Бойко Руслан Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор
доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
відповідальний секретар Приймальної комісії


79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 108,
роб. тел.: +38 (032) 295-81-17
e-mail: pk@lute.lviv.ua, boiko@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості
Закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю “Облік і аудит” і здобув кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва.
Аспірантуру Львівської комерційної академії закінчив за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України)».
Викладацьку діяльність розпочав у 2001 році на кафедрі аудиту Львівської комерційної академії. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедр аудиту; аудиту, аналізу та оподаткування; обліку, контролю, аналізу та оподаткування; заступника директора Інституту економіки та фінансів з навчально-методичної роботи. На даний час відповідальний секретар Приймальної комісії Львівського торговельно-економічного університету.
Практичний досвід отримав працюючи на посадах бухгалтера, фінансового аналітика, головного бухгалтера, фінансового директора та директора будівельних, аудиторсько-консалтингових компаній.
Автор більш як 120 наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, контролю, аналізу та оподаткуванню фінансово-господарської діяльності суб'єктів бізнесу та державного сектору.

Основні дисципліни, що викладаються

 • Податкова і бюджетна система та основи оподаткування
 • Оподаткування суб'єктів бізнесу
 • Контроль діяльності суб'єктів бізнесу
 • Внутрішній контроль
 • Внутрішній аудит
 • Контроль суб'єктів державного сектору

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4044-0217
Researcher ID: F-2597-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=L4uBfXQAAAAJ&hl=uk&o i=ao

Основні наукові праці

 • Бойко Р. В. Організація системи внутрішнього аудиту у будівельній компанії // Р. В. Бойко / Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. Економічний збірник. Том 4. / [ред кол. П. Куцик (відпов. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.] - Львів: НТШ; Львівський торговельно-економічний університет, 2022 - 244 с. - с. 135-154.
 • Бойко Р. В. Сутність аутсорсингу бухгалтерського обліку, сфера та можливості його використання / Воронко Р. М., Бачинський В. І., Бойко Р. В., Воронко О. С. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. - 2021 р. - Вип. 65. – С. 23-33. - 180 с.
 • Boiko R. State management of import dependency and state’s economic security ensuring: New analysis to evaluating and strategizing / Lupak R., Boiko R., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. – Accounting, 7(4). - 2021. – p. 855-864.
 • Бойко Р. В. Формування та подання фінансової звітності у форматі XBRL: стан, проблеми та перспективи впровадження в Україні / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. - 2020 р. - Вип. 60. – С. 51-57. - 144 с.
 • XBRL - відкритий стандарт подання ділової інформації: світові та українські тенденції // Р. В. Бойко / Аудитор України. - 2019 р. - № 1 - 2 (278 - 279). – 120 с. – С. 46-50.
 • XBRL – digital standard for financial reporting submission / Р. В. Бойко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. - 2018 р. - Вип. 56. – С. 161-166. - 172 с.
 • Облікові нюанси ведення лісового господарства: шукаємо відповіді на важливі питання / М.Ю. Чік, Р.В. Бойко // Аудитор України. - 2017 р. - № 10 (263). – С. 35-39.
 • Внутрішній контроль в інформаційній системі управління будівельною компанією // Р. В. Бойко / Міжнародний науковий журнал "Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації". – Тернопіль : СМП "Тайп", 2016. – Вип. 4. – 130 с. - С. 102-108.
 • Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / Р.В. Бойко, М.Ю. Чік // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015 р. - № 10. – С. 35-42.
 • Системи організації фінансово-економічного контролю на підприємствах будівельної галузі / Р.В. Бойко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015 р. - № 8-9. – С. 34-38.
 • Внутрішній аудит у будівельній компанії: організаційний аспект / Р.В. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії: Серія економічна. - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2014, № 44. - 176 с. – С. 169-172.
 • Види рішень у внутрішньому аудиті // О.М. Бунда, Р.В. Бойко / Наукові записки Львівського університету бізнесу і права: [зб. наук. пр.]. – Львів: ЛУБП, 2010. – 388с. – С. 61-64.
 • Початкова стадія аудиту інвестиційної діяльності підприємств // Р.В. Бойко, О.М. Бунда, /Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси».- Луцьк: ЛНТУ, 2010 р. - № 7 (25) – Ч.1. - 556 с. – С. 109-115.
 • Економічна сутність і співвідношення понять „господарські ризики”, „економічні ризики” та „підприємницькі ризики” // О.І. Юсипович, Р.В. Бойко / Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. пр. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – Вип.. 11. – 278 с. – С. 162-168.
 • Організація проведення аудиту інвестиційної діяльності підприємств // Р.В. Бойко, О.І. Юсипович / Економічний аналіз. Зб. наук. пр. каф. екон. аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010р. – № 6. – С. 379-382.

Основні навчально-методичні праці

 • Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. - 372 с.
 • Бюджетні установи: бухгалтерський облік, національні стандарти, оподаткування та звітність. навч. посібник / В. І. Лемішовський, А. М. Дідик, Гаращенко В.І., Р. Л. Хом'як, В. І. Воськало, О. С. Лемішовська, В. С. Мохняк, Л. П. Мороз, Р. В. Бойко. За ред. Лемішовського В.І. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2016. – 1024 c.
 • Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» та зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»  / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 61 с.
 • Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» та зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»  / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 137с.
 • Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” та зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2019. – 62 с.
 • Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” та зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2019. – 140 с.
 • Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з оподаткування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 60 с.
 • Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, К. І. Редченко, В. І. Бачинський, Т. О. Герасименко, С. І. Головацька, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 140 с.
 • Методичні рекомендацій для самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр з дисципліни "Оподаткування суб'єктів бізнесу" / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, М. Ю. Чік. - Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. –25 с.
 • Методичні рекомендацій до семінарських та практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр з дисципліни "Оподаткування суб'єктів бізнесу" / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, М. Ю. Чік. - Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 40 с.
 • Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 45 с.
 • Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 76 с.
 • Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 156 с.
 • Управлінський контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 40 с.
 • Управлінський контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 82 с.
 • Управлінський контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня/ Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 52 с.
 • Облік у зарубіжних країнах (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 44 с.
 • Облік у зарубіжних країнах (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 75 с.
 • Облік у зарубіжних країнах (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 132 с.
 • Організація і методика аудиту. Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 44 с.
 • Організація і методика аудиту. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та  підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 79 с.
 • Організація системи внутрішнього аудиту у будівельній компанії // Р. В. Бойко / Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. Економічний збірник. Том 4. / [ред кол. П. Куцик (відпов. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.] - Львів: НТШ; Львівський торговельно-економічний університет, 2022 - 244 с. - с. 135-154.
 • Ревізія і контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 75 с.
 • Ревізія і контроль. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко.  – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 131 с.
 • Оподаткування. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко.  – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 131 с.
 • Оподаткування суб'єктів бізнесу. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко.  – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 123 с.
 • Оподаткування суб'єктів бізнесу (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 51 с.
 • Оподаткування. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 63 с.
 • Ревізія і контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 44 с.
 • Ревізія і контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 32 с.
 • Оподаткування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для освітньо-професійних програм спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 20 с.
 • Оподаткування. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для освітньо-професійних програм спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 23 с.
 • Аудит. Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 43 с.
 • Аудит. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 67 с.
 • Аудит (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 43 с.
 • Аудит (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 67 с.
 • Контролінг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 23 с.
 • Контролінг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 47 с.
 • Контролінг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та  підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 43 с.
 • Аудит (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 80 с.
 • Аудит. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 80 с.
 • Контроль у суб'єктів державного сектора (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 20 с.
 • Контроль у суб'єктів державного сектора (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 24 с.
 • Контроль у суб'єктів державного сектора (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та  підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 96 с.
 • Внутрішній аудит (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 28 с.
 • Внутрішній контроль в управлінні ризиками (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктора філософії / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 20 с.

Організаційна діяльність

 • Відповідальний секретар приймальної комісії Львівського торговельно-економічного університету
 • Член Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету
 • Сертифікований аудитор
 • Член наукового товариства ім. Тараса Шевченка (економічна секція)
 • Заступник директора Інституту економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету (2009-2017 рр.)
 • Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Львівського торговельно-економічного університету (з 2009-2017 р.)
 • Член Вченої ради Інституту економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету (2009-2017 рр.).

Підвищення кваліфікації

 • London School of English, 2019-2020.
 • London School of English, 2020.
 • London School of English, 2020-2021.
 • Institute of Economics and Finance, University of Life Sciences, Poland, 2022.
 • Аудиторська фірма "Західна аудиторська група", 2023.

Перелік нагород та заохочень

 • Грамота Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди Дня працівників освіти (2022 р.)
 • Почесна трудова відзнака «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (2020 р.)
 • Грамота Львівської обласної державної адміністрації за ефективну організацію науково-педагогічної роботи, професійну підготовку кадрів, успішне впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді та з нагоди 200-річчя ЛТЕУ (2016 р.)
 • Грамота Центральної спілки споживчих товариств України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, досягнення у науково-педагогічній роботі (2012 р.)
 • Почесна Грамота Львівської комерційної академії, за значні успіхи у суспільно-громадській роботі та з нагоди 194-річниці ЛКА (2010 р.)
 • Грамота Львівської комерційної академії за успіхи у навчально-виховній роботі (2009 р.)
 • Подяка Укоопспілки, за успіхи у науковій роботі та захисту дисертаційного дослідження (2006 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен