Полякова Юлія Володимирівна

Доктор економічних наук, доцент
професор кафедри міжнародних економічних відносин
декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

79005, м. Львів, вул. Бр. Тершаківців 2а, каб. 521
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-79
e-mail:   dekanatmev@ukr.net

Рік народження – 1974, м. Джанкой

Науково-педагогічна біографія
У 1995 році закінчила навчання у Львівській комерційні академії за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” і отримала кваліфікацію “Економіст зі знанням іноземної мов”.
У 1995-2000 рр. працювала інспектором у Львівському обласному управлінні зовнішніх економічних зв’язків.
Навчалася в аспірантурі Української академії зовнішньої торгівлі (м. Київ), у 2002 році там же захистила кандидатську дисертацію на тему “Прямі іноземні інвестиції як фактор соціально-економічного розвитку регіону” за спеціальністю “Світове господарство і МЕВ”. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.
У липні 2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему “Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції” (науковий консультант – д.е.н., професор Мокій А. І.).

Основні дисципліни, що викладаються
1. Комерціалізація технологій та об’єктів патентного права
2. Теоретичні основи реклами
3. Міжнародна журналістика
4. Основи SMM
5. Методологія та організація наукових досліджень

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-8073-6186
Researcher ID: F-8293-2019
https://scholar.google.com/citations?user=ThF-9qkAAAAJ&hl=uk

- Полякова Ю., Шайда О., Миронова М., Крутяк М. International IT outsourcing: prospects for Ukraine. Підприємництво і торгівля. 2023. №38. C. 53-61.
- Полякова Ю., Семак Б., Басій Н., Кендус О. Сучасний імідж університету: шляхи удосконалення. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2023. № 72. С. 5-13.
- Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Степанов А. В. Cultural diplomacy as a tool of international communication. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2023. № 71. С. 57-63.
- Polyakova Yu. V., Shayda O. Ye., Stepanov A. V. Factors influencing innovative development and inventive activity: experience of eu member countries. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2023. Вип. 2(160). P. 22-28.
- Куцик П. О., Семів С. Р., Куцик В. І., Полякова Ю. В., Шевчик Б. М. Стан, проблеми та пріоритети розвитку аграрної кооперації в Україні в контексті викликів сучасності. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2023. Том1 (48). С. 282-297
- Poliakova Y., Stepanov A. V. Kostenko A.V., Krutiak M. В. Problems and prospects of the development of digitalization: international and the national level Вісник ЛТЕУ. 2023. Вип.74. С. 78-84.
- Сумець С., Тиркало Ю., Попович Н., Полякова Ю. В., Крупін В. Моделювання системи управління екологічними ризиками агрохолдингів з урахуванням цінностей сталого розвитку Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2022. Volume 8. No 4. 2022. С. 244-265
- Poliakova Y., Novosad Z., Shayda O.Ukraine’s exports in the light of economic indicators and regression analysis. The WSB University in Poznan Research Journal. 2022, Vol. 98, No. 3. С 23-35.
- Аніловська Г. Я., Полякова Ю. В. Інформаційні технології як інструмент при проведенні наукових досліджень. Вісник Хмельницького Національного університету. Економічні науки. 2022. №5. Том 1. С. 282-287.
- Poliakova Y., Sokurenko S. The long-run effects of the short-run stabilization policies in Ukraine. Quantitative methods in economics. Volume XXIII, No. 4, 2022, pp. 99 – 108
- Полякова Ю. В., Новосад З. Г., Аніловська Г. Я. Використання методів наукового пізнання при проведенні досліджень в освітній сфері. Вісник Хмельницького Національного університету. Економічні науки. 2022. №2. Том 2. С. 125-130.
- Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Миронова М. І. Економічний розвиток та зовнішня торгівля України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 70. С. 94-101.
- Полякова Ю. В., Яремко Л. А., Басій Н. Ф. Формування ділового іміджу регіонів як передумова їх розвитку. Вісник ЛТЕУ. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 67. 2022. С. 60-66.
- Полякова Ю. В., Котуха О. С., Олашин М. М. Економіко-правові засади захисту інтелектуальної власності: український та європейський досвід. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. 2022. № 3 (21). С. 122-131.
- Полякова Ю. В., Рущишин Н. М. Вітчизняна промисловість в умовах глобалізації: національний та регіональний вимір. Вісник ЛТЕУ. 2022. Вип.66. С. 29-35.
- Poliakova Y., Shayda O. Y., Yaremko S. A. Foreign investments and export activities of Ukraine. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2021. Вип. 65. С. 132-139.
- Полякова Ю. В., Шайда О. Є. Фінансове забезпечення технологічного та інноваційного розвитку: світові та загальноукраїнські тенденції Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наукових праць. 2021. Вип 6 (152). С. 25-32.
- Полякова Ю. В., Новосад З. Г. Побудова математичної моделі залежності купівельної спроможності та заробітної плати. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2021. Вип 1(147). С. 32-39.
- Іщук С. О., Полякова Ю. В., Процевят О. С. Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір. Регіональна економіка. 2021. №1 (99). С. 20-28.
- Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Яремко Л. А. Міжнародна торгівля і глобальні виклики. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 3 (120). С. 13-18.
- Полякова Ю. В., Сокуренко С. В. Стабілізаційна політика в Україні під час COVID-19. Фінанси України. 2021. №3. С. 99-113.
- Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Антонів Л. Р. Вплив міжнародного туризму на економіку України в період дії глобальних криз. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2021. Вип. 65. С. 79-87.
- Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Яремко С. А. Іноземні інвестиції та експортна діяльність України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2021. Вип. 65. С. 132-138.
- Полякова Ю. В., Котуха О. С., Олашин М. М. Інституційно-правове забезпечення міжнародного митного співробітництва України. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. №3. C. 263-273.
- Полякова Ю. В. Інноваційний компонент експортної діяльності. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 11. Ч.1 C. 32-36.
- Полякова Ю. В., Шайда О. Є., Новосад З. Г.Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств енергетичної сфери. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління". 2020. Том 31 (70). №3. C. 82-85.
- Poliakova Ju., Shaida O., Stepanov A. Patenting activities and technological development in the global economy. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління". 2020. Том 31 (70). №4. C. 16-19.
- Poliakova Yu., Stepanov A. Methodological aspects of training English speaking competences for specialists in Economics, International Relations and Business Administration: a communicative approach. Pedagogy theory: collective monography / Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. 321 р. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.PED.I - C. 269-276.
- Полякова Ю. В., Новосад З. Г., Надь Г. О. Інновації у торговельній діяльності: виклики для споживчої кооперації. Електронний науковий журнал Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 1(18). С. 44-50. pev.kpu.zp.ua/journals/2020/1_18_ukr/10.pdf.
- Полякова Ю. В., Яремко Л. А.Методологічні орієнтири розробки експортних стратегій регіонів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2020. №1. Том 31 (70). С. 14-23. www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/31_70_1.pdf
- Інновації у забезпеченні конкурентоспроможності регіонів України // Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2019. 501 с. (С. 111-135)
- Poliakova Yu., Shaida O., Stepanov A. The role of business journalism in modern international business. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 33. Серія “Економічні науки”. 2019. С. 16-18. www.ej.kherson.ua/journal/economic_33/economic_33.pdf
- Полякова Ю. В., Яремко Л. А., Шайда О. Є. Зовнішня торгівля України та пріоритети розвитку експортної діяльності. Електронне наукове фахове видання “Східна Європа: економіка, бізнес та управління”. 2019. Випуск №6 (23). С. 71-78. www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/23_2019.pdf.

Навчально-методична робота
- Теоретичні основи реклами. Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності “Журналістика” (освітньо-професійна програма “Реклама у бізнесі”) Львів: ЛТЕУ, 2023. 32с.
- Теоретичні основи реклами. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 48с.
- Теоретичні основи реклами. Методичні рекомендації для семінарських і практичних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності “Журналістика” (освітньо-професійна програма “Реклама у бізнесі”). Львів: ЛТЕУ, 2023. 35с.
- Теоретичні основи реклами. Методичні рекомендації для перевірки знань для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності “Журналістика” (освітньо-професійна програма “Реклама у бізнесі”). Львів: ЛТЕУ, 2023. 86с.
- Основи SMM. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / Полякова Ю. В., Коник М. І. Львів: ЛТЕУ. 33с.
- Основи SMM. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / Полякова Ю. В., Коник М. І. Львів: ЛТЕУ. 22с.
- Основи SMM. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / Полякова Ю. В., Коник М. І. Львів: ЛТЕУ. 55с.
- Основи SMM. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі” / Полякова Ю. В., Коник М. І. Львів: ЛТЕУ. 35с.
- Міжнародна журналістика. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістика” освітньо-професійної програми “Реклама у бізнесі”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 61с.
- Міжнародна журналістика. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістика” освітньо-професійної програми “Реклама у бізнесі”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 40с.
- Міжнародна журналістика. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістика” освітньо-професійної програми “Реклама у бізнесі”. ЛТЕУ, 2023. 72с.
- Міжнародна журналістика. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності “Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 77с.
- Міжнародний інноваційний менеджмент. Методичні вказівки та завдання для семінарських, практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня. Львів: ЛТЕУ, 2022. 38 с.
- Міжнародний інноваційний менеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів: ЛТЕУ, 2022. 111 с.
- Міжнародний інноваційний менеджмент. Конспект лекцій. Львів: ЛТЕУ, 2022. 190 с.
- Commercialization of technologies and objects of patent law. Tests and tasks for assessment of knowledge for applicants for higher education of the second (master's) level. Lviv: LUTE, 2022. pp 85.
- Commercialization of technologies and objects of patent law. Methodical recommendations for seminars and practical classes, tasks for self-study and individual work for applicants for higher education of the second (master's) level. Lviv: LUTE, 2022. pp 47.
- Комерціалізація технологій та об’єктів патентного права. Конспект лекцій. Львів: ЛТЕУ, 2022. 111 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій. Львів: ЛТЕУ, 2022. 84 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 051 “Економіка” освітньо-наукової програми “Економіка”. Львів: ЛТЕУ, 2022. 29 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 071 “Облік та оподаткування” освітньо-наукової програми “Облік та оподаткування”. Львів: ЛТЕУ, 2022. 29 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітньо-наукової програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Львів: ЛТЕУ, 2022. 29 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 051 “Економіка” освітньо-наукової програми “Економіка”. Львів: ЛТЕУ, 2022. 27 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 071 “Облік та оподаткування” освітньо-наукової програми “Облік та оподаткування”. Львів: ЛТЕУ, 2022. 27 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітньо-наукової програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Львів: ЛТЕУ, 2022. 27 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 051 “Економіка” освітньо-наукової програми “Економіка”. Львів: ЛТЕУ, 2022. 79 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітньо-наукової програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Львів: ЛТЕУ, 2022. 79 с.
- Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) спеціальності 071 “Облік та оподаткування” освітньо-наукової програми “Облік та оподаткування. Львів: ЛТЕУ, 2022. 79 с.
- Commercialization of technologies and objects of patent law. Tests and tasks for assessment of knowledge for applicants for higher education of the the third (educational and scientific) level. Lviv: LUTE, 2022. pp 83.
- Commercialization of technologies and objects of patent law. Methodical recommendations for seminars and practical classes, tasks for self-study and individual work for applicants for higher education of the the third (educational and scientific) level. Lviv: LUTE, 2022. pp 45.
- Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки та завдання для семінарських, практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня. Львів: ЛТЕУ, 2021. 30 с.
- Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації та завдання до перевірки рівня знань здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня. Львів: ЛТЕУ, 2021. 84 с.
- Методологія наукових досліджень. Конспект лекцій. Львів: ЛТЕУ, 2021. 86 с.
- Міжнародні митні регулятори. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня. Львів: ЛТЕУ, 2020. 36 с.
- Міжнародні митні регулятори. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня. Львів: ЛТЕУ, 2020. 23 с.
- Commercialization of technologies and objects of patent law. Methodical recommendations for seminars and practical classes, tasks for self-study and individual work for applicants for higher education of the second (master's) level. Lviv. LUTE, 2020. 36 c.
- Commercialization of technologies and objects of patent law. Tests and tasks for assessment of knowledge for applicants for higher education of the second (master's) level. Lviv. LUTE, 2020. 64 c.
- Міжнародні стандарти індустрії гостинності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. “Туризм”, “Готельно-ресторанна справа. Львів: ЛТЕУ, 2020. 60 с.
- ЗЕД підприємств індустрії гостинності. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи, проточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня. Львів: ЛТЕУ, 2020. 78 с.
- ЗЕД підприємств індустрії гостинності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Туризм”, “Готельно-ресторанна справа”. Львів: ЛТЕУ, 2020. 28 с.
- Міжнародна журналістика: навчальний посібник Львів: ЛТЕУ, 2019. 184 с.
- Global Ecological Problems in International Business: Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи з курсу для здобувачів ВО ступеня бакалавр спец. “МЕВ”. Львів: ЛТЕУ. 45 с.
- Міжнародні митні регулятори: Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи і тести для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” та спец. “Економіка” (освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка”). Львів: ЛТЕУ, 2019. 50 с.
- Міжнародні митні регулятори. Опорний конспект лекцій для студентів напрямів підготовки “МЕВ” та “Міжнародна економіка”, спец. “МЕВ” (ОПП “МЕВ”) та “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”). Львів: ЛТЕУ, 2019. 40 с.
- Комерціалізація технологій та об’єктів патентного права : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
- Міжнародна журналістика : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
- Методологія та організація наукових досліджень : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
- Теоретичні основи реклами : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
Основи SMM : дистанційний курс [Електронний ресурс]. –http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4043

Організаційна діяльність
1. Голова вченої ради факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій
2. Голова науково-методичної комісії факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій
3. Член Української асоціації маркетологів.
4. Експерт ГО “Інститут міжнародних економічних досліджень”

Підвищення кваліфікації
1. Участь у науково-практичних тренінгах в межах реалізації європейського освітнього проекту “ЛАМАнш: Лідерство та управління змінами у сфері вищої освіти” (м. Браганса, Португалія, 2013 р.)
2. Академічна мобільність в межах проекту Erasmus+ у Вроцлавському економічному університеті (Республіка Польща) (2017 р.).
3. Академічна мобільність в межах проекту Erasmus+ в Університеті міста Пардубіце (Чеська Республіка) (2017 р.).
4. Стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка, (кафедра журналістики, 2018 р.).
5. Підвищення кваліфікації “Досвід в управлінні освітнім та науковим процесом. Системи якості освіти в навчальних закладах Республіки Польща” (10-25.01.2022 р., Вроцлавський економічний університет)
6. Академічна мобільність для викладачів Програма Еразмус+ Summer Semestr 2021-22 (23-27.05.2022р., Університет імені Іоана Павла ІІ в Кракові)
7. Стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка, (кафедра теорії і практики журналістики, 2022 р.).
8. Стажування Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС «Доктор філософії»».(24 травня – 29 травня 2021 р, Мукачівський державний університет)
9. Підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (23.05.22-10.06.22 р.)
 
Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Центральної спілки  споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2004 р.).
2. Почесна Грамота Львівської обласної державної адміністрації  (2007 р.).
3. Грамота  Львівської обласної ради (2016 р.).
4. Почесна трудова відзнака Укоопспілки «Знак пошани» (2019 р.).
5. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019, 2020 рр.).
6. Подяка Прем’єр-міністра України (2021 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен