Воронко Роман Михайлович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 206,
роб. тел.: +38 (032) 295-81-29
e-mail: rvoronko@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1985 році закінчив з відзнакою Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності” і здобув кваліфікацію економіста.
Після закінчення інституту працював заступником головного бухгалтера Староконстянтинівської райспоживспілки Хмельницької ОСС. З листопада 1985 р. до травня 1987 р. служив в армії. З липня 1987 р. до вересня 1990 р. працював на посаді економіста та заступника головного бухгалтера Перемишлянського споживчого товариства Львівської ОСС.
З вересня 1990 року розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку Львівського торгово-економічного інституту.
З вересня 1990 року до серпня 1995 року – асистент кафедри бухгалтерського обліку.
З вересня 1995 року до грудня 1997 року – старший викладач кафедри аудиту Львівської комерційної академії.
28 січня 1997 року у спеціалізованій вченій раді К-04.15.01 Львівської комерційної академії захистив кандидатську дисертацію на тему “Облік і контроль витрат на підприємствах заготівельно-переробного комплексу споживчої кооперації” за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит і здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.
З січня 1998 року до лютого 2016 року – доцент кафедри аудиту Львівської комерційної академії.
27 квітня 2000 року на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту.
З березня 2016 року до квітня 2016 року – доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівської комерційної академії.
З травня 2016 року до серпня 2019 року – доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.
28 листопада 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету захистив докторську дисертацію на тему “Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України” за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) і на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2018 року здобув науковий ступінь доктора економічних наук.
З вересня 2019 року до серпня 2020 року – завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.
З вересня 2020 року до теперішнього часу – завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.
29 червня 2021 року на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування.
Активно використовує і поєднує досвід практичної роботи з науково-педагогічною діяльністю. Практичний досвід обліково-контрольної, аудиторської і консалтингової діяльності отримав працюючи на обліково-економічних посадах у системі споживчої кооперації та аудитором в аудиторській фірмі “Львівакадемаудит” (з 1995 року до теперішнього часу).
Останнім часом працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін та займається проблематикою, пов’язаною з методологією і організацією контролю, досліджує теоретичні і практичні аспекти фінансового й управлінського обліку та аудиту.

Основні дисципліни, що викладає
1. Облік у зарубіжних країнах
2. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту
3. Аудит
4. Організація і методика аудиту
5. Управлінський контроль
6. Судово-бухгалтерська експертиза
7. Контролінг

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3796-2556
Researcher ID: F-8536-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Ukb9z6AAAAAJ&hl=ja

Свою наукову діяльність Воронко Р. М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт університету і кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, наукової школи “Методологія і організація обліку, аналізу та контролю діяльності суб’єктів господарювання”, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, семінарах.
Науковий керівник науково-дослідної теми: “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення стратегічного управління суб’єктами господарювання в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0120U002157). Відповідальний виконавець наукових тем: “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія” (номер державної реєстрації 01111U010542); “Розвиток методології та організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах споживчої кооперації України” (номер державної реєстрації 01111U010543); “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (номер державної реєстрації 01111U010540); “Концепція розвитку управлінського обліку в транснаціональних корпораціях” (номер державної реєстрації 0117U000411).
Під керівництвом Воронка Р. М. захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії та виконуються дисертаційні роботи 2 аспірантами.
Наукові праці Воронка Р. М. опубліковані в провідних українських фахових виданнях, а також у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Автор більше 200 наукових і навчально-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності. З них, п’ять навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, із яких чотири – з грифом МОН.

Основні праці
Навчальні посібники

1. Рудницький В. С., Воронко Р. М. Збірник задач з аудиту. – Київ : НМЦ Укоопспілки “Укоопосвіта”. – 1996. – 117 с.
2. Благун І. Г. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник / І. Г. Благун , Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : “Магнолія-2006”, 2007. – 224 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-302 від 08.02.07р.).
3. Воронко Р. М. Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. – 4-е вид. / Р. М. Воронко. – Львів : “Магнолія-2006”, 2023. – 744 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-984 від 07.05.2008р.).
4. Воронко Р. М. Контроль в бюджетних установах : навчальний посібник / Р. М. Воронко, Р. В. Крохта, С. Д. Любенко, І. І. Стеців. – Львів : “Новий світ – 2000”. – 2020. – 503 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/ІІ-Г-2802 від 02.04.2010р.).
5. Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту:  навчальний посібник. – 3-є вид. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : “Магнолія-2006”, 2022. – 522 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-166 від 12.01.2011р.).

Монографії
1. Воронко Р. М. Контроль у системі споживчої кооперації України: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 448 с.
2. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія / Р. М. Воронко та ін. За заг. ред. Б. В. Гриніва. – Львів : Растр-7, 2019. – 210 с.

Наукові праці у фахових виданнях
1. Воронко Р. М. Послідовність проведення та інформаційне забезпечення внутрішнього контролю / Р. М. Воронко // Вісник Львівської комерційної академії.  – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2016.  – Випуск 50. – С. 122-129. – (Серія економічна).
2. Воронко Р. М. Управлінська звітність в системі внутрішнього контролю / Р. М. Воронко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. – 2016. – Випуск 3. – С. 85-95. (Міжнародні наукометричні бази: Index Copernikus International, The Cite Factor, The Journals Impact Factor (JIF), The General Impact Factor (GIF), РИНЦ, InfoBase Index, Global Impact Factor (GIF), Google Scholar, International Institute of Organized Research (IZOR),. ESJI, Cosmos Impact Factor, JOURNAL FACTOR, ResearchBib, The Electronic Journals Library, Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF), MIAR, Polish Scholar Bibliography (PBN), The WZB Berlin Social Science Center, Cite Factor, World Cat, Turcish Education Index).
3. Воронко Р. М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України / Р. М. Воронко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 862. – С. 40-48.
4. Воронко Р. М. Врахування при побудові обліку і контролю запасів специфіки діяльності підприємств хлібопекарської галузі / Р. М. Воронко, М. А. Коструба // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.  – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Випуск 55. – С. 89-94. (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Google Scholar).
5. Воронко Р. М. Роль економетричного аналізу у вирішенні завдань внутрішнього контролю на підприємстві / Р. М. Воронко, О. С. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Випуск 54. – С. 126-132. (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Google Scholar).
6. Воронко Р. М. Використання аналізу фінансових результатів у цілях контролю і управління / Р. М. Воронко, О. С. Воронко // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Випуск 22. – С. 43-49. – (Серія економічна). (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Google Scholar).
7. Воронко Р. М. Аналіз ділової активності в системі управління розвитком підприємства / Р. М. Воронко, О. С. Воронко // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 23. – С. 64-69. (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar).
8. Воронко Р. М. Управління ризиками і концепція ризик-орієнтованого внутрішнього контролю / Р. М. Воронко, Н. Л. Вовчик // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. – 2018. – Випуск 3-4. – С. 49-58. (Міжнародні наукометричні бази: Cosmos Impact Factor (IF - 4,006), Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Journals Impact Factor (JIF) (IF- 1.312), Google Scholar (h-i -2), The Global Impact Factor (GIF) (IF - 0,345), General Impact Factor (GIF), International Society for Research Activity (ISRAJIF), International Institute of Organized Research (I2OR) database, InfoBase Index (IF - 2,5), Index Copernicus (ICV 2017 – 64.22), MIAR (5,8), Polish Scholarly Bibliography (PSB), РІНЦ, ResearchBib, The Cite Factor, Turkish Education Index (TEI), The Electronic Journals Library (EZB), The General Impact Factor (GIF), The Journals Impact Factor (JIF), WorldCat, The WZB Berlin Social Science Center (WZB)).
9. Воронко Р. М. Місце внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі управління підприємством / Р. М. Воронко, Н. Л. Вовчик, В. С. Гончарук // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 25. – С. 64-69. (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar).
10. Воронко Р. М. Теоретичні основи та організаційно-методичні засади внутрішнього контролю витрат на оплату праці та розрахунків з персоналом / Р. М. Воронко, Я. Е. Хрищук, Ю. О. Гатиляк // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», 2019. – Випуск 37. – С. 697-703. URL: market-infr.od.ua/uk/37-2019authors-publication. (Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List).
11. Воронко Р. М. Нормативно-правове регулювання трудових відносин та організаційно-методичні аспекти аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві / Н. Р. Воронко, Т. В. Брусьо, Р. М. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Випуск 59. – С. 124-131. – (Економічні науки). (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
12. Petro Kutsyk1, Kostiantyn Redchenko2, Roman Voronko3. Management control and modern decentralized technologies / Baltic Journal of Economic Studies, Volume 6 Number 4. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. – P. 98-102. Indexed in the following international databases:Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science; Research Papers in Economics (RePEc). DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-98-102.
13. Воронко Р. М. Формування та подання фінансової звітності у форматі XBRL: стан, проблеми та перспективи впровадження в Україні / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 61. – С. 51-56. – (Економічні науки). (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
14. Roman Voronko, Alla Ozeran, Olena Burdyk. Reflection in Cost Accounting the Impact of COVID-19 on the Work of Road Passenger Transport. International Symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 7th Edition “Contemporary Economy and Solutions” December 16th-17th, 2020. Bucharest, Romania. – С. 623-633. URL: https://www.artifex.org.ro/wp-content/uploads/2021/04/Simpozion-UAB_Decembrie-2020_Program.pdf.
15. Воронко Р. М. Аналітичне забезпечення управління формуванням фінансових результатів суб’єктів бізнесу / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Випуск 62. – С. 4-11. – (Економічні науки). (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
16. Viktoriia Fabiianska, Petro Kutsyk, Iryna Babich, Svitlana Ilashchuk, Roman Voronko, Svitlana Savitska. Auditor's professional skepticism: a case from Ukraine / Independent Journal of Management & Production (IJM&P) Vol. 12, No. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2021, – P. 281-295. www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-269X. DOI: 10.14807/ijmp.v12i3.1529 (Web of Science).
17. Voronko R. M. Structure of non-financial reporting in the system of reporting of socially responsible enterprise / A. A. Fatenok-Tkachuk, R. M. Voronko // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Випуск 63.– С. 20-27. – (Економічні науки). (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
18. R. Voronko, I. Pidoprygora, O. Burdyk (2021) The Role of Logistics in Managing the Costs of Civil Passenger Traffic. Proceedings of the Transport Means 2021: Sustainability: Research and Solutions : 25th International Scientific Conference (online). (October 06-08, 2021, Online Conference, Kaunas, Lithuania), Part IІІ, Kaunas: Kaunas University of Technology, 2021, pp. 1103–1106. URL : https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-Means-2021-Part-III.pdf. ISSN: 1822-296 X. (SCOPUS)
19. Воронко Р. М. Сутність аутсорсингу бухгалтерського обліку, сфера та можливості його використання / Р. М. Воронко, В. І. Бачинський, Р. В. Бойко, О. С. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного  університету, 2021. – Вип. 65. – С. 23-32. – (Економічні науки). Фахове видання.
20. Воронко Р. М. Особливості судово-бухгалтерської експертизи та окремі питання її нормативно-правового регулювання / Р. М. Воронко, О. М. Чабанюк, М. Ю. Чік, О. С. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 67. – С. 13-20. – (Економічні науки). Фахове видання.
21. Воронко Р. М. Статистичні методи аналізу величини страхової премії / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 68. – С. 7-10. – (Економічні науки). Фахове видання.
22. Воронко Р. М. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та напрями їх удосконалення / В. С. Вергун, О. В. Цвек, Р. М. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 69. – С. 30-39. – (Економічні науки). Фахове видання.
23. Воронко Р. М. Облікове забезпечення системи управління основними засобами підприємства: організаційний аспект / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко, К. І. Редченко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 70. – С. 13-19. – (Економічні науки). Фахове видання.
24. Воронко Р. М. Класифікація логістичних витрат торговельних підприємств у підсистемі управлінського обліку / Л. Г. Медвідь, Р. М. Воронко, К. І. Редченко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 70. – С. 34-41. – (Економічні науки). Фахове видання.
25. Воронко Р. М. Бюджетування у сучасній системі управління діяльністю підприємств / М. Ю. Чік, Р. В. Бойко, Р. М. Воронко // Ефективна економіка. – № 12. – 2022: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/887/897. Фахове видання.
26. Воронко Р. М. Роль внутрішнього контролю в системі управління торговельним підприємством / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. Ю. Бурдик // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 35. – С. 11-20.  (Міжнародні наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat). journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/1295/1222 Категорія Б.

Навчально-методична робота
1. Воронко Р. М. Ревізія і контроль. Методичні вказівки і завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього рівня “бакалавр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 76 с.
2. Воронко Р. М. Контроль в бюджетних установах. Збірник тестових завдань для студентів освітнього рівня “бакалавр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 91 с.
3. Воронко Р. М. Організаційні та методичні рекомендації з виконання курсових робіт з аудиту, внутрішнього аудиту, ревізії і контролю / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 56 с.
4. Воронко Р. М. Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 135 с.
5. Воронко Р. М. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю з дисципліни “Організація і методика аудиту” знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 82 с.
6. Воронко Р. М. Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” та зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2019. – 62 с.
7. Воронко Р. М. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” та зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2019. – 140 с.
8. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з оподаткування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 56 с.
9. Фінансовий аналіз (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Т. О. Герасименко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2020. – 48 с.
10. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту. Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 45 с.
11. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 76 с.
12. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 164 с.
13. Аудит. Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 43 с.
14. Аудит. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 80 с.
15. Аудит. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 67 с.
16. Аудит (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 43 с.
17. Аудит (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 80 с.
18. Аудит (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 67 с.
19. Контролінг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 23 с.
20. Контролінг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 47 с.
21. Контролінг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 43 с.
22. Ревізія і контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 75 с.
23. Ревізія і контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 44 с.
24. Ревізія і контроль (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 32 с.
25. Судова бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) / Р. М. Воронко, П. О. Куцик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 48 с.
26. Контроль у суб’єктів державного сектора (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 20 с.
27. Контроль у суб’єктів державного сектора (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 24 с.
28. Контроль у суб’єктів державного сектора (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та  підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 96 с.
29. Внутрішній аудит (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 28 с.
30. Внутрішній контроль в управлінні ризиками (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктора філософії / Р. В. Бойко., П. О. Куцик, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 20 с.
31. Управлінський контроль на підприємствах торгівлі і сфери послуг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 51 с.
32. Управлінський контроль на підприємствах торгівлі і сфери послуг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 81 с.
33. Управлінський контроль на підприємствах торгівлі і сфери послуг (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 57 с.
34. Управлінський контроль на підприємствах торгівлі і сфери послуг: конспект лекцій / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 96 с.
35. Організація і методика аудиту. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 80 с.
36. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством. Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОНП “Облік і оподаткування”) / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 43 с.
37. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОНП “Облік і оподаткування”) / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 66 с.
38. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОНП “Облік і оподаткування”) / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2021. – 52 с.
39. Аутсорсинг у сфері обліку і аудиту (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 53 с.
40. Аутсорсинг у сфері обліку і аудиту (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 71 с.
41. Аутсорсинг у сфері обліку і аудиту (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 67 с.
42. Облік у зарубіжних країнах: конспект лекцій / Р. М. Воронко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 115 с.
43. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту: конспект лекцій / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 119 с.
44. Судова бухгалтерська експертиза: конспект лекцій / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 132 с.
45. Аудит: конспект лекцій / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 107 с.
46. Аутсорсинг у сфері обліку і аудиту: конспект лекцій / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 104 с.
47. Організація і методика аудиту: конспект лекцій / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 117 с.
48. Управлінський контроль: конспект лекцій / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 100 с.
49. Контролінг: конспект лекцій / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 106 с.
50. Судова бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського) рівня спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) / Р. М. Воронко, П. О. Куцик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 83 с.
51. Судова бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) / Р. М. Воронко, П. О. Куцик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 81 с.
52. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством : конспект лекцій / К. І. Редченко, Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 106 с.
53. Судова бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, П. О. Куцик, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 48 с.
54. Судова бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Р. М. Воронко, П. О. Куцик, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 67 с.
55. Судова бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”/ Р. М. Воронко, П. О. Куцик, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 63 с.
56. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, К. І. Редченко, В. І. Бачинський, Т. О. Герасименко, С. І. Головацька, Р. В. Бойко, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 34 с.
57. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, К. І. Редченко, В. І. Бачинський, Т. О. Герасименко, С. І. Головацька, Р. В. Бойко, О. Ю. Бурдик. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2022. – 34 с.
58. Організація і методика аудиту: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
59. Аудит: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
60. Облік у зарубіжних країнах: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
61. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
62. Судова бухгалтерська експертиза: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
63. Контролінг: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
64. Аутсорсинг у сфері обліку і аудиту: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
65. Управлінський контроль на підприємствах торгівлі і сфери послуг: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
66. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота
1. Завідувач кафедри: з вересня 2019 року до серпня 2020 року – аудиту, аналізу та оподаткування; з вересня 2020 року – обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.
2. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Вісник ЛТЕУ. Економічні науки” (фахове видання).
3. Член спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
4. Член Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету.
5. Член Вченої ради Інституту економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації
1. Nexia DK. Auditors & Consultants, ТОВ “ДК-Консалтинг”, м. Львів (12.02.2018р. – 27.04.2018р.). Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Формування нових професійних навичок в психолого-педагогічній та науково-практичній діяльності, вдосконалення викладання фахових дисциплін, застосування інноваційних технологій в навчальному процесі”. Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) № 05/02 від 03.05.2018р.
2. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра обліку та аналізу (07.05.2018р. – 27.06.2018р.). Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Вдосконалення методики викладання фахових дисциплін із застосуванням інноваційних технологій в навчальному процесі”. Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) № 782 від 27.06.2018р.
3. Львівський торговельно-економічний університет, кафедра бухгалтерського обліку (20.01.2020р. – 20.05.2020р.). Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Сучасні методи управління навчально-методичною, науковою, організаційною і виховною роботою кафедри та інноваційні технології викладання навчальних дисциплін” в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS). Сертифікат №140/16 від 21.08.2020р.
4. Науково-освітній консорціум, м. Кельце (Республіка Польща) (20.01.2021р. – 31.01.2021р.). Тема науково-педагогічного стажування: “Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS). Сертифікат про стажування.
5. Мукачівський державний університет (24.05.2021р. – 29.05.2021р.). Тема стажування: “Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС “Доктор філософії” в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС). Сертифікат про стажування № 25 від 31.05.2021р.
6. Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (23.05.2022 р.-10.06.2022 р.). Тема стажування: “Педагогічна майстерність викладача і використання інформаційно-комунікаційних технологій у його роботі” в обсязі 1,2 кредити ЄКТС (35 год.). Сертифікат про стажування.
7. Національний університет “Львівська політехніка” (02.05.2022 р.- 17.06.2022 р.). Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Удосконалення підготовки докторів філософії зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” в обсязі  6 кредитів ECTS (180 год.). Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №1010 від 20.06.2022 р.

Перелік нагород та заохочень
1. Знак “Відмінник освіти України” (наказ Міністерства освіти і науки України № 1362 від 21.11.2008 р.).
2. Почесна трудова відзнака “Знак пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (постанова правління Укоопспілки №43-к від 18.08.2009 р.).
3. Нагрудний знак “Василь Сухомлинський” (наказ Міністерства освіти і науки України № 634-к від 2.12.2016 р.).
4. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності (наказ ректора ЛТЕУ № 111/02 від 7.05.2018 р.).
5. Диплом лауреата обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації № 1176/0/5-1-19 від 18.10.2019 р.).
6. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету за наукове керівництво аспірантами та наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science (наказ ректора ЛТЕУ № 120/01 від 1.06.2021 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен