Фонарюк Олена Юріївна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і  господарського права та процесу

Короткі біографічні відомості
Навчалася в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 2 факультетах з 2003 по 2009 роки. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури та закінчила юридичний факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.
З вересня 2009 р. прийнята на посаду викладача юридичних дисциплін Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу, де послідовно займала посади голови циклової комісії юридичних дисциплін та заступника директора, де працює і по сьогоднішній день. Є спеціалістом вищої категорії.
На даний момент працює за сумісництвом на посаді доцента кафедри цивільного і господарського права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.
З 2012 по 2016 роки навчалася в аспірантурі Львівського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.
29.04.2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.12 – філософія права) на тему: “Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір”.
Фонарюк О.Ю. є автором біля 30 праць, в тому числі в наукометричній базі Web of Science, з них 29 наукового характеру, є співавтором навчального посібника.

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-2340-8872
Researcher ID: HGU -5495-2022

Основні публікації:
1. Фонарюк О. Ю. Кримінальні детермінанти жіночої злочинності та шляхи їх вирішення / О. Ю. Фонарюк // Наше право. – 2012. – № 5. – С. 28 - 34.
2. Фонарюк О. Ю. Злочин у системі сучасного теоретичного знання / О. Ю. Фонарюк // Європейські перспективи. – 2012. – № 5. – С. 101 - 106.
3. Фонарюк О. Ю. Концепти та перспективи наукового осмислення злочинності як органічної складової життєдіяльності суспільства» / О. Ю. Фонарюк // Наше право. – 2013. – № 10. – С. 23 - 30.
4. Фонарюк О. Ю. Соціально-психологічні аспекти детермінації злочинної поведінки неповнолітніх злочинців / О. Ю. Фонарюк // Митна справа. – 2014. – № 1 (91). – С. 56 - 63.
5. Фонарюк Е. Факторы становления противоправного поведения человека как фундаментальная проблема бытия индивида / Е. Фонарюк // Legea şi Viaţa. – 2013. – № 11. – С. 146 - 150.
6. Канцір В.С., Фонарюк О.Ю. Макрорівні та мікрорівні формування протиправної поведінки людини / О.Ю. Фонарюк, В.С. Канцір // Європейські перспективи. – 2016. – № 3. – С. 72 - 78.
7. Фонарюк О. Ю. Проблеми та шляхи вирішення трудової міграції в Україні / О. Ю. Фонарюк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету (Юридичні науки). – 2018. – Вип. 7. – С. 178   190.
8. Котуха О.С., Фонарюк О.Ю., Коцан-Олинець Ю.Я. Діджиталізація вищої освіти: пріоритети, виклики, завдання. - ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Серія: право, публічне управління та адміністрування. - № 6, 2022. https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-6-01-02
9. Фонарюк О.Ю., Децик В.В. Рецепція як конституційно-правовий феномен. Науковий вісник УжНУ. Серія Право. Випуск 74 (6). 2022. – С. 82-87. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.13
10. Фонарюк О.Ю., Боднар П.П. Перехід до нової форми взаємовідносин між державою та особою у процесі впровадження медичної реформи. Аналітично-порівняльне правознавство, 5(2022). – С.479-483.
 https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.88
11. Фіцик С.О., Фонарюк О.Ю. Особливості примусового виконання деяких правових актів під час воєнного стану. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Вип.12. – С. 57-63. https://doi.org/10.36477/2616-7611-2022-12-09
12. Volodymyr I. Adamovsky, Danyila S. Chornenka, Olena U. Fonaryuk, Zoya О. Pohoryelova SOMATIC (PERSONAL) HUMAN RIGHTS: THE RATIO OF MEDICAL AND LEGAL CATEGORIES / Wiadomości Lekarskie Medical Advances. VOLUME LXXVI, ISSUE 3, MARCH 2023. – С. 651-656. 10.36740/WLek202303131  Наукометрична база Web of Science.

Інші види наукової діяльності
Фонарюк О.Ю. взяла участь у понад 20 вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях.
Здійснює наукове консультування  ТОВ «Стрільчук Транс» з 21 січня 2019 року по даний час.
Є гарантом освітньої програми з підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 081 Право для студентів коледжу.
Є членом робочої групи по розробці освітньо-професійної програми спеціальності Право для фахових молодших бакалаврів при НМЦ «Укоопосвіта».
Була членом журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.
Є постійним рецензентом навчально-методичної літератури для студентів кооперативних технікумів і коледжів спеціальності Право на замовлення НМЦ «Укоопосвіта».

Організаційно-методична та навчально-методична робота
Фонарюк О.Ю. є заступником директора Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права та куратором груп студентів факультету права, що вступають до Львівського торговельно-економічного університету на скорочений термін навчання.
Щороку Фонарюк О.Ю. проводить методичні семінари та готує методичні доповіді на засіданнях циклової комісії. Організовує студентські конференції на юридичному відділенні коледжу.
Впроваджує в освітню діяльність знання з медіації, здобуті при навчанні в Українському центрі медіації,

Підвищення кваліфікації
Закордонне стажування та курси підвищення кваліфікації:
1. Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи, сертифікат, виданий Білостоцьким університетом (Польща).
2. Курси підвищення кваліфікації в економічному коледжі «Октав Оніческу» (Ботошань) на тему: «Інноваційні процеси і їх вплив на розвиток освіти, науки і практики. Європейський досвід».

Стажування та курси підвищення кваліфікації в Україні:
1. Підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі цивільного права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.
2. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Львівського торговельно-економічного університету з курсу: «Забезпечення якості вищої освіти на основі ефективного управління змінами та застосування інноваційних методик викладання у вищій школі».
3. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Львівського торговельно-економічного університету з курсу: «Вивчення інноваційних технологій та методики викладання юридичних дисциплін».
4.  Курси підвищення кваліфікації на базі Українського центру медіації. Он-лайн курс з медіації: «Базові навички медіації».
5. Курси підвищення кваліфікації на базі Українського центру медіації. Он-лайн курс з базових навичок сімейного медіатора «Основи сімейної медіації».
6. Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з курсу: «Організація інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти».
7. Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж з курсу: «Організація і методика дистанційного навчання із застосуванням інформаційних технологій». Семінар-тренінг.
8. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Львівського торговельно-економічного університету з курсу: «Програма розвитку стресостійкості на основі майндфулнес та технік когнітивно-поведінкової терапії для студентів».
9. ГО «ІППО» з теми:  «Онлайн-інструменти YouTube для дистанційного навчання: лайфхаки та новинки».
10. Он-лайн семінар для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, виданий ДСЯОУ.
11. Львівський торговельно-економічний університет з курсу: «Розвиток творчого потенціалу. Застосування техніки та прийомів ефектного менеджменту при викладанні юридичних дисциплін»
12. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України з теми: «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти».
13. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» з теми: «Забезпечення пріоритетності інноваційних технологій у формуванні змісту освіти».
14. Львівський торговельно-економічний університет з теми: «Методика викладання юридичних дисциплін із застосуванням інтерактивних технологій».
15. ГО «Прогресильні» з теми: «ПРОГРЕСИЛЬНЕ ВИКЛАДАННЯ: складові системи якості вищої освіти».
16. Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» з теми: «Інноваційна діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти».
17. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України з курсу: «Проєктування та створення електронних підручників і посібників».
18. Підвищення кваліфікації  видане Центром українсько-євпорейського наукового співробітництва з курсу: «Особливості організації освітнього процесу в закладах вищої освіти юридичного спрямування та наукової діяльності у сфері права з урахуванням сучасних імперативів цивілізації».
19. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України з теми: «Педагогічний ОСКАР -2023».
20. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України з курсу: «Формування освітнього середовища відділення закладу фахової перед вищої освіти».
21. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України з курсу: «Дуальна форма здобуття освіти: підсумки запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України».
22. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України з теми: «Менеджмент інноваційної діяльності в освітньому процесі».
23. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України з курсу: «Організація якісної професійно-практичної підготовки для формування фахової компетенції здобувачів освіти».

Перелік нагород та заохочень
Грамота Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації за сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди відзначення Дня працівника освіти, 2018 р.
Почесна грамота спілки споживчих товариств Чернівецької області за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації області та з нагоди Міжнародного дня кооперації, 2018р.
Грамота всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств за особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, плідну науково-методичну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 80-річчя створення закладу освіти, 2020 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен