Редченко Костянтин Іванович

доктор економічних наук, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-8234-4074
Researcher ID: F-3039-2013
Scopus Author ID: 12243631400

У 1994 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут (спеціальність “Економічна інформатика і АСУ”).
Викладацьку діяльність розпочав у 1994 році асистентом кафедри аудиту Львівської комерційної академії. У 1995-1997 роках навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”. У вересні 1997 року захистив одну з перших в Україні кандидатських дисертацій, присвячених аудиту (“Аудит фінансової звітності торговельних підприємств з використанням комп'ютерної техніки”), після чого працював на посадах старшого викладача (1997-1999), доцента (1999-2013) і професора (з 2013 р.) кафедри аудиту ЛКА. З червня 2013 року до серпня 2019 року – завідувач кафедри аудиту, яка пізніше змінила назву на кафедру аудиту, аналізу та оподаткування.
У грудні 2012 року у спеціалізованій вченій раді Національної академії статистики, обліку і аудиту захистив докторську дисертацію на тему “Аудит стратегій розвитку підприємства: методологія та організація”.
Протягом роботи на кафедрі читав курси “Аудит”, “Основи аудиту”, “Методика і організація аудиту”, “Контроль і ревізія”, “Контролінг”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Стратегічний аналіз”, “Управлінський контроль” для студентів різних спеціальностей денної, заочної та післядипломної форм навчання.
В якості наукового консультанта підготував одного доктора економічних наук, а також був науковим керівником трьох аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації. Голова (2014-2022 рр.) Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності) у Львівському торговельно-економічному університеті.
Автор більше 170 друкованих праць, виданих в Україні, Росії, Великобританії, Польщі, США, Німеччині. Автор монографій: “Аудит стратегічних управлінських рішень, прогнозів та проектів” (2001), “Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством” (2011), “Управленческий контроль: инструменты и решения” (видана у Німеччині у 2015 році). Співавтор першої і другої частин колективної монографії вчених ЛКА “Економічні системи” (2006, 2011), фундаментальної праці з історії облікової думки “Two Hundred Years of Accounting Research” (видана у Великобританії у 2008 році), монографії “Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі” (разом з Л. О. Гелей).
Одноосібно або в співавторстві опублікував низку навчальних підручників і посібників, серед яких “Фінансовий облік та аналіз комерційної діяльності підприємства” (1996), “Стратегічний аналіз” (2002), “Стратегічний аналіз у бізнесі” (2003), “Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту” (2010), “Купуймо разом! Закупівельні групи в Україні: нові можливості для бізнесу” (2016) та ін.
Має значний досвід практичної роботи у сфері професійних послуг (аудит, консалтинг, інформаційні технології) та банківському бізнесі. У 1990-х роках працював в ОД АКБ “Укрсоцбанк”, аудиторській фірмі “ЛьвівАкадемАудит”, з 2003 року – партнер групи компаній Nexia DK. Auditors & Consultants (входить до 10 найбільших аудиторських компаній України). Одночасно протягом 2002-2013 років – провідний консультант ДП “Захід-СТАТУС” ТзОВ “ІАМЦАУ “СТАТУС” при Аудиторській Палаті України.
Сертифікований професійний проектний менеджер (IPMA, level C), член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України. Керував низкою складних консалтингових проектів та програм у галузі стратегічного і фінансового менеджменту, управлінського обліку, внутрішнього контролю і реінжинірингу бізнес-процесів. Протягом 2002 – 2021 років неодноразово проводив авторські семінари для вищого керівництва українських та зарубіжних компаній з управлінського обліку, стратегічного менеджменту, корпоративного управління та контролю, внутрішнього аудиту, клієнтоорієнтованості бізнесу.

Сфера наукових інтересів:
1. Теорія і практика аудиту
2. Внутрішній контроль та інтегрована корпоративна звітність
3. Управлінський облік та інструменти вимірювання результативності бізнесу
4. Історія бухгалтерського обліку та аудиту
5. Загальний, стратегічний і фінансовий менеджмент
6. Управління бізнес-процесами
7. Технології управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)

Основні наукові праці за останні роки:
1. Редченко К. І. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством : [моногр.] / Редченко К. І. – Львів : Видавництво ЛКА, 2011. – 360 c.
2. Редченко К. И. Управленческий контроль: инструменты и решения : [моногр.] / К. И. Редченко. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 100 c.
3. Редченко К. І. Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі : [монографія] / Гелей Л. О., Редченко К. І. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 224 с.
4. Редченко К. І. Розвиток теорії аудиту: дилема «принципи або правила» / Р. М. Воронко, К. І. Редченко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Секція «Економіка та управління в нафтогазовій промисловості». – 2015. - Вип. 2(12). – С. 74-81.
5. Редченко К. І. Аналітичний огляд і контроль управлінського потенціалу підприємства / К. І. Редченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2015. – Вип. 4. – С. 105-114.
6. Редченко К. І. Концепція раннього попередження у сучасних системах управлінського контролю / К. І. Редченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – 2015. - № 1 (3). – С. 212-217.
7. Редченко К. І. Облікова політика як інформаційна основа системи управлінського контролю / К. І. Редченко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2015. – Том 20. – Вип. 3. – С. 274-278.
8. Редченко К. І. Тестування як інструмент аудиту: стратегічний аспект / К. І. Редченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 1032-1036.
9. Редченко К. І. До питання дивергенції стратегічного та управлінського контролю / К. І. Редченко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2015. – Вип. 48. – С.22-27.
10. Редченко К. І. Аналіз стратегій розвитку закупівельних груп / К. І. Редченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип. 13, частина 3. – С. 158-161.
11. Редченко К.І. Стратегічний аспект створення закупівельних груп в Україні / К.І. Редченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2015. – Вип. 11. – С. 97-100.
12. Редченко К.І. Розвиток бухгалтерського обліку в Китаї: історія та сучасність / К. І. Редченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 872-875.
13. Редченко К.І. Роль аудиторських комітетів у забезпеченні достовірності публічної звітності компаній / К. І. Редченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 12. – С. 532-536.
14. Редченко К.І. Аудиторські послуги на ринку ICO: можливості і перспективи / К. І. Редченко // Статистика України. – 2018. – Вип. 1. – С. 54-61.
15. Kutsyk P., Redchenko K., Voronko R. (2020). Management Control and Modern Decentralized Technologies. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 4, pp. 98-102. (Web of Science).
16. Редченко К.І. Зведений облік витрат як складова формування результату діяльності підприємства / К.І. Редченко, М.Ю. Чік // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2020. – № 61. – С. 68-73.
17. Редченко К.І. Незалежність аудитора та її вплив на якість аудиторських послуг / К.І. Редченко // Регіональна економіка та управління. – 2020. – № 2. – Ч. 2. – С. 48-51.
18. Редченко К.І. Аналітичне забезпечення управління формуванням фінансових результатів суб’єктів бізнесу / П.О. Куцик, Р.М. Воронко, К.І. Редченко, О.С. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2021. – № 62. – С. 4-11.
19. Редченко К. І. Облікове забезпечення системи управління основними засобами підприємства: організаційний аспект / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко, К. І. Редченко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету . – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки, 2022. – Вип. 70. – С. 13-19.
20. Редченко К. І. Класифікація логістичних витрат торговельних підприємств у підсистемі управлінського обліку / Л. Г. Медвідь, Р. М. Воронко, К. І. Редченко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки, 2022. – Вип. 70. – С. 34-41.
21. Сороківський, В., Редченко, К., & Бурдик, О. (2022). Статистичні підходи до оцінювання вартості автотранспортного підприємства. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-52.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен