Куцик Петро Олексійович

доктор економічних наук, професор,
ректор Львівського торговельно-економічного університету

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 215
роб. тел.: +38 (032) 275-65-50
e-mail: lute@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості

Трудову діяльність розпочав у вересні 1983 р. У 1986-1990 роках навчався на економічному факультеті Львівського торговельно-економічного інституту. З серпня 1990 року до травня 1991 року працював головою ревізійної комісії Великоберезнянської райспоживспілки Закарпатської облспоживспілки. З грудня 1990 року до грудня 1993 року навчався в аспірантурі Львівського торговельно-економічного інституту.

Науково-педагогічну діяльність розпочав з грудня 1993 року на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, з 2001 рік – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку; 2002 рік – до квітня 2011 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку; з квітня 2011 року – професор кафедри бухгалтерського обліку; з вересня 2020 р. – професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування.

У липні 2000 р. захистив у Львівській комерційній академії дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”, а у червні 2020 р. захистив дисертацію в Національній академії статистики, обліку та аудиту на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудитˮ. У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2011 р. присвоєно вчене звання професора.

З лютого 2001 року до березня 2003 року – заступник декана економічного факультету Львівської комерційної академії, з березня 2003 року до червня 2005 року ‒ заступник директора Інституту економіки та фінансів з питань навчальної роботи, з червня 2005 року до березня 2007 року ‒ директор Інституту економіки та фінансів, з березня 2007 року до квітня 2014 року – перший проректор Львівської комерційної академії, а з 7 квітня 2014 року по даний час – ректор Львівського торговельно-економічного університету.

Наукова діяльність

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-5795-9704
Researcher ID: G-9204-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9mlcWngAAAAJ&hl

Свою наукову діяльність Куцик П. О. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт університету і кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, наукової школи “Інтегровані системи обліку, аналізу та контролю в управлінні підприємствами основних галузей економіки та споживчої кооперації”, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, семінарах.

Науковий керівник науково-дослідних тем:

‒     Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки (0111U010540);

‒     Сучасні тренди розвитку економіки і торгівлі Польщі та України (№ держреєстрації 0122U200620) (Спільний дослідницький проєкт з Вроцлавським економічним університетом, Польща).

Під керівництвом Куцика П. О. захищено 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Куцик П. О. опублікував 417 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 345 – наукових (189 статті, 134 тез, 24 монографії), з них 15 статей, що включені  до наукометричних баз Scopus або Web of Science; 21 підручників і посібників. Приймав участь у роботі близько 230 наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, з них близько 39 закордонних.

Основні праці

Монографії

1.   Куцик П. О., Процикевич А. І. Розвиток інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг: методологія та практика державного регулювання : монографія. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного, 2022. 220 с.

2.   Куцик П. О., Шевчик Б. М. Економічна системологія Г. І. Башнянина: проблеми становлення метаекономії як загальної теорії економічних систем : монографія. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 336 с.

3.   Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 280 с.

4.   Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. Сарапіної; ХНТУ. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. 150 с. : Куцик П. О., Головацька С. І. Організаційно-методичні аспекти обліку позабалансових активів і зобов’язань. С. 51–73.

5.   Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств: колективна монографія / За ред. проф. Куцика П. О. та проф. Пилипенка Л. М. Львів: Растр-7, 2019. 309 с. : Куцик П. О., Головацька С. І. Обліковий інструментарій стратегічного управління витратами підприємства. С. 168–189.

6.   Проблемні аспекти розвитку економіки України та напрями її модернізації / P. O. Kutsyk, M. I. Fleychuk, U. A. Ganski, V. U. Kazlouski and others. // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions. Daugavpils: Daugava Print, 2018. С. 269–286.

Наукові праці у фахових виданнях

1.   Куцик П. О., Яремко І. Й. Інструментарій стратегічного аналізу у системі обліково-аналітичного забезпечення управління потенціалом розвитку будівельного підприємства. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 70, 2022. С. 7‒12. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-70-01 (Категорія Б). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

2.   Куцик П., Процикевич К. Політика активізації високотехнологічних стартапів у сфері ІКТ: теоретико-методичні засади формування. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 4. С. 256-264. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.04.256 (Категорія Б). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

3.   Куцик П. О. Проблемні аспекти та пріоритети розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 69, 2022. С. 7–14. (0,9 друк. арк.) DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-01 (Категорія Б). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

4.   Куцик, П., Шевчук, В., & Дерун, І. (2022). STEM І СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice4(45), p. 22–35. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3804 Indexed in the following international data bases: Web of Science (ESCI), EBSCO; Ulrich’s; Index Copernicus; State data base “Ukrayinika naukova”; National library of Ukraine named after V.I. Vernadsky; Google Scholar.

5.   Kutsyk, P. (2022). Cognitive approach to the formation of company strategy based on Data Mining and SWOT analysis. Economic analysis, 32 (2), p. 243-251. DOI: 10.35774/econa2022.02.243 (Категорія Б). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

6.   Куцик, П. О., & Семів, С. Р. (2022). Стратегічні напрями розвитку споживчої кооперації України у контексті глобальних економічних трендів. Підприємництво і торгівля, (33), С. 5‒15. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-01 (Категорія Б). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

7.   Куцик П. О., Сороківський В. М., Кузьма Х. В. Статистичні методи аналізу величини ризикової премії. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 67, 2022. С. 67‒71. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-10 (Категорія Б). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

8.   Куцик П. О., Щупаківський Р. В. Екзистенційні тренди, виклики та наслідки глобалізації для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 67, 2022. С. 5–12. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-01 (Категорія Б). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

9.   Куцик П. О., Воронко Р. М., Сороківський В. М., Кузьма Х. В. Статистичні методи аналізу величини страхової премії. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 68, 2022. С. 7–10. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-68-01 (Категорія Б). Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

10.   Kutsyk P., Shcherbak V., Ganushchak-Yefimenko L., Nifatova O., Dudko P., Baula O., Volianyk O., & Yatsenko V. (2022) The Social Responsibility of Distance Higher Education in the Pandemia of COVID-19. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 9(10), p. 66-73. DOI: https://doi.org/10.21833/ijaas.2022.10.009 (Scopus, Web of Science (ESCI), EBSCOhost, Index Copernicus, Google Scholar).

11.   Куцик, П., Бачинський, В., Кузьмінська, К., & Чабанюк, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЦІЛЬОВОГО КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ПРОЦЕСНООРІЄНТОВАНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice2(43), p. 25–32. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3363 (Web of Science (ESCI), EBSCO; Ulrich’s; Index Copernicus; Google Scholar).

12.   Куцик П. О., Сороківський В. М., Кузьма Х. В. Статистичні підходи до оцінювання величини фінансових ресурсів страхових компаній. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 66, 2022. С. 5–9. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-66-01 (Категорія Б). (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).

13.   Kutsyk, P., Shevchyk, B., & Perepolkina, O. (2021). ECONOMICS AS CULTURE: SYNERGY OF ADVANCED DEVELOPMENT. Baltic Journal of Economic Studies7(5), 243-249. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-5-243-249 (Web of Science (ESCI), EBSCOhost, Index Copernicus, Google Scholar).

14.   Rohoznyi, S., Parasii-Verhunenko, I., Kutsyk, P., Biriuk, O., Kolesnikova, O., & Holovatska, S. (2021). PROBLEM ASPECTS OF APPLICATION BY STATE ENTERPRISES OF INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING AND REPORTING IN RENTAL OPERATIONS.  Independent Journal of Management & Production, 12(6), S 540-559. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1762 (1,1 print. ark.). (Web of Science (ESCI), EBSCOhost, Index Copernicus, Google Scholar).

15.   Kutsyk, P., Kovtun, O., Klochan, V., Klochan, I., Krakhmalova, N., & Prokopenko, O. (2021). O uso da engenharia econômica no contexto da gestão estratégica empresarial. Laplage Em Revista7(Extra-E), p. 427-436. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-E1215p.427-436 (Web of Science (ESCI); Worldcat; Open Academic Journal Index; Google Scholar).

16.   Куцик П. О., Ковтун О. І. Стратегічний контекст виходу та діяльності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках в умовах глобалізації: ключові аспекти та альтернативи стратегічних рішень.  Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 65, 2021. С. 7‒12. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-01 (Категорія Б). (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).

17.   Куцик П., Медвідь Л., Герасименко Т., Міценко Н. Організація управлінського обліку в туроператорів. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2021. Випуск 3-4. С. 13-21. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.03-04.013 (Категорія Б). (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).

18.   Куцик П. О. Внутрішня торгівля України у системі міжгалузевих зв’язків: сучасні тенденції і ключові диспропорції. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. № 31, 2021. С. 5–12. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-01 (Категорія Б). (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).

19.    Куцик П. О., Маркус О. В., Садовська І. Б. Роль професійного судження у застосуванні єдиної моделі обліку оренди за МСФЗ (IFRS) “Оренда”. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 63, 2021. С. 5–10. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-63-01 – 0,75 друк. арк. (Категорія Б).

(Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).

20.   Antoniuk, O., Kutsyk, P., Brodska, I., Kolesnikova, O. & Struk, N. (2021). Institutionalization of Accounting and Auditing Services in Ukraine: Genesis, Evaluation, AnalysisIndependent Journal of Management & Production, 12(3), S. 123-137. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1530 (Web of Science (ESCI), EBSCOhost, Index Copernicus, Google Scholar).

21.   Fabiianska, V., Kutsyk, P., Babich, I., Ilashchuk, S., Voronko, R. & Savitska, S. (2021). UDITOR'S PROFESSIONAL SKEPTICISM: A CASE FROM UKRAINE. Independent Journal of Management & Production, 12(3), S. 281-295. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1529 (Web of Science (ESCI), EBSCOhost, Index Copernicus, Google Scholar).

22.   Senyshyn, O., Kundytskyj, O., Zamroz, M., Kutsyk, P., & Vasyunyk, T. (2021). STATE REGULATION OF FIXED CAPITAL REPRODUCTION IN UKRAINE USING TAXONOMIC ANALYSIS METHODOLOGY. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development43(1), 38–51. https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2126. (Web of Science (ESCI), Business Source Complete, CAB Abstracts, Index Copernicus). 

23.   Куцик П. О., Воронко Р. М., Редченко К. І., Воронко О. С. Аналітичне забезпечення управління формуванням фінансових результатів суб’єктів бізнесу. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 62, 2021. С. 4–11. DOI: 10.36477/2522-1205-2021-62. (Категорія Б). (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).

24.   Куцик П., Сенишин О., Кундицький О., Злидник М. Використання позитивного досвіду розвинених країн світу у регулювання ринків агропродовольчої продукції в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 44. С. 3‒15. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0.3392 (Категорія Б). (Index Copernicus, Google Scholar).

25.   Kutsyk, P., Lupak, R., Kutsyk, V., & Protsykevych, A. (2020). State policy of the investment processes development on the market of IT services: analytical and strategic aspects of implementation in Ukraine. Economic Annals-XXI, 182(3-4), 64-76. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V182-08 (Scopus, Web of Science (ESCI), EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, C.E.E.O.L., InfoBase Index).

26.    Kutsyk, P., Redchenko, K., & Voronko, R. (2020). MANAGEMENT CONTROL AND MODERN DECENTRALIZED TECHNOLOGIES. Baltic Journal of Economic Studies, 6(4), 98-102. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-98-102  (Web of Science (ESCI); Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Research Papers in Economics (RePEc).

27.   Куцик П. О., Шпарик Я. Я., Куцик В. І. Застосування методики таксономічного аналізу під час оцінки ефективності використання сільськогосподарських угідь в Україні. Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІˮ. 2020. № 4. C. 32‒37. (Категорія Б). (Index Copernicus, Google Scholar).

28.    Куцик П. О., Бутко Б. О. Концептуальні засади удосконалення механізму комерціалізації високотехнологічної продукції. Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІˮ. 2020. № 5. C. 110–115. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-5.21. (Категорія Б). (Index Copernicus, Google Scholar).

29.   Kutsyk, P. (2020). STATISTICAL ANALYSIS OF THE RECEIVABLES OF ENTERPRISES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: ACCOUNTING SUPPORT. Three Seas Economic Journal, 1(3), 53-58. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-3-9 (Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Google Scholar).

30.   Куцик П. О., Марценюк Р. А. Облік і оподаткування транспортно-експедиційної діяльності: теоретико-методичні аспекти. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Вип. 1. С. 118–129. (Категорія Б). (Cosmos Impact Factor, Google Scholar, Index Copernicus, EuroPub, MIAR).

31.   Kutsyk P., Koryagin M., Chik M., Kuskova S. Development of evaluation the market value of the enterprise in the system of accounting and analytical support. Independent Journal of Management & Production (IJM&P). 2019. V. 10, N. 7. P. 623–644. (Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus, InfoBase Index, Ulrich's Periodicals Directory.

32.   Куцик П. О., Ковтун О. І. Інноваційна складова стратегічного набору підприємства: напрям розвитку інтегрованої звітності. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2019. № 29, Т. 2. С. 159–168. (Web of Science (ESCI); EBSCO; Ulrich’s; Index Copernicus; Cite Factor Academic Scientific Journals (USA); Google Scholar.

33.   Куцик П. О., Васюник Т. І. Застосування методики трендового аналізу для прогнозної оцінки сучасного стану відтворення основного капіталу. Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. 2019. № 2. С. 48–52. Фахове видання. (Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).

34.   Куцик П. О., Процикевич А. І. Пріоритети державної політики фінансово-інвестиційної підтримки розвитку ринку ІТ-послуг України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів, 2019. Вип. 57. С. 5–12. Фахове видання.

35.   Куцик П. О., Ковтун О. І. Диверсифікація діяльності як адаптивна стратегічна альтернатива для підприємства. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. Львів, 2019. Вип. 57. С. 47–52. Фахове видання. (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).

36.   Куцик П. О., Макарук Ф. Ф., Марценюк Р. А. Внутрішній контроль діяльності ринків за центрами відповідальності: теоретичні і практичні аспекти. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний науковий журнал. 2019. Вип. 1-2. С. 118–129. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.118 Фахове видання.

37.   Куцик П. О., Шевчук В. О., Головацька С. І. Консолідація фінансової звітності: генезис нормативно-правового регулювання в Україні. Науково-виробничий журнал “Облік і фінансиˮ. 2018. № 4(82). С. 26−37. Фахове видання.

38.   Куцик П. О., Герега О. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективною діяльністю підприємств торгівлі: теоретичний аспект. Науково-виробничий журнал “ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ”, Серія: економіка та підприємництво. 2018. №3 (102). С. 99–104. Фахове видання.

39.   Куцик П. О., Полянська О. А. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень. Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМˮ. 2018. № 8. С. 124–129. Фахове видання.

40.   Куцик П. О., Процикевич А. І. Стратегічні пріоритети та очікувані результати державного регулювання інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг. Економіка та суспільство : електрон. наук. фахове вид. 2018. № 18. С. 140–149. Фахове видання.

41.   Куцик П. О., Чік М. Ю. Особливості внутрішнього аудиту банківської діяльності. Вісник ЖДТУ. Серія: Економіка, управління та адміністрування. 2018. № 4 (86). С. 48–52. Фахове видання.

Організаційно-методична робота

1. З 7 квітня 2014 року по даний час – ректор Львівського торговельно-економічного університету.

2. Головний редактор редакційної колегії збірника наукових праць “Вісник ЛТЕУ. Економічні науки” (фахове видання).

3. Головний редактор редакційної колегії наукового видання Львівського торговельно-економічного університету “Підприємництво і торгівля”.

4. Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Економічний дискурсˮ.

5. Відповідальний редактор редакційної колегії наукового видання Наукового товариства ім. Шевченка, Західного наукового центру НАН України і МОН України. Економічний збірник.

6. Член спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

7. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

8. Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Західноукраїнського національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук з таких спеціальностей: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

9. Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.003 Львівського торговельно-економічного університету (2021 р.)

10. Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 58.082.027 Західноукраїнського національного університету (2022 р.)

11. Голова Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації

1) Вроцлавський економічний університет, м. Вроцлав, Республіка Польща. Тема: “Досвід проведення наукових дослідження і навчального процесуˮ; “Досвід викладання облікових дисциплінˮ. Сертифікат про стажування. Дата видачі: 18.06.2018 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 1,0 кредит ЄКТС (30 годин).

2) Національний університет “Львівська політехнікаˮ, кафедра обліку та аналізу. Тема: “Досвід організації роботи університету та викладання дисциплінˮ (“Облік і звітність в оподаткуванніˮ, “Бухгалтерський облік в управлінні підприємствомˮ). Довідка № 820. Дата видачі: 07.11.2018 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 5,0 кредитів ЄКТС (150 годин).

3) Мукачівський державний університет. Тема: “Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС “Доктор філософіїˮ. Сертифікат № 27. Дата видачі: 31.05.2021 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 1,0 кредит ЄКТС (30 годин).

4) ТОВ “Навчально-методичний центр “ГЛОБАЛ АККАУНТ АУДИТˮ. Тема: “Аудиторська документація – опора звіту аудитора або як пройти шлях від отримання доказів до висловлення думкиˮ. Свідоцтво: № 2о-1021/206. Дата видачі: 29.10.2021 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 20 годин.

5) Вроцлавський економічний університет, м. Вроцлав, Республіка Польща. Тема: “Doświadczenie w zarządzaniu procesem edukacyjnym i naukowym. Systemy jakości kształcenia w uczelniach wyższych Rzeczypospolitej Polskiej” (Досвід управління навчально-науковим процесом. Системи якості навчання в університетах Республіки Польща). Сертифікат. Дата видачі: 25.01.2022 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 4,0 кредити ЄКТС (120 годин).

6) Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки та торгівліˮ. Теми: “Педагогічна майстерність викладачаˮ; “Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі викладачаˮ. Сучасні підходи в педагогічному процесі при викладанні дисциплін: “Статистичні методи та моделі в економічному аналізіˮ і “Бухгалтерський облік в управлінні підприємтсвамиˮ. Свідоцтво № ПК 01597997. Дата видачі: 10.06.2022 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 1,5 кредит ЄКТС (45 годин).

Перелік нагород та заохочень

1.   “Відмінник освіти України” (2007 р.)

2.   Почесна трудова відзнака “Знак пошаниˮ Центральної спілки споживчих товариств України ” (2007 р.)

3.   Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.)

4.   Почесна грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (2016 р.)

5.   Нагрудний знак “За наукові та освітні досягненняˮ (2016 р.)

6.   Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки Україниˮ (2017 р.)

7.   Грамота Львівської обласної ради (2018 р.)

8.   Почесна Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2019 р.)

9.   Диплом лауреата обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти ученим за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради) (2020 р.)

10.   Подяка Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (2021 р.)

11.   Почесна грамота Кабінету міністрів України (2021 р.)

12.   Нагрудний знак “Знак пошани” (2022 р.)

Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с.

Монографія у .pdf форматі.

Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2016. – 276 с.

Монографія у .pdf форматі.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен