Чабан Олена Михайлівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу

ORCID ID: 0000-0003-3507-7609
Researcher ID: G-1467-2019

У 1998 році закінчила Львівську комерційну академію.
У 2013 захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу.

Працює доцентом кафедри цивільного права та процесу.

Навчально-методичні праці:
1.    Заставні правовідносини : навч. посібник / [уклад.: О. М. Чабан]. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2019. 208 с.
2.    Цивільне право України. Особлива частина. Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи і тести для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 “Право” [уклад.: О.С. Котуха, О. М. Чабан]. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. 187 с.
3.    Цивільне право України. Особлива частина: навч. посібник / [уклад.: О.С. Котуха, О. М. Чабан]. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020.

Наукові праці:
1.    Чабан О.М. Правове регулювання управління грошовими коштами // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б.Б.]. – Львів : Растр-7, 2016. – 494 с. // С. 273.
2.    Чабан О.М. Особливості іпотеки нерухомості, право користування якою мають діти / Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. Наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр - 7”, 2016. – Вип. № 3. – 286 с. / С. 276-281.
3.    Чабан О.М. Особливості іпотеки об’єктів незавершеного будівництва // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зару (правові підходи до геополітичних реалій): Матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 23 грудня 2016 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Видавництво “Растр-7”, 2016. – 252 с. / С. 243.
4.    Чабан О.М. Міжнародний договір як одне з джерел міжнародного приватного права // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип. : проф.. Семак Б.Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 440 с.
5.    Чабан О.М. Поняття та особливості договору управління майном // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах Євроінтеграції : матеріали наук. конф. проф.-виклад. складу та асп. Львів. торг.-екон. ун-ту (Львів, 10-11 травня 2018 р.) / [орг. ком.: Куцик П.О., Барна М.Ю., Семак Б.Б. та ін.]; Центр. спілка спож. т-в України, Львів. торг.-екон.ун-т. Львів : [ЛТЕУ], 2018. – 386 с. 
6.    Котуха О. С., Чабан О. М. Особливості застосування положень міжнародного договору при регулюванні приватних відносин з іноземним елементом // Право і суспільство. – 2018. – № 6-1. – С. 63-68.
7.    Чабан О. М. Здійснення права на спадкування в силу норми ч. 3 ст. 1268 Цивільного кодексу України // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 21 грудня 2018 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво “Растр -7”, 2018. – 204 с. / С. 186-188.
8.    Чабан О. М. Правові наслідки пропущення строку для прийняття спадщини // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Щур Б. В., Котуха О. С. та ін.] – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 7. – 352 с. – (Юридичні науки). / С. 333-339.
9.    Чабан О. М. Особливості прийняття спадщини малолітньою, неповнолітньою, недієздатною особою, а також особою, цивільна дієздатність якої обмежена // Діалектичні та практичні питання перспектив розвитку правової науки в сучасних умовах : Матеріали IX Міжнародної наукової конференції. К. : ДУІТ. 2019. 424 с.
10.    Чабан О.М. Відумерлість спадщини // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 27 грудня  2019 року) : тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Растр-7, 2019. – 324 с.
11.    Чабан О.М. Особливості здійснення права на відмову від прийняття спадщини / О.М. Чабан // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнародної наукової конференції “Вісімнадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 578 с.
12.    О. Котуха, О. Чабан Особливості вибору права, що застосовується до договору / Підприємництво, господарство і право. 2020. № 2. С. 42-47.
13.    Чабан О. М. Поважні причини пропуску строку для прийняття спадщини // Актуальні проблеми правової науки в сучасному світі: в умовах глобалізації розвитку інфраструктури: Матеріали X Міжнародної наукової конференції. – К. : ДУІТ, 2020. – 311 с.

Членкиня Асоціації правників України

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен