Кузьмінська Катерина Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 204,
роб. тел.: +38 (096) 820 88 02
e-mail: k.kyzminskay@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію у 2009 році за спеціальністю “Облік і аудит” і здобув кваліфікацію магістра.
1 грудня 2009 року зарахована в аспірантуру кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, яку закінчила 1 грудня 2012 року. У грудні 2014 року та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою “Управлінський облік витрат за процесами: теорія, методика, організація” (На прикладі гірничо-збагачувальних підприємств).
Викладацьку діяльність розпочала у 2012 році на кафедрі бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри бухгалтерського обліку.
В якості лектора читаю курси “Облік у прикладних програмних рішеннях” для студентів різних спеціальностей та форм навчання.
Практичний досвід отримав працюючи на посадах бухгалтера, фінансового директора.
У червні 2016 року отримала сертифікат “1С: підприємство. Бухгалтерія для України (професіонал)”.
У 2018 році лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (розпорядження т.в.о. голови ЛОДА від 17.10. 2014 р. № 549/0/5-14 ).
У листопаді 2021 року пройшла повний курс навчання Фінансовий менеджмент за авторською програмою М. Колесника та отримала Сертифікат (CFO Club Ukraine).

Останнім часом займається проблематикою, пов’язаною з методологією і організацією управлінського обліку, досліджує теоретичні і практичні аспекти автоматизації виробничих процесів підприємств, працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Основні дисципліни, що викладає
1.    Облік у прикладних програмних рішеннях;
2.    Облік на підприємствах сфери обслуговування;
3.    Облік на виробничих підприємствах;
4.    Облік у готельно-ресторанному господарстві.

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3454-3321
Researcher ID: G-8069-2019
Google Scholar: https:// scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=k2Vll50AAAAJ

Свою наукову діяльність Кузьмінська К. І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт університету і кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, наукової школи “Методологія і організація обліку, аналізу та контролю діяльності суб’єктів господарювання”, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, семінарах.
Наукові праці Кузьмінської К. І. опубліковані в провідних українських фахових виданнях, а також у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Автор більше 70 наукових і навчально-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності. Співавтор навчального посібника “Облік і оподаткування у торгівлі та підприємствах ресторанного господарства”.

Основні праці

Навчальні посібники
1.    Облік і оподаткування у торгівлі та підприємствах ресторанного бізнесу. Навч. посіб. / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська - К. : Алерта, 2019. - 214 с. (12,44 д.а., з них належить Чабанюк О. М. 6,22 д. а.)
Монографії
1.    The financial potential of the enterprise as an object financial management (Фінансовий потенціал підприємства як об’єкт фінансового управління) / - К. І. Кузьмінська // Improving living standards: current opportunities and limitations / Кол. авторів. The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.
2.    Організація торгівлі через інтернет-мережу в умовах соціального дистанціювання / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Improving living standards: current opportunities and limitations / Кол. авторів. The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.
3.     Організаційно-облікові напрями функціонування підприємств торгівлі / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с. с. 45-50.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз
1.    Технологічно-організаційні та економічні особливості діяльності підприємств гірничодобувного комплексу та їх вплив на побудову управлінського обліку / К. І. Кузьмінська // Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 6. – 377 с. – C. 257 – 261.
2.    Внутрішньогосподарський контроль в системі управлінського обліку гірничо-збагачувальних підприємств / К. І. Кузьмінська // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. “Економіка”. – 2010. – Спец. вип. 29. – Ч. 1. – 2010. – С. 171-174.
3.     Особливості застосування внутрішньогосподарської звітності на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу / К. І. Кузьмінська, В. І. Бачинський // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – 2010. – № 3 (53). – Ч. 2. – С. 36-39.
4.    Аспекти організації управлінського обліку на гірничо-збагачувальних підприємствах / К. І. Кузьмінська // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. – 2010. – Вип. 7 (25). – Ч.2. – С. 160.
5.    Системи таргет-костинг та кайзен-костинг та особливості їх застосування на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу / К. І. Кузьмінська, В. І. Бачинський // Економічні науки. Сер. “Облік і аудит”: зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. – 2011.– Вип. 8 (29). – С. 38- 46.
6.    Управлінський облік витрат підприємств гірничо-збагачувального комплексу: аспекти методики / К. І. Кузьмінська // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2011. – Вип. 35. – С. 198-201.
7.     Центри витрат та центри відповідальності як елементи організації управлінського обліку витрат / К. І. Кузьмінська // Економічні науки. Сер. “Облік і фінанси”: зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. – 2011. – Вип. 8 (29). – Ч. 3. – С. 172-177.
8.    Особливості формування облікової політики на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу / К. І. Кузьмінська, В. І. Бачинський // Экономика Крыма – наук.-практ. журнал. – 2011. – № 1 (34). – С.384-387.
9.    Організаційно-технологічні аспекти обліку на підприємствах ресторанного господарства / К. І. Кузьмінська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія економічна. – 2011. – Вип. 35. – С. 198-201.
10.     Бюджетування та облік витрат процесу геологорозвідування ільменітовмісної руди / К. І. Кузьмінська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 722. – С. 135-140.
11.    Виробничий облік у системі управління гірничо-збагачувального комбінату / К. І. Кузьмінська // Економічні записки. Сер. “Економіка”: зб. наук. праць Національного університету “Острозька академія”. –  2012. – Вип. 19. – С. 156-159.
12.    Особливості обліку та калькулювання собівартості продукції підрозділів допоміжного виробництва гірничо-збагачувальних підприємств / І. К. Кузьмінська, В. І. Бачинський // Наука і економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – Вип. 4 (28). – С. 115-119.
13.     Kyzminska K. Features of management accounting at the ore mining and processing enterprises of Ukraine / K. Kyzminska // European Applied Sciences is an international, German.  – 2013. – № 7. – Vol. 2. – Р. 124-127.
14.     Кузьминская Е. И. Использование элементов экономико-математического моделирования в управлении производственными затратами горно-обогатительных предприятий / Е. И. Кузьминская, В. И. Бачинский / Экономика и управление: аналіз тенденцій перспектив развития: зб. наук. трудов ЦРНС. 26 авг. 2013 г. / [под общ. ред. С. С. Чернова]. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С. 197-201.
15.    Облік виробничих витрат за “центрами відповідальності” як основа побудови управлінського обліку гірничо-збагачувального підприємства /Л. Г. Медвідь, І. К. Кузьмінська // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнар. зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 4. – С. 267 – 270.
16.    Особливості методики калькулювання собівартості продукції на гірничозбагачувальних підприємствах / К. І. Кузьмінська // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: Міжнародний науковий журнал. Вип.16. – 2017. – С.241-249.
17.    Особливості відображення в обліку виробничих операцій на підприємствах ресторанного господарства / К. І. Кузьмінська // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 6-7 квітн. 2017 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2017. – С.244-266.
18.    Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю ресторанного господарства / К. І. Кузьмінська, О. М. Чабанюк // Глобальні та національні проблеми економіки – 2018. - №22. Електронний ресурс. – Режим доступу: http: // global-national.in.ua/issue-22-2018.
19.    Чабанюк О. М. Системи управлінського обліку, його основні етапи побудови на підприємстві [Електронний ресурс] // О. А. Полянська, О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління, випуск 3(20) 2019 www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019.
20.    Кузьмінська К. І. Чабанюк О. М. Основні підходи до організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів підприємств торговельно-розважального комплексу [Електронний ресурс] / К. І. Кузьмінська, О. М. Чабанюк // Вісник Херсонського національного технічного університету № 2(73) ’2020 (http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Merezhevi-resursi/Elektronna-biblioteka-HNTU/Periodichni-vidannya-HNTU/Visnik-Hersons-kogo-nacional-nogo-tehnichnogo-universitetu/Arhiv-nomeriv).
21.    Оцінка суттєвості помилок, виявлених у процесі аудиторської перевірки / К. І. Кузьмінська // Обліково-аналітичні проблеми підприємств в умовах ринкової економіки : матер. ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та студентів 15трав. 2007 р. –  Львів:  ЛКА,  2007. – C. 151-157.
22.    Особливості калькулювання собівартості продукції гірничодобувного підприємства / К. І. Кузьмінська // Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки : матер. І міжнар.студ. студ.наук. конф. 27-28 травн. 2008 р. – Львів: Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, 2008. – С. 116-119.
23.    Стан та перспективи застосування методів калькулювання у системі обліку / К. І. Кузьмінська // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємства : матер. V наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених 22 квіт. 2010 р. / [відп. за вип.:  В. І. Бачинський]. – Львів: ЛКА, 2010. – C. 23-24.
24.    Концепції управління витратами та можливість їх застосування на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу / К. І. Кузьмінська // Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. 25 – 26 лист. 2010 р. / [заг. ред.: М. С. Пушкар]. – Тернопіль, ТНЕУ, 2010. – C. 223-226.
25.     Управлінський облік витрат: методи бюджетування витрат та особливості їх застосування на гірничо-збагачувальних підприємствах / К. І. Кузьмінська // Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління: матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. 28 – 29 квіт. 2011 р. / [відп. за вип.: В. С. Рудницький, В. І. Бачинський]. – Львів: ЛКА, 2011. – С. 227-229.
26.     Особливості застосування методів обліку і калькулювання на гірничо-збагачувальних підприємствах / К. І. Кузьмінська // Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів : збірник матеріалів I Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. 28 березн. 2012р. // [відп. за вип.: П. О. Куцик]. – Львів: ЛКА, 2012. – С. 35-36.
27.     Особливості застосування калькуляційних одиниць у процесно-орієнтованих виробництвах / К. І. Кузьмінська // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників X Міжнар. наук.конф., присвяченої пам’яті д-ра. екон. наук., проф. О. С. Бородкіна 30 берез. 2012 р. / Національна акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – С. 250-252.
28.     Особливості калькулювання собівартості продукції процесу збагачення ільменітовмісних руд / К. І. Кузьмінська // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 26 – 27 квіт. 2012 р. – Тернопіль – Чортків. – С. 279-282.
29.     Елементи нормування витрат у системі управлінського обліку гірничо-збагачувальних підприємств / К. І. Кузьмінська // Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали наук.-практ. конф. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2012. – С. 64-66.
30.     Застосування елементів АВС-методу в управлінні витратами гірничо-збагачувальних підприємств / К. І. Кузьмінська // Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 листоп. 2012 р., / [ред. кол.: В. Я. Швець та ін.]. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – С. 183-185.
31.    Управлінська звітність у системі управління підприємством / К. І. Кузьмінська // Розвиток обліку, налізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів: зб. матеріалів ІІ Всеукр наук.-практ. інтер.-конф., 29 берез. 2013 р. / [відп. за вип.: П. О. Куцик]. – Львів:  ЛКА,  2013. – С. 99-101.
32.    Особливості застосування процесного методу обліку витрат на гірничо-збагачувальних підприємствах / К. І. Кузьмінська // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 17 травня 2014 р. / [відп. за вип.: П. О. Куцик]. – Львів: ЛКА, 2014. – С. 119-121.
33.     Бізнес-процеси підприємства в системі управлінського обліку/ К. І. Кузьмінська, В. І. Бачинський // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ, Івано-Франківськ.: Вид-во ІФНТУНГ, 2015. – С. 143.
34.    Концепції менеджменту - основа управлінського обліку / К. І. Кузьмінська // Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції, 25 березня 2015 р.- Львів : ЛКА, 2015. – С.78-80.
35.     Концепції менеджменту в управлінні виробничим підприємством / В. Бачинський, К. Кузьмінська. Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 31 берез. 2016 р., Україна, м. Львів. Ч. 2 / редкол.: Г. І. Башнянин [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2016. - 247 с.
36.    Особливості організації управлінського обліку витрат за виробничими процесами підприємства// Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с.
37.    Особливості організації управлінського обліку витрат за виробничими процесами підприємства / К. І. Кузьмінська // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с.
38.    Особливості відображення в обліку виробничих операцій на підприємствах ресторанного господарства // Фінансово-економічний розвиток україни в умовах трансформаційних перетворень: матер. всеукр. наук.-практ. конф.6-7 квітн. 2017 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2017. – С.244-266 c.
39.    Використання інформації щодо формування собівартості продукції в управлінні витратами виробничого підприємства / К. І. Кузьмінська, М. Плекан // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Бачинський В.І.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – С. 165-167.
40.    The financial potential of the enterprise as an object financial management / K. Kuzminska // 5th International Scientific and Practical Internet «Conference Modern problems of improve living standards in a globalized world», 11-12 листопада 2020р., Opole (Poland).

Навчально-методична робота
1.    Облік у споживчій кооперації (1 частина). Завдання для поточного контролю знань студентів спец. 071 “Облік і оподаткування”/ Бачинський В. І., Канак Й. В., Кузьмінська К. І. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2017. – 160 с.
2.    Облік у споживчій кооперації (1 частина).Завдання та методичні вказівки для контрольних робіт, практичних занять і самостійної роботи, тестові завдання для студентів заочної форми навчання спец. 071 “Облік і оподаткування” / Бачинський В. І., Канак Й. В., Кузьмінська К. І. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2017. – 160 с.
3.    Облік у готельно-ресторанному господарстві. Завдання і методичні вказівки для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи. Тестові завдання для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // Куцик П. О., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф., Кузьмінська К. І. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2017. – 222 с.
4.    Облік у готельно-ресторанному господарстві. Комплексні контрольні роботи для студентів 071 "Облік і оподаткування" // Куцик П. О., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф., Кузьмінська К. І. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2017. – 110 с.
5.    Облік у прикладних програмних рішеннях. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / К.І. Кузьмінська, О.М. Чабанюк – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 54 с.
6.    Облік у прикладних програмних рішеннях. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / К. І. Кузьмінська, О.М. Чабанюк – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. 72с.
7.    Облік у прикладних програмних рішеннях. Конспект лекцій / К.І. Кузьмінська, О.М. Чабанюк – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 118 с.
8.    Облік у прикладних програмних рішеннях. Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. Спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 051 “Економіка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
9.    Облік у підприємствах сфери обслуговування . Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”, 241 Туризм.. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Чабанюк О. М., Кузьмінська К. І.)
10.    Бухгалтерський облік. Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. спеціальності 6.040101 “Готельно-ресторанна справа”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Чабанюк О., Кузьмінська К.)
11.    Облік у підприємствах сфери обслуговування . Дистанційний курс для студентів ОР бакалавр спец. спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”, 241 Туризм.. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Чабанюк О. М., Кузьмінська К. І.)
12.    Бухгалтерський облік. Дистанційний курс для студентів спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”, 241 “Туризм”. Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Чабанюк О. М., Кузьмінська К. І.)
13.    Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах. Дистанційний курс для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Бачинський В. І., Кузьмінська К. І.)
14.    Бухгалтерський облік у споживчій кооперації. Дистанційний курс для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php (Бачинський В. І., Кузьмінська К. І.)

Підвищення кваліфікації
1.    Національний університет "Львівська політехніка", кафедра обліку та аналізу, відповідно до наказу ректора ЛКА № 342/02 від 17.12.2013 р., з 23.12.2013 р. по 24.02.2014 р.
2.    Міжнародне підвищення кваліфікації. Польща, Катовіце, Innovations in education. Innovative technologies for teaching professional disciplines, з 21.09.2020-21.12.2020 р. Вивчення організації європейської освіти, наукових проектів та публікаційної діяльності (180 годин), Сертифікат №95\12\2020 від 21 грудня 2020р.

Перелік нагород та заохочень
1. Диплом лауреата премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (розпорядження т.в.о. голови ЛОДА від 17.10. 2018 р. № 549/0/5-14 ).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен