Котуха Олександр Степанович

Кандидат юридичних наук, професор декан факультету права Львівського торговельно-економічного університету, професор кафедри цивільного і господарського права та процесу

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 421 роб.
тел./факс:  +38 (032) 275-81-50

Короткі біографічні відомості

У 1996-2001 роках навчався на юридичному факультеті Львівської комерційної академії, отримав повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство», та здобув кваліфікацію юриста. З вересня 2001 року і дотепер працює у Львівському торговельно-економічному університеті (колишній Львівській комерційній академії), в якій послідовно займав посади асистента, старшого викладача, доцента, професора.

З 2004 по 2008 роки навчався в аспірантурі Львівського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2011 році на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.725.03 Львівського державного університету внутрішніх справ захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) на тему: «Непрямі матеріально-правові презумпції у галузевому правовому регулюванні».

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році. З грудня 2017 року обраний на посаду декана юридичного факультету ЛТЕУ. Вчене звання професора кафедри цивільного права та процесу присвоєно у червні 2019 року.

З вересня 2023 року обраний на посаду декана факультету права ЛТЕУ.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором чотирьох навчальних посібників та одного підручника, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні дисципліни, що викладає

  • Житлове право України
  • Адвокатура та Нотаріат України
  • Юридичний практикум
  • IT право

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1198-8849
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=kk--ElMAAAAJ&hl=uk
Researcher ID: G-6561-2019

Наукову діяльність Котуха О. С., здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри цивільного і господарського права та процесу, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, вебінарах та курсах підвищення кваліфікації.

Під керівництвом Котухи О. С. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Ставши адвокатом з 2004 року, керуючи юридичною клінікою “Pro bono” на факультеті, традиційно бере участь у конференціях Всеукраїнського і Міжнародного рівнів.

Основні публікації:

1. Історичні аспекти становлення та розвитку правових презумпцій / Котуха О.С. // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 10–17.

2. Колізійні норми в міжнародному договорі купівлі-продажу / Котуха О.С., Касаняк С.С.// Науковий вісник Львівської комерційної академії. – Серія юридична. Зб. наукових праць. – Вип. 2 . – Львів : ТзОВ “Камула”, 2015. – С. 348–353.

3. До питання про розмежування соціальних та правових презумпцій / Котуха О.С. // Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» м. Братислава, Словацька Республіка 27–28 листопада 2015 р. – С. 45–48.

4. До питання про державний суверенітет / Котуха О.С. // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці» м. Сладковічево, Словацька Республіка 28–29 жовтня 2016 р. – С. 56–59.

5. Конституційні презумпції у сфері реалізації прав людини / Котуха О.С. // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наукових праць. – Вип. 3. – Львів : ТзОВ “Камула”, 2017. – С. 50–57.

6. Причини виникнення правового нігілізму / Котуха О.С., Заріцька О.С. // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Серія юридична. Зб. наук. праць. – Вип. № 5. – Львів : Растр-7, 2017. – С. 45–49.

7. Непорушність права власності за цивільним законодавством України / Котуха О.С., Кучер В.О. // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Серія юридична. Збірник наукових праць. – Вип. 4 . – Львів : ТзОВ “Камула”, 2017. – С. 277–285.

8. Правові аспекти реалізації державного суверенітету в умовах регіональної інтеграції // Котуха О.С. / Право і суспільство. Науковий журнал. – Дніпро – 2017. – №1. – С. 22–26.

9. Сучасні тенденції вищої юридичної освіти / Котуха О.С., Федоров М.П. // Право і суспільство. Науковий журнал. – Дніпро. – 2018. – № 2. – С. 29–35.

10. Особливості застосування положень міжнародного договору при регулюванні приватних відносин з іноземним елементом / Котуха О.С., Чабан О.М. // Право і суспільство, 2018, № 6 – С. 123–133.

11. Ontology of scientific cognition of shadow economy and economic shading / Tilchik O., Pashko P., Kotuha O.// Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4 (2018) №. 2 MARCH Riga 2018. – С. 151–158. Наукометрична база Web of Science

12. Determinants of shadowing of the economy: the genesis of economic and legal doctrines / Tilchik O., Kotuha O., Plugatar T.// Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4 (2018) №. 3 JUNE Riga 2018. – С. 302–308. Наукометрична база Web of Science

13. Research the crisis indicators impact of the socio-economic character on the ensuring of the state security / Beley S., Kotuha O.S., Kornienko D. // Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4 (2018) №. 4 SEPTEMBER, Riga 2018. – С. 33–38. Наукометрична база Web of Science.

14. Essence and content of category “financial investigations” and concept development amid European integration / Bortnuk N., Kotuha O., Zurkan-saifulina U. // Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4 (2018) №. 5 DESEMBER, Riga 2018. – С. 36–39.

15. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukrsine and the Republic of Poland // Sereda S., Kelman M., Kotuha O. / Collective monograph. Volume 1. Sandomierz : Indevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – 520 p.

16. Непрямі презумпції у галузях матеріального права України [монографія] / Котуха О.С. – Львів : Вид-во Растр-7, 2019. – 205 с.

17. До питання міжнародно-правового захисту прав дитини під час збройних конфліктів / Котуха О.С. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Вип. 8 (Юридичні науки). – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. С. 240–247.

18. Інституційно-правове забезпечення міжнародного митного співробітництва України // Полякова Ю.В., Олашин М.М., Котуха О.С. / Експерт: парадигма юридичних наук та і державного управління. № 3 (9), 2020. С. 263–273.

19. Особливості вибору права, що застосовується до договору // Котуха О.С., Чабан О.М. / Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 2020. – № 2. – С. 42–47.

20. Соціальна компетентність як основа концепту «права людини» / Подорожна Т.С., Котуха О.С. // Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. №3(13). 60–68. Наукометрична база : Index Copernicus International (Польща).

21. Qualified Legal Aidin Developed Democracies: A Comparative Legal Study. International / Podorozhna, T., Kotukha O., Makarenko, L., Andrusiv, L., & Sanahurska, H. // Journal of Criminology and Sociology, (2020). 9, 3112–3123. Наукометрична база Web of Science.

22. «Живе право» та права людини як ціннісна система координат / Подорожна Т.С., Котуха О.С. // Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С. 30–35. Наукометричні бази : Hein Online (США), Index Copernicus International (Польща), CrossRef (США).

23. Реалізація принципу правової визначеності крізь призму захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина / Подорожна Т.С., Котуха О.С. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. Вип. 10. 72–80.Наукометричні бази : Vernadsky National Library, Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, ROAD, World Cat.

24. Правова держава як необхідна умова розвитку громадянського суспільства / Кельман М.С., Котуха О.С., Гентош Р.Є. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. Вип. 11. 5–10. Наукометричні бази : VernadskyNationalLibrary, Ulrich’sPeriodicals, IndexCopernicus, GoogleScholar, ROAD, WorldCat.

25. Цифровізація сучасної вищої освіти: виклики та завдання / Котуха О.С., Коцан-Олинець Ю.Я. // Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №11. С.122-128. Наукометричні бази : ndexCopernicusInternational.

26. Економіко-правові засади захисту інтелектуальної власності: український та європейський досвід / Котуха О.С., Полякова Ю.В., Олашин М.М. // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – 2022. – № 3 (21) червень. Наукометричні бази : Google Scholar,  Turkish Education Index (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.

27. Медіація у сфері господарського судочинства: сучасний стан, виклики та завдання / Котуха О.С., Попов Д.І. // Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №8. С.165-169. Наукометричні бази : Index Copernicus International.

28. Право на освіту в практиці європейського суду з прав людини: загальнотеоретичний аналіз / Котуха О.С., Подорожна Т.С. // Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №10. С.710-715. Наукометричні бази : Index CopernicusInternational.

29. Діджиталізація вищої освіти: пріоритети, виклики, завдання / Котуха О.С., Фонарюк О.Ю., Коцан-Олинець Ю.Я. // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування». 2022. №6. – С. 133–140. Наукометричні бази : Index CopernicusInternational.

30. Oleksandr Kotukha, Olena Paruta,  Taras Harasymiv, Iryna Lychenko, and Viktoriia Chornopyska. Legal Socialization in the Context of Global Transformations. Cambridge University Press on behalf of Academia Europea. Press: 05 June 2023, pp. 1-18. DOI: https://doi.org/10.1017/S1062798723000066 (Web of Science).

31. Ідея панування права або правової держави в умовах глобалізації / Котуха О.С. // Юридичний науковий електронний журнал. 2023. №3. С.42-47. Index Copernicus International.

32. Цифровізація бюджетної системи України як інструмент підвищення публічності органів державної влади / Котуха О.С., Попов Д.І., Олашин М.М. // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування». 2023. № 7. С.123-131. Index Copernicus International.

Свою наукову діяльність Котуха О.С. здійснює як:

  • Член редакційної колегії збірників наукових праць «Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки»;
  • Член редакційної колегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» Серія: юридичні науки.

Організаційно-методична робота

  • Декан факультету права.
  • Член Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету.
  • Голова Вченої ради факультету права ЛТЕУ.
  • За рішенням МОНУ неодноразово брав участь в акредитації спеціальностей навчальних закладів України зі спеціальності «Право».

Перелік нагород та заохочень

У 2013 році за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі – відзначено Дипломом лауреата обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам.

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність у 2015 році нагороджений Почесною Грамотою Львівської ОДА.

У грудні 2016 року нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України.

Наказом ректора ЛКА у 2019 році нагороджений Грамотою Львівського торговельно-економічного університету.

У червні 2021 року нагороджений Почесною трудовою відзнакою «Знак пошани» Укркоопспілки.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен