Швець Олег Михайлович

кандидат економічних наук, доцент
директор навчально-наукового інформаційного інституту Львівського торговельно-економічного університету

доцент кафедри комп’ютерних наук
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 124
роб. тел.:   +38 (032) 2918549
e-mail: oleg@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості

Закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “ Організація механізованої обробки економічної інформації ” і здобув кваліфікацію інженер-економіст (спеціаліст).

З вересня 1989 працював завідувачем лабораторії ПК ЛТЕІ.

У вересні 1990 року розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри програмних засобів.

Кандидат економічних наук, диплом ДК 033718, дата видачі 13.04.2006, Вища атестаційна комісія України, рішення №33-06/4 від 13.04.2006, спеціальність (08.02.03) Організація управління, планування і регулювання економікою;

Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 022058, дата видачі 23.12.2008, Атестаційна колегія, рішення №6/73-D від 23.12.2008, кафедра програмних засобів інформатики

З 6 вересня 2010 року по теперішній час – Директор навчально-наукового інституту ЛТЕУ.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором п'яти навчальних посібників, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні освітні компоненти, що викладає

 • Інформаційні системи та технології

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-7175-2256
Researcher ID: F-4737-2019

Свою наукову діяльність Швець О.М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри комп'ютерних наук:

 • Огляд технологій візуалізації та їх використання у освітньому процесі. Вісник ХНТУ №4(87), 2023. – С 265-270. Рехлецький Є.А.,Бабич В.І.,Крутяк М.Б.,Плеша В.І, Швець О.М.
 • Система тестування продуктивності API при високих навантаженнях. ISSN 2521-6643. Системи та технології, N 2 (66), 2023. – С 43-49. Зацерковний Р. Г., В. І. Бабич, М. І. Плеша, Л. І., Хмілярчук Л.І., Швець О.М.
 • Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Аналіз змін у законодавстві України щодо інформаційного забезпечення харчових продуктів у контексті вимог “3 Д”. Львів : вид-во Львівського торговельно-еко¬номічного університету, 2020. – C. 251-254.. О. В. Шумський, Швець О.М.

Відповідальний виконавець наукової теми "Розробка комп’ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів побудови тестових завдань з застосуванням баз даних, Інтранет та мультимедійних засобів"Держрегістрація № 0119U002321. Наказ № 35/01 від 12 лютого 2019 р.

Навчально-методична робота
1.Швець О.М. Сучасні інформаційні системи та технології" Методичні рекомендації для проектування викладачами дистанційних курсів Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 35 с.
2. Швець О. М. Методичні рекомендації з організації проектно-технологічної практики для студентів галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання /А. В. Костенко, М. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук., О. М. Швець – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2015. – 36 с.
3. Швець О. М. Методичні вказівки та вимоги до підготовки курсового проекту з дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування" для студентів галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" /А. В. Костенко, М. І. Плеша, Л. І. Хмілярчук., О. М. Швець — Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018.— 31 с
4. Дистанційний курс "Інформаційні системи та технології." [Електронний ресурс] –Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
5. Дистанційний курс "Інструментальні засоби математичних обчислень" [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
6.Товарна інформація. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності 075 “Маркетинг”, 076  “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 061 “Журналістика”Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 62 с
7. Офісне програмне забезпечення. Посібник / — Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019.— 333 с.
8. Товарна інформація. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності 061 “Журналістика 075 “Маркетинг Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 132 с.

Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах:

 • Інновації в освітній діяльності: ефективне використання інформаційного простору у підготовці здобувачів вищої освіти. Матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (у дистанційній формі)/  – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університе¬ту, 2022. – C. 151-153. О. В. Шумський, Швець О.М.
 • Застосування сучасних комп’ютерних технологій у підготовці фахівців торгівлі. Сучасні напрями роз-витку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університе¬ту, 2021. – C. 30-301. О. В. Шумський, Швець О.М.
 • Формування компетентностей фахівців спеціальності “Під¬приємництво, торгівля та біржова діяльність” через вивчення навчальної дисциплі¬ни “Товарна інформація. Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). – Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. –ст. 303-307. О. В. Шумський, Швець О.М.

Організаційно-методична робота
1.    Директор навчально-наукового інституту ЛТЕУ.
2.    Член громадської організації "Українське  науково-освітнє ІТ товариство " (сертифікат №19-00091 FS.

Підвищення кваліфікації
Пройшов підвищення кваліфікації (стажування) у Центрі математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України. Довідка № 23 від 25.06.2018 р.

Перелік нагород та заохочень

 • Наказом ректора ЛКА у 2011 році нагороджений Грамотою Львівської комерційної академії
 • Почесна трудова відзнака «Знак Пошани» (№672 від 18.08.2009 р.)
 • «Подяка» Центральної спілки споживчих товариств, Укоопспілка (№ 87 від 01.10.2003р.), іменний годинник Правління Укоопспілки
 • «Почесна грамота» Львівська комерційна академія
 • За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність у 2015 році нагороджена Подякою Львівської обласної ради.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен