Герасименко Тамара Олегівна

кандидат економічних наук, професор, декан факультету економіки та управління. Професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 307а
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-35
e-mail: gtoa@meta.ua

Короткі біографічні відомості
У 1991 році закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності” (кваліфікація – економіст).
З грудня 1991 року до грудня 1994 року – навчалася в аспірантурі за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”, після закінчення якої з січня 1995 р. працювала на посаді асистента кафедри аудиту.
Кандидатську дисертацію на тему: “Інформаційно-методологічні проблеми аналізу фінансового стану споживчих товариств” захистила 30 листопада 1995 року у спеціалізованій Вченій раді Львівської комерційної академії (наук. керівник: проф. Гриніва Б. В.).
З 1997 року працює на посаді доцента кафедри аудиту (з 2016 р. – кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування, з вересня 2020 р. - кафедрі обліку, контролю, аналізу та оподаткування).
Вчене звання доцента присвоєно 25 червня 1998 року.
З листопада 2008 року до січня 2009 року була заступником директора Інституту економіки та фінансів.
27 грудня 2022 року присвоєно звання професора Університету.
 Впродовж 1993-2010 р.р. за сумісництвом працювала головним бухгалтером виробничого підприємства.
Член спеціалізованої Вченої ради К.35.840.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Львівського торговельно-економічного університету. (Впродовж 2014 р. - 2021 р.)   
Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Економічний дискурс”, включеного до переліку наукових фахових видань згідно наказу МОН України № 1222 від 07.10.2016 р. (економічні науки). (Впродовж 2016-2019 років).  
З січня 2009 року виконувала обов'язки директора Інституту економіки та фінансів, з березня 2010 р. до квітня 2023 р. - директор Інституту економіки та фінансів, а з 27 квітня 2023 р. - декан факультету економіки та управління.

Основні дисципліни, що викладає

  • “Аналіз господарської діяльності”.
  • “Аналіз господарської діяльності торговельних підприємств”.
  • “Фінансовий аналіз”.
  • “Стратегічний аналіз”.

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4684-4773
Researcher ID: F-8903-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=C2A6FxEAAAAJ&hl=uk

Проф. Герасименко Т. О. має більше 130 праць наукового і навчально-методичного характеру, є співавтором монографії  та  трьох навчальних посібників (один із яких з грифом МОНУ).

Основні наукові праці
1. Герасименко Т. О., Медвідь Л. Г., Пономаренко М. В. Розвиток економічного аналізу у контексті формування його нової парадигми. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2022. Вип. 69. 138 с. (Економічні науки). С. 48-52.
2. Герасименко Т. О., Пономаренко М. В. Сутність фінансової стратегії у системі управління підприємством.  “Actual issues of the development of science and ensuring the quality of education” : матеріали XII Міжнародної наук.-практ. конф., м. Флоренція, (Італія), 28-31 березня 2023 р. C.56-58.
3. Герасименко Т. О. Вітчизняний бізнес в умовах війни: стан та перспективи відновлення. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : ЛТЕУ, 1-2 червня 2023 р. 2023.  528 с. С. 34-36.
4. Герасименко Т. О. Організаційні аспекти GAP-аналізу. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів : ЛТЕУ, 1-2 червня 2022 р. 2022. С. 131-132.
5. Кулинич М. Б., Матвійчук І. О., Сафарова А. Т., Герасименко Т. О. Діджиталізація обліку, аналізу та оподаткування в системі управління підприємством. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2021. Вип. № 64. (Економічні науки). С. 57- 63.
6. Герасименко Т. О., Бачинський В. І., Редченко К. І. Аналіз як інструмент формування економічної компоненти "Звіту про управління" страхової компанії. Економічний дискурс. 2021. Вип. № 3-4. С. 104-114.
7. Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Герасименко Т. О., Міценко Н. Г. Організація управлінського обліку в туроператорів. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. 2021. Вип. № 3-4. С. 58-68.
8. Герасименко Т. О. Аналіз стану страхового ринку України в коронавірусний період. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів, 2-3 червня 2021 р. С. 83-84.
9. Герасименко Т. О. Особливості аналізу платоспроможності страхової компанії Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 25-26 листоп. 2021 р. С. 99-100.
10. Герасименко Т. О., Коваль Л. І. Характеристика методичних інструментів аналізу ефективності бізнесу. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації  : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 14-15 травня 2021 р. С. 308-309.
11. Герасименко Т. О., Калайтан Т. В., АВС-аналіз в управлінні продуктовими запасами на підприємствах ресторанного бізнесу. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. Вип. № 59. (Економічні науки). С. 132 -138.
12. Герасименко Т. О. Основні етапи стратегічного аналізу формування стратегії підприємства. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали II міжнар. наук. - практ. конф. ЛТЕУ, м. Львів, 28 квітня 2020 р. Тернопіль : Крок, 2020. С. 178-180.
13. Герасименко Т. О. Конкурентоспроможність України в контексті глобалізації. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали міжнар. наук. - практ. конф. ЛТЕУ, м. Львів, 28 березня 2019 р. Тернопіль : Крок, 2019. С. 17-19.
14. Башнянин Г. І., Герасименко Т. О., Кіндрат О. В. та ін. Стійкість фінансово-економічного стану господарських систем : проблеми регулювання та управління : наукове видання. Львів : Ліга-Прес, 2018. 181 с.
15. Герасименко Т. О. Комплексний економічний аналіз: сучасність через призму історії. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали VIII міжнар. наук. - практ. конф. Львів : ЛТЕУ, 17-18 травня 2018 р. С. 70-71.
16. Герасименко Т. О. Особливості реалізації послуг туристичними операторами. Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. ЛТЕУ, м. Львів, 31 жовтня - 1 листоп. 2018 р. С. 49-52.
17. Герасименко Т. О. Функціональні можливості та завдання стратегічного аналізу на сучасному етапі. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський), 23 листоп. 2018, Тернопіль : Крок, 2018. С. 81-83.

Основні навчально-методичні праці
1.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник. [2-ге вид., перероб. і доп.]. Львів, 2022. 334 с.
2.    Герасименко Т. О., Мазуренко О. М.  Аналіз господарської діяльності : навч. посібник. Львів, 2014. –320 с.
3.    Макроекономічна теорія : навч. посібник [за ред. д.е.н. проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц.  О. О. Перепьолкіної]. [ 4-те вид. перероб. і допов.]. Львів : Новий Світ - 2000, 2019. 456 с.
4.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності : конспект лекцій.  Львів : ЛТЕУ, 2022. 142 с.
5.    Герасименко Т. О. Фінансовий аналіз : конспект лекцій. Львів : ЛТЕУ. 2022. 118 с.
6.    Герасименко Т. О. Стратегічний аналіз : конспект лекцій. Львів : ЛТЕУ, 2022. 179 с.
7.    Редченко К. І., Герасименко Т. О. Концепції стратегічного аналізу : конспект лекцій. Львів : ЛТЕУ. 2021. 75 с.
8.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 62 с.
9.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до самостiйної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облiк i оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облiк i оподаткування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 46 с.
10.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”. Львів : ЛТЕУ. 2022. 66 с.
11.    Герасименко Т. О. Методичні рекомендації з організації та виконання курсової роботи з аналізу господарської діяльності для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування”. Львів, ЛТЕУ. 2021. 48 с.
12.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облiково-правове забезпечення управлiння бiзнесом”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 62 с.
13.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до самостiйної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облiк i оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облiково-правове забезпечення управлiння бiзнесом”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 46 с.
14.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облiково-правове забезпечення управлiння бiзнесом”. Львів : ЛТЕУ. 2022. 66 с.
15.    Герасименко Т. О., Пономаренко М. В. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 62 с.
16.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 66 с.
17.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до самостiйної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 46с.
18.    Герасименко Т. О., Пономаренко М. В. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фіскальне та митне адміністрування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 62 с.
19.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фіскальне та митне адміністрування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 66 с.
20.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до самостiйної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фiскальне та митне адмiнiстрування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 46 с.
21.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економiка” за освітньо-професійною програмою “Бiзнес-економiка”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 62 с.
22.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економiка” за освітньо-професійною програмою “Бiзнес-економiка”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 66 с.
23.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до самостiйної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економiка” за освітньо-професійною програмою “Бiзнес-економiка”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 46 с.
24.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економiка” за освітньо-професійною програмою “Мiжнародна економiка”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 62 с.
25.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економiка” за освітньо-професійною програмою “Мiжнародна економiка”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 66 с.
26.    Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання до самостiйної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економiка” за освітньо-професійною програмою “Мiжнародна економiка”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 46 с.
27.    Герасименко Т. О. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни “Стратегічний аналіз” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 32 с.
28.    Герасименко Т. О. Стратегічний аналіз. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Стратегічний аналіз” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 30 с.
29.    Герасименко Т. О. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни “Стратегічний аналіз” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 32 с.
30.    Герасименко Т. О. Стратегічний аналіз. Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 35 с.
31.    Герасименко Т. О. Стратегічний аналіз. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Стратегічний аналіз” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”. Львів, ЛТЕУ. 2022. 30 с.
32.    Герасименко Т. О. Стратегічний аналіз (Вибiркова дисциплiна). Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів, ЛТЕУ. 2022. 32 с.
33.    Герасименко Т. О. Стратегічний аналіз (Вибiркова дисциплiна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів, ЛТЕУ. 2022. 30 с.
34.    Герасименко Т. О. Стратегічний аналіз (Вибiркова дисциплiна). Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів, ЛТЕУ. 2022. 35 с.
35.    Герасименко Т. О. Фінансовий аналіз. Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”. Львів : ЛТЕУ. 2022. 71 с.
36.    Герасименко Т. О. Фінансовий аналіз. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”. Львів : ЛТЕУ. 2022. 68 с.
37.    Герасименко Т. О. Фінансовий аналіз. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”. Львів : ЛТЕУ. 2022. 38 с.
38.    Редченко К. І., Герасименко Т. О. Концепції стратегічного аналізу (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії. Львів : ЛТЕУ. 2021. 48 с.
39.    Герасименко Т. О. Концепції стратегічного. аналізу (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії. Львів : ЛТЕУ. 2021. 38 с. 
40.    Герасименко Т. О. Концепції стратегічного аналізу (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії. Львів : ЛТЕУ. 2021. 36 с.
41.    Аналіз господарської діяльності : дистанційний курс. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view. php?id=4181.
42. “Фінансовий аналіз” : дистанційний курс. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
43. “Стратегічний аналіз” : дистанційний курс. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
44.“Концепції стратегічного аналізу” :  дистанційний курс. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view. php?id=4067

Організаційно-методична робота
1.    Декан факультету економіки та управління.

Підвищення кваліфікації
1. Західна регіональна дирекція 1 ПрАТ СГ ТАС (15 жовтня 2020 р. - 11 грудня 2020 р.). Тема: "Обліково-аналітичне забезпечення розробки стратегії розвитку страхової компанії".
2. Львівський торговельно-економічний університет (18 жовтня 2021 р.- 29 жовтня 2021 р.). Тема: “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”.  Кількість навчальних кредитів (годин): 1 кредит ЄКТС (30 год.)
3. Львівський торговельно-економічний університет (14 - 15 травня 2021 р.).  ІХ міжнародна науково-практична конференція на тему: “Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації". Кількість навчальних кредитів (годин): 0,3 кредити ЄКТС (9 год.)
4. Національний університет “Львівська політехніка”  (02 травня 2022 р.- 17 червня 2022 р.) Тема стажування: Організація навчально-дидактичного та наукового процесів в університеті в умовах дистанційного навчання. Обсяг (тривалість) стажування: 6 кредитів ЄКТС/180 годин.
5. Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland from June 6 till June 27, 2022. (Certificate Warsaw, June 28, 2022)
6. Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (червень 2023 р.). Дистанційний експрес-курс “Основи тестології та розробки тестових завдань” і практична частина: розробка та експертиза завдань ЄФВВ предметного тесту з обліку та фінансів. Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин.

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Правління Укоопспілки та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України, 2010 р.
2. Почесна трудова відзнака “Знак Пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), 2015 р.
3. Подяка Прем'єр-міністра України (№ 19006 від 06.12.2016 р.)
4. Подяка Міського голови м. Львова (2019 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен