Головацька Світлана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельноекономічного університету

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 204,
роб. Тел.: +38 (032) 295-81-29
e-mail: svitlana-14-10@ukr.net

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-1671-1718
Researcher ID: G-2576-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hGU2YgsAAAAJ&view_op=list_works

Короткі біографічні відомості
Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності» та аспірантуру на кафедрі бухгалтерського обліку за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
У спеціалізованій Вченій раді Львівської комерційної академії захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Облік і контроль витрат та виконаних робіт у підрядних будівельних організаціях” (на матеріалах підрядних будівельних організацій споживчої кооперації України) ((диплом ДК №002860).
Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку присвоєно у 2003 р. (атестат ДЦ №006931 від 18.02.2003 р.).
З жовтня 2017р. - професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету.
Головацька С.І. поєднує наукову та практичну діяльність: Аудиторською палатою України присвоєно кваліфікацію аудитора (сертифікат серії А №004321), член Палати аудиторів України та член Асоціації міжнародних сертифікованих бухгалтерів і аудиторів України (сертифікат рівня САР «Міжнародний бухгалтер-практик»).
Активно використовує і поєднує досвід практичної роботи з науково-педагогічною діяльністю. Практичний досвід обліково-контрольної, аудиторської і консалтингової діяльності отримала працюючи на обліково-економічних посадах суб”єктів господарювання та аудиторських фірмах.

Наукова діяльність
Проф. Головацька С.І. виконує функції керівника науково-дослідної теми “Моделювання національної системи обліку і контролю в умовах використання міжнародних стандартів фінансової звітності” (державний реєстраційний номер 0111U010544) та є відповідальним виконацем наукової теми  “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, організація” (державний реєстраційний номер 0111U010539).
Сфера наукових інтересів: методика і організація управлінського обліку та контролю, управління витратами у системі контролінгу на підприємствах різних галузей економіки України, міжнародні стандарти фінансової звітності, консолідація фінансової звітності, аудит, оподаткування, електронні системи обліку, контролю, аналізу й оподаткування, стратегічний облік та контроль.
Під її керівництвом захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності):
1. Білинська Н.Є. Позабалансовий облік в інформаційній системі управоіння підприємства - 2015 р.,
2. Бурдейна Л.В. “Оцінка та облік виробничих запасів в інформаційній системі підприємства” - 2015р.,
3. Хаймьонова Н.С. Управлінський облік і контроль  за центрами відповідальності у системі управління витратами підприємства - 2016р.,
4. Сашко О.П. Обліково-інформаційне забезпечення контролінгу у системі управління витратами підприємства — 2016р.
5. Курак А.І. Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства — 2019р.

Проф. Головацька С.І. є автором понад 250 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. співавтор 1 підручника та 5 навчально-методичних посібників.
Проф. Головацька С.І. є членом спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
Головацька С.І. активно співпрацює у науковій роботі здобувачів вищої освіти та щорічно здійснює керівництво студентами, які займають призові місця на I та ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїн-ського конкурсу студентських наукових робіт.
Наукові праці Головацької С.І. опубліковані в провідних українських фахових виданнях, а також у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці останніх років

Монографії:
1. Обліково-аналітичний інструментарій контролінгу в управлінні витратами підприємства : монографія / С.І. Головацька, О.П. Сашко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 360 с.
2. Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання: колективна монографія [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. - 273 с.
3. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств: колективна монографія /за ред.. проф.. Куцика П.О. та проф.Пилипенка Л.М. – Львів: Растр-7. 2019. – 309с.
4. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції [Текст]: [Колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. -Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. -150 с.

Публікації у SCOPUS і Web of Science
1. Syrotenko N., Pravdiuk N., Slobodyanik Y., Holovatska S. Environmental disclosures in the management report: transparency, responsibility and communication. Independent Journal of Management & Production (IJM&P) .2021.  Special Edition ISE, S&P - 2021 ISSN: 2236-269X. Р. 187-204. www.ijmp.jor.br v. 12, n. 3 (Web of Science).
2. S. Rohoznyi, I. Parasii-Verhunenko, P. Kutsyk, S. Holovatska, O. Biriuk. Problem aspects of application by state enterprises of international standards of accounting and reporting in rental operations. Independent Journal of Management & Production (IJM&P). Special Edition ISE, S&P - November 2021. ISSN: 2236-269X. Р. 540-559. (Web of Science).

Праці у фахових виданнях та виданнях, що включені до наукометричних баз:
1.    Головацька С.І. Системи електронного обліку і звітності підприємств: актуальні аспекти. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 32. (Категорія Б).
2.    Головацька С. Біхевіористична модель  прийняття рішень у бухгалтерському обліку в умовах ризику та невизначеності. - № 65 (2021): Вісник ЛТЕУ. Економічні науки . - С. 72-78.(Категорія Б).
3.    Головацька С.І. Методичний інструментарій внутрішнього контролю у системі контролінгу витрат підприємства / С. І. Головацька // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – № 61. – 2020. – С. 78-83.(Категорія Б).
4.    Головацька С.І. Контроль виконання бюджетів: обліково-інформаційна складова контролінгу витрат підприємства / С. І. Головацька // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, Економічні науки. – № 60. − 2020 - С. 111-117.(Категорія Б).
5.    Головацька С.І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів у процесах “дью ділідженс” та управління ризиками підприємства / С. І. Головацька, А.І. Курак // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С. 394-398.(Категорія Б).
6.    Головацька С.І. Звітність щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства: обліково-управлінські аспекти / С. І. Головацька, А.І. Курак // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. 2019. Вип. 1-2. С. 219-224.(Категорія Б).
7.    Головацька С.І. Внутрішній контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів як інструмент ризик-орієнтованого управління / С. І. Головацька, А.І. Курак // Вісник Чернівецького торгововельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Вип. 1. С. 90-100.(Категорія Б).
8.    Головацька С.І. Теоретико-методичні засади обліково-інформаційного забезпечення стратегічного управління витратами / П.О. Куцик, С.І. Головацька // Підприємництво і торгівля. – Вип. 25 – 2019. – С. 25-32. (Категорія Б).
9.    Головацька С.І. Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат і виконаних робіт будівельних підприємств / С. І. Головацька // Вісник ЛТЕУ. − Львів, 2018. – Вип. 55. – С.95-100.  Фахове видання.
10.    Головацька С.І. Консолідована фінансова звітність: генезис нормативно-правового регулювання в Україні / П.О. Куцик, В.О. Шевчук, С. І. Головацька // Облік і фінанси.  − Київ, 2018. – Вип. 4 (82). – С. 26-37. Фахове видання.
11.    Головацька С.І. Методичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління будівельним підприємством / С. І. Головацька, А.І. Курак // Підприємництво і торгівля. Збірник наукових праць,  − Львів, 2018. – Вип. 23. - с. 70-77. Фахове видання.
12.    Головацька С.І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів як інструмент політики управління ризиками будівельного підприємства / С. І. Головацька, А.І. Курак // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний науковий журнал. 2018. - Випуск 3-4. С. 32-39.  Фахове видання.
13.    Головацька С.І. Методично-організаційні аспекти бюджетування за центрами відповідальності підприємств з виробництва пива / С. Головацька, М. Попович // Міжнародний журнал “Економічний дискурс”. – 2017 - Випуск № 4. – С. 36-42. Фахове видання.
14.    Головацька С.І. Облікова політика підприємств з виробництва пива: вплив організаційно-технологічних особливостей // Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”  - 2017 - випуск №14, с. 332-336. Фахове видання.
15.    Головацька С.І. Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку витрат підприємства за центрами відповідальності / С. І. Головацька // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання. − 2016 - № 10. − С. 973-977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : globalnational.in.ua. Фахове видання.
16.    Головацька С. І. Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Львів, 2016. – № 5. − С. 36-40. Фахове видання.
17.    Головацька С. І. Методичний інструментарій бюджетування у системі управління витратами підприємства // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 47. – С. 42-46. – (Серія економічна). Фахове видання.
18.    Головацька С.І. Деякі проблемні питання обліку виробничих запасів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України  // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 49. – С. 138-143. – (Серія економічна). Фахове видання.
19.    Головацька С.І. Концепція центрів відповідальності у системі управлінського обліку витрат підприємства  // Вісник Львівської комерційної академії. – 2015. – Вип. 49. – С. 143-146. – (Серія економічна). Фахове видання.
20.    Головацька С.І. Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку витрат підприємства за центрами відповідальності  // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання. − Вип. № 10. − С. 973-977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : globalnational.in.ua. Фахове видання.
21.    Головацька С. І. Облікова політика підприємства: організаційні аспекти бюджетування витрат  // Торгівля. Підприємництво. Комерція : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів, 2015. – № 19. − С. 82-85. Фахове видання.
22.    Головацька С.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління обєктами позабалансового обліку // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. − Миколаїв, 2015. – Вип. 3. − С. 835-841.Фахове видання.
23.    Головацька С.І. Особливості обліку та оцінки виробничих запасів підприємств  // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. − Миколаїв, 2015. – Вип. 5. − С. 966-969. Фахове видання.
24.    Головацька С.І. Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат підприємства  // Економічні науки : зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. – 2015. – Вип. 12 (45). – Ч. 1. – С.74-80. – (Серія “Облік і фінанси”). Фахове видання.
25.    Головацька С.І. Методичний інструментарій трансфертного ціноутворення у системі управління витратами підприємства // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців [відп. ред.]. – Львів, 2014. – Вип. 6 (110). – С. 75- 84. Фахове видання

Навчально-методична  

Основні дисципліни, що викладаються:
1.    Фінансовий облік
2.    Управлінський облік
3.    Електронні системи обліку, звітності та оподаткування
4.    Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
5.    Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
6.    Консолідація фінансової звітності

Основні навчально-методичні праці останніх років

Підручники та посібники:
1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: підручник за ред. П.О. Куцика / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А., Головацька С.І., Корягін М.В. -  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 280 с.
2. Консолідація фінансової звітності: навчальний посібник / Куцик П.О., Головацька С.І. -  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 306 с.
3. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: посібникдля самостійної роботи студентів та дистанційного вивчення дисципліни / Куцик П.О., Головацька С.І. -  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 300 с.
4. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: [навч. посіб.] /  В.О. Озеран, П.О. Куцик, А.М. Волошин. – Львів: вид-во ЛКА, 2008. – 660 с.

Інші навчально-методичні праці
1.    Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з дисципліни "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами"; ЛТЕУ, 2017;
2.    Тести та завдання для самостійної і індивідуальної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами"; ЛТЕУ, 2017;
3.    Методичні вказівки та завдання контрольних робіт для для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами"; ЛТЕУ, 2017;
4.    Комплексні контрольні завдання для заміру знань для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами"; ЛТЕУ, 2017;
5.    Робочий зошит для практичних занять для для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами"; ЛТЕУ, 2020;
6.    Методичні вказівки та завдання для практичних занять (практикум) для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Консолідація фінансової звітності"; ЛТЕУ, 2018;
7.    Методичні рекомендації та комплексні контрольні завдання для заміру знань для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Консолідація фінансової звітності"; ЛТЕУ, 2018;
8.    Методичні вказівки та завдання контрольних робіт для для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Консолідація фінансової звітності"; ЛТЕУ, 2018;
9.    Робочий зошит для практичних занять для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Консолідація фінансової звітності"; ЛТЕУ, 2020;
10.    Робочий зошит для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Фінансовий облік" — чачтина І; ЛТЕУ, 2021;
11.    Робочий зошит для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Фінансовий облік" — чачтина ІІ; ЛТЕУ, 2021;
12.    Методичні вказівки та завдання для практичних занять (практикум) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Фінансовий облік"; ЛТЕУ, 2022;
13.    Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Фінансовий облік"; ЛТЕУ, 2022;
14.    Методичні рекомендації та комплексні контрольні завдання для заміру знань здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування" з курсу "Фінансовий облік"; ЛТЕУ, 2022;
15.    Методичні рекомендації з організації практики для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання. ЛТЕУ, 2018;
16.    Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання. ЛТЕУ, 2021;
17.    Методичні рекомендації з виконання курсових робіт з фінансового обліку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання.ЛТЕУ, 2021;
18.    Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання.ЛТЕУ, 2021;
19.    Опорний конспект лекцій (контент) з дисципліни “Фінансовий облік” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання.ЛТЕУ, 2022;
20.    Опорний конспект лекцій (контент) з дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання.ЛТЕУ, 2022.
21.    Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Дистанційний курс для студентів ОР магістр спец. 071 071 “Облік і оподаткування”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс].
22.    Облік і фінансова звітність заміжнародними стандартами: Дистанційний курс для студентів ОР магістр спец. 071 “Облік і оподаткування”. . Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
23.    Консолідація фінансової звітності: Дистанційний курс для студентів ОР магістр спец. 071 “Облік і оподаткування”. . Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
24.     Фінансовий облік: Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. 071 071 “Облік і оподаткування”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
Проф. Головацька С.і.- гарант ОПП “Облікі оподаткування” здобувачів першого (бакалаврського) рівняв ищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.
З 2002 року  по 2021 рік - проф. Головацька С.І. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Підвищення кваліфікації
1.    Національний університет «Львівська політехніка» з 24.11.2014 року до 26.12.2014 року, Довідка про проходження стажування № 202 від 16.01.2015 р.
2.    Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України IFRS FORUM UKRAINE “На шляху до якісної звітності заМСФЗ” (Свідоцтво- 12.04.2018р.)
3.    Щорічне постіне удосконалення професійних знань аудиторів за 2015-2018рр. : Рішення АПУ №312/2 від 25.06.2015р. - Свідоцтво №656; Рішення АПУ №352/2 від 30.112017р. - Свідоцтво № 1487; Рішення АПУ від 26.06.2018р.№362/2 — Свідоцтво № 1241
4.    Вроцлавський економічний університет (Польша) 05.11- 09.11. 2018р. За програмою “Erasmus + “ за тематикою: Consolidated Financial Statements
5.    (сертифікат STA 201/2018 Project 2018-1-PL01-KA107-047676).
6.    ТзОВ “Голден Грейн і компанія” (Довідка №30/04-1 від 30.04.2019р.)
7.    ТзОВ “Монітор-Україна” (Довідка №174 від 30.11.2020р.)
8.    INSTYTUT EKONOMII i FINANSÓW Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich (Polska, Warszawa) (червень-вересень 2022р).

Перелік нагород та заохочень
За сумлінну працю, активну громадську діяльність та особистий вагомий внесок у розвиток науки і підготовку висококваліфікованих фахівців Головацька С.І. нагороджена Подякою Львівської облдержадміністрації, відзнакою «Почесна грамота Центральної спілки споживчих товариств України”, Подякою Львівської обласної ради; а також за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності неодноразово нагороджена Почесними грамотами ЛТЕУ.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен