Відкриті заняття

Графік відкритих загальноуніверситетських лекцій на 2023/2024 н.р.

Відкрита лекція доцента Фонарюк Олени Юріївни

26 березня 2024 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри цивільного і господарського права та процесу Фонарюк Олени Юріївни з освітньої компоненти «Адвокатура та нотаріат України» на тему: «Вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Право».

На відкритій лекції були присутні: декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій - д.е.н, проф. Ю.В. Полякова, декан факультету права – к.ю.н., проф. О.С. Котуха, зав. кафедри маркетингу – к.е.н., доц. Н.Ф. Басій, зав. кафедри теорії держави і права - гарант «ОПП Право» – к.ю.н., доц. Х. В. Горецька, доцент кафедри кримінального права та процесу – к.ю.н., проф. Федоров М.П., доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу – к.ю.н., доц. О.М. Чабан, доцент кафедри теорії держави і права – к.ю.н. Попов Д.І., доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу – докт. філос. С.В. Лаба, старший викл. кафедри кримінального права та процесу – Скибіцький Б.А.

Учасники обговорення відзначили високий фаховий рівень лектора, досконале володіння матеріалом, актуальність питань, що розглядаються. Також було відзначено яскравість ілюстративного матеріалу, постійний контакт з аудиторією, динамічність викладу інформації.

Таким чином, лекція досягла своєї мети, проведена на високому теоретичному, науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція проф. Копича Р. І.

1 грудня 2023 року, д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Копич Роман Іванович провів загальноуніверситетську відкриту лекцію з освітньої компоненти «Регулювання світової економіки» на тему: «Міжнародне нетарифне регулювання світових господарських зв’язків» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ОПП «Міжнародні економічні відносини».

На відкритій лекції були присутні: проректор з наукової роботи – д.е.н., проф. Б. Б. Семак, декан факультету права – к.ю.н., проф. О. С. Котуха, декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій – д.е.н., проф. Ю.В. Полякова, завідувач кафедри іноземної мови – к.ф.н., доц. Н.В. Ковалик, завідувач кафедри економіки – к.е.н., проф. С. Р. Семів, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки – Воронко О.С., к.е.н., доц., доцент кафедри економіки – Перепьолкіна О.О., д.е.н., проф., процесор кафедри міжнародних економічних відносин – Яремко Л.А, д.е.н., доц., доцент кафедри міжнародних економічних відносин – Яхно Т.П., к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин – Миронова М.І., к.е.н, доц., доцент кафедри міжнародних економічних відносин – к.е.н. І. Р. Боднар, завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації – к.е.н., проф. Л. Г. Медвідь.

Учасники обговорення відмітили в цілому, що було витримано всі критерії, які дозволяють однозначно високо оцінити лектора і стверджувати, що лекція прочитана на високому науковому, методичному рівні та досягла поставленої мети. Водночас було відзначено постійний контакт з аудиторією, динамічність викладу інформації, яскравість ілюстративного матеріалу, наведення прикладів з практичної діяльності, інноваційний початок та завершення лекції, її спрямованість на виконання здобувачами завдань для самостійної роботи.

Відкрита лекція доцента Софії Олександрівни Фіцик

20 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри цивільного і господарського права та процесу Фіцик Софії Олександрівни з освітньої компоненти «Земельне право» на тему: «Склад земель України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Право».

На занятті обговорено актуальні питання, які стосувалися складу та категорій всіх земель України, правового режиму використання земель сільськогосподарського призначення, земель природо-заповідного фонду, земель оздоровчого, історико-культурного та рекреаційного призначення.
Також, здобувачі вищої освіти мали можливість ознайомитися як з теоретичним так і з практичним механізмом зміни цільового призначення земельних ділянок приватної форми власності.
Таким чином, лекція досягла своєї мети, проведена на високому теоретичному, науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція доц. Полякової Ю. В.

21 вересня 2023 року декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин Полякова Юлія Володимирівна провела загальноуніверситетську відкриту лекцію з освітньої компоненти «Теоретичні основи реклами» на тему: «Поняття реклами та її роль у суспільстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» ОПП «Реклама у бізнесі»

На відкритій лекції були присутні: перший проректор – д.е.н., проф. М. Ю. Барна, проректор з наукової роботи – д.е.н., проф. Б. Б. Семак, декан факультету права – к.ю.н., проф. О. С. Котуха, декан факультету економіки та управління – к.е.н., проф. Т. О. Герасименко, зав. кафедри маркетингу, гарант ОПП "Реклама у бізнесі" – к.е.н., доц. Н. Ф. Басій, зав. кафедри міжнародних економічних відносин - д.е.н., проф. Шевчук В.О., зав. кафедри іноземних мов - к.ф.н., доц. Н. В. Ковалик, зав. кафедри теорії держави і права – к.ю.н., доц. Х. В. Горецька, зав. кафедри економіки – к.е.н., проф. С. Р. Семів, доц. кафедри міжнародних економічних відносин – к.е.н. М. І. Миронова, ст. викладач кафедри комп’ютерних наук – В. І. Плеша, доц. кафедри міжнародних економічних відносин – к.е.н. І. Р. Боднар, професор кафедри економіки – д.е.н. Р. Л. Лупак, начальник відділу моніторингу якості освіти та акредитації – к.е.н., проф. Л. Г. Медвідь
Учасники обговорення відмітили високий рівень лекції, досконале володіння матеріалом, відповідність лекції сучасним вимогам, висвітлення новизни питань, що розглядаються. Водночас було відзначено постійний контакт з аудиторією, динамічність викладу інформації, яскравість ілюстративного матеріалу, наведення прикладів з діяльності компаній, інноваційний початок та завершення лекції, її спрямованість на виконання здобувачами завдань для самостійної роботи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція професором кафедри економіки Шевчиком Б.М.

30 травня 2023 року професором кафедри економіки Шевчиком Б.М. проведено загальноуніверситетську відкриту лекцію на тему “Макроекономічна політика у відкритій економіці” для бакалаврів спеціальності 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) з дисципліни "Макроекономіка".

На відкритій лекції були присутні: перший проректор, д.е.н., проф. Барна М.Ю.; проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Семак Б.Б.; завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації, к.е.н., проф. Медвідь Л.Г.; декан факультету економіки та управління, к.е.н., проф. Герасименко Т.О.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування к.т.н., проф. Гаврилишин В.В.; завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Міценко Н.Г.; завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, д.е.н., проф. Копилюк О.І.; завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Трут О.О.; професор кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Свидрук І.І.; завідувач кафедри фізичної культури, к.пед.н., доц. Блащак І.М.; професор кафедри економіки, д.е.н., проф. Лупак Р.Л.; професор кафедри економіки, д.е.н., проф. Куцик В.І.; професор кафедри економіки, д.е.н., доц. Мульська О.П.; доцент кафедри економіки, к.е.н., доц. Воронко О.С.; доцент кафедри економіки, к.е.н., доц. Перепьолкіна О.О.; доцент кафедри економіки, к.е.н. Кузьма Х.В.; доцент кафедри економіки, к.е.н. Градюк Н.М.; ст. викладач кафедри економіки, к.е.н. Качур С.М.
Під час обговорення присутні відзначили високий фаховий рівень та педагогічну майстерність лектора, вміння застосовувати емпіричний, статистичний та алегоричний матеріал, адаптованість представленого лекційного матеріалу під спеціальність, використання інноваційних підходів та засобів. Також було відмічено високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність та інноваційність. Лектором підтримувався контакт з аудиторією. Лектор повністю розкрив зміст кожного питання, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.
Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на високому теоретичному, науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція доц. Костенка А.В.

31 березня 2023 року завідувач кафедри комп'ютерних наук к.ф.-м.н. Костенко Анатолій Васильович провів загальноуніверситетську відкриту лекцію з дисципліни “Крос-платформне програмування” на тему “Обробка рядків символів Java” для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП “Комп’ютерні науки”.

Мета лекції – освоєння засобі алгоритмічної мови Java для обробки рядків символів.

На відкритій лекції були присутні ректор ЛТЕУ, проф. П. О. Куцик; перший проректор ЛТЕУ, д.е.н., професор Барна М. Ю; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, к.е.н., проф. Медвідь Л.Г.; декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, д.е.н., доцент Полякова Ю.В.; завідувач кафедри маркетингу, доцент Басій Н. Ф., професор кафедри комп'ютерних наук професор Аніловська Г. Я.; доцент кафедри комп'ютерних наук, к.ф-м.н. Костирко В. С.; доцент кафедри комп'ютерних наук, к.е.н. Рехлецький Є. А.
Учасники обговорення зауважили актуальність та прогресивність лекції, її взаємозв’язок з іншими темами навчальної дисципліни, а також міждисциплінарний характер поданого матеріалу. Лектор на високому професійному рівні здобувачам доніс теоретичні аспекти стандартних Java-класів обробки рядків символів та можливості методів цих класів. Високу якість лекції забезпечили наявність виданого навчального посібника “Крос-платформне програмування”, а також повноцінне використання можливостей проведення інтерактивних занять в 121 аудиторії.
Загалом лекція доц. Костенка А.В. прочитана на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрите заняття доцента Наталії Ковалик

22 березня 2023 року відбулося загальноуніверситетське відкрите практичне заняття завідувача кафедри іноземних мов, доцента Ковалик Наталії Василівни з дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування (англійська)» на тему «Academic Writing /Академічне письмо» для здобувачів 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Мета заняття  ̶  розвиток умінь та навичок застосування базових мовних кліше у тематичних комунікативних моделях; удосконалення навичок усного монологічного та діалогічного мовлення; розвиток та активізація ситуативного мовлення; удосконалення умінь та навичок логічного мислення; формування творчих здібностей та креативного мислення здобувачів у наближених до реалій академічних ситуацій.
На відкритому практичному занятті були присутні: ректор університету, проф. Куцик П.О.; перший проректор, проф. Барна М.Ю.; проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, проф. Медвідь Л.Г.; декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, проф. Полякова Ю.В.; декан юридичного факультету, проф. Котуха О.С.; завідувачка кафедри теорії держави і права, доц. Олашин М.М.; завідувачка кафедри цивільного і господарського права та процесу, доц. Горецька Х.В.; доцент кафедри іноземних мов Дубравська Д.М.; доцент кафедри іноземних мов Степанов А.В.; ст.викл. кафедри іноземних мов Сорока Г.М.; ст.викл. кафедри іноземних мов Яремій Ю.О.; ст.викл. кафедри іноземних мов Левицька-Ревуцька О.Є.; викл. кафедри іноземних мов Короленко М.О.
Під час обговорення присутні відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність викладача, а також сучасність представлених матеріалів заняття здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для отримання ними необхідних компетентностей навчальної дисципліни. Також було відзначено прогресивний інноваційний формат проведеного заняття, його високий науковий та навчально-методичний рівень, його актуальність та креативність.
Високу якість заняття забезпечили наявність авторського підручника «Англійська мова для аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії» та мультимедійна презентація, яка посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу заняття. Важливо, що здобувачі активно приймали участь у занятті, вільно володіли іноземною мовою.
Загалом відкрите практичне заняття завідувача кафедри іноземних мов, доцента Ковалик Наталії Василівни з дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування (англійська)» на тему «Academic Writing /Академічне письмо» для здобувачів 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідає навчальній програмі дисципліни, досягло своєї мети й відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція доц. Франіва І. А.

 

15 березня 2023 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція на тему «Виставки, ярмарки, товарні аукціони та тендери в системі торгівельного бізнесу» з дисципліни «Основи бізнесу» для здобувачів 2 курсу спеціальностей 051 «Економіка» (ОПП «Бізнес-економіка» та ОПП «Міжнародна економіка»), 071 «Облік і оподаткування» (ОПП «Облік і оподаткування» та ОПП «Обліково-правове забезпечення управління бізнесом») 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» та ОПП «Фіскальне та митне адміністрування»), яку провів професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, д.е.н., доц. Франів І. А.

Мета лекції – отримання знань та навичок, щодо використання базових засад підприємництва а саме, організування й проведення виставок, ярмарок, товарних аукціонів та тендерів.
Слід відзначити, що проведена лекція носила науково-проблемний характер, відображала особисті результати наукових досліджень лектора та викликала жвавий інтерес як у здобувачів, так і у викладачів.
Учасниками обговорення лекції були перший проректор, д.е.н., проф. Барна М.Ю., проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Семак Б. Б.; завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, д.е.н., проф. Міщук І.П.; завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації, к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.; професор кафедри економіки, д.е.н, проф. Лупак Р.Л., професор кафедри економіки, к.е.н., проф. Куцик В.І., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, к.е.н, проф. Бачинський В.І., доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, к.е.н., доц. Чуй І.Р., які відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, інноваційність, фаховість, відповідність сучасним вимогам до організації навчального процесу.

Відкрита лекція доцента Наталії Попович

13 березня 2023 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Наталії Попович з дисципліни “Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 1. Взуття, хутро і культтовари)” на тему “Формування споживних властивостей шкіряного взуття” для студентів спеціальності  “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Митна справа” та ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Лекцію відвідали науково-педагогічні працівники університету, а також в межах  проходження педагогічної практики відвідав здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Юрій Михайлович Стецик (науковий керівник: доц. Н. І. Попович).

Відкрита загальноуніверситетська лекція проф. Трут О.О.

 

29 листопада 2022 року завідувачка кафедри менеджменту д.е.н. Трут Ольга Олексіївна провела загальноуніверситетську відкриту лекцію з дисципліни “Операційний менеджмент” на тему “Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної діяльності” для здобувачів першого бакалаврського рівня спеціальності “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”).

Мета лекції – формування у майбутніх фахівців з менеджменту компетентності щодо теоретичних положень і практичних методів управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва товарів.

На відкритій лекції були присутні: проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Семак Б.Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, к.е.н., проф. Медвідь Л.Г.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування к.техн.н., доц. Гаврилишин В.В.; декан юридичного факультету к.ю.н., проф. Котуха О.С.; завідувачка кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, д.е.н., проф. Копилюк О.І.; завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики д.е.н., проф. Міщук І.П.; завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, д.е.н., проф. Воронко Р.М.; професор кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Свидрук І.І.; професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, д.е.н., проф. Мельник І.М.; завідувачка кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю, к.с.-г.н., доц. Шестопал Г.С.; професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю, д.техн.н., проф. Пелик Л.В.; доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю , к.техн.н., доц. Донцова І.В.; доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю, к.техн.н., доц. Лебединець В.Т.; доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Коцупей В. М.; доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Колянко О.В.; доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Фединець Н.І.; доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доц. Саврас І.З.
Учасники обговорення зауважили актуальність та прогресивність лекції, її взаємозв’язок з іншими темами навчальної дисципліни, а також міждисциплінарний характер поданого матеріалу. Лектор на високому професійному рівні здобувачам донесла теоретичні аспекти та прикладні інструменти управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва товарів. Високу якість лекції забезпечили наявність авторського підручника «Операційний менеджмент» з грифом МОН України, а також повноцінне використання презентації змістовних прикладів організаційних структур управління матеріально-технічним забезпеченням операційної діяльності діючих вітчизняних підприємств.
Загалом лекція проф. Трут О.О. на тему “Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної діяльності” прочитана бакалаврам IV курсу спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” на належному науково-теоретичному та методичному рівні згідно з навчальною програмою дисципліни “Операційний менеджмент”, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита лекція з дисципліни “Інформаційне право” на тему “Забезпечення доступу громадян до інформації”

25 листопада 2021 року доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави і права Т. С. Подорожна, в режимі Zoom-конференції, провела загальноуніверситетську відкриту лекцію з дисципліни “Інформаційне право” на тему “Забезпечення доступу громадян до інформації” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3-го року навчання денної форми навчання спеціальності “Право” (ОПП “Право”).

Тетяна Станіславівна під час викладення лекційного матеріалу було розкрито суть, форми та особливості правового забезпечення доступу громадян до різного виду інформації. Проаналізовано доступ до інформації зокрема з бібліотечних ресурсів та архівів. В лекції особливу увагу було звернено на законодавче підґрунтя, яке регулює відносини у сфері доступу до публічної інформації та особливості правового становища користувачів бібліотек, архівів та мережі Інтернет, а також наведення прикладів з сучасної судової практики щодо порушення прав людини на вільний доступ до публічної інформації.

В обговоренні лекції прийняли участь проректори, декани, завідувачі кафедр та професорсько-викладацький склад університету, які відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеного заняття, її актуальність, інноваційність, спрямованість на набуття загальних та спеціальних компетентностей здобувачами вищої освіти, фаховість, відповідність сучасним вимогам до організації навчального процесу.

Відкрита лекція про державне регулювання банківської системи

26 жовтня 2021 року в університеті відбулася відкрита загально університетська лекція професора кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Рущишин Н. М. з навчальної дисципліни «Банківська система» на тему «Державне регулювання банківської системи» для студентів 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» та ОПП «Фіскальне та митне адміністрування» в режимі Zoom-конференції.

Під час викладення лекційного матеріалу було розкрито суть, форми та особливості державного регулювання банківської системи, окреслено методику визначення рівня достатності регулятивного капіталу банків, його призначення, функції та характерні ознаки. Значна увага лектором була приділена таким методам регулювання банківської діяльності як: економічні нормативи ліквідності, кредитного ризику, інвестиційної діяльності банків та дотримання ними відкритих валютних позицій.

На відкритій лекції були присутні: проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б., керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; директор Інституту економіки та фінансів, доцент Герасименко Т. О., декан юридичного факультету, професор Котуха О. С., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доцент Полякова Ю. В.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, професор Мізюк Б. М., завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, професор Копилюк О. І., завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, професор Воронко Р. М., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Міщук І. П., завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О., завідувач кафедри теорії держави і права, доцент Олашин М. М., професор кафедри маркетингу Дайновський Ю. А., доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Музичка О. М., доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Мединська Т. В., доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Чуй І. Р., доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Власюк Н. І.

В обговоренні відкритої лекції виступаючі відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеного заняття, її актуальність, інноваційність, спрямованість на набуття загальних та спеціальних компетентностей здобувачами вищої освіти, фаховість, відповідність сучасним вимогам до організації навчального процесу.

Відкрита загальноуніверситетська лекція проф. Мельник І.М.

13 жовтня 2021 року професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Мельник Ірина Миколаївна провела загальноуніверситетську відкриту лекцію з дисципліни “Організація готельно-ресторанного господарства” на тему “Типізація готельного господарства” для студентів спеціальності “Туризм” (ОПП “Туризм”).

Мета лекції – формування у майбутніх фахівців з туризму знань щодо основних підходів до типізації готельного господарства, класифікації та характерних ознак, які визначають функціональне призначення засобів розміщення, а також отримання навичок ідентифікації засобів розміщення за сукупністю ознак.

На відкритій лекції були присутні: перший проректор, професор Барна М. Ю.; проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан юридичного факультету, професор Котуха О. С.; декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доцент Полякова Ю. В.; заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Лебединець В.Т., заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Донцова І. В.; завідувач кафедри теорії держави та права, доцент Олашин М. М.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи професор Мізюк Б. М.; завідувач кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю доцент Шестопал Г. С.; завідувач кафедри харчових технологій, професор Ощипок І. М.; професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю, професор Доманцевич Н. І.; професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю, професор Лозова Т.М.; доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доцент Тучковська І.І., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доцент Топорницька М.Я., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Осінська О.І., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Ланиця І. Ф.

Учасники обговорення відзначили актуальність поданого матеріалу для майбутніх фахівців з туризму, його сучасність та інноваційність. Лекція за структурою та методикою викладання повною мірою відповідає вимогам вищої школи. Професіоналізм та педагогічна майстерність лектора, а також темп і стиль викладу матеріалу дозволили студентам повністю засвоїти поданий матеріал, що засвідчило інтерактивне опитування, проведене за підсумками лекції.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на високому науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція

19 жовтня 2021 року професор кафедри теорії держави і права Андрій Медвідь у форматі онлайн провів загальноуніверситетську відкриту лекцію з дисципліни “Конституційне право України” на тему “Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина” для студентів спеціальності  “Право” (ОПП “Право”).

Під час лекційного заняття висвітлено актуальну проблематику щодо поняття, характерних ознак, класифікації та гарантій дотримання конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Проаналізовано відповідні положення Конституції України, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також окремі рішення Конституційного суду України та практику Європейського суду з прав людини.

В обговоренні лекції прийняли участь проректори, декани, завідувачі кафедр та професорсько-викладацький склад університету, які відзначили високий науковий та методичний рівень проведеного заняття.

Відкрита загальноуніверситетська лекція доц. Горецької Х. В.

20 травня 2021 року завідувачем кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. Горецькою Х. В. було проведено відкриту загальноуніверситетську лекцію з навчальної дисципліни “Екологічне право” для студентів 2 курсу спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) на тему: “Еколого-правовий режим використання та охорони водних ресурсів”.

Мета лекції – надати еколого-правову характеристику використанню та охороні водних ресурсів України.

На відкритій лекції, яка була проведена в режимі Zoom-конференції, були присутні: перший проректор, професор Барна М. Ю., проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б., керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г., декан юридичного факультету, професор Котуха О. С., завідувач кафедри теорії держави та права, доцент Олашин М. М., завідувач кафедри господарського права та процесу, доцент Оверко Г. Я., доценти кафедри цивільного права та процесу Чабан О. М. Федик Є. І. і Гентош Р. Є., доцент кафедри теорії держави і права Санагурська Г. М., доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Бойко Р. В.

Учасники обговорення відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність лектора, а також актуальність представленого лекційного матеріалу. Лекційний матеріал вдало збалансовано, темп викладу матеріалу дозволяв студентам повністю засвоїти поданий матеріал. Студенти дуже активно співпрацювали з лектором, вдало підтримувався контакт з аудиторією. Лектор у доступній формі розкрив зміст кожного питання. Високу якість лекції забезпечило повноцінне використання презентації, відеоматеріалу.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на високому науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Організаційно-управлінські засади формування логістичних систем в економіці

17 березня 2021 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція на тему "Організаційно-управлінські засади та прикладний інструментарій формування логістичних систем в економіці" з дисципліни "Організація, проєктування та управління логістичними системами" для студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", яку провів завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Міщук І.П.

Мета лекції - систематизація теоретичних знань щодо принципів та алгоритмів формування логістичних систем на макро- та мікроекономічному рівнях в контексті набуття професійних компетентностей щодо організації, проєктування логістичних систем та управління їх функціонуванням.

Слід відзначити, що проведена лекція носила науково-проблемний характер, відображала особисті результати наукових досліджень лектора та викликала жвавий інтерес як у студентів, так і у викладачів інших кафедр.

Незважаючи на те, що лекція була проведена в режимі Zoom-конференції, учасниками обговорення (перший проректор, професор Барна М.Ю., проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б., декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В.В., завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, професор Воронко Р.М. та професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Бачинський В.І.) відзначено високу явку студентів-магістрантів та їх активність на занятті. Під час обговорення викладачі дійшли до спільного висновку, що мета лекції - досягнута, лекція проведена на високому науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція доц. Оверко Г. Я.

18 грудня 2020 року завідувачем кафедри господарського права та процесу, к.ю.н. Оверко Г. Я. було проведено відкриту загально-університетську лекцію з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів 4 курсу спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) на тему: “Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання”.

Мета лекції – розкрити поняття та зміст господарсько-правової відповідальності, дослідити види господарсько-правових санкцій, підстави притягнення суб'єкта господарювання до господарсько-правової відповідальності та узагальнити практичні питання такого виду відповідальності учасниками господарських відносин.

На відкритій лекції були присутні: проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б., керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г., декан юридичного факультету, професор Котуха О. С., завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Воронко Р. М., завідувач кафедри цивільного права та процесу, доцент Горецька Х. В., доцент кафедри цивільного права та процесу, доцент Чабан О. М., доценти кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів Донцова І. В., заступник завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації Колесник Л.В.

Учасники обговорення відкритої лекції відзначили актуальність теми, високий професіоналізм лектора. Лекція прочитана легко, гарною мовою в хорошому темпі, послідовно і зрозуміло. Практичний досвід адвокатської діяльності дозволив лектору легко оперувати практичними прикладами, конкретними судовими справами, що сприяє кращому розумінню змісту дисципліни. Слайди лекції цікаві, інформативні і акцентують увагу на ключових питаннях. Лекцію вдало структуровано, матеріал цікаво прочитано, що дозволяє студентам повністю засвоїти поданий матеріал.

Лекція проведена на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція в режимі он-лайн

12 листопада 2020 року професором кафедри менеджменту І. І. Свидрук вперше проведено загальноуніверситетську відкриту лекцію в режимі он-лайн на тему “Керівник як лідер креативного менеджменту” для магістрів спеціальності “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) з навчальної дисципліни "Креативний менеджмент".

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання особливостей процесів мислення керівника, формування інноваційного стилю управління, лідерства у процесах ухвалення рішень. Лектором дано характеристику здібностей, що впливають на ефективність управлінської діяльності, охарактеризовано риси лідера керівника, розглянуто відмінності між лідерами формальними та не формальними, охарактеризовано важливі специфічні якості креативного лідера для формування інноваційного стилю управління тощо. Студентам була запропонована анкета для виявлення креативного потенціалу на основі визначення параметрів особливостей процесів мислення.

Значна частина матеріалу мультимедійної презентації, що супроводжувала лекцію, побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування «за аналогією», що сприяє набуттю низки загальних та фахових компетентностей та ефективному управлінню уявою здобувачів вищої освіти.

На відкритій лекції були присутні: перший проректор, проф. Барна М. Ю.; проректор з наукової роботи, проф. Семак Б. Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, проф. Медвідь Л. Г.; завідувач кафедри менеджменту, проф. Трут О. О.; завідувач кафедри економіки, проф. Міценко Н. Г.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, проф. Мізюк Б. М.; завідувач кафедри маркетингу, проф. Дайновський Ю. А.; зав. кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, проф. Ємченко І. В.; завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, проф. Копилюк О. І.; професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Мельник І. М.; професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі  Шестопал Г. С.; доценти кафедри менеджменту Коцупей В. М., Колянко О. В. Фединець Н. І. та заступник завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації Колесник Л. В.

Під час обговорення присутні відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність лектора, а також важливість представленого лекційного матеріалу для здобуття магістрами необхідних компетентностей для професійної діяльності за обраною спеціальністю. Також було відмічено прогресивний інноваційний формат проведення лекції, її високий науково-теоретичний та методичний рівень, її актуальність та креативність. Студенти активно приймали участь у лекції, наводили приклади. Лектор повністю розкрив зміст кожного питання, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.
Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на належному науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Відкрита загальноуніверситетська лекція проф. Куцик В. І.

2 грудня 2020 року професором кафедри економіки, к.е.н. Куцик В. І. було проведено відкриту загальноуніверситетську лекцію з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів 2 курсу спеціальностей 075 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”) і 061 “Журналістика” (ОПП “Реклама у бізнесі”) на тему: “Фінансово-економічні результати діяльності підприємства”.

Мета лекції – доведення до студентів значного обсягу теоретичного матеріалу, що сприятиме формуванню у них відповідних компетентностей.

Присутніми на лекції були: проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б., керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г., директор інституту економіки та фінансів, к.е.н. Герасименко Т. О., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, д.е.н. Полякова Ю. В., завідувач кафедри економіки, д.е.н. Міценко Н. Г., завідувач кафедри аудиту, д.е.н. Воронко Р. М., завідувач кафедри маркетингу, д.е.н. Дайновський Ю. А., завідувач кафедри менеджменту, д.е.н. Трут О. О., професор кафедри менеджменту, д.е.н. Свидрук І. І., завідувач кафедри аудиту, д.е.н. Воронко Р. М., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, д.е.н. Копилюк О. І., завідувач кафедри фізкультури, к.п.н. Блащак І. І., професор кафедри економіки, д.е.н. Лупак Р. Л., доцент кафедри економіки, к.е.н. Кузьма Х. В., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування, к.е.н. Мединська Т. В., заступник завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації Колесник Л.В.

Учасники обговорення відзначили наукову та педагогічну майстерність лектора, а також актуальність, насиченість та креативність представленого лекційного матеріалу. Лектор вільно володіє матеріалом та використовує сучасні наукові джерела. Тема розкрита у логічній послідовності, цікаво та у доступній формі. Лекція має високий методичний рівень та адаптована для спеціальностей “Маркетинг” і “Журналістика”. Лектор вміло залучає студентів до обговорення. Лекція побудована методично правильно, добре організована, лектор використала інноваційні підходи та засоби.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на високому науково-теоретичному та методичному рівні, відповідає сучасним вимогам вищої школи і заслуговує на позитивну оцінку.

Відкрита загальноуніверситетська лекція проф. Воронка Р. М.

1 грудня 2020 року завідувачем кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, д.е.н. Воронком Р. М. було проведено відкриту загальноуніверситетську лекцію з навчальної дисципліни “Управлінський контроль” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 1 курсу ОПП “Облік і оподаткування”, “Міжнародна економіка”, “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Міжнародні економічні відносини” на тему: “Управлінський контроль проєктів”.

Мета лекції – розгляд організаційно-методичних засад управлінського контролю проєктів та інструментів підвищення його ефективності.

На відкритій лекції, яка була проведена в режимі Zoom-конференції, були присутні: проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Семак Б. Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, к.е.н., доц. Гаврилишин В. В.; декан юридичного факультету, к.ю.н., проф. Котуха О. С.; завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, д.е.н., проф. Воронко Р. М.; завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, д.е.н., проф. Копилюк О. І.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, к.п.н., доц. Блащак І. М.; завідувачка кафедри теорії держави та права, к.ю.н., доц. Олашин М. М.; к.е.н., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, к.е.н., проф. Бачинський В. І.; професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, к.е.н., проф. Головацька С. І.; доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, к.е.н., доц. Бойко Р. В.; доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, к.е.н., доц. Воронко О. С.; доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, к.е.н., доц. Чабанюк О. М.; доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, к.е.н., доц. Чік М. Ю.; ст. викл. кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Попітіч Т. В.

Учасники обговорення відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, актуальність поданого матеріалу, а також професіоналізм і педагогічну майстерність лектора. Лекція проведена методично правильно, лектором використано інноваційні підходи до подання матеріалу і засоби зворотного зв’язку зі студентами, які приймали активну участь у дискусії. Викладення матеріалу лекції здійснено з дотриманням вимог вищої школи, зокрема, вона має чітку структурну побудову (сформульована мета і завдання, визначено перелік питань у плані, встановлено міжпредметні зв’язки, наведено список рекомендованих джерел, мала місце чітка композиційна побудова, логічна послідовність і взаємозв’язок питань лекції) і логічне завершення.

Високу якість лекції забезпечило повноцінне використання ілюстративного матеріалу за питаннями, винесеними для розгляду, помірний темп читання лекції, постійний контакт і живе спілкування з аудиторією.

Загалом лекція прочитана на високому фаховому рівні, досягла поставленої мети та відповідає сучасним інноваційним вимогам до викладення матеріалу.

29 вересня 2020 року викладачем кафедри теорії держави і права Санагурською Г. М. проведено загальноуніверситетську відкриту лекцію на тему "Механізм та апарат держави". для студентів спеціальності «Право» з навчальної дисципліни "Теорія держави і права".

Мета лекції - надати загальноправову характеристику елементів механізму держави.

Під час заняття, викладачка детально зупинилася на питанні  механізму держави та його елементів, розглянула принципи апарату держави, поняття органу держави та провела класифікацію органів державної влади.
Лекція була цікавою, пізнавальною, з використанням методів діалогу зі студентами та письмового бліц-тестування.

Слід відзначити, що на лекції були присутні: перший проректор, професор Барна М.Ю., проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б., завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л.Г., завідувачі кафедр університету та викладачі юридичного факультету.

25 лютого 2020 року для студентів спеціальностей “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, “Економіка” та “Маркетинг” проведено відкриту лекцію завідувачем кафедри фінансів, кредиту та страхування, професором Черкасовою С. В.

На тему: “Інфляція та грошові реформи” з навчальної дисципліни “Гроші і кредит”.

Лекція націлена на формування у здобувачів вищої освіти базових теоретичних знань щодо суті, форм прояву, причин виникнення та наслідків інфляції в соціально-економічному житті країни, розуміння ними процесів державного впливу на інфляційний процес та особливостей проведення грошових реформ, як механізму подолання інфляції та стабілізації грошового обороту.

Під час обговорення присутні відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність лектора, а також важливість представленого лекційного матеріалу для здобути студентами необхідних компетентностей для професійної діяльності за обраною спеціальністю.

25 листопада 2019 р. відбулася загальноуніверситетська відкрита лекція доцента кафедри менеджменту Кудли Н. Є. з дисципліни “Менеджмент підприємств”

На тему “Управління і проектування якості надання послуг” для студентів 3 курсу спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа”.

Під час лекції було роглянуто роль і сутність якості надання послуг, основи теорії і практики управління якістю туристичних та готельних послуг, основні аспекти проектування і контролю їх якості. Значна увага лектора була приділена основним параметрам оцінки якості туристичних та готельних послуг. Лектором наводились приклади наукових досліджень якості послуг агротуристичних садиб та оцінка основних чинників формування якості таких послуг.

В обговоренні відкритої лекції прийняли участь: проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б.; керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Донцова І. В.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, професор Мізюк Б. М.; завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, професор Ємченко І. В.; завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, професор Копилюк О. І.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С. В.; завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Міщук І. П.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент Блащак І. М.; завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О.; професор кафедри менеджменту Єлейко В. І.; професор кафедри менеджменту Свидрук І. І., доцент кафедри менеджменту Колянко О. В.; доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Ящук В. І.; доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Попович Н. І.; доцент кафедри  товарознавства та експертизи в митній справі Терешкевич Н. А.; доцент кафедри харчових технологій Давидович О. Я.; доцент кафедри харчових технологій Палько Н. С.

Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, прикладний характер, фаховість, доступність та легкість для розуміння. Лектором представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на належному науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

14 листопада 2019 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Рущишин Н. М. на тему «Державне регулювання банківської системи»

Під час викладення лекційного матеріалу було розкрито суть, форми та особливості державного регулювання банківської системи, окреслено методику визначення рівня достатності регулятивного капіталу банків, його призначення, функції та характерні ознаки. Значна увага лектором була приділена таким методам регулювання банківської діяльності як: економічні нормативи ліквідності, кредитного ризику, інвестиційної діяльності банків та дотримання ними відкритих валютних позицій.

В обговоренні відкритої лекції прийняли участь: проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б., керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан юридичного факультету, професор Котуха О. С., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доцент Полякова Ю. В.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, професор Мізюк Б. М., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, професор Копилюк О. І., завідувач кафедри економіки, професор Міценко Н. Г., завідувач кафедри маркетингу, професор Дайновський Ю. А., завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор Бачинський В. І.; завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, професор Воронко Р. М., завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С. В., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професок Міщук І. П., завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент Блащак І. М.; доцент кафедри менеджменту Свидрук І. І., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Мединська Т. В., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Власюк Н. І.

Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, інноваційність, спрямованість на набуття загальних та спеціальних компетентностей здобувачами вищої освіти, фаховість, відповідність робочій програмі та сучасним вимогам до організації навчального процесу.

13 березня 2019 року в Університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція першого проректора, д.е.н., доц., професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Барни М.Ю

На тему “Поняття туристичних формальностей та їх види” для студентів третього курсу спеціальності 242 “Туризм” з навчальної дисципліни “Туроперейтинг та організація туристичних подорожей”.

В обговоренні відкритої лекції взяли участь: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б. Б., завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації проф. Медвідь Л. Г., директор інституту економіки та фінансів доц. Герасименко Т. О., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій доц. Полякова Ю. В., декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишин В. В., декан юридичного факультету доц. Котуха О.С., заст. декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доц. Донцова І.В., заст. декана юридичного факультету, доц. Олашин М.М., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи проф. Мізюк Б.М. завідувач кафедри митного та технічного регулювання проф. Ємченко І.В., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Турчиняк М.К., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи  Топорницька М.Я., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Полотай Б.Я.

План лекції добре структурований та охоплює основні питання теми. Лекція побудована методично правильно, виклад матеріалу послідовний та логічний. Лекція відповідає сучасним вимогам до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Лектором повністю було розкрито зміст кожного питання, а мультимедійна презентація, роздатковий (для кожного студента) матеріал, посилили зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.

Лекція мала належне професійне спрямування, дозволила сформувати потрібний сегмент професійного світогляду студентів, показати утилітарну та соціальну сутність проблем використання результатів туристичних і митних формальностей.

Проведене в кінці лекції 5-ти хвилинне бліц-тестування студентів дозволило лектору оцінити роботу на лекції.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на належному науково-теоретичному і методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

18 грудня 2018 року в Університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція декана юридичного факультету, доцента кафедри цивільного права і процесу, к.ю.н., доцента Котухи О.С.

На тему “Правовий режим службових жилих приміщень. Користування жилою площею в гуртожитках” із навчальної дисципліни: “Житлове право України” для бакалаврів 4 курсу напряму підготовки 6.03040 “Правознавство” та 2 курсу скороченого терміну навчання спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”).

В обговоренні відкритої лекції взяли участь: перший проректор проф. Барна М. Ю., проректор з наукової роботи проф. Семак Б. Б., завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації ЛТЕУ проф. Медвідь Л. Г., декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишин В. В., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій доц. Полякова Ю. В., завідувач кафедри кримінального права та процесу проф. Щур Б. В., завідувач кафедри теорії держави і права проф. Вдовичин І. Я., завідувач кафедри цивільного права та процесу доц. Федик Є. І., завідувач кафедри господарського права та процесу доц. Музика Я. І., заступник декана юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права та процесу Олашин М.М., доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування доц. Бойко Р. Л., доцент кафедри цивільного права та процесу доц. Чабан О. М.

Під час обговорення виступаючі відзначили, що тема лекції актуальна, розкривається історія питання. Лектором визначено мету лекції, послідовно викладено матеріал. Лекція цікава не лише для майбутніх фахівців, в ній вдало поєднано загальнотеоретичні поняття і практику. Лектор показав глибоке знання матеріалу. Лектором представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання.

Загалом лекція прочитана на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

12 квітня 2018 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція професора кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, д.е.н., професора Міщука І.П. на тему "Збутова логістика"

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання суті, значення та функцій збутової логістики, розглянуті актуальність та теоретико-прикладні засади організації ефективних логістичних формувань в сучасних умовах. Значну частину лекції було присвячено характеристиці видового різноманіття логістичних і торговельних посередників, які залучаються в системи дистрибуції продукції, а також завдань і проблем гармонізації товаропросування та формування складської мережі в збутовій системі в умовах вітчизняної економіки. В тісному звязку з цими питаннями було розглянуто основний інструментарій управління системами збутової логістики та особливості його застосування в торговельних підприємствах, задіяних у процесах просування товарів до споживачів.

В обговоренні відкритої лекції взяли участь: керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Апопій В.В.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С.В.; завідувач кафедри  митного та технічного регулювання, професор Ємченко І.В.; професор кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів Доманцевич Н.І.,; професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики  Антонюк Я.М.; професор кафедри менеджменту Скрипко Т.О.; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Шалева О.І.; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Шиндировськимй І.М.

Під час обговорення виступаючі відзначили, що лекція прочитана на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

30 березня 2018 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція завідувача кафедри фінансів, кредиту та страхування, д.е.н., професора Черкасової С. В. на тему "Фінансові посередники" з навчальної дисципліни "Фінансовий ринок"

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання суті, значення та функцій фінансових посередників в економіці, розглянуті переваги їх діяльності в умовах розвиненого фінансового ринку. Лектором були визначені особливості національної моделі фінансового посередництва, охарактеризовані проблеми діяльності банків і небанківських фінансових інститутів у вітчизняній практиці. Окремо були розглянуті шляхи та напрями посилення вагомості діяльності фінансових посередників у забезпеченні фінансування економічного зростання та розвитку фінансової системи України.

В обговоренні відкритої лекції прийняли участь: керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доцент Полякова Ю. В.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; директор Інституту економіки та фінансів, доцент Герасименко Т. О.; завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор Бачинський В. І.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент Блащак І. М.; завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О.; д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Міщук І. П.; доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Рущишин Н. М.; доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Чуй І. Р., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Власюк Н. І., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Юсипович О. І.

Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий рівень прочитаної лекції, її актуальність та фаховість.