Бачинський Василь Іванович

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету.

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 204,
роб. тел.: +38(032) 295-81-29
e-mai: bachinvi@meta.ua

Короткі біографічні відомості
Трудову діяльність розпочав у серпні 1973 на посаді старшого піонервожатого Антонівської середньої школи Томашпільського району Вінницької області. Травень 1974 р. по травень 1976 р. - служба в армії. З червня 1976 року прийнятий на роботу в Томашпільську райспоживспілку Вінницької області на посаду ревізора райспоживспілки. З вересня 1976 по червень 1977 року - навчався в Уманській республіканській школі ревізорів, а з вересня 1977 р. по червень 1981 р. - у Львівському торгово-економічному інституті. У період з серпня 1981 р. по квітень 1987 року працював головним бухгалтером Томашпільської райспоживспілки. У квітні 1987 року переведений на денну форму навчання в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту, після завершення навчання був скерований на роботу на кафедру бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності Львівського торгово-економічного інституту.
У Львівському торговельно-економічному університеті працюю з вересня 1988 року на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, з травня 1993 р. – заступник декана економічного факультету, асистент кафедри бухгалтерського обліку, з травня 1993 р. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, заступник декана економічного факультету Львівської комерційної академії, з 01 вересня 1999 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, з 02 січня 2001 р. - завідувач кафедри бухгалтерського обліку, доцент, з 01 жовтня 2005 р. - навчання в докторантурі кафедри аудиту Львівської комерційної академії, з 01 жовтня 2008 р. - завідувач кафедри бухгалтерського обліку, доцент, з вересня 2014 р. - по вересень 2020 р. - завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор, з вересня 2020 р. по даний час – професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування. Загальний стаж науково-педагогічної роботи: 36 років. Стаж роботи у даному колективі: 35 років.
Кандидат економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистив 7 липня 1998 року у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційної академії за спеціальністю 08.06.04 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”  на тему  “Облік і контроль виробничих витрат у системі управління підприємством (на прикладі м'ясопереробних виробництв споживчої кооперації України)" (диплом ДК № 002154 від 9 грудня 1998 року). Професор кафедри бухгалтерського обліку з жовтня 2014 р. (атестат 12 ПР № 009941 від 31 жовтня 2014 р.).

Бачинський В.І. - досвідчений викладач та педагог Успішно керує студентами  при виконанні курсових та дипломних робіт.
Він брав участь у формуванні й удосконаленні навчально-методичного забезпечення кафедри та викладав фахові дисципліни:  
1.    Фінансовий облік – І
2.    Фінансовий облік – І
3.    Звітність підприємств
4.    Облік зовнішньоекономічної діяльності
5.    Бухгалтерський облік
6.    Облік у системі 1С.Підприємство
7.    Бухгалтерський облік у малому бізнесі
8.    Вступ до спеціальності
9.    Бухгалтерський облік у споживчій кооперації
10.    Основи наукових досліджень
11.    Організація бухгалтерського обліку. 

Наукова діяльність

ORC ID: https://orcid.org/0000-0001-5071-9038
https://orcid.org/0000-0001-5071-9038
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?start=10&q=Бачинський+В.І.&hl=
uk&as_sdt=0,5

Сфера наукових інтересів: фінансовий облік, аналіз, аудит, контроль (витрат та собівартості продукції), облік у малому бізнесі, управлінський облік, управлінська звітність.
Бачинський В.І. є автором більше 130 наукових та навчально-методичних розробок з проблематики бухгалтерського, фінансового, управлінського обліку, контролю та аудиту, з них 6 підручників (посібників), 3 монографії. Неодноразово був членом оргкомітету і організатором міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів і студентів університету. Крім цього також є активним учасником низки науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій. Брав учать у науково-дослідній роботі університету та у виконанні чотирьох науково-дослідних тем, є керівником бюджетної науково-дослідної теми "Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія та організація", номер державної реєстрації 0111U010542. Проведені дослідження дозволили отримати низку нових науково обґрунтованих результатів, які є відповідним внеском у вирішення науково-прикладної проблеми формування та розвитку вітчизняної системи обліку, аналізу і контролю в кооперативному секторі економіки України.

Приймає активну участь у підготовці наукових кадрів. Є членом спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 із захисту кандидатських дисертацій у Львівському торговельно-економічному університеті за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Під керівництвом проф. Бачинського В.І. підготовлено та захищено сім  кандидатських дисертацій:
1) Кошкаров Степан Андрійович – за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, рішення президії ВАК України від 13 грудня  2007 року, протокол № 18-06/10;
2) Полянська Олена Анатоліївна – за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), рішення президії ВАК України від 16 грудня 2009 року, протокол № 49-06/6;
3) Бабин Ірина Михайлівна – за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), рішення президії ВАК України від 1 липня 2010 року, протокол № 130-06/5;
4) Плекан Марія Володимирівна – за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), рішення Атестаційної колегії України від 10 жовтня 2013 року, ДК № 026681;
5) Кузьмінська Катерина Іванівна – за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), рішення Атестаційної колегії України від 26 лютого 2015 року, ДК №026681;
6) Рудницька Олена Василівна -  за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), рішення Атестаційної колегії України від 26 червня 2017 року, ДК №042798;
7) Мохняк Володимир Степанович – за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), рішення Атестаційної колегії МОН України від 23.10.2019 р. диплом ДК № 048599.)

Основні праці
Навчальні посібники

1. Бачинський В.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник / В.С. Рудницький, В.І. Бачинський, В.О. Хомедюк, О.М. Боровик. – Львів : "Магнолія – 2006", 2014. – 280 с. (18 друк. арк. (особисто автором написані перша, друга і третя теми обсягом 5,8 друк. арк., 90 с.)).
2. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навчальний посібник / В.І. Бачинський, П.О. Куцик, Л.Г. Медвідь, Т.В. Попітіч. - Львів, Вид-во “Магнолія 2006”. 2018. – 319 с.
3. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: підручник / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А., Головацька С.І., Корягін М.В. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. –282 с.

Монографії
1. Бачинський В.І. Історико-еволюційний розвиток систем бухгалтерського обліку і контролю у кредитних спілках. – С. 52-69 / В.І. Бачинський, В.С. Мохняк // Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств : колективна монографія [За ред. проф. Куцика П.О. та проф. Пилипенка Л.М]. – Львів: Растр-7, 2019. – 309 с. (Особистий внесок – с. 52-60.).
2. Бачинський В.І. Пріоритети розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління витратами операційної діяльності підприємств у торгівлі нафтопродуктами / Європейський континент та виклики сучасності : колективна монографія : том 4, секція 1. [за ред. Р Кордонського, О. Кордонської, Л. Мушинського]. – Львів, Ольштин : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2018. – 447 с. (Особистий внесок – с. 54-68).
3. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі: монографія / П.О. Куцик, В.І. Бачинський, О.А. Полянська / [за заг. ред. проф. П.О. Куцика]. – Львів : Вид-во "Растр-7", 2015. – 312 с. (Особистий внесок – розділ 4, с. 195-239.).
4. Тhe problems of accounting, anаlуsіs and financial reporting; еxреrіеnсе of Ukraine and Poland : колективна монографія / [за заг. ред. проф. Ронек Г., проф. Лазаришиної І.Д.] Rivne: National University of Water Management and Nature Resources Use. 2013. – 284 р. (Особистий внесок – розд. 1.7, с. 122-132).
5. Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю виробничих підприємств : монографія / С. А. Кошкаров, В.І. Бачинський, П.О. Куцик. –Чернівці. Золоті литаври, 2012. – 259 с. (Особистий внесок – 90 стор., 6 д.а.).

Наукові праці у фахових і наукометричних виданнях
1) Публікації у SCOPUS і Web of Science
1. Kutsyk P., Bachinskiy V., Kuzminska K., Chabaniuk O. Features of application of the method of target calculation of production cost in processoriented production. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2022. Vol. 2(43). P. 25–32. (Web of Science).
2) Наукові фахові статті
2. Бачинський В.І. Теоретичні та практичні аспекти технологічного процесу обліку виробничих витрат промислового підприємства / В. І. Бачинський, Н. Г. Міценко, К. І. Кузьмінська // Вісник ЛТЕУ. - 2022. - Вип. 67. - С. 55-59. - (Сер. Економічні науки). DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-08. (Частка автора 33%).
3. Бачинський В.І. Спрощений облік на малих підприємствах: реалії сьогодення / В.І. Бачинський, В.М. Помулєва // Всеукраїнський науково виробничий журнал «Інноваційна економіка». № 3- 4 [87] - 2021 р.- С. 175-181. (Категорія Б).
4. Бачинський В.І. Сутність аутсорсингу бухгалтерського обліку, сфера та можливості його використання / Р. М. Воронко, В. І. Бачинський, Р. В. Бойко, О. С. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 65. – 180с. – (Економічні науки). С. 23-32. (Категорія Б).
5. Бачинський В.І. Історико-еволюційний розвиток систем бухгалтерського обліку і контролю у кредитних спілках. – С. 52-69 / В.І. Бачинський, В.С. Мохняк // Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств : колективна монографія [За ред. проф. Куцика П.О. та проф. Пилипенка Л.М]. – Львів: Растр-7, 2019. – 309 с. (Особистий внесок – с. 52-60.).
6. Бачинський В.І. Аналіз як інструмент формування економічної компоненти "Звіту про управління" страхової компанії / Т. О. Герасименко, В. І. Бачинський, К. І. Редченко // Економічний дискурс. 2021. Вип. № 3-4. С. 104-114. (Категорія Б).
7. Бачинський В.І. Актуальні аспекти обліку ПДВ при придбанні товарів. / В.І. Бачинський, В.М. Помулєва // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Випуск №2, № 3-4 [83] - 2020 р.- С. 175-181. (Категорія Б).
8. Куцик П., Бачинський В. Сучасні підходи до організації управлінського обліку в компанії // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Т. LXIII. Економічний збірник. Т. 3. – Львів: НШТ; ЛТЕУ, 2020. – С. 205-220. Фахове видання.
9. Бачинський В.І. Класифікація витрат на вирощування і відтворення біологічних активів у рибогосподарських підприємств / В.І. Бачинський, О.М. Боровик // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во ЛКА, 2014. Вип. 16. – 228 с. – С. 106-111. Фахове видання.
10. Бачинський В.І. Організація системи внутрішнього контролю в кредитних спілках / В.І. Бачинський, В.С. Мохняк // Міжнародний науковий економічний журнал Бізнесінформ. - 2013. – № 1. – С. 258–261. Фахове видання.
3) Інші наукові публікації
11. Бачинський В.І. Управлінський і виробничий облік: інтеграція та диференціація інформаційних систем. [Текст] / В.І. Бачинський, С.А. Кошкаров, А.В. Кондрич // Актуальні проблеми розвитку обліку. аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали VIII - Міжнародної науково-практичної конференції, Львів 17-18 травня 2018 р. - Львів, ЛТЕУ, 2018. 356 с. (С. 21- 24).
12. Бачинський В. І. Особливості організації управлінського обліку за разовими запитами менеджерів у неформалізованих підсистемах. [Текст] / В. І. Бачинський // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали міжнародної  наук. - практ. конф. 28 березня 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів.) Тернопіль : Крок, 2019. - С. 146-148.
13. Бачинський В.І. Облікові номенклатури: аспекти організації в сучасних умовах. [Текст] / В.І. Бачинський, А.В. Кондрич //  Обліково аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства :    матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 248 с. (С.9).  
14. Бачинський  В.І. Проблемні аспекти та можливі форми організації управлінського обліку на виробничому підприємстві.  [Текст] / В. І. Бачинський, Л.Г. Медвідь, А.В. Веждел // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали ІІ міжнародної  наук. - практ. конф. 28 квітня 2020 р. (ЛТЕУ, м. Львів.) Тернопіль : ФОП Осадча Ю.В., 2020. - 197 с. ( С. 146-148).    
15. Бачинський В. І. Облік витрат виробничого підприємства в середовищі комп’ютеризованих робочих місць бухгалтера 480-484 с. [Текст] /  В. І. Бачинський // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 540 с. (480-484 с.).
16. Бачинський В. І. Аналіз витрат, доходів та фінансових результатів – ефективний інструмент прийняття обґрунтованих управлінських рішень. [Текст] / В. І. Бачинський, К.І. Кузьмінська // Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті Євроінтеграції: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції м. Одеса, ОНЕУ,20 травня 2021 року / [відповідальні за випуск: проф. Лоханова Н.О.] - Одеса  : ОНЕУ, 2021. 204 с. (С. 142-144.).

Навчально-методична робота
1.    Парадигми та перспективи розвитку систем обліку та оподаткування. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти третього (наукового)  рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 40 с
2.    Парадигми та перспективи розвитку систем обліку та оподаткування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 45 с.
3.    Парадигми та перспективи розвитку систем обліку та оподаткування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 43 с.
4.    Парадигми та перспективи розвитку систем обліку та оподаткування. Конспект лекцій  для здобувачів вищої освіти третього (наукового)  рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 90 с.
5.    Облікові системи в управлінні витратами (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти третього (наукового)  рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 43 с
6.    Облікові системи в управлінні витратами (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 35 с.
7.    Облікові системи в управлінні витратами (вибіркова). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
8.    Облікові системи в управлінні витратами. Конспект лекцій  для здобувачів вищої освіти третього (наукового)  рівня.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 89 с.
9.    Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071“Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 48 с.
10.    Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071“Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 38 с.
11.    Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071“Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” . – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 35 с.
12.    Організація бухгалтерського обліку. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071“Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”  – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 92 с.
13.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”.– Львів : ЛТЕУ, 2021. –    42 с.
14.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 24 с.
15.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 64 с.
16.    Бухгалтерський облік. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. – Львів : ЛТЕУ, 2021. –    86 с.
17.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” і ОПП “Медичний та оздоровчий тризм”.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 50 с.
18.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” і ОПП “Медичний та оздоровчий тризм”.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 32 с.
19.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” і ОПП “Медичний та оздоровчий тризм”.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 70 с.
20.    Бухгалтерський облік. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” і ОПП “Медичний та оздоровчий тризм”. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 90 с.
21.    Бухгалтерський облік (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 42 с.
22.    Бухгалтерський облік (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.– Львів : ЛТЕУ, 2022. –    24 с.
23.    Бухгалтерський облік (вибіркова). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.– Львів : ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
24.    Бухгалтерський облік (вибіркова). Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 86 с.
25.    Бухгалтерський облік у споживчій кооперації (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 42 с.
26.    Бухгалтерський облік у споживчій кооперації (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 24 с.
27.    Бухгалтерський облік у споживчій кооперації (вибіркова). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 64 с.
28.    Бухгалтерський облік у споживчій кооперації (вибіркова). Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 86 с.
29.    Бухгалтерський облік у малому бізнесі (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 42 с.
30.    Бухгалтерський облік у малому бізнесі (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 24 с.
31.    Бухгалтерський облік у малому бізнесі (вибіркова). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 64 с.
32.    Бухгалтерський облік у малому бізнесі (вибіркова). Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 86 с.
33.    Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 42 с.
34.    Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 24 с.
35.    Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах (вибіркова). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.– Львів : ЛТЕУ, 2021. – 64 с.
36.    Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах (вибіркова). Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 86 с.
37.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, К. І. Редченко, В. І. Бачинський, Т. О. Герасименко, С. І. Головацька, Р. В. Бойко, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 34 с.
38.     Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, К. І. Редченко, В. І. Бачинський, Т. О. Герасименко, С. І. Головацька, Р. В. Бойко, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 34 с.
39.    Дистанційний курс з дисципліни "Парадигми та перспективи розвитку систем обліку та оподаткування" для здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня спеціальності 071“Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
40.    Дистанційний курс з дисципліни "Облікові системи в управлінні витратами" для здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
41.    Дистанційний курс з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071“Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
42.    Дистанційний курс з дисципліни "Бухгалтерський облік у споживчій кооперації" (вибіркова). Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
43.    Дистанційний курс з дисципліни "Бухгалтерський облік у  малому бізнесі" (вибіркова). Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).
44.    Дистанційний курс з дисципліни "Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах" (вибіркова). Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
45.    Дистанційний курс з дисципліни "Бухгалтерський облік" (вибіркова). Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Режим доступу:       virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).
46.    Дистанційний курс з дисципліни "Бухгалтерський облік" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073“Менеджмент” ОПП “Менеджмент”. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).
47.    Дистанційний курс з дисципліни "Бухгалтерський облік" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” і ОПП “Медичний та оздоровчий тризм” . Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (у співавторстві).

Організаційно-методична робота
З січня 2001 р. до вересня 2020 р. виконував обов’язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку. Є членом Вчених рад університету та Інституту економіки і фінансів понад 20 років.
У 2002 - 2014 роках виконував функції члена методологічно-консультаційної ради з питань економіки, фінансів й обліку Укоопспілки та члена підкомісії за спеціальністю "Облік і аудит" Науково-методичної комісії при Міністерстві освіти і науки України. Досвід науково-методичної роботи у навчальному закладі та у підкомісії при Міністерстві освіти і науки України дозволив зробити певний внесок у розробку сучасних освітніх нормативних документів. Зокрема, брав участь у розробленні галузевих стандартів вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 "Економіка і підприємництво" / колектив авт. під загал. керівн. А.Ф. Павленка. - К. : КНЕУ, 2002 р.  та  галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, 2006 рік. У 2014 та 2015 роках вносив пропозиції щодо формування професійних компетенцій фахівців усіх ОКР з обліку і аудиту. Надавав пропозиції з розробки державного стандарту вищої освіти "Засоби діагностики якості вищої освіти" для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки "Облік і аудит", змісту програм за переліком навчальних дисциплін для бакалаврів, спеціалістів, магістрів та інших нормативних і методичних матеріалів, що розглядалися на засіданнях підсекції. У 2015 році обраний за конкурсом до складу членів підкомісії за спеціальністю 071 "Облік та оподаткування". У складі підкомісії підготовлено проекти Стандартів вищої освіти для першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього освітньо-наукового рівнів вищої освіти з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування".     
У жовтні-грудні 2014 р. успішно пройшов стажування за програмою викладання облікових дисциплін у Малопольській вищій школі економічній Кафедра фінансів та рахунковості м. Тарнув, Польща. та отримав сертифікат. Результати стажування та навчання були впроваджені у освітньо-наукову діяльність університету.

Стажування протягом останніх років:
1.    Львівський національний університет “Львівська політехніка” з 02 травня по 17 червня 2022 р. “Організація навчально-дидактичного та наукового процесу в університеті в умовах дистанційного навчання”.

Підвищення кваліфікації:
1.    Фінансова компанія "ПАБЛІК ФІНАНС" (м. Львів) з 01 листопада до 24 грудня 2021 року за напрямом “Організація бухгалтерського обліку у фінансовій компанії”. Довідка про підвищення кваліфікації від 24 грудня 2021 р. 
2.    Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 23 травня 2022 року по 10 червня 2022 р. «Педагогічна майстерність викладача; використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі викладача; сучасні підходи в педагогічному процесі при викладанні дисциплін: («Парадигми та перспективи розвитку систем обліку та оподаткування» і «Облікові системи в управлінні витратами»)». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997 від 10 червня 2022 р.
3.    Львівський торговельно-економічний університет. Листопад 2021 р. Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”, 30 год. (1,0 кредит ЄКТС);
Як викладач, активно використовує інноваційні технології та методи навчання. У 2003 р. він започаткував формування предметно-спеціалізованих комп'ютерних класів  і викладання дисциплін фахового спрямування у системі професійних бухгалтерських програм різних версій для студентів спеціальності "Облік і оподаткування".
Постійно займається професійним удосконаленням, є визнаним фахівцем у науковій спільноті України,  користується повагою колег по роботі та є авторитетом серед студентів.

Перелік нагород та заохочень
Протягом трудової діяльності неодноразово нагороджувався подяками, грамотами і почесними грамотами навчального закладу та Укоопспілки. У листопаді 2008 р. за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток науки і підготовку фахівців для економіки України був нагороджений почесною відзнакою Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (посвідчення № 85866, наказ № 1362-Н від 21.11.2008 р.). Згідно з постановою № 55-к від 26.11.2009 р. Правління Центральної спілки споживчих товариств України за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України нагороджено почесною трудовою відзнакою “Знак Пошани”.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен