Рущишин Надія Михайлівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1198-8582
Researcher ID: F-7297-2019
Google Scholar: ttps://scholar.google.com/citations?user=u8fauc4AAAAJ&hl=uk

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 417,
роб. тел.: +38 (032) 295-81-85
e-mail: febbssb@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Закінчила у 1993 році Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності”.
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Ефективність функціонування торговельних підприємств в умовах розвитку національної економіки”.
Вчене звання доцента кафедри банківської справи було присвоєно у грудні 2008 року.
У березні 2021 році захистила докторську дисертацію на тему „Реалізація потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного реформування економіки України” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Вчене звання професора кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу було присвоєно у листопаді 2021 року.
З серпня 1993 року по даний час працює у Львівському торговельно-економічному університеті.
Науково-педагогічний стаж – понад 30 років.
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Член редакційної колегії наукового журналу з економічних наук «Трансформаційна економіка», заснований у 2023 р., фахова реєстрація (категорія «Б»). Збірник включений до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus та Google Scholar.
Учасник робочої групи проєкту міжнародного Вишеградського фонду №22320065 “Experience sharing of V4 against the shadow economy, corruption and tax avoidance in Ukraine” (1 січня 2024 р. - 30 червня 2025 р.).

Відзначена у 2023 році Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації за особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю та з нагоди 207-ї річниці з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету та у 2021 році грамотою Львівської обласної ради за особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю та з нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Банківська система
  • Інвестування
  • Інвестиційне кредитування
  • Управління проєктами
  • Аналіз інвестиційних проектів
  • Інвестиційний менеджмент
  • Соціальне страхування.

Науковий доробок
Автор понад 268 публікацій, у тому числі: 175 наукових, з них: 14 монографій, 56 статей у фахових виданнях, 13 статей у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 42 статті у виданнях, що включені до інших наукометричних баз та 93 навчально-методичного характеру, з них: 2 підручники і 8 навчальних посібників.

Виконавець науково-дослідних тем, що підтверджені довідками про впровадження:
1) Методологічні та інституційні засади забезпечення фінансової стійкості банків України (номер держреєстрації 0115U004089).
2) Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (номер держреєстрації0115U004090).
3) Фінансові та організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (№ держреєстрації 0118U000023).
4) Теоретико-методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0116U003210).
5) Структурні трансформації економіки України: макро-, мезо- й мікрорівні (№ державної реєстрації 0115U005679).
6) Методологічні та організаційні аспекти досліджень у галузі соціальних, гуманітарних та природничих наук у вищому навчальному закладі (№ державної реєстрації 0116U003209).
7) Проблеми стратегічного розвитку національної економіки (№ держреєстрації 0118U000788).

Під керівництвом д.е.н., проф. Рущишин Н. М. виконуються дисертаційні роботи здобувачем вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня докторантом.

Напрями наукових досліджень
Дослідження ефективності функціонування банків та банківської системи; взаємодії банківського та реального секторів економіки, реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного реформування економіки України, розвитку банківської системи України у контексті державної політики відновлення економічного зростання, фінансових та організаційних механізмів забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України.

Основні наукові праці:

Монографії:
1. Інвестування регіональної економіки та його ефективність в Україні: монографія / І. П. Андрушків, О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. Л.: ЛКА, 2010. 192 с.
2. Управління податковою безпекою суб’єктів підприємництва в Україні: монографія / О.Д. Вовчак, С.К. Реверчук, Н.М. Рущишин, І.Г. Кеменяш. Л.: ЛКА, 2013. 176 с.  
3. Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С. А. Навроцького. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. 284 с. (Рущишин Н. М. Сучасні тенденції та особливості формування фінансових ресурсів  банків України С. 257-265).
4. Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні: [кол. монографія]. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. (Рущишин Н. М., Костак З. Р., Іванова Р. Ю. Фінансова безпека держави: теоретичні аспекти та оцінка її сучасного стану С. 84-107).
5. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні : [кол. монографія]. Умань: "Видавець Сочінський М. М.", 2018. (Рущишин Н. М. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства С.175-181).
6. Structural transformations and problems of information economy formation : Collective monograph. Ascona Publishing, New York, USA, 2018. 292 p. (Рущишин Н. М., Мудра Р. Р. Правові засади державного регулювання ринку банківських продуктів і послуг C. 63-72).
7. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk. Kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. 470 p. (Рущишин Н. М., Галько Н. В. Трансфертне ціноутворення як інструмент протидії ухиленню від сплати податків в Україні  С 313-323).
8. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu.  Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof.  Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 737 р. (Рущишин Н. М., Мединська Т. В. Modern priorities of activities of domestic banks to promote development of economy of Ukraine  C. 102-111).
9. Формування інституціонального середовища розвитку економіки України: монографія / ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко.. Умань: ВПЦ "Візаві", 2019. 192 с. (Рущишин Н. М. п. 3.5. Залучені ресурси банків України: сучасний стан та напрями збільшення. С.120-127).
10. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 714 p. (Рущишин Н. М., Мединська Т. В. Foreign capital banks: threats and prospects for national banking sector development С. 73-81).
11. Рущишин Н. М. Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного реформування економіки : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2020. 404 с.
12. Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk ]. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2021. 472 р. (Рущишин Н. М., Мединська Т. В. п. 1.3 Tax stimulate as a tool to intensify banking investment in Ukraine. С. 26-35).
13. Методико-прикладні засади управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням цифрової трансформації економіки України : монографія. Львів : Видавництво АТБ "ННВК", 2022. 380 с. (Рущишин Н. М. п. 1.1. Сутнісні характеристики державної інвестиційно-інноваційної політики та її елементів С. 12-32, п. 2.1. Методичний інструментарій державного регулювання розвитку цифрової економіки С. 72-91)
14. Барна М. Ю., Рущишин Н. М. Розвиток банківської системи України у контексті державної політики відновлення економічного зростання. : монографія. Львів : Растр-7, 2022. 408 с.

Підручники, посібники:
1. Черкасова С.В., Рущишин Н. М. Ринок фінансових послуг: навчально-методичний посібник. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. 91с.
2. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрейків Т.Я. Кредит і банківська справа: підручник. К.: Знання, 2008.564 с. ГРИФ МОН України. (Реком. Мін. освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-592 від 07.03.2008 р.).
3. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Кредит і банківська справа: навчально-методичний посібник. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2008. 165 с.
4. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: навч. посібник Л.: Новий світ-2000, 2008. 560 с. ГРИФ МОН України. (Реком. Мін. освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-1025 від 21.06.2007 р.).
5. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Самура Ю.О., Шморгай М.Б.. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник Л.: ЛКА,  2008. 368 с.
6. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Самура Ю.О., Шморгай М.Б.. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. вид. 2-ге, змін. і доп. Л.: ЛКА,  2009. 360 с. ГРИФ МОН України. (Реком. Мін. освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-768 від 28.04.2009 р.).
7. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрушків І.П., Бучко І.Є.. Інвестиційне кредитування: навч. посібник. [2-ге вид., перероб. і доповнене]. К.: Знання, 2013. 227с. ГРИФ МОН України (лист № 1.4/18-Г-118 від 09.01.2009)  
8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Інвестиційний менеджмент : підручник. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету,  2016. 464 с.
9. Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г., Рущишин Н.М. Податкова система: навч. посібник   Львів:  СПОЛОМ,  2016.  488 с.
10. Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г., Рущишин Н.М. Податковий менеджмент: навч. посібник. Львів:  СПОЛОМ,  2017.  320 с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз(в тому числі SCOPUS, WEB OF SCIENCE):
1. Рущишин Н. М. Теоретико-методичні підходи до аналізування структурних змін в економіці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Випуск 26. Ч. 1. С. 148-153. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
2. Рущишин Н. М., Мединська Т. В., Лихна С. П. Трансформація банківського сектору національної економіки в умовах сучасних викликів. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 27. С. 337-344. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
3. Рущишин Н. М., Милян І. І. Сучасний стан та напрями розвитку депозитної діяльності банків України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 24. Випуск 2 (75).  2019. C. 99-103. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
4. Rushchyshyn N. Medynska Т., Mudra R. The modern state of the banking products and services in Ukraine and its state regulation. East European Science Journal. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska). 2019. № 6 (46) volume 8. С. 18-24. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
5. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Рущишин М. О. Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення економічної безпеки підприємств. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 37. С. 270–275. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
6. Рущишин Н. М., Мединська Т. В., Вінявська В. В. Іноземний капітал у банківській системі України та його вплив на фінансову безпеку держави. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2019. № 12(32). С. 94 - 100. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
7. Барна М. Ю., Рущишин Н. М. Світовий досвід реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні інституційних змін та структурних реформ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2019. Том 30 (69). № 6. Ч. 1. С. 135-142. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
8. Рущишин Н. М. Напрями та механізми узгодження інституційного забезпечення розвитку банківської системи та реалізації структурних реформ національної економіки України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 2 (107). С. 214-221. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
9. Svitlana Cherkasova, Tetyana Kalaitan, Nadiia Rushchyshyn, Igor Yaremko and Nataliia Yaroshevych. Stimulating and limiting factors for the growth of investment potential of Ukrainian insurance companies. Investment Management and Financial Innovations, Volume 17, Issue 1, 2020, С. 85-96. (Наукометрична база SCOPUS).
10. Мединська Т. В., Рущишин Н. М., Ніконенко У. М. Податкове регулювання інвестиційної діяльності банків України. Науковий журнал «Бізнес Інформ». 2020. № 11. C. 316–324. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
11. Рущишин Н. М., Мульська О. П. Удосконалення механізму банківського кредитування у контексті регулювання фінансово-еконоиічних дисбалансів в Україні. Світ фінансів 4(65)/2020. С 168-182. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
12. Рущишин Н. М. Етапи конвергенції інституційного забезпечення розвитку банківської системи та реалізації структурних реформ національної економіки. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія: економічні науки. 2020. № 3. С. 293-305. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
13. Рущишин Н. М. Обгрунтування стратегічних напрямів та структурних результатів реформування економіки України. Регіональна економіка, 2020. № 4 (98). С. 144-152. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
14. Рущишин Н. М. Напрями та засоби банківської підтримки становлення та реалізації потенціалу високотехнологічних галузей національного господарства України. Український журнал прикладної економіки, 2020. Т. 5. № 3. С. 215-224. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
15. Рущишин Н. М. Визначення стратегічних пріоритетів державної політики реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні структурних реформ в економіці України. Український журнал прикладної економіки, 2020. Т. 5. № 4. С. 88-97. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
16. Барна М. Ю., Рущишин Н. М. Банківська система країни: елементи, функції  та потенціал у забезпеченні економічного зростання. Науковий журнал «Наукові горизонти» Том 23, № 10, 2020. С. 54-67. (Наукометрична база SCOPUS).  
17. Барна М. Ю., Рущишин Н. М. Формування інструментарію розвитку банківського кредитування стратегічних галузей національної економіки України. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Том 25 Випуск 6 (85). С. 38-44. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
18. Барна М. Ю., Рущишин Н. М. Стан і тенденції розвитку банківської системи в контексті структурного реформування національної економіки України. Науковий журнал «Наукові горизонти» Том 23, № 12, 2020. – С. 84-98. (Наукометрична база SCOPUS).  
19. Барна М. Ю., Рущишин Н. М. Структурні характеристики розвитку економіки: системно-аналітичний зріз. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. Том 1. № 12 (44). С. 23-30. (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).  
20. Melnyk M., Leshchuk, I., Medynska T., & Rushchyshyn N. Potential of the sector of financial services in view of the socio-economic growth of Ukrainian regions. ECONOMIC ANNALS-XXI № (9-10)’2020. P. 144-154. (Наукометричні бази SCOPUS, Web of Science).
21. Lykholat S., Vinichuk M., Rushchyshyn N., Medynska T,, Sapiṅski A. Вплив деструктивних чинників на інвестиційну та інноваційну привабливість України. Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (36), 2021. P. 250-259. (Наукометрична база Web of Science).
22. Nadiya Rushchyshyn, Olha Mulska, Yuliia Nikolchuk, Taras Vasyltsiv and Mariia Rushchyshyn. The impact of banking sector development on economic growth: comparative analysis of Ukraine and some eu countries. Investment Management and Financial Innovations, Volume 18, Issue 2, 2021, С. 193-208. (Наукометрична база SCOPUS).
23. Nadiya Rushchyshyn, Tetyana Medynska, Uliana Nikonenko, Zoryana Kostak, Roksolana Ivanova. Regulatory and Legal Component in Ensuring State’s Financial Security. Business: Theory and Practice. 2021, 22(2). P. 232-240. (Наукометрична база SCOPUS).
24. Рущишин Н. М., Мульска О. П. Збалансований ринок праці як превентивний інструмент стримування зовнішньої трудової міграції. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. Том 1. № 8 (52). С. 42-52. (Науковометрична база : Index Copernicus).
25. Рущишин Н. М., Теслюк Р. Т. Регіональні відмінності міграційної активності населення Карпатського регіону України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. 2021. № 4 (296). С. 163-169. (Науковометрична база : Index Copernicus).
26. Zhyvko, Z., Senyshyn, O., Rushchyshyn, N., Kukharska, L., & Drymalovka, K. Mechanism for neutralizing internal and external threats to the financial security. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(39), 2021, 312–319. h. (Наукометрична база : Web of Science).
27. Рущишин Н. М., Мульска О. П. Механізм забезпечення соціальної стабільності в умовах інтенсифікації міграційних процесів. Економіка та суспільство. 2021. № 29. С. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/571/547. (Науковометрична база : Index Copernicus).
28. Полякова Ю. В., Рущишин Н. М. Вітчизняна промисловість в умовах глобалізації: національний та регіональний вимір. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. № 66 (2022). С. 29-35. (Науковометрична база : Index Copernicus).
29. Рущишин Н. М., Мединська Т. В., Клименко С. М. Застосування антикризового менеджменту банками України в умовах сучасних викликів. Науковий журнал «Бізнес Інформ». 2022. № 1. URL : https://www.business-inform.net/for-authors/?p=6/ (Науковометрична база : Index Copernicus).
30. Tetyana Medynska, Nadiya Rushchyshyn, Roksolana Ivanova ,Iryna Bodnariuk, Iryna Kiyanka. Taxation as an Instrument of Stimulation for Business in the Conditions of COVID-19. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22 No. 1. 2022. pp. 602-608. (Наукометрична база : Web of Science).
31. Nadiya Rushchyshyn, Oksana Kulinich, Olha Tvorydlo, Alexander Mikhailov, Viktoria Samoilenko. State Regulation of Banking Business in the Context of Social and Digital Transformation of the Economy. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.4. 2022. pp. 67-72. (Наукометрична база : Web of Science).
32. Rushchyshyn, N., Нalkiv, L., Rushchyshyn, M., Medynska, T., Hrytsak, O. Management of innovative development of enterprises considering their financial and resource opportunities in the context of security. International Journal of Safety and Security Engineering, Vol. 12, No. 1. 2022. pp. 13-20. (Наукометрична база : SCOPUS).
33. Рущишин Н. М., Талах Ю. В. Орієнтири державної політики відновлення інвестиційної привабливості сфери торгівлі та внутрішнього ринку України. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. № 71 (2023). С. 21-28. (Науковометрична база : Index Copernicus).
34. Рущишин Н. М., Завалипіч Р. В., Леськів Н. І. Проблемні аспекти та шляхи зміцнення економічної безпеки України: питання боргової безпеки і фінансового моніторингу. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. № 73 (2023). С. 43-49. (Науковометрична база : Index Copernicus).
35. Рущишин Н. М., Рущишин М. О., Осєчкін І. С. Механізм формування інноваційної стратегії розвитку підприємства. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. № 74 (2023). URL : journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom. (Науковометрична база : Index Copernicus).

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1. Рущишин Н. М., Мединська Т. В.  Актуальні проблеми банківської системи України та шляхи їх подолання. Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми  та перспективи розвитку в кризовій економіці : Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2019 року. ДДАЕУ, 2019. С.104-107.
2. Рущишин Н. М. Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку банку та її особливості. Інноваційний вимір змін в обліково-аналітичному забезпеченні бізнесу: теорія, методологія, інформаційні технології: матеріали  ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 19 березня 2020 р. / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х.: ХДУХТ, 2020. –  С. 19-21.
3. Рущишин Н. М. Іноземний капітал у банківській системі України та його вплив на фінансову безпеку держави. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 червня 2020 року / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. С. 134-135.
4. Рущишин Н. М. Банківський нагляд та заходи подолання проблемності банків. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум. Міжнародна науково-практична конференція. (м. Львів, 29 жовтня 2020 р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 241-246.
5. Рущишин Н. М. Структурні зміни як основа розвитку національної економіки. Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу. Міжнародна наукова конференція. (м. Житомир, 5-6 листопада 2020 року). Житомир : Житомирська політехніка, 2020. С. 269.
6. Рущишин Н. М. Структурні реформи економіки та державне регулювання банківської системи з їх забезпечення. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. (м. Харків, 23 квітня 2021 р.). Харків : Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2021. С. 115-118.
7. Рущишин Н. М. Зарубіжний досвід структурних реформ із застосуванням інструментів банківської системи. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2021 р.). НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 269-271.
8. Рущишин Н. М. Банківська система України та її вплив на структурні зміни національної економіки. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 02 червня 2021 р. / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-екномічного університету, 2021. С. 97-99.
9. Rushchyshyn N., Rushchyshyn М. Policy of formation of financial resources of innovative development of enterprises. VI International Scientific and Practical Conference “Results of modern scientific research and development”(August 22-24, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. P. 457-462.
10. Рущишин Н. М. Потенціал банківської системи в умовах структурних змін національної економіки. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листопада 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. С. 76-78.
11. Рущишин Н. М., Сабат В. Б. Бюджетна політика в забезпеченні фінансової безпеки держави. Сучасна наука: проблеми та перспективи (частина ІІ): матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 12-13 січня 2022 року. – Київ: МЦНіД, 2022. С. 27-29.
12. Рущишин Н. М., Школа В. О. Зовнішньоекономічна безпека держави: основні загрози та сучасний стан. The 8th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” (February 26-28, 2022) SPC “Sciconf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2022. pp. 868–872.
13. Рущишин Н. М., Мутян І. Є. Капітальне інвестування в Україні: джерела фінансування та проблеми здійснення. Фінансове регулювання зрушень в економіці України : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (29 березня 2022 р., м. Мукачево) 2022. С. 40-42.
14. Рущишин Н. М., Скоропада Х. М. Запобігання банкрутства підприємств як елемент державного антикризового регулювання. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11-12 травня 2022 р.). НУ  "Запорізька політехніка", 2022. С. 86-88.
15. Рущишин Н. М., Козак А. Р. Тіньова економіка та її вплив на економічну систему держави. Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансовокредитних та облікових систем: збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 20 травня 2022 року). С. 89-91.
16. Рущишин Н. М. Зарубіжний досвід функціонування банківської системи в забезпеченні структурних змін національної економіки. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  С. 172-173.
17. Рущишин Н. М., Козак А. Р. Безробіття в Україні в умовах воєнного стану та шляхи його подолання: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти”(м. Київ, 17 жовтня 2022 р.) С. С. 479-483.
18. Рущишин Н. М., Маланюк І. Р. Сучасний стан інвестицій в харчовій промисловості України: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищ. освіти і мол. учених, 28 жовтня 2022 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2022. (м. Харків, 28 жовтня 2022 року). С. 289-290
19. Рущишин Н. М., Скоропада Х. М. Банкрутство підприємств : причини виникнення та наслідки : матеріали III Міжнародної наукової конференції “Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень” (м. Хмельницький, 27 січня 2023 р.) С. 43-45.
20. Рущишин Н. М, Іванян Д. Г. Прямі іноземні інвестиції в Україні в період воєнного стану та після війни: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід», м. Харків, 19 травня 2023 р.; Харків: ДБТУ, 2023. С. 114-116.
21. Рущишин Н. М. Причини виникнення банкрутства підприємств та антикризові заходи його запобігання. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 01-02 червня 2023 р. С. 138-140.
22. Рущишин Н. М., Атаманенко О. І. Транснаціональні корпорації та їх вплив на вітчизняну економіку. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю Львівського інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, 08 червня 2023 р. С. 160-162.
23. Рущишин Н. М., Талах Ю. В. Перспективи відновлення інвестиційної привабливості сфери торгівлі в Україні. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2023 р.

Навчально-методична робота
1. Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. конспект лекцій / [укл. Н.М. Рущишин]. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 214 с.
2. Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 65 с.
3. Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 65 с.
4. Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 57 с.
5. Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. (Вибіркова). Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 65 с.
6. Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. (Вибіркова). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 65 с.
7. Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. (Вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 57 с.
8. Черкасова С. В., Рущишин Н. М., Власюк Н. І. Методичні рекомендації з організації виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 ”Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” галузі знань 07 ”Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 32 с.
9. Рущишин Н. М. Управління проєктами. конспект лекцій / [укл. Н.М. Рущишин]. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 192 с.
10. Рущишин Н. М. Управління проєктами. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 56 с.
11. Рущишин Н. М. Управління проєктами. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 58 с.
12. Рущишин Н. М. Управління проєктами. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 52 с.
13. Рущишин Н. М. Банківська система. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 56 с.
14. Рущишин Н. М. Банківська система. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 56 с.
15. Рущишин Н. М. Інвестування. (Вибіркова). Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 40 с.
16. Рущишин Н. М. Інвестування. (Вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 39 с.
17. Рущишин Н. М. Інвестування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 40 с.
18. Рущишин Н. М. Інвестування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. 40 с.
19.Рущишин Н. М. Банківська система. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 104 с.
20. Рущишин Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Банківська система”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 170 с.
21. Рущишин Н. М. Банківська система. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 52 с.
22. Рущишин Н. М. Банківська система. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 104 с.
23. Рущишин Н. М. Інвестування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 92 с.
24. Рущишин Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Інвестування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 120 с.
25. Рущишин Н. М. Інвестування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 92 с.
26. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Банківські операції” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 58 с.
27. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Методичні рекомендації щодо організації практики з банківських операцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форми навчання. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. 32 с.
28. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форми навчання. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М., Черкасова С. В., Васильців Т. Г., Юсипович О. І. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. 40 с.
29. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Управління фінансово-економічною безпекою” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. Львів: в-во ЛТЕУ. 2020. 48 с.
30. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисциплін “Фінанси підприємств”, “Аналіз банківської діяльності” та “Фінансовий аналіз” для студентів ОР «бакалавр» галузі знань 07 “Управління та адмініструванн”» спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванн” /Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М., Чуй І. Р.,  Власюк Н. І., Юсипович О. І. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. 60 с.
31. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Банківська система» URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
32. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Інвестування» URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
33. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Соціальне страхування» URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
34. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Інвестиційний менеджмент» URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
35. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Інвестиційне кредитування» URL :  virt.lac.lviv.ua/course/view.php
36. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Аналіз інвестиційних проєктів» URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php  
37. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Кредит і банківська справа» URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
38. Дистанційний курс з освітньої компоненти “Управління проєктами” URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота
1. Заступник голови Вченої ради факультету економіки та управління
Львівського торговельно-економічного університету.
2. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи
3. Гарант ОПП “Фінансово-економічна безпека та фондовий ринок” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальніостюі 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”
4. Гарант ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”
5. Куратор академічної групи.

Підвищення кваліфікації
1) Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne in Kielce, Poland (Certificate № 20210143 від 31.01.2021 р.) Тема “Innovative Educational Technologies: Europen Experience And Its Application In Internship In Economics And Management” (“Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління”) за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” в обсязі 6 кредитів ECTS (180 годин).
2) ARC 2021 Online Lecture Course за участі спікерів Щорічної дослідницької конференції “Інструменти економічної політики у світлі невпинних змін” проведений Національним банком України (м. Київ,7-9 червня 2021 р.)
3) VI International Scientific and Practical Conference «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMEN», Madrid, Spain, 22-24 August 2021. Сертифікат про участь 24 години (0,8 ECTS credits).
4) Навчально-методичний семінар «Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу», організований ЛТЕУ, 18.10-29.10.2021 р. Сертифікат № 176/16 від. 01.11.2021 р.(30 годин.1,0 кредит ЄКТС).
5) Вебінар «Суспільно орієнтоване навчання в дії», організований Українським католицьким університетом спільно фінансується Єропейським Союзом та Радою Європи, 19.11.2021 р.
Сертифікат про участь (4 год).
6) Вебінар «Оцінювання студентів: заохотити, а не знеохотити», організований Британською Радою в Україні, 8.12.2021 р. Сертифікат про участь.
7) Форум академічної доброчесності, 04.10.2022 р. Сертифікат № 4629 від 04.10.2022 р.(3 години.0,1 кредита ЄКТС).
8) Х Міжнародний бізнес-форум “НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО” Панельна дискусія “Як оптимізувати фінанси та інвестиції в умовах воєнного стану в Україні”. 23 листопада 2022 р. Сертифікат учасника
9) на платформі Ukraine Global Faculty лекція доктора Сурджи Датти (Senior Lecturer in Strategy and Innovation, Oxford Brookes Business School) “Unlocking Strategic Innovation” 27 вересня 2023 р.
Сертифікат учасника
10) Круглий стіл “Соціальна відповідальність бізнесу, освіти та науки в умовах війни”
28 вересня 2023 р. Сертифікат учасника. (3 години.0,1 кредита ЄКТС)
11) ХІ Міжнародний бізнес-форум “НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО”
Панельна дискусія “Як оптимізувати фінанси та інвестиції в умовах воєнного стану в Україні”
23 листопада 2023 р. Сертифікат про участь.

Перелік нагород та заохочень
1. Почесна грамота Львівської комерційної академії (2007 р.)
2. Грамота Львівської комерційної академії (2008 р., 2012 р.)
3. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р., 2017 р.)
4. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019 р., 2020 р., 2021 р.)
5. Грамота Львівської обласної ради (2021 р.)
6. Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2023 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен