Медвідь Любов Гнатівна

Кандидат економічних наук, професор,
професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування,
вчений секретар ЛТЕУ

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 209роб. тел.:   +38 (032) 276-99-71e-mail: lmedvid@meta.ua, lmedvid@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості

Закінчила Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Організація механізованої обробки економічної інформації" у 1980 році  і здобула кваліфікацію інженера-економіста.

З серпня 1982 року до листопада 1987 року працювала на кафедрі організації механізованої обробки економічної інформації ЛТЕІ.

З грудня  1987 року до листопада 1990 року - навчалася в аспірантурі кафедри бухгалтерського обліку, контрою й аналізу господарської діяльності Львівського торговельно-економічного інституту, після закінчення якої з грудня 1990 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента цієї ж кафедри.

Кандидатську дисертацію на тему: «Учет затрат на производство и результатов хозрасчетной деятельности производственных подразделений» написала під керівництвом д.е.н., проф. Сопка В.В. і захистила у квітні 1991 року в Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченко (КНЕУ).

З 1991 до 1994 року Л.Г. Медвідь обіймала посаду старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку, контрою й аналізу господарської діяльності (з 1993 року – кафедри бухгалтерського обліку і аудиту), з 1994 до 2014 року працювала на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку, а з 2014 року до тепер працює на посаді професора цієї ж кафедри.

Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності було присвоєно у травні 1996 року.

У червні 2015 року Медвідь Л.Г. присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

З жовтня 2005 року до вересня 2008 року виконувала обов’язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку.

З вересня 2008 року й до тепер проф. Медвідь Л.Г. є секретарем Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету.

З травня 2011 року до тепер Л.Г. Медвідь є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З січня 2018 року очолює відділ моніторингу якості освіти та акредитації.

Проф. Медвідь Л.Г. – виконавчий директор Благодійного фонду ім. Михайла Туган-Барановського, статутними завданнями якого є підтримка наукової та культурної спадщини Львівського торговельно-економічного університету.

Проф. Медвідь Л.Г. має 223 праці, з них 111 наукового і 112 навчально-методичного характеру, є співавтором 4-х навчальних посібників, з яких 3 видані з грифом МОН України.

Основні дисципліни, що викладає:

  • “Методика викладання”
  • “Облік у банках”;
  • “Управлінський облік”
  • “Педагогічна майстерність у вищій школі”

Наукова діяльність

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-2292-9067
Researcher ID: G-9223-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WCgSHOoAAAAJ

Дипломні та наукові роботи, виконані студентами під керівництвом Медвідь Л.Г., приймали участь у всеукраїнських конкурсах дипломних та наукових робіт за спеціальністю “Облік і оподаткування” і були відзначені дипломами II та III ступенів.

Свою наукову діяльність проф. Медвідь Л.Г. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування за темами “Розвиток методології та організації обліку, аналізу і контролю в ВНЗ” (державний реєстраційний № 01111U010541, “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (державний реєстраційний № 0111U010540).

Медвідь Л. Г. з 2011 до 2022 року була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З жовтня 2022 року Медвідь Л. Г. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 35.840.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”

Під керівництвом проф. Медвідь Л.Г. захищено 5 кандидатських дисертацій:
1. Говда Галина Анатоліївна – науковий ступінь – к.е.н. за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), тема “Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств”, рішення Атестаційної колегії МОН України від 04.07.2013 р., диплом ДК № 015314;

2. Старко Ірина Євгенівна – науковий ступінь – к.е.н. за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), тема “Облік і контроль нематеріальних активів у системі управління діяльністю підприємства”, рішення Атестаційної колегії МОН України від 28.04.2015 р., диплом ДК № 028105;

3. Харинович-Яворська Діана Октавіанівна – науковий ступінь – к.е.н. за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), тема “Комплексний економічний аналіз і контроль діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі”, рішення Атестаційної колегії МОН України від 30.06.2015 р., диплом ДК № 029270.

4. Рибакова Леся Петрівна – науковий ступінь – к.е.н. за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), “Облік і внутрішній контроль витрат підприємств з виробництва цукру”, рішення Атестаційної колегії МОН України від 29.09.2016 р. диплом ДК № 038240.

5. Левкович Андрій Васильович – науковий ступінь – к.е.н. за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), “Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств”, рішення Атестаційної колегії МОН України від 23.10.2018 р. диплом ДК № 048599.

Наукові праці у фахових виданнях та виданнях, що індексуються у наукометричних базах, за останні роки:

1. Медвідь Л. Г. Організація обліку логістичних витрат за центрами відповідальності / Л. Г. Медвідь, А. В. Левкович // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : Міжнародний науковий журнал. Випуск 4, 2016. – 129 с. – С.50-60. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Cosmos Impact Factor (IF 4,006), Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Journals Impact Factor (JIF) (IF1.312), Google Scholar (hi2), The Global Impact Factor (GIF) (IF 0,345), General Impact Factor (GIF), International Society for Research Activity (ISRAJIF), International Institute of Organized Research (I2OR) database, InfoBase Index (IF 2,5), Index Copernicus (ICV 2015 – 47,06), MIAR (0,5), Polish Scholarly Bibliography (PSB), РІНЦ, ResearchBib, The Cite Factor, Turkish Education Index (TEI), The Electronic Journals Library (EZB), The General Impact Factor (GIF), The Journals Impact Factor (JIF), WorldCat, The WZB Berlin Social Science Center (WZB)

2. Медвідь Л. Г. Управлінський облік витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства / Л. Г. Медвідь, А. В. Левкович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр.. – Вип. 3 (38). –  Житомир : ЖДТУ, 2017. – 158 с. – С. 85-93. Журнал представлено у базах даних:  Index Copernicus, Google Scholar,  DOAJ .

16. Медвідь Л.Г. Організаційно-методичне забезпечення обліку логістичних витрат / Л. Г. Медвідь, А. В. Медвідь // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П.О., Апопій В.В., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. – Вип. 20. – 134 с. – С. 53-63.

3. Медвідь Л.Г. Формування облікової політики щодо витрат логістичної діяльності підприємства / Л. Г. Медвідь, А. В. Левкович // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно- економічного університету, 2017. – Вип. 53. – 184 с. – (Економічні науки). – С. 132-137.

4. Медвідь Л. Г. Організаційно-методичні основи внутрішнього контролю логістичних витрат виробничих підприємств / Л. Г. Медвідь, А. В. Левкович // Економіка і фінанси : науковий журнал. –  № 12. – 2017. – с. 128. – С. 57-75. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: РІНЦ, Index Copernicus International і Ulrich's Periodicals Directory.

5. Медвідь Л. Г. Управлінська звітність у системі внутрішнього контролю логістичних витрат / Л. Г. Медвідь, А. В. Левкович // Економіка і фінанси : науковий журнал. –  № 2. – 2018. – с. 124. – С. 53-69. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: РІНЦ, Index Copernicus International і Ulrich's Periodicals Directory.

6. Медвідь Л.Г. Моніторинг та оцінювання логістичних витрат для прийняття управлінських рішень / Л. Г. Медвідь, А. В. Левкович // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – 2018. –  № 2. – С. 25-39.

19. Медвідь Л. Г. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів в умовах модернізації вищої освіти / М. Ю. Барна, Л. Г. Медвідь // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Випуск 19. – Том 3. – 2019. – С. 178-184. Фахове видання, категорія Б. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

7. Медвідь Л. Г. Основні засади формування системи внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти / М. Ю. Барна, Л. Г. Медвідь // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 71. – 268 с. – Т. 2. – С. 28-37. Фахове видання, категорія Б. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

8. Медвідь Л. Г. Наукова робота у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти / Л. Г. Медвідь, Б. Б. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 59. – (Економічні науки). Фахове видання, категорія Б. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

9. Institutionalization of the accounting profession: ukrainian case. L. Medvid, V. Metelytsya, O. Petruk, V. Rozheliuk, I. Balla. Independent journal of Management & Production (IJM&P). 2021. Vоl. 12, №. 3. Р. 167-186. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1534. Наукометрична база: Web of Science Core Collection

10. Медвідь Л. Г. Інституціональний розвиток методології наукових досліджень з обліку і аудиту / Л. Г. Медвідь, К. П. Мельник, О. В. Стащук, Т. О. Шматковська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 64. – (Економічні науки). – С. 97-102. Фахове видання, категорія Б. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

11. Медвідь Л. Г. Організація управлінського обліку в туроператорів / Л. Г. Медвідь, П. О. Куцик, Т. О. Герасименко, Н. Г. Міценко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. – 2021. – Випуск 3-4. – С. 13-21. Фахове видання, категорія Б. Видання індексується у наукометричних базах: Advanced Science Index, Cosmos Impact Factor, Index Copernicus та ін.

12. Медвідь Л. Г. Аналіз кредитної діяльності небанківських фінансових установ / Л. Г. Медвідь, С. В. Черкасова, Н. Г. Міценко // Економіка та суспільство. – 2022. – Випуск 36. Фахове видання, категорія Б. Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI).

13. Медвідь Л. Г. Класифікація витрат на якість продукції для обліку та контролю в системі управління якістю виробничого підприємства / Л. Г. Медвідь, С. В. Черкасова, Н. Г. Міценко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та  ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 66. – 92 с. – (Економічні науки). – С. 10-21. Фахове видання, категорія Б. Наукометричні бази даних:  Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.

14. Медвідь Л. Г. Навчальні технології як складова педагогічної майстерності у вищій школі / Л. Г. Медвідь // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2022. - № 5, Т.1 – С. 294-297. Фахове видання, категорія Б. Наукометричні бази даних:  Index Copernicus, Google Scholar, та ін.

15. Медвідь Л. Г. Розвиток економічного аналізу у контексті формування його нової парадигми / Л. Г. Медвідь, Т. О. Герасименко, Н. Г. Міценко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та  ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 69. – 138 с. – (Економічні науки). – С. 48-52. Фахове видання, категорія Б. Наукометричні бази даних:  Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat

16. Медвідь Л. Г. Класифікація логістичних витрат торговельних підприємств у підсистемі управлінського обліку / Л. Г. Медвідь, Р. М. Воронко, К. І. Редченко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та  ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 70. – 128 с. – (Економічні науки). – С. 34-41. Фахове видання, категорія Б. Наукометричні бази даних:  Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat

17. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління : монографія /  Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Харинович-Яворська Д.О., Шевчук В.О. // Чернівці: Технодрук, 2015. –  370 с.

Медвідь Л.Г. взяла участь у більше як 55 міжнародних та вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях. Серед них:

1. Бъдещите изследвания : материали за XIV международна научна практична конференция: Политология. Закон. Икономики. Публичната администрация (15-22 февруари 2018 г.).

2. 4th International scientific conference “Trends in regional development in the eu countries” 26 October 2018, Warsaw, Poland/Latvia.

3. Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: I Міжнародна наук.-практ. конф. (Львів, 31 жовтня-1 листопада 2018 р.)

4. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: Щорічна наукова конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів: травень 2019 р.)

5. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 квітн. 2020 р.)

6. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, травень 2020 р.).

7. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: ІХ міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, червень,  2021 р.)

8. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, травень 2021 р.)

9. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, травень 2022 р.)

Навчально-методична робота

1. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 660 с. Реком. Мін. освіти і науки України як навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів (Лист № 1.4/18-Г-109 від  22.01.2007 р.). - співавтори Озеран В.О., Волошин А.М., Куцик П.О. та ін.

2. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навчальний посібник. – Львів: Видавництво "Магнолія 2006", 2010. – 319 с.  Реком. Мін. освіти і науки України як навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів (Лист № 1/11-4631 від  01.06.2010 р.). – співавтори Бачинський В.І., Куцик П.О., Попітіч Т.В.

3. Облік у банках: навчальний посібник. – Львів: Видавництво "Магнолія 2006", 2010. – 360 с.  Реком. Мін. освіти і науки України як навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів (Лист № 1/11-2804 від  02.04.2010 р.).

4. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навчальний посібник / В.І. Бачинський, П.О. Куцик, Л.Г. Медвідь, Т.В. Попітіч // [доп. та перев.]. – Львів, Вид-во “Магнолія 2006”. 2018. – 319 с.

5. Медвідь Л.Г. Облік у банках: навчальний посібник / Л.Г. Медвідь // [доп. та перев.].- Львів: Вид-во “Магнолія 2006”, 2018. – 360с.

6. Медвідь Л.Г. Методика викладання. Конспект лекцій. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 228 с.

7. Медвідь Л.Г. Педагогічна майстерність у вищій школі. Конспект лекцій. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 176 с.

Організаційно-методична робота

Медвідь Л.Г. є завідувачем відділу моніторингу якості освіти та акредитації Університету

Підвищення кваліфікації

З 15 квітня 2019 року до 18 травня 2019 року пройшла стажування у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи” на тему “Сучасні методи навчання та інноваційні технології при викладанні дисциплін з обліку та оподаткування” ( довідка № 31 від 14.11.2019 р.)

З 27 січня 2020 р. до 31 січня 2020 р. підвищила свою кваліфікацію за напрямом “Підготовка внутрішніх аудиторів систем управління якістю згідно з вимогами ДТСУ ISO 9001:2015, ДТСУ EN ISO 9001:2018” у Львівській філії ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр  проблем стандартизації, сертифікації та якості”.

З 24 травня 2021 року по 29 травня 2021 року в Мукачівському державному університеті за темою “Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС “Доктор філософії””. Обсягом/тривалістю - 30 годин /1 кредит ЄКТС.

З 18 жовтня 2021 р. до 29 жовтня 2021 р. за програмою навчально-методичного семінару “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу” Обсягом/тривалістю - 30 годин /1 кредит ЄКТС.

20-21грудня 2022 р. за програмою підвищення кваліфікації МОН України для викладачів ЗВО “Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості  та компетентностей здобувачів вищої освіти” обсягом 0,2 кредита ЄКТС (8 годин).

Перелік нагород та заохочень

Подяка Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), 2007 р.;

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” 2007 р.;

Почесна трудова відзнака “Знак пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), 2013 р.,

Подяка міського голови м. Львова, 2016 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен