Чік Марія Юріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 204
роб. тел.: +38 (032) 295-81-29
e-mail: marija_chik@ukr.net

Короткі біографічні відомості:  закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію у 2009 році за спеціальністю "Облік і аудит". Друга вища освіта за спеціальністю "Правознавство". 1 грудня 2009 року зарахована в аспірантуру кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, яку успішно закінчила 1 грудня 2012 року. 13 грудня 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит у Львівській комерційній академії в м. Львові на тему “Формування системи обліку і контролю витрат в управлінні діяльністю підприємств”.

Досвід роботи:
- з 2008 року – бухгалтер-експерт аудиторської фірми "УкрЗахідАудит";
- з 2013 року – асистент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії;
- з 2014 року – старший викладачі кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії;
- з 2015 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету;
- з 2016 року – сертифікований аудитор аудиторської фірми "УкрЗахідАудит";
- з 2020  р. – доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.

Основні дисципліни, що викладає:
1.    Управлінський облік.
2.    Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Наукова діяльність:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8124-2276
Researcher ID: Y-3059-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uXHRAsQAAAAJ&hl=uk

Основні праці: автор понад 100 публікацій в наукових виданнях. Учасник понад 150 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня.

Монографії:
1. Чік М. Ю. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 4: Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу (Lean-облік в діяльності суб’єктів суспільного інтересу: теоретичні аспекти) : [монографія] / за заг. ред. [із передм.] І. В. Жиглей. – Житомир : ЖДТУ, вид. Євенок О. О., 2017. – 340 с.
2. Чік М. Ю. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : [монографія] / П. О. Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 280 с.

Підручник:
1. Чік М. Ю. Біржова діяльність : підручник / В. В. Апопій, В. І. Куцик, Р. Л. Лупак, І. І. Олексин, М. Я. Вірт, М. Ю. Чік. – Львів : Растр-7, 2017. – 488 с.

Навчальний посібник:
1. Чік М. Ю. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – [2-ге вид. доп. і перероб.]. – К. : Алерта, 2019. – 492 с.

Наукові праці у фахових виданнях:
1. Chik M. Yu. The risks in the process of assessing the value of the enterprise / M. Koryagin, M. Chik, A. Lubenko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики – Том 5 № 41. – 2021. – С. 56-78. (Web of science)
2. Chik M. Yu. Leveraging a lean region based on blockchain technology / M. Yu. Chik, A. A. Makurin // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. – № 3(47). – 2020.- C. 62-68.
3. Чік М. Ю. Зведений облік витрат як складова формування результату діяльності підприємства / М. Ю. Чік, К. І. Редченко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та  ін.]. – Львів : Видавництво Львівського  торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 61. – 144 с. – (Економічні науки). – С. 68-73.
4. Chik M. Development of evaluation the market value of the enterprise in the system of accounting and analytical support / M. Koryagin, P. Kutsyk, M. Chik, S. Kuskova // Independent Journal of Management & Production (Special Edition PDATU). – Vol. 10. – No. 7. – 2019. – pp. 623-644 (Web of science)
5. Чік М. Ю. Особливості внутрішнього аудиту банківської діяльності / М. Ю. Чік, П. О. Куцик // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – № 4(86). – С. 48-52.
6. Чік М. Ю. Організація та регулювання внутрішнього аудиту у банківських установах / М. Ю. Чік // Ефективна економіка. – 2018. – № 12: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/97.pdf.
7. Чік М. Ю. Особливості обліку операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України / М. В. Корягін, М. Ю. Чік // Ефективна економіка. – 2018. – № 6: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua.
8. Чік М. Ю. Особливості визнання та документального оформлення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності / М. В. Корягін, М. Ю. Чік // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – № 2(84). – С. 10-14.
9. Чік М. Ю. Факторний економічний аналіз на підприємствах лісового господарства / М. Ю. Чік // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – № 1(83). – С. 19-26.
10. Чік М. Ю. Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства // М. Ю. Чік // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – № 4(82). – С. 60-64.
11. Чік М. Ю. Нормативно-правові аспекти визнання та обліку нематеріальних активів / М. Ю. Чік // Облік і фінанси, 2017. – № 3(77). – С. 59-65.
12. Чік М. Ю. Облікові нюанси ведення лісового господарства: шукаємо відповіді на важливі питання / Р.В. Бойко, М.Ю. Чік // Аудитор України. – 2017. – № 10 (263). – С. 35-39.
13. Чік М. Ю. Операції з давальницькою сировиною в ЗЕД: основи провадження та особливості документального оформлення / М. В. Корягін, М. Ю. Чік // Аудитор України. – 2017. – № 6 (259). – С. 28-34.

Підвищення кваліфікації:
1.    CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ у м. Варшава (Польща) 05-22.10.2019 р. Сертифікат № GS 190322 від 22.10.2019 р.
2.    Тернопільський національний економічний університет, 2016 р. Довідка № 124 від 16.03.2016 р. Тема: "Удосконалення методики викладання дисциплін", "Облік ЗЕД" та "Бухгалтерський облік".

Перелік нагород та заохочень:
1. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету за значні успіхи у навчально-виховній та науковій роботі, суспільно-громадській діяльності (2020 р.).
2. Диплом лауреата обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам (2016 р.).

Наукові інтереси: питання методики та організації lean обліку на підприємстві.

Особисті досягнення: є фахівцем з бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами, володіє практичними основами господарського та адміністративного права. Має досвід аудиту промислових, будівельних, транспортних та торгівельних підприємств, а також фінансових та неприбуткових установ.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:
-    з 2017 р. – дійсний член Палати аудиторів і бухгалтерів України;
-    з 2020 р. – керівник Львівського територіального відділення Палати аудиторів і бухгалтерів України.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен