Фіцик Софія Олександрівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу

ORCID ID: 0000-0002-1236-0359
Researcher ID: ABA-7620-2021

Короткі біографічні відомості.
В 2010 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію Магістра з господарсько-правової діяльності. У період з 01.2015р. - 11.2019 р. була аспірантом без відриву від виробництва Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
У грудні 2020р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему ”Погляди В’ячеслава Липинського про державу і право” у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. На підставі рішення Атестаційної колегії від 9 лютого 2021р. здобула науковий статус кандидат юридичних наук (Диплом ДК № 058677).

Основні дисципліни, що викладає

  • Земельне право України
  • Виконавче провадження
  • Цивільне право України
  • Юридичний практикум

Наукова діяльність
За останні 5 років наукової діяльності опубліковано понад 17 наукових праць, із них 5 статей у наукових фахових виданнях України, з яких 4 у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International», 1 стаття – у науковому періодичному виданні зарубіжної держави, 2 статті у наукових нефахових виданнях, та 9 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні публікації:

Публікації у наукових фахових виданнях:
1. Поліковський М.Ф, Граб С. О. В’ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. Вип. 824. С. 392–397. (особистий внесок автора – 65%).
2. Граб С. О. Основні етапи формування, становлення і розвитку політико-правових поглядів В’ячеслава Липинського про державу і право. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. Вип. 850. C. 442–450.
3. Граб С. О. Політико-правовий устрій Української держави за поглядами В. Липинського та Д. Донцова. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 5. С. 31–37.
4. Sofiya Fitsyik. Evolution of Viacheslav Lypynskyi Conception of Territorial Patriotism in Present-day Conditions of Ukrainian State Formation. Legea si viata. 2018. Aprilie. С. 145–149.
5. Фіцик С. О. Роль теологічної концепції у політико-правових поглядах В’ячеслава Липинського. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2019. Вип. 6 (20). С. 41–46.
6. Фіцик С. О. Поняття «національна аристократія» в політико-правових поглядах В’ячеслава Липинського. Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2019. Вип. 12 (286). С. 272–276.

тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях:
7. Граб С. О. В’ячеслав Липинський про майбутню українську державу: основні політичні та правові ідеї. Захист прав і сво¬бод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 травня 2015 р.). Львів: Вид-во «Львівської політехніки», 2015. С. 99–101.
8. Граб С. О. В’ячеслав Липинський: штрихи до концепції української монархічної державності. Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти): матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Львів, 19 червня 2015 р.). Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2015. С. 92–97.
9. Граб С. О. В’ячеслав Липинський: про формування основ української незалежної, правової держави. Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців): історія і сучасність: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції (м. Львів, 29 квітня 2016 р.). Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 102–108.
10. Граб С. О. Питання українського державотворення у поглядах В’ячеслава Липинського та Дмитра Донцова про державу і право. Верховенство права та правова держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21–22 жовтня 2016 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. С.10–13.
11. Граб С. О. Консервативно-монархічний період політико-правової діяльності В. Липинського. Actual Problems Of Legal Regulation In Ukraine and Neighboring Countries (legal approaches to the geopolitical realities): матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 23 грудня 2016 р.). Львів: ЛТЕУ, 2016. С.80–82.
12. Граб С. О. Політико-правові погляди В. Липинського та М. Драгоманова про місцеве самоврядування в Україні. Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія і сучасність (аспекти права). На вшанування пам’яті проф. Юрія Панейка: матеріали Шостої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Львів, 30 травня 2017 р.). Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 25–30.
13. Фіцик С. О., Поліковський М.Ф. Соціально-політичні умови, що вплинули на формування поглядів В’ячеслава Липинського про державу і право. Actual Problems Of Legal Regulation In Ukraine and Neighboring Countries: матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 22 грудня 2017 р.). Львів: ЛТЕУ, 2017. С. 474–476. (особистий внесок автора – 70%).
14. Фіцик С. О. В’ячеслав Липинський про судову владу у контексті концепції української державницької ідеології. Судова влада в Україні та інших державах: історія і сучасність (аспекти права): матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Львів, 25 травня 2018 р.). Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 159–163.
15. Фіцик С. О. Консервативна політико-правова ідеологія, як основний напрямок розвитку Української держави. Виконавча влада на Україні та інших державах: історія і сучасність (аспекти права): матеріали Восьмої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Львів, 7 грудня 2018 р.). Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 115–119.

публікації у наукових нефахових виданнях:
16. Граб С. О. Періоди формування політико-правових поглядів В’ячеслава Липинського про державу і право. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 3. Львів. С. 34–49.
17. Граб С. О. Погляди В. Липинського щодо впливу релігії на політико-правове становлення держави. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 4. С. 26–30.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен