Попітіч Тетяна Василівна

старший викладач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
заступник директора Інституту економіки та фінансів

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 307
роб. тел.:   +38 (032) 240-34-39
e-mail: IEF_dekanat@ukr.net, Popitichtv@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1989 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю "Економіка торгівлі" і здобула кваліфікацію економіста.
З 1989 обіймала посади старшого лаборанта, завідувача кабінету, провідного фахівця кафедри бухгалтерського обліку.
У вересні 2003 року розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі бухгалтерського обліку, працюючи на  посадах асистента та старшого викладача.
З вересня 2019 року працює провідним фахівцем Інституту економіки та фінансів.
З 16 вересня 2020 року – старший викладач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування.
З 1 березня 2021 року призначена на посаду заступника директора Інституту економіки та фінансів. У червні 2021 року введена до складу Вченої ради НН ІЕтаФ.

Основні дисципліни, що викладаються

  • Бухгалтерський облік (основи),   Бухгалтерський облік,  Фінансовий облік, Бухгалтерський облік у малому бізнесі, Організація бухгалтерського обліку.

Наукова діяльність

ORCID ID:  0000-0002-2670-1927
Researcher ID: F-9736-2019
Google Scholar:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=WEN4T8QAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Попітіч Т. В. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування за темами: “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (номер державної реєстрації 0111U010540) та “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія” (номер державної реєстрації 0111U010542).
За наукового керівництва Попітіч Т. В. студенти приймають участь у засіданнях студентського наукового товариства та у студентських науково-практичних конференціях, були нагороджені грамотами.

Наукові праці у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз:
1.   Теоретичні основи, функціональне призначення та методи економічного контролю в системі споживчої кооперації України / Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – Ч. 2 – С. 206-210. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ).
2. Теоретичні аспекти внутрішнього контролю / Облік, економіка, менеджмент : наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10) / відпов. ред. І. Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 304 с. – С. 190-195. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY.RU).
3. Облікова політика : понятійний апарат і класифікація / Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації // Міжнародний науковий журнал. Випуск 2.  – 2016. – 164 с. – С. 63-74. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Advanced Science Index (ASI), AcademicKeys.com, Academia.edu, Beluga – Catalogue of Hamburg Libraries, Cosmos Impact Factor (IF - 4,006), Directory of abstract indexing for journals (DAIJ), Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Journals Impact Factor (JIF) (IF- 1.312), Google Scholar (h-i -2), The Global Impact Factor (GIF) (IF - 0,345), General Impact Factor (GIF), International Society for Research Activity (ISRAJIF), International Institute of Organized Research (I2OR) database, InfoBase Index (IF - 2,5), International Scientific Indexing (ISI), Issuu, MIAR (0,5), Polish Scholarly Bibliography (PSB), РІНЦ, ResearchBib, The Cite Factor, Turkish Education Index (TEI), Electronic Journals Library (EZB), The General Impact Factor (GIF), The Journals Impact Factor (JIF), WorldCat, The WZB Berlin Social Science Center (WZB).
4. Теоретичні аспекти облікової політики підприємства / Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік : міжнар. наук.-практ. конф. 31 березн. 2016 р. (ЛКА, м. Львів). Ч. 2. – Тернопіль : Крок, 2016. – 247 с. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ  SCIENCE INDEX).

Наукові праці у фахових виданнях
1. Вимоги до облікової політики підприємств і організацій споживчої кооперації України та процес її формування / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка".  – 2010. – Спец. вип. 29, ч.1. – С. 86-89.
 2. Передумови раціональної організації бухгалтерського обліку в споживчій кооперації / Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету: зб. наук. пр./ [гол. ред. Шкарабан С.І.]. – Тернопіль: вид-во ТНЕУ, 2010. – С. 303-306.
3. Раціоналізація побудови документообороту на підприємстві: бухгалтерський аспект / Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.1 – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З. В. – Луцьк, 2010. – С. 546-552.
4. Інвентаризація в торговельних підприємствах споживчої кооперації та аспекти відображення в обліку її результатів / Т. В. Попітіч, Н. М. Озеран // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол. : Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін. ]. – Львів : Львівська комерційна академія, 2010. – Вип. 11. – С. 215-221.
5. Організаційне та методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризації / Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянін Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 34. – С. 100-104. – (Серія економічна).
6. Базові засади побудови бухгалтерського обліку та вплив на них організаційних особливостей системи  споживчої кооперації України / Т. В. Попітіч, В. І. Плеша // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянін Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 290-298. – (Серія економічна).
7. Деякі аспекти організації бухгалтерського обліку у системі споживчої кооперації України за умови використання КСБО / Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянін Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 36. – С. 301-306. – (Серія економічна).
8. Методика та організація аналітичного обліку товарів у роздрібній торгівлі споживчої кооперації за книжково-журнальною формою /  Т. В. Попітіч, Н. М. Озеран // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянін Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 38. – С. 87-93. – (Серія економічна).
9. Экономическая сущность понятия "дебиторская задолженность" / ОРАЛДЫН FЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ (Уральский научный вестник, Республика Казахстан). Научно-теоретический и практический журнал. Серия "Экономические науки. Государственное управление. – 2013. – № 6 (54). – С.58-64.
10. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку у споживчій кооперації /  В. О. Озеран, Т. В. Попітіч // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В.О. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – 228 с (С. 92-98).

Попітіч Т. В. взяла участь у більше як 30 міжнародних та вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях, зокрема:  
1. Попітіч Т.В. Аутсорсинг бухгалтерських послуг – передай іншому / Т.В. Попітіч // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 356 с. - С. 258-260
2. Попітіч Т.В. Аспекти інтеграції бухгалтерського та соціального обліку / Т.В. Попітіч // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28 березн. 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2019. 195 с. – С. 182-184.
3. Попітіч Т.В. Електронні цифрові підписи як об’єкт бухгалтерського обліку / Т.В. Попітіч // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 28 квітн. 2020 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : 2020. 197 с. – С.181-183.
4. Попітіч Т.В. Первинний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками у ТОВ “УПК”  / Т.В. Попітіч, М. Занько // Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 08-09 квітн. 2020 р, м. Вінниця, у 2-х томах. Т.1, Ч.1. За заг ред. В.І. Мельник. Теронопіль: Крок, 2020.-309 с. – С. 280-282.
5. Попітіч Т.В. Особливості організації та документування проведення річної інвентаризації розрахунків з контрагентами / Т. В. Попітіч // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р. – 540 с. - С. 396-398.
6. Попітіч Т. В. Блокчейн як система фінансової інформації / Т.В. Попітіч // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 лисоп. 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. 123 с. С. 112-113.
7. Попітіч Т.В. Передача (примусове відчуження, вилучення) майна в умовах правового режиму військового часу: обліковий аспект / Т.В. Попітіч // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 528 с. – С. 159-161.

Навчально-методична робота
1. Медвідь Л. Г. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : [навч.-наочн. посіб.] / Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. –  200 с.
2. Організація бухгалтерського обліку і контролю на ринках споживчої кооперації : навч. посіб. / В.О. Озеран, Н.М. Озеран, Т.В. Попітіч, О.І. Тивончук. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 186 с.
3. Організація обліку і контролю основної діяльності підприємств сфери обігу споживчої кооперації : навч. посіб. / В.О. Озеран, Н.М. Озеран, Т.В. Попітіч, О.І. Тивончук. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 260 с.
4. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навчальний посібник (з грифом МОН) / В.І. Бачинський, П.О. Куцик, Л.Г. Медвідь, Т.В. Попітіч – Львів : Видавництво ""Магнолія 2006"". – 2017. – 478 с.
5. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : [навч. посіб.] / В. І. Бачинський, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. – Львів : "Магнолія 2006", 2018. –  319 с.
6. Бухгалтерський облік у контролі діяльності торговельно-сервісних підприємств споживчої кооперації / В.О. Озеран,  П.О. Куцик, Н.М. Озеран, Т.В. Попітіч, О.І. Тивончук, Кузьма Х.В. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 296 с.
7. Бухгалтерський облік (основи). Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
8. Бухгалтерський облік (основи). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
9. Бухгалтерський облік (основи). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 67 с.
10. Бухгалтерський облік (основи). Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
11. Бухгалтерський облік (основи). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
12. Бухгалтерський облік (основи). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 67 с.
13. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 39 с.
14. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 31 с.
15. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / Попітіч Т.В. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
16. Бухгалтерський облік (основи) : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. Львів : Львівський торговельно-економічний університет. 2022. 101 с.
17. Бухгалтерський облік. конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” /  Попітіч Т.В. Львів : Львівський торговельно-економічний університет. 2022. 88 с.
Організаційно-методична робота

Попітіч Т. В. приймала активну участь у підготовці таких нормативних документів до засідання методологічно-консультативної Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю:
1. Положення про порядок обліку руху товарів і готівки в об’єктах роздрібної торгівлі і ресторанного господарства споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань), інших суб’єктів господарювання споживчої кооперації України;
2. Положення про особливості інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків у споживчих товариствах, споживспілках, їх підприємствах (об’єднаннях), інших суб’єктах  господарювання Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).

Попітіч Т. В. є співавтором Методичних рекомендацій з організації бухгалтерського обліку в споживчій кооперації (Озеран В. О., Волошин А. М., Куцик П. О., Озеран А. В., Плеша В. І.), К.: Укоопспілка, 2012. – 224 с.

У 2018 – 2020 рр. Попітіч Т.В. була модератор програми співпраці з Львівським обласним центром зайнятості з проведення курсів підвищення кваліфікації для безробітних та викладачем курсу цільового призначення "Організація бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерних технологій".

Підвищення кваліфікації
1. У 2013 році проходила стажування у Тернопільському національному економічному університеті .
2. З 26 вересня 2018 р. до 26 жовтня 2018 р. пройшла стажування на кафедрі обліку і аналізу Національного університеті “Львівська Політехніка” (довідка № 821 від 07.11.2018 р.).
3. 03 – 04 квітня 2021 року підвищувала кваліфікацію за темою: "Інструменти та додатки для дистанційного уроку. Google Classroom. Mentimeter. Jamboard. Keep" (сертифікат № 244668364186 від 05.04.2021 р.).
4. У жовтні 2021 року пройшла дистанційний онлайн-курс та підвищила кваліфікацію за темою: "Мистецтво викладання" (сертифікат № 57685409 від 10.10.2021 р.).
5. З 18 жовтня 2021 до 29 жовтня 2021 р. року підвищила кваліфікацію за програмою навчально-методичного семінару "Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу" (сертифікат № 171/16 від 01.11.2021 р.).
6. 18 листопада 2021 року пройшла підвищення кваліфікації за освітньою програмою вебінару "Діловий етикет педагога: новації ХХІ ст." (сертифікат № 21/5121 від 18.11.2021 р.).
7. З 02 травня 2022 р.. до 17 червня 2022 р. пройшла стажування на кафедрі обліку і аналізу Національного університеті “Львівська Політехніка” (довідка № 1007 від 20.06.2022 р.).

З 1994 року дотепер Попітіч Т.В. працює головним бухгалтером ТОВ "Аудиторська фірма "УкрЗахідАудит" (за сумісництвом).
Постійно підвищує фахову кваліфікацію, приймаючи участь у вебінарах, що засвідчують численні сертифікати.  

Попітіч Т.В. є асоційованим членом громадської спілки "Палати аудиторів і бухгалтерів України".

Перелік нагород та заохочень

  • Грамота Укоопспілки за значні успіхі у навчально-виховній та науковій роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 200-ої річниці ЛТЕУ, 2016 рік.
  • Почесна грамота за значні успіхі у навчально-виховній та науковій роботі, суспільно-громадській діяльності та з нагоди 204-ої річниці ЛТЕУ, 2020 рік.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен