Марценюк Роман Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 204
e-mail: romanmarcenyuk1@gmail.com

Короткі біографічні відомості
З 2003 по 2005 рр., навчався у Хмельницькому кооперативному технікумі на спеціальності “Бухгалтерський облік”.
З 2005 по 2010 рр. навчався у Львівській комерційні академії на спеціальності “Облік і аудит”.
З 2010 року – розпочав трудову діяльність на посаді головного бухгалтера, яку і поєднує по цей час.
З 2010-2013 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії за спеціальністю 08.00.09 – “бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності).
З вересня 2013 – квітень 2014 року – асистент кафедри.
З квітня 2014 – вересень 2014 року – старший викладач
З вересня 2014 року по цей час – доцент кафедри.

23 квітня 2013 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – “бухгалтерський облік, аналіз та аудит” у Львівській комерційній академії на тему “Облік і контроль заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини”.

Активно використовує і поєднує досвід практичної роботи з науково-педагогічною діяльністю. За період трудової діяльності отримав практичний досвід з розробки системи обліку, впровадженні управлінської звітності, оптимізації податкового навантаження на суб’єктах господарювання різних видів діяльності обіймаючи посади бухгалтера та головного бухгалтера.

На теперішній час є головним бухгалтером та консультантом з питань обліку та оподаткування.

Основні дисципліни, що викладає
1. Фінансовий облік
2. Бухгалтерський облік
3. Облік і звітність в оподаткуванні

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-0968-7334
Researcher ID: G-9243-2019
Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=C9dzvA8AAAAJ&hl=ru

Автор понад 80 публікацій в наукових виданнях. Учасник понад 50 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня.

Наукові інтереси: облік і оподаткування у сфері обігу, облік і оподаткування операцій з посередництва (комісійна торгівля, транспортно-експедиторська та агентська діяльність), облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, бюджетування та внутрішній контроль на підприємстві.

Основні праці
Навчальні посібники

1. Звітність підприємств : навчальний  посібник / П. О. Куцик, О. А. Полянська, Р. А. Марценюк. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 138 с.

Монографії
1. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : [монографія] / П. О. Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 280 с.

Наукові праці у фахових виданнях
1. Марценюк Р.А.  Облік і оподаткування транспортно-експедиторської діяльності: теоретико-методичні аспекти / / П.О. Куцик,  Р.А. Марценюк // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізаціЇ : Міжнародний науковий журнал. Вип. 2. 2020.
2. Марценюк Р.А.  Облік консигнаційних операцій: практичний аспект / Р.А. Марценюк // Науковий журнал «Молодий вчений», 2019. – № 9 (73). – С. 475-479.
3. Марценюк Р.А.  Внутрішній контроль діяльності ринків за центрами відповідальності: теоретичні і практичні аспекти / Р.А. Марценюк // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізаціЇ : Міжнародний науковий журнал. Вип. 1-2. 2019. – С. 118-129
4. Марценюк Р.А. Бюджетування як елемент контролю діяльності торговельних підприємств: сучасний орієнтир теоретико-практичних аспектів / Р.А. Марценюк // Науковий журнал «Молодий вчений», листопад 2017. – № 11 (51). – С. 1234-1238.
5. Марценюк Р.А. Облік і контроль витрат тривалого зберігання сільськогосподарської продукції на підприємствах сфери обігу / Р.А. Марценюк // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць / [ред. кол. : Г. І. Башнянин, П. О. Куцик, В. О. Шевчук та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 44-45
6. Марценюк Р.А. Внутрішній контроль заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини: організаційний аспект  / Р.А. Марценюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. - К. : ПП "Рута", 2013. - 192-198.
7.    Марценюк Р.А. Внутрішній контроль транспортно-експедиторської діяльності: організаційний та проблемний аспект / Р.А. Марценюк, М.Ю. Чiк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 69. – 138 с. – (Економічні науки). С. 59-65.
8.    Марценюк Р.А. Сучасні тенденції адміністрування звітності підприємства в умовах цифрової економіки / С.І. Головацька, Р.А. Марценюк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 70. – 128 с. – (Економічні науки). С. 27-33.

Навчально-методична робота
1. Марценюк Р.А. Фінансовий облік : конспект лекцій / Р. А. Марценюк. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 184 с.
2. Марценюк Р.А. Фінансовий облік : конспект лекцій / С. І. Головацька, Р. А. Марценюк. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 184 с.
3. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ // Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 45 с.
4. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для практичних (семінарських) занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 40 с.
5. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 56 с.
6. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фіскальне та митне адмініструванняˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 45 с.
7. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для практичних (семінарських) занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фіскальне та митне адмініструванняˮ  // Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 40 с.
8. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фіскальне та митне адмініструванняˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 56 с.
9. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економікаˮ ОПП “Міжнародна економікаˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 45 с.
10. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для практичних (семінарських) занять  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економікаˮ ОПП “Міжнародна економікаˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 40 с.
11. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економікаˮ ОПП “Міжнародна економікаˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 56 с.
12. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економікаˮ ОПП “Бізнес-економікаˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 45 с.
13. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для практичних (семінарських) занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економікаˮ ОПП “Бізнес-економікаˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 40 с.
14. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економікаˮ ОПП “Бізнес-економікаˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 56 с.
15. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетингˮ ОПП “Маркетингˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю., Бурдик О.Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 45 с.
16. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для практичних (семінарських) занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетингˮ ОПП “Маркетингˮ // Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю., Бурдик О.Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 40 с.
17. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетингˮ ОПП “Маркетингˮ / Куцик П. О., Марценюк Р. А., Чік М. Ю., Бурдик О.Ю. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2022. – 56 с.
18. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Міжнародна економіка» / Бачинський В.І., Марценюк Р.А. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2019. – 48 с.
19. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 075 "Маркетинг" за ОПП «Маркетинг» / Марценюк Р.А. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2019. – 48 с.
20. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" / Марценюк Р.А. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2019. – 48 с.
21. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Міжнародна економіка» / Марценюк Р.А. – Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 2019. – 91 с.
22. Фінансовий облік. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності  075 "Маркетинг" за ОПП «Маркетинг» // Марценюк Р.А. - Львів : Вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 91 с.
23. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за ОПП «Товарознавство те експертиза в митній справі» // Чабанюк О.М., Марценюк Р.А., Макарук Ф.Ф. - Львів : Вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 50 с.
24. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво» // Чабанюк О.М., Марценюк Р.А., Макарук Ф.Ф. - Львів : Вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 50 с.
25. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 181 «Харчові технології» за ОПП «Харчові технології» // Чабанюк О.М., Марценюк Р.А., Макарук Ф.Ф. - Львів : Вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 50 с.
26. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво» // Чабанюк О.М., Марценюк Р.А., Макарук Ф.Ф. - Львів : Вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 108 с.
27. Бухгалтерський облік.  Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 181 «Харчові технології» за ОПП «Харчові технології»  // Чабанюк О.М., Марценюк Р.А., Макарук Ф.Ф. - Львів : Вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 108 с.
28. Бухгалтерський облік.  Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за ОПП «Товарознавство те експертиза в митній справі» // Чабанюк О.М., Марценюк Р.А., Макарук Ф.Ф. - Львів : Вид-во ЛТЕУ. - 2019. - 108 с.
29. Дистанційний курс з дисципліни "Бухгалтерський облік" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
30. Дистанційний курс з дисципліни "Фінансовий облік" Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php; 219.

Підвищення кваліфікації
1. ТОВ «МОНІТОР-УКРАЇНА”, м. Львів (термін стажування 01.10.2020 р. - 30.11.2020 р. / обсяг підвищення кваліфікації 180 год. (6 кредитів ЄКТС).). Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Особливості обліку основної діяльності підприємств з монтажу підіймального обладнання”. Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) № 175 від 30.11.2020р.
2. ТОВ «ГОЛДЕН ГРЕЙН І КОМПАНІЯ” м. Львів (термін стажування 01.03.2019 р. - 30.04.2019 р. / обсяг підвищення кваліфікації 180 год. (6 кредитів ЄКТС).). Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Особливості обліку основної діяльності підприємств з торгівлі сільськогосподарською продукцією”. Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) № 30/04-2 від 30.04.2019 р.
3. ТОВ «2 ПР»  м. Львів (термін стажування 01.11.2021 р. – 29.12.2021 р. / обсяг підвищення кваліфікації 180 год. (6 кредитів ЄКТС).). Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Особливості обліку та оподаткування операцій з роздрібної торгівлі, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет». Довідка про проходження стажування № 253/2021 від 29.12.2021 р.
4. Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра обліку і аудиту з 14 травня 2018 року по 13 червня 2018 року. Довідка про проходження стажування № 2724-М від 19.06.2018 р.
5.Національний університет «Львівська політехніка», кафедра обліку та аналізу з 13 лютого 2023 року по 30 березня 2023 року. Довідка про проходження стажування № 1051 від 12.04.2023 р.

Перелік нагород та заохочень
У 2014 році лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (розпорядження т.в.о. голови ЛОДА від 17.10. 2014 р. № 549/0/5-14 ).
У 2015 році  нагороджений Грамотою Львівської комерційної академії за значні успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди святкування 198-ої річниці навчального закладу.
У 2016 році  нагороджений Почесною Грамотою Львівського торговельно-економічного університету за визначні наукові досягнення.
У 2016 році нагороджений Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету.
З травня 2018 р. по квітень 2020 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
У 2021 році нагороджений Подякою Центральної спілки споживчих товариств України.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен