Горецька Христина Володимирівна

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії держави і права

ORCID ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2004-5903
Researcher ID: G-1388-2019

Освіта:

  • 1994-1999  Львівський державний університет ім.Івана Франка
  • 2005-2009 Львівський національний університет ім.Івана Франка
  • 2011-2014 Львівська комерційна академія
  • травень 2022 – травень 2023 Науковий співробітник (дослідник) Інституту філософії
  • права юридичного факультету Віденського університету, м. Відень (Республіка Австрія)

кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права, диплом ДК №023649 від 23.09.2014 р., виданий ЛьвДУВС МВС України, тема дисертації: Правова соціалізація: філософсько-правовий вимір.

Гарант ОПП Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Членкиня Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету
Членкиня Вченої ради юридичного факультету  ЛТЕУ
Членкиня Асоціації правників України

Підвищення кваліфікації:
1.    23 травня -  23 липня 2022 р. стажування  в інституті  філософії права юридичного факультету Віденського університету (м. Відень, Республіка Австрія) за підтримки програми академічної мобільності Австрійської Академії Наук (Academic mobility program “Joint Excellence in Science and Humanities”) в межах  індивідуального науково-дослідного проекту: «Дослідження специфіки притулку та міграційних процесів українців в ЄС. Доктринально-філософські аспекти» (Investigation of the specifics of asylum and migration processes of Ukrainians in the EU. Doctrinal and philosophical aspects).
2.    4 - 15 липня 2022 - «European Union Law and Policy on Immigration and Asylum» - «Законодавство та політика Європейського Союзу щодо питань імміграції та надання притулку» -  літня школа на базі Вільного Університету Брюсселя (Université Libre de Bruxelles) (м. Брюссель, Бельгія) за підтримки академічної мережі Réseau Odysseus Network ULB. 
3.    8-15 серпня 2022 р. участь в «Міжнародній міграційній академії: розуміння міграційного досвіду Туреччини», організованій в межах діяльності кафедри Жана Моне Університету Яшар - MIG-EU Jean Monnet Chair Yasar University (м. Ізмір, Туреччина).
4.    Науково-педагогічне стажування: Університет Марії Кюрі Склодовської  (Польща) UMCS       (Poland) Факультет Права та адміністрації. (05.09.2020р. -05.11.2020р.) Сертифікат про виконання обсягу стажування 6 кредитів (180 годин).
5.    ЛНУ ім.І.Франка Тренінг «Інтерактивні методики викладання громадянської освіти» Сертифікат про проходження тренінгу. (26 листопада 2019р.)
6.    ТзоВ “Аудиторська фірма “Ертель-Аудит” (17 грудня 2018 р. - 25 лютого 2019 р.) Стажування на підприємстві з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення знань, умінь та навичок в ході їх практичного застосування. Довідка про виконання обсягу стажування 2 кредити (60 годин).
7.    Науково-педагогічне стажування: Львівський державний університет внутрішніх справ, факультет №6, кафедра цивільно-правових дисциплін. (22.05.-23.06.2017 р.) Довідка про проходження стажування № 10/72  від 29.06.2017 р.
8.    Науково-педагогічне стажування «Іноваційні технології: досвід Європейського союзу та його впровадження в процес підготовки юристів», юридичний факультет Пан'європейського університету м.Братислава, Словацька Республіка. (10.08.2016р.- 13.08.2016р.)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science:
1. HRYSHCHUK, Oksana V., PYLYPYSHYN Pavlo B., ROMANYNETS Marta R., HORETSKA Khrystyna V.// Formation of the Philosophy of Law of Ukraine and the USA under the Influence of Individualist Views: A Consideration through History Aspect. /Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 1160-1168, june 2020. ISSN 2068-696X. Available at:<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5264>. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v11.4(50).11.
2. Нanna Anisimova, Myroslava Smoliarchuk, Khrystyna Horetska, Roksolana Butynska// Environmental Offences and Environmental Protection: Theoretical and Applied Aspects/International Journal of Agricultural Extention. Special Issue (02) 2021/01-10. – p. 01-10

Наукові праці:
1.Горецька Х.В.Сучасний стан виконання рішень Європейського суду з прав людини//The II th International scientific and practical conference «Development of scientific and practical approaches in the era of globalization» (September 28-30, 2020). Boston, USA 2020.
2.Горецька Х.В.,Горецький М.А. //До проблем практики застосування статті 8 та статті 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у питанні права на шлюб. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол. : Щур Б. В., Котуха О. С. та ін.] – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 8. – 352 с. – (Юридичні науки).
3.Горецька Х.В. Право на шлюб:практика ЄСПЛ та можливості її застосування українським судочинством. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип. : проф.. Семак Б.Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019.
4.Горецька Х.В., Ковальчук А.А. Право на справедливий суд:особливості захисту в ЄСПЛ. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип. : проф.. Семак Б.Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019.
5.Горецька Х.В., Горецький М.А. Адвокатська етика: правові засади формування. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах Євроінтеграції : матеріали наук. конф. проф.-виклад. складу та асп. Львів. торг.-екон. ун-ту (Львів, 10-11 травня 2018 р.) / [орг. ком.: Куцик П.О., Барна М.Ю., Семак Б.Б. та ін.]; Центр. спілка спож. т-в України, Львів. торг.-екон.ун-т. Львів : [ЛТЕУ], 2018.
6.Горецька Х.В. Філософське розуміння правової соціалізації особи як процесу формування поведінкових диспозицій. //Науковий вісник публічного та приватного права.Науково-дослідний інститут публічного та приватного права – 2018. – №1
7.Горецька Х.В. Роль детермінантів правової соціалізації особи у процесі становлення її правової культури та правосвідомості. //Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове видання. Ужгородський національний університет. – 2018. – №1
8.Горецька Х.В. Особливості правового регулювання туристичної діяльності // Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні.- м.Харків 15-16 червня 2018 р.
9.Горецька Х.В. Правова зрілість особи як основа формування глобального правового світогляду сучасного юриста// Innovative educational technologies: European union experience and its implementation to the training of lawyers/Bratislawa,SlowakRepublic, 10-13  August, 2016.

Практична діяльність:
Березень-травень 2022р. волонтер центру надання безоплатної правової допомоги Ради адвокатів м. Брюссель (Королівство Бельгія)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен