Полянська Олена Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування,
заступник завідувача кафедри з наукової роботи

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 204
роб. тел.:   +38 (032) 276-99-71
e-mail: lute@lute.lviv.ua, polyanska_oa@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1999 р. закінчила з відзнакою навчання у Львівську комерційну академію за спеціальністю “Облік і аудит” і здобула кваліфікацію економіста.
Викладацьку діяльність розпочала у 2000 році на кафедрі бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії. Працювала на посадах асистента та доцента кафедри бухгалтерського обліку.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 − бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) у Київському національному торговельно-економічному університеті. Тема кандидатської дисертації: "Управлінський облік товарних запасів, витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств гуртової торгівлі".

Наукового ступеня кандидат економічних наук присуджено у грудні 2009 року.

Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку було присвоєно у листопаді 2011 року.

Опублікувала понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Є співавтором 2 монографії: “Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі ”,  навчального посібника з грифом МОН “Облік і звітність в оподаткуванні ” та підручника з грифом МОН  "Бухгалтерський облік в управліні підприємством". Опублікувала біля 50 статей у фахових виданнях України і за кордоном.

Основні дисципліни, що викладає:

  • “Управлінський облік”
  • “Облік і звітність в оподаткуванні”;
  • “Бухгалтерський облік в управлінні”

Наукова діяльність

ORCID ID:  0000-0003-0365-8548
Researcher ID: G-9164-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QZlCSkIAAAAJ&hl=ru

Основні наукові праці останніх років

Монографії:
1. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія  // Куцик П. О., Бачинський В. І., Полянська О. А.  Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – 312 с.  
2. Теоретико-методологічні аспекти обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання» : колективна монографія, - Видавництво Херсонського національного технічного університету, 2018.

Наукові праці у фахових виданнях та виданнях, що включені до наукометричних баз за останні роки:
1. Полянська О. А. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень / Куцик П. О., Полянська О. А. // Вісник Львівського торговельного економічного університету. - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018 (Серія економічна) Фахове видання.
2. Полянська О. А. Облік та оподаткування товарів: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Полянська, О. М. Чабанюк, Г. О. Кальніна // Економіка та суспільство. – 2017. – № 12. – Режим доступу до журналу : http: // economy andsociety.in.ua (Фахове видання, Index Copernicus).
3. Полянська О. А. Особливості обліку довгострокових біологічних активів  / О. А. Полянська // Облік, економіка, менеджмент : наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (5). Частина 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2015 . – С. 361-366 Фахове видання.
4. Полянська О. А. Звичайна ціна у обліку і звітності з метою оподаткування: загальні аспекти застосування / О. А. Полянська // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В.О. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – 228 с . - C. 117-121. Фахове видання
5. Полянська О. А. Управлінський облік товарних запасів: напрями удосконалення методики / О. А. Полянська, О. М. Чабанюк, С. Кондрич // Економіка та суспільство. – 2018. – № 19. – Режим доступу до журналу : http: // economyandsociety.in.ua (Фахове видання, Index Copernicus).
6. Полянська О. А. Системи управлінського обліку, його основні етапи побудови на підприємстві / О. А. Полянська, О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська //  Східна Європа: економіка, бізнес та управління, випуск. – 2019. -- 3(20) (Фахове видання, Index Copernicus).

Взяла участь у більше як 50 міжнародних та вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях. Серед них за останні роки:
1.Polyanska O. Organization of managerial accounting : a theoretical discussion // 2 international scientific conference on business and economics “Business education in the 21 century” (25 May 2018, Tetovo, Republic of Macedonia)
2.Полянська О. А. Система управлінського обліку як стратегічний ресурс підприємства // 8 міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації» (17 -18 травня 2018 року, м. Львів, ЛТЕУ);
3.Полянська О. А. Сучасні управлінські інформаційні системи: стан та перспективи розвитку // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» (24 травня 2018 року, м. Одеса, ОНЕУ);
4.Полянська О. А. Бюджетування як інструмент управлінського обліку // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики» (21-22 травня 2018 року, м. Полтава, ПУЕТ);
5.Полянська О. А. Якісна характеристика облікової інфоррмації та її роль в управлінні підприємством // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018р.)
6.Полянська О. А. Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного законодавства // 10 міжнародна науково-практична конференція “Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграційних процесів” (24 листопада 20018 р.; м. Київ )
7.Полянська О. А. Кост-кілинг як інструмент оптимізації витрат в управлінні підприємством // XVIII Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: матеріали» (27 березня 2020р. Київ : НАСОА, 2020.)  
8.Особлива роль корпоративної соціально звітності виходячи із підвищення вагомості корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в умовах економічної кризи та світової пандемії // “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” (18-19.06.2020р. ЛТЕУ, Львів)
9.Особливості бухгалтерського обліку семплінгу лікарських засобів // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (24-26 жовтня 2019р., Львів: НУ «Львівська Політехніка».)

Здійснювала керівництво науковими статтями студентів:
1. Кондратюк С. С. Особливості використання системи директ-костинг в сучасних умовах // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку» (ЛТЕУ Львів, 18-19 червня  2020 року)
2. Куровець Т. А. Суть, мета та завдання управлінського обліку в сучасних умовах господарювання // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку» (ЛТЕУ Львів, 18-19 червня  2020 року)
3. Марич А. Особливості ведення обліку за центрами відповідальності // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку» (ЛТЕУ Львів, 18-19 червня  2020 року)
4. Каличинська Л.Р. Облік і звітність за екологічним податком // матеріали ІІІ Міжнародна  студентська науково-практична Інтернет-конференція «Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації» (м. Одеса, Одеський національний економічний університет, 20 квітня 2017 р)
5.  Фик О. В. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб // матеріали ІІІ Міжнародна  студентська  науково-практична  Інтернет-конференція «Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації» (м. Одеса, Одеський національний економічний університет, 20 квітня 2017 р)
3. Каличинська Л.Р. Проблемні аспекти екологічного обліку та звітності в Україні // матеріали ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки" (м. Львів, Львівський торговельно-економічний університет, 27-28 квітня 2017 р.)
4. Фик О. В.  Теоретичні засади удосконалення організації обліку заробітної плати// матеріали ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки" (м. Львів, Львівський торговельно-економічний університет, 27-28 квітня 2017 р.)

Навчально-методична робота за останні роки:
1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: підручник / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А., Головацька С.І., Корягін М.В. -  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 280 с. (гриф МОН № 1/11-19727 від 15.12.2014 р.)
2. Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний посібник / Куцик П. О., Полянська О. А. Львів : Видавництво “Растр-7”, 2017. – 506 с. ( гриф МОН № 1/11-17265 від 31.10.2014 р.)
3. Звітність підприємств : навчальний посібник / Куцик П. О., Полянська О. А. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 138 с. (рекомендований вченою радою університету)
4. Бухгалтерський облік в управлінні . Завдання та методичні вказівки для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи. Тестові завдання студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 160 с.
5. Облік і звітність в оподаткуванні  . Завдання та методичні вказівки для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання для студентів денної та заочної форм навчання  напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” та спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 200 с.  
6. Облік і звітність в оподаткуванні  Комплексні контрольні роботи для заміру залишкових знань студентів напряму підготовки 6. 030509 “Облік і аудит” та спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 126 с.  
7. Облік і звітність в оподаткуванні  Завдання для поточного контролю знань студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” та спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 303 с.
8. Звітність підприємства  Завдання та методичні вказівки для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” та спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 194 с.  
9. Звітність підприємства  Комплексні контрольні роботи для заміру залишкових знань студентів напряму підготовки 6. 030509 “Облік і аудит” та спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 155 с.  
10. Звітність підприємства  Завдання для поточного контролю знань студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 328 с.  
11. Облік і звітність в оподаткуванні  Робочий зошит для  студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” та спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 98 с.  
12. Вступ до спеціальності. Ситуаційні завдання та методичні вказівки до виконання семінарських, практичних, індивідуальних і самостійних занять. Тестові завдання та завдання для поточного контролю знань студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 208 с.
13. Дистанційний курс навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні". – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
14.  Дистанційний курс навчальної дисципліни "Управлінський облік". – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
15. Дистанційний курс навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством". – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
16. Дистанційний курс навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності". – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
17. Дистанційний курс навчальної дисципліни "Звітність підприємства". – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота
Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Управлінський облік” в національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” з 15-17 травня 2019 р.
Здійснює консультування суб'єктів вітчизняного бізнесу в сфері бухгалтерського обліку і оподаткування, є сертифікованим бухгалтером  (сертифікат рівня САР «Міжнародний бухгалтер-практик»)

Підвищення кваліфікації
Проходила стажування у Національному університеті "Львівська політехніка",  на кафедрі обліку та аналізу з 23 грудня 2013 року по 24 лютого 2014 року за темою “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”

У 2018р. за Програмою міжнародного співробітництва “Erasmus +” пройшла стажування у Вроцлавському економічному університеті (Польща) за тематикою “Managerial accounting” (сертифікат STA 201/2018 Project 2018-1-PL01-KA107-047676).

Перелік нагород та заохочень
1.Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2018 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен