю; запропоновано методику внутрішнього контролю результатів діяльності, яка полягає у застосуванні виділених контрольних процедур за процесами, виділеними рівнями контролю та центрами відповідності та є основою для достовірної оцінки прибутковості кожного центру за кожною наданою послугою, що попереджує і своєчасно усуває недоліки та підвищує результативність діяльності підприємства.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 30 червня 2016 року

30 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Сашко Ольги Петрівни на тему “Обліково-інформаційне забезпечення контролінгу витрат підприємства” (науковий керівник: к.е.н., доц. Головацька С.І., доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету).

У роботі удосконалено: організаційні засади управління витратами шляхом формування внутрішнього регламенту контролінгу; методику управлінського обліку витрат діяльності підприємств з виробництва ліфтів і підіймального обладнання за центрами відповідальності; організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролю витрат за центрами відповідальності підприємств з виробництва ліфтів і підіймального обладнання. Отримали подальший розвиток: економічний механізм калькулювання собівартості продукції підприємств з виробництва ліфтів і підіймального обладнання за технологічними процесами за умов різних методів управління витратами;  методичні прийоми розкриття інформації про витрати діяльності за центрами відповідальності у звітності підприємств з виробництва ліфтів і підіймального обладнання з урахуванням потреб внутрішніх користувачів; методика АВС- і XYZ-аналізу та економіко-математичного моделювання у процесах оптимізації витрат для формування якісного інформаційного базису, що дає можливість підвищити ефективність системи контролінгу підприємства.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 29 червня 2016 року

29 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Рибакової Лесі Петрівни на тему “Облік і внутрішній контроль витрат підприємств з виробництва цукру” (науковий керівник: к.е.н., проф. Медвідь Л.Г., професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету).

У роботі розроблено інформаційне забезпечення системи управління витратами на основі центрів відповідальності підприємств із виробництва цукру; методику управлінського обліку витрат підприємств з виробництва цукру за центрами відповідальності, що вміщує низку елементів: облікове відображення витрат на аналітичних рахунках управлінського обліку, сукупність бюджетів та управлінської внутрішньої звітності, внутрішні нормативні регулюючі документи; організаційно-методичне забезпечення побудови внутрішнього контролю витрат підприємств із виробництва цукру за центрами відповідальності з використанням відомостей контролю виконання бюджетів витрат виробничих і номінальних центрів витрат; матрицю узгодження нормативно-довідкової інформації щодо внутрішнього контролю витрат, послідовність внесення даних про господарську операцію, що формує звіт про виконання бюджету витрат та послідовність внесення даних формування Відомості внутрішнього контролю виконання бюджету витрат центру відповідальності у середовищі автоматизованих інформаційних систем з використанням ПП 1С Підприємство 8, що дає змогу підвищити ефективність управлінських рішень.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 29 червня 2016 року

29 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача обліку і аудиту Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту Національного лісотехнічного університету України Хомик Христини Романівни на тему “Облік і внутрішній аудит екологічних витрат підприємств лісового господарства” (науковий керівник: д.е.н,, проф., Лебедевич С.І., професор кафедри обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України).

У роботі запропоновано класифікацію екологічних витрат, яка, на відміну від існуючих, більш повно деталізує їх склад і виокремлює характерні ознаки в процесі діяльності підприємства лісового господарства; сформовано систему первинного обліку, що дає змогу узагальнювати накопичену інформацію залежно від потреб управління та підвищує інформативність і достовірність обліку; запропоновано Наказ про облікову політику підприємств лісового господарства в частині екологічних витрат; запропоновано організаційні засади обліку екологічних витрат, орієнтовані на розширення аналітичності обліку за центрами витрат і місцями їх виникнення, з використанням запропонованого робочого плану рахунків, що дає змогу організувати ефективний процес формування аналітичної бази даних про екологічні витрати підприємств лісового господарства; удосконалено методичні підходи до організації внутрішнього аудиту екологічних витрат підприємств лісового господарства, що включають низку етапів і контрольно-аналітичних процедур, які ґрунтуються на розробленому плані, програмі та реєстрах аудиту.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 14 червня 2016 року

14 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету Макарука Федора Федоровича на тему “Облік і внутрішній контроль діяльності ринків” (науковий керівник: д.е.н., проф. Корягін М.В., професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету).

У роботі сформульовано концептуальні засади методико-організаційного забезпечення системи обліку результатів діяльності ринків для достовірного формування інформації про суми витрат і доходів за кожним центром їх формування та правильного визначення результатів діяльності досліджуваних суб’єктів господарювання; обґрунтовано основні норми облікової політики ринків шляхом її орієнтації на розширення аналітичності обліку витрат, доходів і фінансових результатів за місцями їх виникнення, встановлення відповідальних осіб за понесення витрат і отримання доходів за видами послуг, що відкриває додаткові можливості для внутрішнього контролю за ними на різних етапах діяльності ринків; запропоновано теоретико-методичні підходи до організації та поетапну методику внутрішнього контролю доходів, витрат і фінансових результатів у розрізі найбільш дохідних видів послуг (надання торговельних місць на ринку; прокат майна; супутні послуги ринку; транспортні послуги), що дає змогу покращити систему управлінського контролю діяльності ринків; запропоновано методичні засади бюджетування діяльності ринків, які, на відміну від наявних, забезпечують більш дієву систему внутрішнього контролю за витратами і доходами на різних стадіях і етапах.   

Засідання спеціалізованої вченої ради від 14 червня 2016 року

14 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка Рури Іванни Вікторівни на тему “Обліково-аналітичне забезпечення у системі управління вартістю послуг сімейної медицини” (науковий керівник: к.е.н., доцент, Швець В.Є., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка).

У роботі удосконалено організаційні засади бухгалтерського обліку надання послуг сімейної медицини щодо достовірного й об’єктивного формування вартості окремих складових цих послуг відповідно до етапів процесу їх надання та розробленої номенклатури статей собівартості послуг і структури субрахунків та аналітичних рахунків; алгоритм визначення собівартості послуги сімейної медицини, враховуючи особливості діяльності медичних установ, що дозволить забезпечити методичним інструментарієм процес проведення калькулювання витрат, пов’язаних із наданням послуг сімейної медицини; алгоритм проведення стратегічного аналізу в медичних установах, які надають послуги сімейної медицини, що дає можливість об’єктивно оцінити ситуацію на ринку, здійснювати аналіз внутрішніх показників і зовнішніх чинників та їх вплив на функціонування установ для прийняття стратегічних управлінських рішень, які сприятимуть ефективній їх діяльності та розвитку.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 05 травня 2016 року

05 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Луцького національного технічного університету Зубчик Світлани Миколаївни на тему “Внутрішньогосподарский контроль на підприємствах: організація та методика” (науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Луцького національного технічного університету І.І. Бабіч).

У роботі удосконалено: теоретичні основи внутрішньогосподарського контролю через уточнення його елементів, їх класифікації та сутності, з метою своєчасного реагування на відхилення, недопущення виникнення негативних явищ у процесі господарювання та сприяння досягненню цілей діяльності підприємства; організацію внутрішньогосподарського контролю шляхом виокремлення відповідних етапів, що сприятиме чіткому плануванню, здійсненню внутрішньогосподарського контролю і прийняттю своєчасних управлінських рішень; інформаційне та регулятивне забезпечення внутрішньогосподарського контролю на прикладі хлібопекарських підприємств, що дасть змогу підвищити рівень організації внутрішньогосподарського контролю та забезпечить систему управління своєчасною і достатньою зворотною інформацією відповідно до поставлених завдань.

 

Засідання спеціалізованої вченої ради від 16 березня 2016 року

16 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Луцького національного технічного університету Шишути Олени Юріївни на тему “Контроль діяльності кредитних спілок” (науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Луцького національного технічного університету І.І. Бабіч).

У роботі удосконалено: організацію внутрішнього контролю в кредитних спілках у залежності від їх розмірів, що полягає у залученні до ревізійних комісій фахівців із об’єднаної кредитної спілки або зі створеного колегіального органу з представників спілок, які є членами об’єднаної кредитної спілки для малих і середніх за розміром спілок; організацію зовнішнього контролю шляхом створення на кооперативних принципах колегіального органу в структурі саморегулюючої організації кредитних спілок – ревізійної спілки; організаційне і методичне забезпечення соціального аудиту кредитних спілок щодо дотримання фундаментальних кооперативних принципів, контроль яких дає можливість визначити реальність чи формальність приналежності їх до системи кредитної кооперації з метою оцінки їх соціальної відповідальності; методичне забезпечення контролю за основними його об’єктами, яке полягає у розробці показників дохідності фінансових інвестицій на основі запропонованої класифікації основних операцій, контрольних реєстрів, моделювання системи показників контролю, програми аудиту та аудиторських документів, тестів для посилення якості контролю діяльності кредитних спілок і формування достовірної необхідної інформації для користувачів.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 16 березня 2016 року

16 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка Семенюк Людмили Віталіївни на тему “Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства” (науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка З.Л. Бандура).

У роботі сформульовано концептуальні засади організації обліково-аналітичного забезпечення підприємств ресторанного господарства, основою яких є визначення ключових задач обліку та аналізу в межах стратегій розвитку, адаптованих під потреби галузі, врахування розміру та організаційної структури конкретного підприємства, можливостей обліково-аналітичних програм і рівня автоматизації обліку та аналізу їх діяльності; удосконалено: організаційні та методичні підходи до аналізу інформації про продажі підприємств ресторанного господарства, які у порівнянні з існуючими дають змогу використовувати нефінансові показники для оцінки якості страв, технології приготування, рівня обслуговування, дотримання стандартів роботи закладів; обґрунтовано методику їх розрахунку та формат організації інформаційного забезпечення; організаційний та методичний підходи до ідентифікації існуючих проблемних аспектів в обліково-аналітичному забезпеченні розрахунку ключових показників ефективності, які порівняно з існуючими дозволяють забезпечити перевірку параметрів формування релевантної обліково-аналітичної інформації для цілеорієнтованого управлінського звіту; методичний підхід до визначення собівартості продукції у ресторанному господарстві, який у порівнянні з традиційними підходами передбачає застосування сучасних методів обліку витрат (“директ-кост”, “стандарт-кост” та “ABC”-метод), адаптованих під потреби галузі; методичні положення побудови аналітичного забезпечення для вирішення завдань максимізації фінансових результатів придорожніх закладів ресторанного господарства за рахунок розширення їх мережі, які порівняно з традиційно використовуваними включають розрахунок коефіцієнта потенційних переваг закладу в точці беззбитковості та передбачають побудову економетричної моделі прибутку в лінійній формі на основі оцінки кореляції між прибутком та факторами, пов’язаними з вибором місця розміщення мережі закладів ресторанного господарства.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 17 лютого 2016 року

17 лютого 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Хаймьонової Наталії Стефанівни на тему “Облік і контроль за центрами відповідальності в системі управління витратами діяльності підприємства” (науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку С.І. Головацька).

У роботі запропоновано комплексну систему організаційно-методичного забезпечення управлінського обліку і контролю витрат діяльності підприємств автомобілебудування за центрами відповідальності, яка базується на концепції поетапного бюджетування витрат за технологічними процесами для формування достовірної, своєчасної й релевантної інформації; удосконалено класифікацію та систему бюджетів витрат діяльності автомобілебудівних підприємств шляхом систематизації й групування з урахуванням їх економічної сутності, призначення, галузевої специфіки діяльності та інших організаційно-технологічних факторів; організаційні засади обліку витрат за центрами відповідальності шляхом формування облікової політики автомобілебудівних підприємств як системи концептуально-теоретичних засад, методичних та організаційних процесів забезпечення і технології обробки облікової інформації; методику управлінського обліку витрат автомобілебудівних підприємств за центрами відповідальності з використанням інструментарію бюджетування як системи взаємопов’язаних елементів (принципів облікового відображення, балансових і позабалансових рахунків управлінського обліку, багаторівневої системи бюджетів, методичних підходів і прийомів, порядку систематизації й узагальнення інформації та внутрішніх нормативних регулюючих документів); організаційно-методичне забезпечення побудови моделі управлінського контролю витрат підприємств автомобілебудування за центрами відповідальності з метою підвищення якості інформаційного забезпечення прийняття оперативних рішень.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 28 грудня 2015 року

28 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації аспірантки кафедри обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ Бурдьо Ірини Михайлівни на тему “Фінансово-господарський контроль діяльності суб'єктів господарювання” (науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Кундря-Висоцька О.П.).

У роботі розроблено методичне забезпечення внутрішньогосподарського контролю щодо виявлення та оцінки ризиків діяльності суб’єктів господарювання будівельної галузі з використанням економіко-математичних і статистичних методів, елементів системи збалансованих показників, що дає змогу забезпечувати формування більш результативної інформації контролю для системи управління діяльністю підприємств. Удосконалено класифікацію витрат і ризиків підприємств будівельної галузі як об’єктів фінансово-господарського контролю та виокремлено витрати, які формують собівартість об’єкта будівництва – житлового будинку; елементи методики податкового контролю щодо оподаткування першої “поставки” житла, дотримання порядку застосування касового методу при нарахуванні податку на додану вартість будівельними підприємствами; порядок проведення ревізії діяльності будівельних підприємств, який ґрунтується на застосуванні нових стандартів будівництва, які корегують розрахунки окремих показників (витрати на оплату праці та утримання машин і механізмів; витрати, пов’язані із зведенням тимчасових будівель і споруд тощо); методику проведення зовнішнього аудиту діяльності будівельних  підприємств із використанням економіко-математичних методів аналізу і способів оцінки запропонованих окремих груп ризиків, що підвищує рівень достовірності результатів контролю.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 28 грудня 2015 року

28 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації аспіранта кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Гика Василя Володимировича на тему “Облік і контроль в системі управління витратами на інновації” (науковий керівник: к.е.н., професор, професор кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Озеран В.О.).

У роботі удосконалено класифікацію витрат на інновації, шляхом доповнення існуючих новими ознаками (за доцільністю здійснення, за видом об’єктів інноваційної діяльності, за реальністю здійснення та ефективністю); функціонально-організаційні зв’язки між елементами системи обліку витрат на інновації через виокремлення та усунення комунікаційних розривів, які виникають при обміні інформації для потреб вирішення завдань, пов’язаних із забезпеченням ефективної організації облікових процесів; нормативне регулювання обліку витрат на інновації через розробку проекту Положення бухгалтерського обліку “Витрати на інновації”, у якому розкрито їх склад, методологічні засади визнання, оцінки, відображення в обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності; методику обліку витрат на інновації через розробку системи субрахунків, реєстрів обліку, доповнення номенклатури статей існуючої фінансової звітності та впровадження форм управлінської звітності; порядок формування системи обліку та контролю витрат на інновації через розробку сукупності логічно взаємопов’язаних і взаємообумовлених етапів, які реалізуються під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролю витрат на інновації через виокремлення його етапів, уточнення об’єктів, суб’єктів, джерел інформації та прийомів, що підвищуватиме дієвість заходів з контролю за використанням ресурсів, як складової управління інноваційною діяльністю підприємства.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 25 листопада 2015 року

25 листопада 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри аудиту Львівської комерційної академії Хомяка Тараса Романовича на тему “Облік і аналіз витрат в системі управління підприємствами харчової промисловості” науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Рудницький В.С.).

У роботі розроблено концептуальну модель аналізу витрат виробництва для лікеро-горілчаної підприємств харчової промисловості, в основу якої покладено попередільно-нормативний метод обліку витрат , що дає можливість отримувати аналітичну інформацію про прогнозні показники витрат та їх відхилення від фактичних за етапами переділів і використовувати в системі менеджменту підприємства; удосконалено теоретичні засади щодо обліку виробничих витрат лікеро-горілчаних підприємств, для впровадження якого запропоновано аналітичний облік прямих виробничих витрат за переділами, етапами переділу, елементами витрат та відображення на рахунках обліку витрат і відхилень у розрізі сформованих переділів; запропоновано багаторівневий механізм розподілу загальновиробничих витрат, який дозволяє ідентифікувати їх не лише за окремим видом продукції, але й за окремим технологічним циклом–переділом; розроблено пакет внутрішньої звітності про виробничі витрати у розрізі окремих переділів, що дозволяє приймати управлінські рішення, які відповідають існуючій ситуації на підприємстві, а також управляти не лише виробничими витратами а й окремими виробничими підрозділами; удосконалено систему показників для аналізу витрат на виробництво з урахуванням галузевих особливостей лікеро-горілчаної промисловості, що забезпечує управлінську ланку релевантною інформацією; удосконалено методичні положення економічного аналізу виробничих витрат лікеро-горілчаних підприємств, що полягають в обґрунтуванні п’ятиблокової моделі, кожен блок якої представляє сукупність завдань і показників для їх вирішення та дозволяє використати факторний аналіз впливу витрат виробництва на формування собівартості лікеро-горілчаної продукції.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 21 жовтня 2015 року

21 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри аудиту Львівської комерційної академії Мельника Тараса Миколайовича на тему “Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційними проектами на підприємствах роздрібної торгівлі” науковий керівник: д.е.н., доцент, завідувач кафедри аудиту К.І. Редченко).

У роботі розроблено концептуальні підходи щодо організації обліку й аналізу проектної діяльності підприємств роздрібної торгівлі; удосконалено теоретичні напрацювання, які стосуються впливу специфіки проектного управління та галузевих особливостей роздрібної торгівлі на обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційними проектами; запропоновано низку внутрішніх регламентних документів, які стосуються організації та побудови обліку в інвестиційних проектах; удосконалено методику обліку основних господарських операцій, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів; методику аналізу результатів реалізації інвестиційних проектів на основі збалансованої системи показників; методику аналізу результатів реалізації проекту на основі симплексного методу; розроблено комплексну модель автоматизації, яка передбачає поєднання в межах однієї автоматизованої інформаційної системи функцій обліку та управління поточною і проектною діяльністю.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 21 жовтня 2015 року

21 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Бурдейної Людмили Володимирівни на тему “Облік та оцінка виробничих запасів у інформаційній системі підприємства” науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри Бухгалтерського обліку С.І. Головацька).

У роботі розроблено комплексну систему обліково-інформаційного забезпечення побудови моделі оцінки виробничих запасів підприємств деревообробної промисловості для формування достовірної, своєчасної й релевантної інформації в процесах визначення їх первісної, чистої реалізаційної та справедливої вартості; удосконалено організацію бухгалтерського обліку виробничих запасів у частині формування облікової політики шляхом формування концептуально-теоретичних засад, організаційних процесів забезпечення та технології обробки облікової інформації; систему носіїв первинної інформації облікового відображення наявності і руху виробничих запасів підприємств деревообробної промисловості; методику обліку виробничих запасів підприємств деревообробної промисловості як систему взаємопов’язаних елементів (рахунків бухгалтерського обліку, облікових реєстрів, методичних підходів і прийомів, порядку систематизації й узагальнення інформації та регулюючих документів); методичні підходи до розкриття інформації про виробничі запаси у звітності підприємства з урахуванням потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 02 липня 2015 року


02 липня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Сенчука Тараса Ярославовича на тему “Облік і внутрішній контроль витрат на дослідження та розробки” науковий керівник: ректор Львівської комерційної академії, професор кафедри бухгалтерського обліку, професор П. О. Куцик).

У роботі Вдосконалено  методику обліку витрат на дослідження та розробки, запропоновано порядок систематизації й узагальнення інформації на основі використання розроблених регістрів і відомостей обліку. Розроблено  проект Положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Витрати на дослідження та розробки”. Вдосконалено методику й організацію внутрішнього контролю витрат на дослідження та розробки з урахуванням процесів виробництва інноваційної продукції з метою забезпечення ефективності здійснення контрольних функцій у системі управління.  Запропоновано  методику бюджетування в  системі внутрішнього контролю витрат на дослідження  та  розробки за процесами, що забезпечує систему управління інформацією про їх результативність.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 29 квітня 2015 року

29 квітня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Білинської Наталії Євгеніївни на тему “Позабалансовий облік в системі управління підприємством” науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку С.І. Головацька).

У роботі розглянуто актуальні теоретичні, методичні та організаційні проблеми позабалансового обліку в системі управління підприємством. Розроблено систему документування позабалансових фактів та операцій. Удосконалено методичні аспекти фінансового обліку та організацію облікового процесу позабалансових об’єктів. Запропоновано комплексний підхід до формування інтегрованої обліково-контрольної підсистеми генерування інформації фінансового та управлінського обліку на позабалансових рахунках. Розвинуто основні організаційно-методичні засади внутрішнього контролю в системі управлінського позабалансового обліку і підходи до розкриття його інформації у звітності підприємства.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 28 березня 2015 року

28 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Харинович-Яворської Діани Октавіанівни на тему “Комплексний економічний аналіз і контроль діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі” (науковий керівник: к.е.н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку Л. Г. Медвідь).

У дисертаційній роботі досліджено проблеми формування системи організаційно-методичного забезпечення комплексного економічного аналізу та внутрішнього контролю діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі. Удосконалено методичні підходи до комплексного економічного аналізу на основі аналізу конкурентних позицій. Запропоновано методику діагностики та оцінювання конкурентних переваг як основи формування конкурентної стратегії торговельних підприємств. 

Засідання спеціалізованої вченої ради від 28 березня 2015 року

28 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана ФранкаХристини Ігорівни Скоп на тему “Бухгалтерський облік нематеріальних активів: відображення та переоцінка” (науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана З. П. Плиса.

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів. У дисертації розкрито економічну природу та сутність нематеріальних активів у контексті інтелектуального капіталу, що дозволило уточнити категоріально-понятійний апарат вітчизняної системи бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Виявлено проблемні аспекти облікового відображення нематеріальних активів у межах чинної класифікації та запропоновано методичний підхід до їхнього облікового відображення. Удосконалено методику бухгалтерського обліку витрат на етапі дослідження щодо створення підприємством нематеріального активу власними силами.

Засідання спеціалізованої вченої ради від 24 лютого 2015 року

24 лютого 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Ірини Євгенівни Старко на тему “Облік і контроль нематеріальних активів у системі управління діяльністю підприємства” (науковий керівник: к.е.н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку Л. Г. Медвідь).

У роботі розглянуто актуальні теоретичні, методичні та організаційні проблеми обліку і контролю нематеріальних активів у системі управління діяльністю підприємства.

Досліджено економічну сутність категорії  “нематеріальні активи” через розкриття окремих аспектів їх змісту. Удосконалено класифікацію нематеріальних активів шляхом їх систематизації та групування за основними функціями управління. Розглянуто критерії й умови застосування методів оцінки нематеріальних активів. 

Сформовано та запропоновано до використання у споживчих товариствах, споживспілках та їхніх підприємствах, комплексну інтегровану обліково-контрольну підсистему генерування управлінської інформації про стан, рух і ефективність використання нематеріальних активів. Покращено аналітичні можливості кожного з субрахунків рахунку 12 “Нематеріальні активи”. Розроблено удосконалені форми первинних документів та управлінські звіти для оперативного обліку і контролю нематеріальних активів. 

Засідання спеціалізованої вченої ради

2 грудня 2014 року на на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії К.І. Кузьмінської на тему “Управлінський облік витрат підприємства за процесами: теорія, методика, організація” (науковий керівник: к.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку В.І. Бачинський).

У роботі досліджено проблеми управлінського обліку виробничих витрат за процесами гірничо-збагачувальних підприємств. Удосконалено методику управлінського обліку витрат за виробничими процесами гірничо-збагачувального підприємства, розроблено його організаційне забезпечення, запропоновано удосконалені форми первинного обліку та управлінської звітності відповідно до інформаційних потреб менеджменту.

ВІДНОВЛЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 35.840.03

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 793 від 4 липня 2014 року в академії відновлено діяльність спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” строком на два роки.
До складу ради увійшли 15 осіб, серед яких вчені академії: професор К. І. Редченко (голова ради), доцент Т. О. Герасименко (кафедра аудиту), професор П. О. Куцик, професор М. В. Корягін,  професор В. О. Озеран, доцент В. І. Бачинський,  доцент Л. Г. Медвідь (вчений секретар), професор С. І. Шкарабан  (кафедра бухгалтерського обліку), професор Л. А. Яремко (кафедра міжнародних економічних відносин), професор Ю. А. Дайновський (заступник голови ради) (кафедра маркетингу), а також представники інших наукових шкіл: професор Я. Д. Крупка, професор П. П. Микитюк (Тернопільський національний економічний університет), професор І. Б. Садовська (Луцький національний технічний університет), професор І. Й. Яремко (НУ “Львівська політехніка”), доцент В. Є. Швець (ЛНУ ім. І. Франка).
Членами ради затверджено план організаційної роботи спеціалізованої вченої ради та Перспективний план захистів на 2014-2016 роки.
Радою було прийнято до розгляду дисертаційну роботу здобувача кафедри бухгалтерського обліку К. І. Кузьмінської та надано дозвіл на публікацію оголошення у спеціалізованому випуску газети “Освіта України”.

В академії відкрито ще одну спеціалізовану раду

Відповідно до наказу ВАК України № 374 від 28 квітня 2011 року по 28 квітня 2013 року у Львівській комерційній академії відкрито спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

До складу ради увійшли вчені академії: професор В.С. Рудницький (голова ради), доцент К.І. Редченко (кафедра аудиту), професор П.О. Куцик, професор В.О. Озеран, доцент В.І. Бачинський,  доцент Л.Г. Медвідь (вчений секретар) (кафедра бухгалтерського обліку), професор Т. Г. Васильців (кафедра економіки підприємства), професор Ю.А. Дайновський (заступник голови ради) (кафедра маркетингу), а також представники інших наукових шкіл: професор Я.Д. Крупка, професор С.І. Шкарабан (Тернопільський національний економічний університет), професор І.Д. Лазаришина (Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)), професор І.Й. Яремко (НУ “Львівська політехніка”), доцент В. Швець (ЛНУ ім. І. Франка).

Засідання спеціалізованої вченої ради

14 вересня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри аудиту Львівської комерційної академії  Д. С. Лозовицької  на тему “Управлінський облік витрат операційної діяльності підприємств торгівлі автомобілями та автосервісу на основі процесного підходу” (науковий керівник: завідувач кафедри  аудиту Львівської комерційної академії, професор В. С. Рудницький).

У дисертації розкрито низку теоретичних і методичних питань, пов'язаних з організацією та методикою процесно-орієнтованого обліку витрат (АВС-метод) і обґрунтовано доцільність його застосування на підприємствах  галузі торгівлі автомобілями та автосервісу.

Досліджено галузеві особливості операційної діяльності підприємств торгівлі автомобілями та автосервісу, їх вплив на побудову та функціонування управлінського обліку витрат, на основі процесного підходу. Побудовано та описано ряд структурно-логічних моделей процесно-орієнтованої системи обліку, контролю витрат та аналізу рентабельності операційної діяльності. Описано методику управлінського обліку витрат на основі методу АВС. Удосконалено та запропоновано обліково-аналітичне забезпечення управлінського обліку, зокрема через визначення номенклатур і розроблення відповідних носіїв інформації (управлінську звітність), використовуючи системний та процесний підходи, впроваджено процесно-орієнтоване бюджетування та аналіз рентабельності операційної діяльності підприємств торгівлі автомобілями та їх сервісу.

Засідання спеціалізованої вченої ради

7 грудня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України І. І. Демко на тему “Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства” (науковий керівник:доцент Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, доцент Р. К. Шурпенкова).

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень і розробленню практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств.

Уточнено    економічну    сутність    трудового    потенціалу    на   підставі порівняльних характеристик. Виокремлено за системним підходом структурні компоненти трудового потенціалу та виділено вагомі показники його кількісної і якісної оцінки. Уперше запропоновано для поточного аналізу ефективності використання трудового потенціалу систему показників за трьома підходами  (ресурсний, витратний, результатний) та розроблено інтегрований показник для визначення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві. Запропоновано методичні підходи до порівняльного конкурентного аналізу трудового потенціалу торговельного підприємства. Сформовано моделі функціональних пріоритетів етапів організації стратегічного аналізу трудового потенціалу й обґрунтовано організаційні засади стратегічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу.

Засідання спеціалізованої вченої ради

17 січня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедрі обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) І. М. Вагнер на тему “Організація та методика стратегічного аналізу в управлінні підприємством” (науковий керівник: доцент кафедри обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, доцент О. П. Кундря-Висоцька).

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних положень і розробленню практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики стратегічного аналізу в управлінні підприємством. 

У роботі розглянуто економічну суть стратегічного аналізу на сучасному етапі розвитку економіки. Розроблено організаційне забезпечення стратегічного аналізу для підприємств галузі з метою вибору та використання найбільш раціональних інструментів аналізу для оцінки стратегічного потенціалу, формування стратегії розвитку з урахуванням імовірних змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі та можливого їх впливу на діяльність суб’єкта господарювання. Удосконалено методику стратегічного аналізу в управлінні підприємствами автомобільного вантажного транспорту та відповідно до обраних стратегій подальшого розвитку запропоновано відповідні розрахунки доцільності їх упровадження з використанням економіко-математичних прийомів: U  критерію Манна  Уїтні, коефіцієнтів Спірмена і Персона, що дає можливість прогнозувати результати діяльності підприємства.

Засідання спеціалізованої вченої ради

16 травня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку та аналізу Національного університету „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Н. О. Литвиненко на тему “Бухгалтерський облік і контроль внутрішніх розрахунків” (науковий керівник: професор кафедри обліку та аналізу Національного університету „Львівська політехніка”, професор І. Й. Яремко).  

У дисертації досліджено теоретико-методичні основи розвитку бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків, сформовано розширену класифікацію та систематизовано визначальні чинники впливу організаційних форм господарювання на побудову системи бухгалтерського обліку внутрішніх розрахункових взаємовідносин.

Обґрунтовано і розкрито теоретичні та методичні підходи до організації обліку внутрішніх розрахунків і відображення їх у звітності, розроблено напрями вдосконалення методичних засад бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків, адекватні сучасним умовам господарювання груп та об’єднань підприємств. 

Досліджено теоретичні організаційні та методичні особливості контролю внутрішніх розрахунків як інструментарію системи управління й удосконалено базові засади контролю внутрішніх розрахункових взаємовідносин з метою забезпечення підвищення ефективності корпоративного управління.

Засідання спеціалізованої вченої ради

20 червня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України В. В. Муравського на тему “Облік і аналіз руху товарів з використанням інформаційних технологій” (науковий керівник: професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету, професор Я. Д. Крупка).

У дисертаційній роботі уточнено поняття, роль і місце інформаційних технологій в обліку й аналізі товарообігу. Розглядаються історичні аспекти та подаються напрями розвитку автоматизованого обліку і аналізу руху товарів.  

Запропоновано модель обліку й аналізу товарних потоків на етапах надходження, зберігання та реалізації товарів з використанням технології радіочастотної ідентифікації в торговельних закладах самообслуговування. Внесено пропозиції щодо удосконалення обліку електронних грошей та транспортних витрат на перевезення товарів з використанням технології глобального позиціонування на підприємствах Інтернет-комерції. 

Розроблено порядок формування гіпертекстової звітності та її передачі через мережу Інтернет для різних груп користувачів. Подано пропозиції щодо організації автоматизованого обліку й аналізу товарообігу, обліку витрат на запровадження та застосування інформаційних технологій з метою оцінки ефективності автоматизації обліково-аналітичних процесів щодо товарообігу. 

Засідання спеціалізованої вченої ради

13 грудня 2012 на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Укоопспілки М. Ю. Чік на тему “Формування системи обліку і контролю витрат в управлінні діяльністю підприємств” (науковий керівник: професор кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, професор В. О. Озеран).

Дисертація присвячена дослідженню проблем обліку і контролю витрат основної діяльності підприємств лісового господарства.

Розглянуто підходи до формування системи обліку і контролю витрат на підприємствах лісового господарства, економічну суть і класифікацію витрат з урахуванням організаційно-технологічних особливостей їх діяльності.   

Удосконалено існуючі підходи до організації бухгалтерського обліку витрат основної діяльності підприємств лісового господарства, пов’язаних з створенням та утриманням лісових насаджень і лісозаготівлями, та запропоновано методику обліку, адаптовану до вимог П(С)БО 30 “Біологічні активи” і МСБО 41 “Сільське господарство”.  

Удосконалено методичні підходи до організації внутрішньогосподарського контролю витрат основної діяльності підприємств лісового господарства, складовою яких є бюджетування як інструментарій системи управління.

Засідання спеціалізованої вченої ради

30 січня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Укоопспілки Р. Р. Шумило на тему “Бухгалтерський облік і контроль малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів” (науковий керівник: перший проректор академії, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, професор П. О. Куцик).

У дисертації вивчено вітчизняний і зарубіжний досвід трактування економічної суті і підходів до оцінки малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів, запропоновано класифікацію активів як передумову розв’язання проблем їх обліку та контролю.

Удосконалено методику обліку малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів, розроблено організаційне забезпечення його здійснення, що орієнтується на інформаційні потреби управління та функціонує з оптимальними затратами ресурсів. 

Досліджено методико-організаційні особливості побудови системи внутрішнього контролю малоцінних необоротних і швидкозношуваних активів як специфічних засобів праці, адаптовано методику бюджетування витрат на оновлення таких активів як один з інструментів контролю підвищення ефективності їх використання.

Засідання спеціалізованої вченої ради

30 січня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Н. М. Воськало на тему “Облік та контроль власного капіталу в системі корпоративного управління” (науковий керівник:доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, доцент С. Й. Сажинець). 

Розглянуто економічну сутність власного капіталу як об’єкта бухгалтерського обліку і фінансової звітності та використання інформаційної характеристики в системі корпоративного управління. Поняття “власний капітал” досліджено в історичному ракурсі як облікової і економічної категорії, визначено основні функції власного капіталу сучасних підприємств корпоративного типу, узагальнено класифікацію власного капіталу для цілей обліку та контролю, розкрито вплив організаційно-правової форми корпоративних підприємств на структуру власного капіталу. 

Запропоновано порядок формування облікової політики підприємства щодо власного капіталу, розроблено систему документування операцій із складовими власного капіталу, вдосконалено систему рахунків бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку складових власного капіталу, розвинуто методику розкриття інформації щодо власного капіталу у системі звітності підприємства шляхом розширення Приміток до річної фінансової звітності додатковим розділом “Власний капітал”.

Розроблено додаткові елементи методики здійснення контролю власного капіталу, яка включає програму та форму документів для проведення та оформлення результатів контролю окремих складових власного капіталу.

Засідання спеціалізованої вченої ради

30 березня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Укоопспілки М. В. Плекан на тему “Облік і аналіз нематеріальних активів підприємства в умовах розвитку інформаційної економіки” (науковий керівник: завідувач кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, доцент В. І. Бачинський).

Досліджено актуальні теоретичні, методичні, організаційні та практичні проблеми обліку і аналізу нематеріальних активів підприємства. Розглянуто й доповнено понятійний апарат за темою дисертації, розкрито економічний зміст і з’ясовано ступінь впливу економічної та юридично-правової природи нематеріальних активів на їх ідентифікацію та визнання як об’єкта бухгалтерського обліку. Узагальнено еволюцію і вивчено тенденції розвитку цього об’єкта у концептуальній основі обліку, аналізу та звітності. Систематизовано ознаки та доповнено видовий склад нематеріальних активів при їх класифікації відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів і потреб обліку та управління. Визначено необхідність повного представлення нематеріальних активів у корпоративній звітності, обґрунтовано додаткові елементи фінансової звітності. Здійснено критичний аналіз методики оцінки нематеріальних активів, наголошено на необхідності відходу від витратного методу їх оцінки, запропоновано авторський підхід до визначення “справедливої” вартості та внесення змін до стандартів обліку. Розроблено нові та вдосконалено існуючі форми первинних документів, управлінського звіту та розділу І “Нематеріальні активи” Приміток до фінансової звітності.

Запропоновано аналітичний інструментарій аналізу нематеріальних активів, а також розглянуто організаційні аспекти автоматизації аналітичних процедур з використанням сучасних комп’ютерних систем і технологій. 

Засідання спеціалізованої вченої ради

30 березня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту  Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” Н. В. Костяник на тему “Облік товарних запасів в умовах інформаційних мережевих технологій: організація і методика” (науковий керівник: перший проректор Національної академії статистики,обліку та аудиту,  професор В. О. Шевчук).

Дисертація присвячена розробці теоретичних питань і практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації та методики обліку товарних запасів в умовах використання інформаційних мережевих технологій.

Уточнено класифікацію товарних запасів з урахуванням диференціювання  представлених на ринку товарів, досліджено нові класифікаційні ознаки товарів, що з’явилися в нових економічних умовах. Запропоновано концепцію побудови системи обліку товарних запасів в умовах інформаційних мережевих технологій, яка ґрунтується на розумінні бухгалтерської інформації як специфічного економічного ресурсу підприємства. Проаналізовано систему бухгалтерського обліку як інституціональне середовище, яка оточена іншими соціальними системами, такими як правова та фінансова,  які взаємодіють із нею. Досліджено такі механізми, як налаштування інформаційної системи, сервісні засоби та засоби програмування як невід’ємні елементи забезпечення облікового процесу в умовах використання обчислювальної техніки. 

Засідання спеціалізованої вченої ради

22 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка Н. В. Москаль на тему “Аудит діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її припинення та банкрутства” (науковий керівник: доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент  З. Л. Бандура).

У дисертації комплексно досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти аудиту діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її припинення та банкрутства, а також розроблено рекомендації щодо його удосконалення. Уточнено економічну сутність аудиту за умов загрози припинення діяльності та банкрутства підприємства. Розвинуто адаптивну систему показників, що характеризують сучасну кризу підприємства. Уперше запропоновано модель аудиту підприємств торгівлі за умов загрози припинення діяльності та банкрутства, виділено завдання, об’єкти, напрямки та види аудиту, встановлено взаємозв’язки між цими елементами. Сформовано особливості аудиту вітчизняних підприємств торгівлі в умовах банкрутства, охарактеризовано їх вплив на організаційно-методичне забезпечення аудиту. Розроблено методику оцінки загрози припинення діяльності та банкрутства на завершальній стадії аудиту фінансової звітності підприємств торгівлі, що перебувають у кризовому стані.

Засідання спеціалізованої вченої ради

23 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Укоопспілки Р. А. Марценюка на тему “Облік і контроль заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини” (науковий керівник: перший проректор академії, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, професор П. О. Куцик).

Дисертація спрямована на вдосконалення теоретико-методичних і практичних засад обліку та внутрішнього контролю заготівель і збуту сільськогосподарської продукції та сировини для потреб підвищення ефективності управління заготівельно-збутовою діяльністю підприємств сфери обігу.

У роботі визначено центри витрат і центри відповідальності відповідно до здійснюваних процесів та запропонованої оптимальної організаційної структури підприємств. Удосконалено систему обліку заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини, розроблено обліково-аналітичне забезпечення заготівельно-збутової діяльності підприємств, що орієнтується на інформаційні потреби управління. Запропоновано удосконалені та нові форми носіїв первинної облікової інформації за заготівельно-збутовими операціями. Досліджено методику і організацію внутрішнього контролю заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини з урахуванням особливостей заготівельно-збутової діяльності з метою забезпечення ефективності здійснення контрольних функцій у системі управління.

Засідання спеціалізованої вченої ради

23 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.840.03 відбувся захист дисертації здобувача кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Укоопспілки Г. А. Говди на тему “Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств” (науковий керівник: доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, доцент  Л. Г. Медвідь).

Дисертація присвячена дослідженню проблем обліку і внутрішнього контролю в управлінні витратами основної діяльності мисливських господарств.

Розглянуто проблеми формування системи організаційно-методичного забезпечення обліку і внутрішнього контролю витрат основної діяльності мисливських господарств, економічну сутність і класифікацію витрат з урахуванням організаційно-технологічних особливостей їх діяльності. Удосконалено засади організації бухгалтерського обліку основної діяльності мисливських господарств за центрами витрат і місцями їх виникнення та запропоновано методику обліку витрат, пов’язаних з утриманням мисливського господарства, наданням послуг з організації та проведення полювань і побічними промислами, калькулювання собівартості наданих послуг і продукції побічного лісового користування. Удосконалено методичні підходи до організації внутрішнього контролю витрат основної діяльності мисливських господарств, складовою яких є система операційних бюджетів як інструментарій управління ними.