Міценко Наталія Григорівна

доктор економічних наук, професор
професор кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316а
роб. тел.: +38 (032) 295-81-34
e-mail: talami1412@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 1984 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю “Економіка торгівлі” та здобула кваліфікацію “економіст-організатор”.
У 1984-1986 рр. працювала в Житомирській обласній спілці споживчих товариств на посадах економіста управління громадського харчування, економіста та начальника відділу торгівлі картоплею та плодоовочами.
З грудня 1986 р. по грудень 1989 р. навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії з відривом від виробництва.
З січня 1989 р. розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри економіки і управління в торгівлі Львівської комерційної академії.
Січень 1989 р. – травень 1994 р.– асистент кафедри економіки.
У листопаді 1991 р. у спеціалізованій вченій раді Новосибірського університету споживчої кооперації захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Регіональні аспекти формування товарного забезпечення роздрібного товарообороту” за спец. 08.00.05 “Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями”.
Травень 1994 р. – вересень 1996 р. – старший викладач кафедри економіки.
З вересня 1996 р. по січень 2004 р.– доцент кафедри економіки.
Вчене звання доцента кафедри економіки було присвоєно у грудні 1997 року.
З березня 2003 р. по лютий 2004 р. – заступник директора Інституту економіки та фінансів ЛКА.
З січня 2004 р. по грудень 2009 р. та з вересня 2010 р. по листопад 2014 р. – завідувач кафедри економіки (економіки підприємства).
З листопада 2014 р. по липень 2016 р. – професор кафедри економіки підприємства.
Вчене звання професора кафедри економіки підприємства було присвоєно у лютому 2015 р.
У листопаді 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційної академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації” за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ”.
З липня 2016 року по серпень 2023 року – завідувач кафедри економіки.
З серпня 2023 року по теперішній час – професор кафедри економіки.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором 5 навчальних посібників, в т.ч. 3 - виданих з грифом Міністерства освіти і науки України, та 2 підручників. Автор та співавтор понад 290 наукових праць, у т.ч. 20 монографій.

Учасник розробки Стратегії розвитку споживчої кооперації України на 2004-2015 рр., Програми розвитку торгівлі у м. Львові до 2010 року, Нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Програми розвитку споживчої кооперації Тернопільської області на 2009-2013 рр., Програми реформування та розвитку споживчої кооперації Львівської області, стратегічних моніторингів соціально-економічного розвитку Львівської області та ін.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Економіка зарубіжних країн
  • Економіка торговельного підприємства
  • Міжнародна торгівля
  • Соціальна відповідальність
  • Управління потенціалом підприємства
  • Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку економіки
  • Економіка малого підприємства
  • Економіка підприємства ресторанного господарства

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-0337-8346
Researcher ID: F-7270-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lXMqLm4AAAAJ&hl=ru

Свою наукову діяльність Міценко Н. Г. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, наукової школи “Економічні проблеми розвитку сфери торгівлі”, є гарантом освітньо-наукової програми “Економіка” підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах.

Дипломні роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Міценко Н. Г., приймали участь у всеукраїнських конкурсах дипломних робіт за напрямком “Економіка підприємства” (“Економіка”) і були відзначені дипломами переможців (2016, 2019, 2020, 2023 рр.).
Наукові роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Міценко Н. Г., брали участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напряму “Економіка та управління підприємствами” (2018, 2019 рр.), зі спеціалізації “Економіка та управління в сфері торгівлі” (2016, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.), “Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом” (2020 р.) та були відзначені дипломами переможців.

Науковий керівник науково-дослідних тем: “Управління розвитком підприємств торгівлі в посттрансформаційних умовах” (номер державної реєстрації 0110U006833), “Економічний механізм функціонування торговельного підприємства” (номер державної реєстрації 0110U006834), “Стратегія управління економічним потенціалом на підприємствах торгівлі” (номер державної реєстрації 0110U006832), “Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування підприємств торгівлі” (номер державної реєстрації 0112U000652), “Підприємства споживчої кооперації в системі інтеграційних процесів” (номер державної реєстрації 0112U007116), “Механізм формування і використання прибутку підприємств торгівлі в умовах ринкових відносин” (номер державної реєстрації 0112U000653), “Організаційно-економічні механізми забезпечення безпеки соціально-економічних систем” (номер державної реєстрації 0113U006633), “Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу” (номер державної реєстрації 0116U008696). Приймала участь у виконанні науково-дослідних тем: “Розроблення нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах” (номер державної реєстрації 0106U013023), “Вимір ефективності функціонування торговельного підприємства в умовах економічного розвитку” (номер державної реєстрації 0112U000654), “Стратегічне управління економічною безпекою торговельного підприємства” (номер державної реєстрації 0112U000602), “Політика імпортозаміщення в стратегії зміцнення конкурентоспроможності економіки України на засадах інформаційно-технологічної модернізації” (номер державної реєстрації 0120U103733), “Сучасні тренди розвитку економіки і торгівлі Польщі та України” (номер державної реєстрації 0122U200620; (спільний дослідницький проєкт з Вроцлавським економічним університетом (Польща)).

Під керівництвом Міценко Н. Г. захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та виконуються дисертаційні роботи 3 аспірантами.

1.    Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 2. – 270 p.
2.    Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga : “Landmark” SIA, 2019. – Vol. 2. – 352 p.
3.    Міценко Н. Г. Управління мотивацією праці персоналу підприємств сфери обслуговування : монографія / Н. Г. Міценко, Д. В. Різник. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 256 с.
4.    Міценко Н. Г. Розбудова системи логістики суб'єктів торговельного підприємництва та її сутнісно-критеріальна характеристика / Н. Г. Міценко, І. П. Міщук // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18. – № 1 (69). – С. 54-80.
5.    Mitsenko N. G. Monetary and financial policy of Ukraine: theoretical-empirical connections and priorities of state regulation / N. G. Mitsenko, T. H. Vasylʹtsiv, R. L. Lupak, I. P. Mishchuk, O. I. Klipkova // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 4. – № 31. – С. 320-330. Міжнародна наукометрична база Web of Science
6.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність як основа розвитку кооперативної торгівлі на сільських територіях в умовах адаптації до змін у ринковому середовищі / Н. Г. Міценко, Д. О. Тимків, Р. Б. Годунько // Підприємництво і торгівля. – 2019. – Вип. 25. – С. 15-24.
7.    Міценко Н. Г. Формування збутового потенціалу вітчизняних підприємств на європейському ринку / Н. Г. Міценко, Б. В. Іванова, Є. В. Шаповалова // Вісник ЛТЕУ. – 2019. – Вип. 58. – С. 55-62. – (Сер. економічна).
8.    Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / Я. М. Антонюк, В. В. Апопій, М. П. Балабан та ін. ; за ред. В. В. Апопія, П. Ю. Балабана. – Львів : “Новий світ-2000”, 2020. – 565 с.
9.    Mitsenko N. Management Priorities of Tax Reform in Ukraine: Implementation of International Experience / N. Mitsenko, Yu. Turyanskyy, I. Svydruk, O. Sydorchuk, O. Klepanchuk // Investment Management and Financial Innovations. – 2020. – № 17(2). – Р. 320-333. Міжнародна наукометрична база Scopus
10.    Mitsenko N. Modeling the possibilities of economic adaptation of trade enterprises and hospitality industry in the context of epidemiological zoning / N. Mitsenko, Yu.Turyanskyy, I. Melnyk, I. Mishchuk, R. Godunko // Problems and Perspectives in Management. – 2020. – Vol. 18. – Issue № 4. – Р. 191-202. Міжнародна наукометрична база Scopus
11.    Міценко Н. Г. Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства з орієнтацією на цілі, можливості, ефективність та інноваційність / Н. Г. Міценко, О. С. Літвінов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 6 (288). – С. 134-139. – (Сер. Економічні науки).          
12.    Міценко Н. Г. Трудова міграція: детермінанти, соціальні та економічні наслідки / Н. Г. Міценко, Х. В. Кузьма // Вісник ЛТЕУ. – 2020. – Вип. 61. – С. 35-42. – (Сер. Економічні науки).          
13.    Actual problems of modern science : monograph / edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – 2021.  – 758 р. DOI: 10.31891/monograph/2021-10-1
14.    Mitsenko N. Transformation of functions and social responsibility of trade in pandemic conditions / N. Mitsenko // Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic : scientific monograph // VUZF University of Finance, Business and  Entrepreneurship. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – Р. 26-35. doi.org/10.5281/ zenodo.5834823 doi.org/10.6084/m9.figshare.18142499
15.    Міценко Н. Г. Організація управлінського обліку в туроператорів / Н. Міценко, П. Куцик, Л. Медвідь, Т. Герасименко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. – 2021. – Вип. 3-4. – С. 13-21.
16.    Міценко Н. Г. Залежність економіки України від зовнішньої торгівлі: тенденції зміни індикаторів / Н. Г. Міценко, Б. І. Кабаці, А. О. Федоренко // Вісник ЛТЕУ. – 2021. – Вип. 62. – С. 12-21. – (Сер. Економічні науки).          
17.    Міценко Н. Г. Класифікація витрат на якість продукції для обліку та контролю в системі управління якістю виробничого підприємства /
Н. Г. Міценко, С. В. Черкасова, Л. Г. Медвідь // Вісник ЛТЕУ. – 2022.  – Вип. 66. – С. 10-21. – (Сер. Економічні науки).           
18.    Міценко Н. Г. Аналіз кредитної діяльності небанківських фінансових установ / Н. Г. Міценко, С. В. Черкасова, Л. Г. Медвідь // Економіка та суспільство. – 2022. – № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-6
19.    Міценко Н. Г. Управління персоналом на засадах сталого розвитку як складова організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства / В. А. Боднарюк, Г. В. Іванченко, Т. І. Лозовий, Н. Г. Міценко // Вісник ЛТЕУ. – 2022. – Вип. 67. – С. 21-26. – (Сер. Економічні науки). DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-03
20.    Міценко Н. Г. Теоретичні та практичні аспекти технологічного процесу обліку виробничих витрат промислового підприємства / Н. Г. Міценко,
В. І. Бачинський, К. І. Кузьмінська // Вісник ЛТЕУ. – 2022. – Вип. 67. – С. 55-59. – (Сер. Економічні науки). DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-08
21.    Міценко Н. Г. Механізм управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг / Міценко Н. Г., Гелей Я. Є., Гелей Л. О. // Регіональна економіка та управління. – 2021. – № 3. – С. 36-40.
22.    Міценко Н. Г. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням факторів ризику / Н. Г. Міценко, Т. А. Городня, О. А. Городній, О. О. Перепьолкна // Вісник ЛТЕУ. – 2022. – Вип. 70. – С. 20-26. – (Сер. Економічні науки).  DOI:  https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-70-03
23.    Міценко Н. Г. Бізнес-аналітика як стратегічний ресурс розвитку та реалізації потенціалу підприємства / Н. Г. Міценко, В. А. Боднарюк, О. С. Воронко, Б. І. Кабаці // Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – № 6. – Т. 2. – С. 129-135. – (Сер. Економічні науки). 
24.    Міценко Н. Г. Сутність та проблеми функціонування системи міжнародної логістики в екстремальних умовах / Н. Г. Міценко, І. П. Міщук // Вісник ЛТЕУ. – 2022. – Вип. 68. –  С. 20-27. – (Сер. Економічні науки). DOI: https://doi.org/ 10.36477/2522-1205-2022-68-03
25.    Міценко Н. Г. Стратегічні пріоритети державної політики реалізації потенціалу інноваційного розвитку підприємств в Україні / Н. Г. Міценко, Т. І. Лозовий, В. В. Зайченко, О. П. Мульска // Вісник ЛТЕУ. – 2022. – Вип. 69. – С. 21-29. – (Сер. Економічні науки). DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-03
26.    Міценко Н. Г. Економічний потенціал vs економічна безпека підприємства: точки конвергенції та дивергенції / Н. Г. Міценко, В. В. Зайченко, О. П. Мульска, Т. Г. Васильців // Наукові записки університету бізнесу та права. –2023. – Вип. 36. – С. 23-29.
27.    Міценко Н. Г. Засоби розвитку системи соціальної відповідальності на мікрорівні управління / Н. Г. Міценко, В. А. Боднарюк, Н. М. Градюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2023. – № 3. – С. 391-396. – (Сер. Економічні науки). 
28.    Mitsenko N. Conservation of rural human resources in Ukraine: modelling the relationship between migration and economic development / O. Mulska, T. Vasyltsiv, N. Mitsenko, U. Ivaniuk, A. Lekh-Debera // Agricultural and Resource Economics. – 2023. – Vol. 9. – № 4. – Pp. 79-101. https://doi.org/10.51599/are.2023.09.04.04.
29.    Міценко Н. Г. Діагностика трудового потенціалу у формуванні внутрішньої соціальної відповідальності підприємства в умовах воєнного стану / Н. Г. Міценко, Т. А. Городня, Б. І. Кабаці // Вісник ЛТЕУ. – 2023. – Вип. 74. – С. 41-48. – (Сер. Економічні науки). DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-74-05

Навчально-методична робота
1.    Міценко Н. Г. Економіка підприємства: теорія і практикум : навч. посібник / [Н. Г. Міценко, В. І. Блонська, Т. Г. Васильців та ін.] ; за ред. Н. Г. Міценко, О. І. Ященко. – Львів : Магнолія – 2006, 2008, 2021. – 688 с.
2.    Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник /
Н. Г. Міценко, О. В. Березін, С. Т. Дуда. – Львів : Магнолія-2006, 2010, 2022. – 307 с.
3.    Міценко Н. Г.  Економіка малого підприємства : навч. посібник / Н. Г. Міценко, Т. Г. Васильців, О. І. Іляш. – К. : Знання, 2013. – 446 с.
4.    Торговельне підприємництво : підручник / За ред. Л. В. Фролової. - Одеса : Бондаренко М.О., 2018. - 640 с.
5.    Методичні вказівки та завдання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. “Економіка” за ОПП “Міжнародна економіка” та напрямом підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” на комплексному кваліфікаційному іспиті з фахових дисциплін /
Н. Г. Міценко, Н. М. Заярна, Р. Л. Лупак, Т. А. Городня. - Львів : ЛТЕУ, 2019. - 163 с.
6.    Міценко Н. Г. Економіка малого підприємства. Методичні вказівки та завдання для семінарських, практичних занять і самостійної роботи (з використанням програмного забезпечення), поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” та напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030503 “Міжнародна економіка” всіх форм навчання / Н. Г. Міценко, О. І. Кліпкова. - Львів : ЛТЕУ, 2019. - 64 с.
7.    Міценко Н. Г. Методичні вказівки з організації і виконання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за ОПП “Міжнародна економіка” спец. 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”/ Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2019. - 53 с.
8.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” всіх форм навчання /
Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. - 50 с.
9.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. - 24 с.
10.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. - 55 с.
11.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. - 32 с.
12.    Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. - 20 с.                     
13.    Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. - 58 с.
14.    Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2019. - 43 с.
15.    Економіка підприємництва : підручник / За ред. Л. В. Фролової. - Одеса : Бондаренко М. О., 2020. - 708 с.
16.    Міценко Н. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку. Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти  другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко, Т. А. Городня. - Львів : ЛТЕУ, 2020. - 86 с.
17.    Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” з дисципліни “Економіка підприємства” / Н. Г. Міценко,
В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
18.    Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 071 “Облік і оподаткування” з дисципліни “Економіка підприємства” /
Н. Г. Міценко, В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
19.    Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисципліни “Економіка підприємства” / Н. Г. Міценко, В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
20.    Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 073 “Менеджмент” з дисципліни “Економіка підприємства” / Н. Г. Міценко,
В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
21.    Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” з дисципліни “Економіка підприємства” / Н. Г. Міценко, В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
22.    Міценко Н. Г. Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку економіки. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОНП “Економіка”)/ Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 39 с.
23.    Міценко Н. Г. Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку економіки. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОНП “Економіка”) / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 51 с.
24.    Міценко Н. Г. Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку економіки. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОНП “Економіка”) / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 39 с.
25.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 30 с.
26.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 29 с.
27.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 29 с.
28.    Міценко Н. Г. Управління інноваційним розвитком (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 23 с.
29.    Міценко Н. Г. Управління інноваційним розвитком (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 52 с.
30.    Міценко Н. Г. Управління інноваційним розвитком (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 24 с.
31.    Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 46 с.
32.    Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) /
Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 24 с.
33.    Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 55 с.
34.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ,  2022. – 29 с.
35.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ,  2022. – 56 с.
36.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
37.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 073 “Менеджмент" (ОПП “Менеджмент") / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 29 с.
38.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 073 “Менеджмент” (ОПП “Менеджмент”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ,  2022. – 56 с.
39.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
40.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”)/Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 29 с.
41.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 56 с.
42.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
43.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 29 с.
44.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 56 с.
45.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
46.    Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства. Конспект лекцій / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 140 с.
47.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Конспект лекцій / Н. Г. Міценко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. – 140 с.
48.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Міжнародна економіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Міжнародна економіка” за спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Н. Г. Міценко, Х. В. Кузьма, Н. М. Градюк. – Львів : ЛТЕУ,  2022. – 31 с.
49.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Міжнародна торгівля” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Міжнародна економіка” за спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Н. Г. Міценко, Х. В. Кузьма, Н. М. Градюк. – Львів : ЛТЕУ,  2022. – 31 с.
50.    Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП “Міжнародна економіка” зі спец. 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” / Н. Г. Міценко, Б. І. Кабаці. – Львів : ЛТЕУ,  2022. – 54 с.
51.    Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ОНП “Економіка” зі спец. 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” денної та заочної форм навчання / Н. Г. Міценко, Л. Г. Медвідь, Р. Л. Лупак, О. С. Воронко. – Львів : ЛТЕУ,  2022. – 28 с.
52.    Економіка зарубіжних країн. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Бізнес-економіка”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 28 с.
53.    Економіка зарубіжних країн. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 28 с.
54.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 076 “Підприємництво та торгівля” (ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”)/ Н. Г. Міценко, О. С. Воронко. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 35 с.
55.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 076 “Підприємництво та торгівля" (ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі") / Н. Г. Міценко, О. С. Воронко. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 29 с.
56.    Міценко Н. Г. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спец. 076 “Підприємництво та торгівля” (ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”) / Н. Г. Міценко, О. С. Воронко. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 60 с.
57.    Міжнародна торгівля : конспект лекцій /Уклад. Міценко Н. Г. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 120 с.
58.    Міжнародна торгівля. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко, В.А. Боднарюк. - Львів : ЛТЕУ,  2023. - 39 с.
59.    Міжнародна торгівля. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко, В.А. Боднарюк. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 28 с.
60.    Міжнародна торгівля. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко, В. А. Боднарюк. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 46 с.
61.    Міценко Н. Г. Економіка зарубіжних країн : конспект лекцій / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ,  2023. – 182 с.
62.    Міценко Н. Г. Економіка зарубіжних країн. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” за ОПП “Бізнес-економіка” / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ,  2023. – 71 с.
63.    Міценко Н. Г. Економіка зарубіжних країн. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” за ОПП “Міжнародна економіка” / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ,  2023. – 71 с.
64.    Міценко Н. Г. Економіка зарубіжних країн. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” за ОПП “Бізнес-економіка” / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ,  2023. – 74 с.
65.    Міценко Н. Г. Економіка зарубіжних країн. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” за ОПП “Міжнародна економіка” / Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ,  2023. – 74 с.
66.    Соціальна відповідальність : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
67.    Управління потенціалом підприємства : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
68.    Міжнародна торгівля : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
69.    Економіка торговельного підприємства : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
70.    Економіка малого підприємства : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
71.    Міжнародні стратегії економічного розвитку : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id=2525.
72.    Економіка зарубіжних країн : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
73.    Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку економіки : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота
1.    Завідувач кафедри економіки ЛТЕУ у 2004-2009, 2010-2014, 2016-2023 рр.
2.    Член редакційної колегії збірників наукових праць “Вісник ЛТЕУ. Економічні науки”, журналу “Tourism and Hospitality Industry in Central and Eastern Europe” (ЛТЕУ) (фахові видання).
3.    Член спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
4.    Член спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
5.    Гарант освітньо-наукової програми “Економіка” підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спец. 051 “Економіка”.
6.    Член журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності “Економіка підприємства” (“Економіка”) (2016-2022 рр.)
7.    Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнської конкурсу студентських наукових робіт “Економіка та управління підприємствами” (2016-2022 рр.), “Економіка та управління в сфері торгівлі” (2017-2022 рр.), “Управління в сфері економічної конкуренції” (2018-2022 р.).
8.    Член Спілки економістів України.
9.    Член ГО “Всеукраїнська асоціація економістів-міжнародників”.

Підвищення кваліфікації
1.    Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія) (20.07.2020 р. – 07.08.2020 р., 6 кредитів ЄКТС) на тему “Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління”, за результатами проходження стажування отримала сертифікат Serija C 20200730.
2.    Мукачівський державний університет (24.05.2021 р. – 29.05.2021 р., 1 кредит ЄКТС) на тему “Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС “Доктор філософії”, за результатами проходження стажування отримала сертифікат № 30 від 31.05.2021 р.
3.    Львівський торговельно-економічний університет (25.06.2021 р.). Міжвузівський круглий стіл “Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти”, за результатами отримала сертифікат від 25.06.2021 р.
4.    Львівський торговельно-економічний університет (18.10.2021 р. – 29.10.2021 р., 1 кредит ЄКТС). Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”, за результатами отримала сертифікат № 183/16 від 01.11.2021 р.
5.    ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (23.05.2022 р. – 10.06.2022 р., 1,5 кредити ЄКТС), за результатами отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/00314-2022 від 10.06.2022 р.
6.    Львівський торговельно-економічний університет. Круглий стіл “Оновлення змісту освітніх компонент: сучасні виклики в економіці України”, за результатами отримала сертифікат від 06.04.2023 р.
7.    Львівський торговельно-економічний університет. Міжфакультетський круглий стіл “Академічна доброчесність – основа наукового успіху”, за результатами отримала сертифікат від 28.04.2023 р.
8.    Львівський торговельно-економічний університет. Міжкафедральний методичний семінар “Неформальна освіта: базові положення та нові можливості”, за результатами отримала сертифікат від 26.05.2023 р.
9.    Nestle. Business Services Lviv. Workshop “The strategy of business centralization as a tool for optimizing income and expenses”, за результатами отримала сертифікат від 30.05.2023 р.
10.    Львівський торговельно-економічний університет. Навчальний курс “Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень” в рамках реалізації проєкту “Підприємець” Європейського інституту інновацій та технологій (0,5 кредита ЄКТС), за результатами отримала сертифікат від 03.05.2023 р.
11.    IT-компанія Genesis. Всеукраїнський освітній курс-стажування “Створення та розвиток IT-продуктів”, за результатами отримала сертифікат 1269ed22-7968-4d70-aa04-a10a2cf35089 від 19.07.2023 р.
12.    Львівський торговельно-економічний університет. Круглий стіл “Соціальна відповідальність бізнесу, освіти та науки в умовах війни” (0,1 кредиту ЄКТС), за результатами отримала сертифікат від 28.09.2023 р.
13.    Львівський торговельно-економічний університет. Круглий стіл “Логістика в умовах економіки воєнного часу” (0,1 кредиту ЄКТС), за результатами отримала сертифікат від 23.11.2023 р.
14.    ДУ “Інститут регіональних досліджень НАНУ”. Круглий стіл “Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості”, за результатами отримала сертифікат від 17.11.2023 р.

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна трудова відзнака “Знак Пошани” Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (2010 р.)
2.    Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р.)
3.    Грамота Верховної Ради України (2023 р.)
4.    Почесні грамоти Львівського торговельно-економічного університету (2017, 2019, 2020, 2021, 2023 рр.)
5.    Грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України (2017 р.)
6.    Диплом лауреата премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради відомим ученим і знаним фахівцям за значні досягнення у галузі науки, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2017 р.)
7.    Подяки від галузевих комісій Всеукраїнських конкурсів студентських наукових (дипломних) робіт за сприяння розвитку студентської науки та високий професіоналізм при підготовці наукової (дипломної) роботи переможця (2018, 2019, 2020, 2021, 2023 рр.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен