Чабанюк Одарка Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 204,
роб. тел.: +38 (032) 295-81-29
e-mail: odarka2010@meta.ua

Короткі біографічні відомості
У 1985 році з відзнакою закінчила навчання у Львівському торгово-економічному інституті за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності” і здобула кваліфікацію економіста.
Після завершення навчання в інституті була скерована на посаду старшого бухгалтера Республіканської бази “Укоопторггалантерея”.
З вересня 1989 року пройшла шлях від аспірантки кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності до доцента кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.
У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит захистила у Національній академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України (м. Київ) за темою “Облік і контроль витрат та калькулювання собівартості послуг у санаторно-курортних установах”.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2011 року, протокол № 2/02-Д присвоєно вчене звання доцента.
Активно використовує і поєднує досвід практичної роботи з науково-педагогічною діяльністю. Практичний досвід обліково-контрольної, аудиторської і консалтингової діяльності отримала, працюючи на обліково-економічних посадах у системі споживчої кооперації та маючи сертифікат аудитора, включена до реєстру судових експертів МЮ України, є членкинею Аудиторської палати України, Палати аудиторів України та членкинею Асоціації міжнародних сертифікованих бухгалтерів і аудиторів України (сертифікат рівня САР “Міжнародний бухгалтер-практик”),. Має досвід аудиту промислових, будівельних та торгівельних підприємств, а також неприбуткових організацій.
Останнім часом працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін та займається проблематикою, пов’язаною з методологією і організацією бухгалтерського обліку, звітності підприємств, досліджує теоретичні і практичні аспекти фінансового обліку, аудиту та судової економічної експертизи.

Основні дисципліни, що викладає
1. Бухгалтерський облік
2. Звітність підприємств
3. Облік і аудит в банку
4. Облік на підприємствах сфери обслуговування
5. Фінансовий облік
6. Облік у готельно-ресторанному господарстві.

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-0884-3515
Researcher ID: G-7875-2019
Google Scholar:   https://scholar.google.com/citations?user=CFgr-A0AAAAJ&hl=ja

Свою наукову діяльність Чабанюк О.М. здійснювала відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку за темами: “Розвиток методології та організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах споживчої кооперації країни” (реєстраційний номер теми 01111U010543); “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (керівник теми проф. Куцик П. О., реєстраційний номер теми  01111U010540); “Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310); “Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів” (номер державної реєстрації 0114U001554 (2018 р.)
Доц. Чабанюк О.М. має більше 170 наукових і  методичних праць, з них посібник, рекомендований міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, 7 навчальних посібників, 9 монографій. О.Чабанюк є одним із співрозробників підпрограми “Розвиток рекреаційної індустрії” Державної програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону. Наукові праці Чабанюк О. М. опубліковані в провідних українських фахових виданнях, а також у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Основні праці

Навчальні посібники:
1.    Бухгалтерський облік : Навч. посіб. / Н.О. Лобода, О.  М. Чабанюк. - К.: Алерта, 2022. 224 с.
2.    Чабанюк О. М. Кузьмінська К. І. Облік і оподаткування у торгівлі та підприємствах ресторанного бізнесу. Навч. посіб. / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська - К. : Алерта, 2019. - 214 с. (12,44 д.а., з них належить Чабанюк О. М. 6,22 д. а.)
3.    Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність : Навчально-практичний посібник / Мединська Т. В., Чабанюк О. М. – Київ : Видавництво Алерта, 2017. – 240 с. (Обсяг д. а.,що належить Чабанюк О. М. 15, 0 д. а.)
4.    Чабанюк О. М. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / укл. : Куцик П. О., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 364 с. (Обсяг д. а.,що належить Чабанюк О. М. 7,15 д. а.)
5.    Чабанюк О. М. Фіксований сільськогосподарський податок: загальні положення, облік і звітність : Навчально-практичний посібник / О. М. Чабанюк, Т. В. Мединська. – К. : Алерта, 2014. – 246 с. Обсяг д. а.,що належить Чабанюк О. М. 18,11 д. а.
6.    Чабанюк О. М., Мединська Т. В. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність: Навчально-практичний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 208 с.
7.    Мединська Т. В., Чабанюк О. М. Єдиний податок: оподаткування, облік і звітність. – К. : Алерта, 2012. – 188 с.( Обсяг д. а.,що належить Чабанюк О. М. 10,0 д. а)
8.    Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: [навч. посіб.] /  В.О. Озеран, П.О. Куцик, А.М. Волошин. – Львів: вид-во ЛКА, 2008. – 660 с. (13-й розділ)

Монографії:
1.    Science and education for sustainable development. Edited by Aleksander Ostenda and Valentyna Smachylo. Monograph 50. University of Technology, Katowice, 2022. 1007 s. / (N. Loboda,  O. Chabaniuk  Outsourcing as  way of organization accounting services market (dynamic aspect) С. 136-142). www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf
2.    Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach perspektywa COVID-19 / Redakcja naukowa Wiesława Caputa, Mariana Melnyk. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2021, 362 с. (N. Loboda,  O. Chabaniuk Accounting and control in medical institutions and ways for improvement. С. 311-322).  https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/do_pobrania/zrownowazony_rozwoj_druk.pdf https://www.wydawnictwo.wsb.pl/node/578
3.    The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world : [Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts] / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Katowice School of Technology. Monograph 42. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 465 с. (N. Loboda, O. Chabaniuk "crown crisis" as an incentive for digitalization of accounting activity of ukrainian enterprises. С. 186-191).  (ел. вар.).
4.    Організація торгівлі через інтернет-мережу в умовах соціального дистанціювання / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Improving living standards: current opportunities and limitations / Кол. авторів. The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.
5.    Чабанюк О. М., Кузьмінська К. І. Організаційно-облікові напрями функціонування підприємств торгівлі / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП “Астрая”, 2019. 254 с. с. 45-50.
6.    Кравчук С. М., Чабанюк О. М. Потреба новацій правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності, їх облік та вплив на інноваційний розвиток і конкурентоздатність економіки / С. М. Кравчук, О. М. Чабанюк // Розвиток підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища: управління, реалізація та перспективи: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Шарко М. В. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 306 с. (19,19 друк. арк.) с. 49-61.
7.    Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання: колективна монографія [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. - 273 с.
8.    Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону : кол. моногр. / За ред. В.І. Захарченко та М.М.Меркулова. – Одеса: Атлант, 2018. – 163 с.
9.    Куцик П. О., Чабанюк О. М. Економіко-математичне моделювання в управлінні витратами та собівартістю послуг // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : [монографія] / [під заг. ред. проф. Бутинця Ф. Ф.]. – К., 2013. – 605 с. – С. 509-522.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
1.    Vladimir Panchenko, Svitlana Dombrovska Maksym Samchyk Nataliia Mykhailyk  Odarka Chabaniuk 2022.Modern Management Technologies in the System of Ensuring the Security in the Context of Socio-Economic Development and the Digital Economy.IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.3, March 2022.http://ijcsns.org/07_book/html/202203/202203027.html
2.    Чабанюк О.М. Податковий контроль у структурі фіскальної політики (функціональний аспект) / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Сенишин Б.Б. // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. - Харків, 2021. - № 3. - С. 148-155. Представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща).
3.    Чабанюк О.М. Фіскальне навантаження у національній економіці: динамічний аспект / Н.О. Лобода, О.М. Чабанюк, Т.І. Сподарик // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. - Харків, 2021. - № 2. - С. 292-299. Представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща).
4.    Чабанюк О.М. Податковий контроль у структурі фіскальної політики (функціональний аспект) / Н.О. Лобода, О.М. Чабанюк, Б.Б. Сенишин // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. - Харків, 2021. - № 3. - С. 148-155. Представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща).
5.     Чабанюк О.М.  Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки / Н. О Лобода., О.М. Чабанюк, Т.І. Сподарик // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. - Харків, 2020. - № 5. - С. 212-218. Представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща).
6.    Чабанюк О. М. Системи управлінського обліку, його основні етапи побудови на підприємстві [Електронний ресурс] // О. А. Полянська, О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління, випуск 3(20) 2019 www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019.
7.    Кузьмінська К. І. Чабанюк О. М. Основні підходи до організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів підприємств торговельно-розважального комплексу [Електронний ресурс] / К. І. Кузьмінська, О. М. Чабанюк // Вісник Херсонського національного технічного університету № 2(73) ’2020 (http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Merezhevi-resursi/Elektronna-biblioteka-HNTU/Periodichni-vidannya-HNTU/Visnik-Hersons-kogo-nacional-nogo-tehnichnogo-universitetu/Arhiv-nomeriv)
8.    Лобода Н. О., Чабанюк О. М. С.Управлінський облік та його роль в управлінні організацією Управлінський облік у структурі облікової діяльності підприємства // ЖУРНАЛ “БІЗНЕС ІНФОРМ” - 2019. - № 11 - Режим доступу до журналу www.business-inform.net (с. 260-270) (Фахове видання, Index Copernicus)
9.    Лобода Н.О. Чабанюк О.М. ІТ-процесінг у національній обліковій практиці / Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Шевчук Ю.І. // Науково-практичний журнал “Економічні студії”. - 2019. - Вип. 4 (26). - С. 97-100. (Журнал включено до міжнародної наукометричної база: Index Copernicus).
10.    Чабанюк О. М. Управлінський облік в умовах сталого розвитку / [Електронний ресурс] / О. М. Чабанюк, О. А. Полянська, М. М. Цанько // Інфраструктура ринку. – 2018. - № 26. - Режим доступу до журналу : http: // www.market-infr.od.ua (Фахове видання, Index Copernicus).
11.    Полянська О. А., Чабанюк О. М. Управлінський облік товарних запасів: напрями удосконалення методики [Електронний ресурс] / О. А. Полянська, О. М. Чабанюк, В. В. Кондрич // Економіка та суспільство. – 2018. – № 19. – Режим доступу до журналу : http: // economyandsociety.in.ua (Фахове видання, Index Copernicus).
12.    Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю ресторанного господарства / К. І. Кузьмінська, О. М. Чабанюк // Глобальні та національні проблеми економіки – 2018. - №22. Електронний ресурс. – Режим доступу: http: // global-national.in.ua/issue-22-2018.
13.    Чабанюк О. М. Облік та оподаткування товарів: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Чабанюк, О. А. Полянська, Г. О. Кальніна // Економіка та суспільство. – 2017. – № 12. – Режим доступу до журналу : http: // economy andsociety.in.ua (Фахове видання, Index Copernicus).
14.    Чабанюк О. М. Облік та оподаткування в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / О. М. Чабанюк, Т. В. Мединська // Економіка та суспільство. – 2017. - № 11. – Режим доступу до журналу : http: // economyandsociety.in.ua (Фахове видання, Index Copernicus).
15.    Мединська Т. В., Чабанюк О. М. Спеціальні податкові режими в контексті реформування Податкового кодексу України / Т. В. Мединська, О. М. Чабанюк, А. Т. Малець // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2017. – № 3(36). (Фахове видання, Index Copernicus).
16.    Чабанюк О. М. Основні вимоги та методика складання фінансової звітності суб"єкта малого підприємництва / О. М. Чабанюк, Е. В. Фурман. // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. / [ред. кол.: Ю.Ю. Юхниця, Ю.І. Грицюк, В.К. Заїка та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.04. - 404 с. Фахове видання
17.    Чабанюк О. М. Облік основних засобів у бюджетних установах : напрями реформування відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі / О. М. Чабанюк, Н. М. Чиковська // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси” . Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 12 (45). - Ч. 1. - Ред. кол. : відп. ред. д е.н., професор Герасимчук З. В. - Луцьк, 2015. - 404 с. (с. 367-375) Фахове видання.
18.    Чиковська Н., Чабанюк О. Основні засоби у бюджетній установі: визначення сутності відповідно до національних та міжнародних стандартів / Н. Чиковська, О. Чабанюк // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (5). Частина 2. / відп. ред. І. Б. Садовська – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. С. 1-608. – 552-555 с.
19.    Чабанюк О. М. Облік товарів у системі управління підприємств роздрібної торгівлі / О. М. Чабанюк, Н. О. Юганович // Нуаковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. / [ред. кол.: Ю.Ю. Юхниця,  Ю.І. Грицюк, В.К. Заїка та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.03. - 404 с. С. 297-301
20.    Чабанюк О. М. Облік та аналіз оплати праці у ринкових умовах / О. М. Чабанюк, І. О. Приходько // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. / [ред. кол.: Ю.Ю. Юхниця,  Ю.І. Грицюк, В.К. Заїка та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.7. - 404 с. С. 317-320
21.    Чабанюк О. М. Економічний зміст основних засобів як об"єкта обліку і контролю / О. М. Чабанюк, Т. Козел // // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. / [ред. кол.: Ю.Ю. Юхниця, Ю.І. Грицюк, В.К. Заїка та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.04. - 404 с. С. 297-321
22.    Чабанюк О. М. Звіт про рух грошових коштів та його місце в управлінні підприємством / О. М. Чабанюк, Т. І. Балецька Т. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: збірник наукових праць. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. / [ред. кол.: О.Є. Кузьмін, Ж.В. Поплавська, І.В. Алєксєєв та ін.]. - Львів: Видавництво Національного універсистету "Львівська політехніка", 2012. Вип. 721. - 323 с. (с. 250-255)
23.    Чабанюк О. М. Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств/ О. М. Чабанюк, О. А. Мелешко // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. / [ред. кол.: Ю.Ю. Юхниця,  Ю.І. Грицюк, В.К. Заїка та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.04. - 404 с. С. 301-307.
24.    Чабанюк О. М. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості й напрями його вдосконалення О. М. Чабанюк, О. В. Багрій // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. / [ред. кол.: Ю.Ю. Юхниця,  Ю.І. Грицюк, В.К. Заїка та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.2. - 404 с. С. 255-259.
25.    Куцик П. О. Чабанюк О. М. Загальновиробничі витрати: порядок формування та розподілу / П. О. Куцик, О. М. Чабанюк // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянін Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 482 c. – С. 206-212. – Вип. 35. (Серія економічна).
26.    Чабанюк О.М. Методика обліку прямих витрат: проблеми та напрями вирішення / Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянін Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. С. 222-226. - Вип. 38. (Серія економічна).
27.    Чабанюк О.М. Особливості організації обліку в апарт-готелі / О.М. Чабанюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Серія “Економічні науки” / [ред. кол. : гол. ред. д.і.н., проф. Нестуля О.О.]. – Полтава: ПУЕТ, 2010. (Вип. 5(44).- Ч. 2. – С. 213-215
28.    Куцик П. О. Чабанюк О. М. Організація контролю витрат в системі управління санаторно-курортними установами / П. О. Куцик, О. М. Чабанюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету: економічні науки / [ред. кол.: П. П. Мельничук, Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2010. № 3(53). – Ч. 2. –296 с., – С. 143-149.
29.    Чабанюк О. М. Облік оплати праці в ринкових умовах / О М. Чабанюк, Залуцька У. М. // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. / [ред. кол.: Ю.Ю. Юхниця,  Ю.І. Грицюк, В.К. Заїка та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2010. - Вип. 21.3. - 366 с. С. 298-304.
30.    Куцик П.О. Первинний облік в управлінні витратами санаторно-курортних установ / П.О. Куцик, О.М. Чабанюк // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол. Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2009. – С. 181-184. – (Серія: Економічна; Вип. 30).
31.    Чабанюк О. М. Облік витрат в системі управлінського обліку / О.М. Чабанюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічн. наук. пр. / редкол.: відп. ред. М.І. Долішній. – Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1998. – С. 410-421. – (Вип. ІV).
32.    Чабанюк О. М. Облік витрат в умовах сучасних інформаційних технологій / О.М. Чабанюк // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Гончарук Я.А., Башнянин Г.І., Марцин В.С. ]. – Львів: Коопосвіта, 1998. – С. 227-233. - (Т.2. Ч.1.).
33.    Чабанюк О.М. Особливості функціонування підприємств соціально-культурної сфери споживчої кооперації та їх вплив на формування собівартості послуг / О.М. Чабанюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічн. наук. пр. / редкол.: відп. ред. М.І. Долішній. – Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1998. – С. 323-330. – (Вип. ІV).
34.    Чабанюк О. М. Курорти в Україні: проблеми ціноутворення / О.М. Чабанюк, А.А. Гела // Український бальнеологічний журнал. – 2000. – № 1(2). – С. 89-90.
35.    Чабанюк О. М. Оплата праці в санаторно-курортних установах: види та форми / О.М. Чабанюк // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3(15-16) (Квітень). – С. 113-114.
36.    Чабанюк О.М. Облік в сфері послуг: практичні аспекти застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку / О.М. Чабанюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізм реалізації в перехідний період: зб. наук. пр. / редкол.: відп. ред. М.І. Долішній. – Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 2003. – С. 149 -152. – (Вип. 2 (XL). Ч.2.).
37.    Чабанюк О. М. Деякі особливості вивчення об’єктів та суб’єктів внутрішнього контролю у санаторно-курортних організаціях / О. М. Чабанюк // Економіка України в євроінтеграційних процесах: наук. зб. / за ред. С.М. Панчишина. – Львів: Інтереко, ЛНУ, 2004. – С. 618 - 621. – (Серія: Формування ринкової економіки в Україні; Спецвип. 13).
38.    Чабанюк О. М. Витрати санаторно-курортних установ у системі обліку за НП(С)БО / О.М. Чабанюк, Ю.В. Панченкова // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Г.І. Башнянин, Я.А. Гончарук, Ю.А. Дайновський та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2004. – С. 457-462. – (Серія: Економічна; Вип. 16).
39.    Чабанюк О. М. Проблеми планування аудиту у санаторно-курортних організаціях / О. М. Чабанюк // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка: зб. наук. пр. / за ред. С.М. Панчишина. – Львів: Інтереко, ЛНУ, 2007. – С. 402-404. – (Серія: Економічна; Вип. 37(2)).
40.    Чабанюк О. М. Облік прямих витрат у санаторно-курортних установах / О. М. Чабанюк // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Г. І. Башнянин, Ю. А. Дайновський, В. І. Єлейко та ін.]. – Львів: вид-во ЛКА, 2007. – С. 517-525. – (Серія: Економічна; Вип. 25).

Навчально-методична робота:
1.    Облік у прикладних програмних рішеннях. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / К.І. Кузьмінська, О.М. Чабанюк – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 54 с.
2.    Облік у прикладних програмних рішеннях. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / К. І. Кузьмінська, О.М. Чабанюк – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. 72 с.
3.    Облік у прикладних програмних рішеннях. Конспект лекцій / К.І. Кузьмінська, О.М. Чабанюк – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 118 с.
4.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” денної і заочної форми навчання. // Марценюк Р. А., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф.– Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019 с.
5.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” денної і заочної форми навчання. // Марценюк Р. А., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019 с.
6.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 181 “Харчові технології”» за ОПП “Харчові технології” денної і заочної форми навчання. // Марценюк Р. А., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019 с.
7.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі 181 “Харчові технології” за ОПП “Харчові технології” денної і заочної форми навчання. // Марценюк Р. А., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019 с.
8.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво” денної і заочної форми навчання. // Марценюк Р. А., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019 с.
9.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво” денної і заочної форми навчання. // Марценюк Р. А., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019 с.
10.    Звітність підприємств. Завдання та методичні вказівки для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи. Тестові завдання для студентів напряму підготовки  6.030509 “Облік і аудит”, спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // Куцик П. О., Полянська О. А., Чабанюк О. М., – Львів : Вид. ЛТЕУ. – 2017. – 207 с.
11.    Звітність підприємств. Завдання для поточного контролю знань студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // Куцик П. О., Чабанюк О. М, Полянська О. А., – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2017. – 329 с.
12.    Облік у готельно-ресторанному господарстві. Завдання і методичні вказівки для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи. Тестові завдання для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // Куцик П. О., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф., Кузьмінська К. І. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2017. – 222 с.
13.    Облік у готельно-ресторанному господарстві. Комплексні контрольні роботи для студентів 071 “Облік і оподаткування” // Куцик П. О., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф., Кузьмінська К. І. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2017. – 110 с.
14.    Вступ до спеціальності. Ситуаційні завдання та методичні вказівки до виконання семінарських, практичних, індивідуальних і самостійних занять. Тестові завдання. для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” спеціалізації “Облік і оподаткування”, “Облік, аналіз і контроль діяльності підприємства”, “Облік, аудит та оподаткування діяльності підприємства” // Бачинський В. І., Полянська О. А., Чабанюк О. М. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2017. – 244с.
15.    Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт, практичних занять і самостійної роботи, тестові завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140.101  “Готельно-ресторанна справа” // Куцик П. О., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф. - Львів : Видавництво ЛКА. - 2016. - 191 с.
16.    Звітність підприємств. Завдання та методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи, тестові завдання для студентів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, напряму підготовки 6030508 “Фінанси і кредит” ДФН і ЗФН  // Куцик П. О., Чабанюк О. М, Полянська О. А., – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2018. – 291 с.
17.    Звітність підприємств. Контрольні роботи для заміру залишкових знань студентів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, напряму підготовки 6030508 “Фінанси і кредит” // Куцик П. О., Чабанюк О. М, Полянська О. А., – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. – 2018. – 137 с.
18.    Звітність підприємств. Завдання для поточного контролю знань студентів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, напряму підготовки 6030508 “Фінанси і кредит” ДФН і ЗФН  // Куцик П. О., Чабанюк О. М, Полянська О. А., – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2018. – 300 с.
19.    Звітність підприємств. Завдання та методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи, тестові завдання для студентів спеціальності 051 “Економіка”, напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” ДФН і ЗФН // Куцик П. О., Чабанюк О. М, Полянська О. А., – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. – 2018. – 262 с.
20.    Звітність підприємств. Контрольні роботи для заміру залишкових знань студентів спеціальності 051 “Економіка”, напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” ДФН і ЗФН // Куцик П. О., Чабанюк О. М, Полянська О. А., – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. – 2018. – 151 с.
21.    Звітність підприємств. Завдання для поточного контролю знань студентів спеціальності 051 “Економіка”, напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” ДФН і ЗФН // Куцик П. О., Чабанюк О. М, Полянська О. А., – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. – 2018. – 302 с.
22.    Звітність підприємств: Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. 071 “Облік і оподаткування”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php автори: (Куцик П. О., Чабанюк О. М.)
23.    Звітність підприємств: Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. 051 “Економіка”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php автори: Куцик П. О., Чабанюк О. М.)
24.    Бухгалтерський облік. Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. спеціальності 6.040101 “Готельно-ресторанна справа”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Чабанюк О., Кузьмінська К.
25.    Облік у підприємствах сфери обслуговування . Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”, 241 Туризм.. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Чабанюк О. М., Кузьмінська К. І.)
26.    Вступ до спеціальності Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. 071 “Облік і оподаткування”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс].

Організаційно-методична робота
Чабанюк О. М. здійснює керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком “Облік і оподаткування” (наказ ректора №522/03 від 31.08.2018 р.) Зміна назви гуртка “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління суб’єктами бізнесу” (наказ ректора №612/03 від 01.09.2021 р.)

Підвищення кваліфікації
1. Польща, Політехніка Любельська, 04-22 грудня 2017 р., (наказ № 925 від 26.11.2017 р.). Тема – "Методика викладання дисциплін "Звітність підприємства" та "Облік на підприємствах сфери обслуговування", (довідка від 04.12.2017 р.)
2. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра обліку та аналізу, відповідно до наказу ректора ЛКА № 342/02 від 17.12.2013 р., з 23.12.2013 р. по 24.02.2014 р.
3. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України з 15.10.2020 р. по 11.12.2020 р. (довідка №911/01 від 03.03.2021), (180 годин 6,0 кредитів ЄКТС).
4. Міжнародне підвищення кваліфікації. Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODL E» Інформація про захід: Організатор (Вебінару) Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян: термін онлайн-вебінару 9-16 листопада 2020 р. м. Люблін (Республіка Польща). Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин;
5. Міжнародне підвищення кваліфікації  (Вебінар) на тему: “Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM”, Термін онлайн-вебінару 15- 21 грудня 2020 р. Республіка Польща. Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин;

Перелік нагород та заохочень, нагороджена:

  • “Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності (ЛТЕУ)”;
  • “Почесною грамотою за активну навчальну і наукову роботу, вагомий особистий внесок у підготовку майбутніх фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 202 - річниці від дня заснування Університету (ЛТЕУ)”;
  • “Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності (ЛТЕУ)” (2020р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен