Боднарюк Володимир Анатолійович

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки

79034, м. Львів, вул. О. Мишуги,  13
ПП “Перша брокерська компанія”
роб. тел.: 067-672-66-86    
e-mail: VBodnaryuk76@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 1998 р. закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю “Економіка підприємства” та здобув кваліфікацію економіста.
У 2006 р. закінчив Львівський національний університет ім. Ів. Франка за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста.
З 1998 року працював у підприємствах сфери торгівлі та послуг:
1998 – 2000 рр. – ТОВ “Карпати-реєстратор”, в.о. головного бухгалтера;
2000 – 2003 рр. – ДП “Петрохемія Плюс” СВІАТ “Фірма Фіаніт”, головний бухгалтер;
2003 – 2005 рр. – ПП «Антарес – Плюс», головний бухгалтер;
з 2005 р. по 2020 р. – ПАТ «Галич – Авто», заступник президента з економіки;
з 2017 р. по теперішній час – ТОВ «ЕКО – ТЕХГРУП», директор;
з 2021 р. по теперішній час – ПП «Перша брокерська компанія», директор.
У вересні 2006 р. розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри економіки Львівської комерційної академії за сумісництвом, яка тривала протягом 6 років.
З грудня 2007 р. по квітень 2012 р. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності).
У вересні 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційної академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Формування механізму управління прибутком підприємств торгівлі автомобілями” за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності).
З вересня 2021 р. продовжив науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету.

Є автором та співавтором близько 40 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 1 монографії.
Брав участь у розробці Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2012 рік.

Основні освітні компоненти,  що викладає:

  • Економіка підприємства
  • Економіка торговельного підприємства
  • Управління потенціалом підприємства
  • Капітал підприємства: формування та використання

Наукова діяльність:

ORCID ID: 0000-0002-7595-1586
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=L9WaPkAAAAAJ

Свою наукову діяльність Боднарюк В.А. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у науково-практичних конференціях різного рівня, засіданнях “Круглого столу”, семінарах тощо.
Брав участь у виконанні науково-дослідних тем: “Стратегія управління економічним потенціалом на підприємствах торгівлі” (номер державної реєстрації 0110U006832), “Управління розвитком підприємств торгівлі в посттранформаційних умовах” (номер державної  реєстрації 0110U006833), “Механізм формування і використання прибутку підприємств торгівлі в умовах ринкових відносин” (номер державної реєстрації 0112U000653).

1. Боднарюк В. А. Управління персоналом на засадах сталого розвитку як складова організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства / В. А. Боднарюк, Г. В. Іванченко, Т. І. Лозовий, Н. Г. Міценко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія економічна. – 2022. – Вип. 67. – С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-03.
2. Міценко Н. Бізнес-аналітика як стратегічний ресурс розвитку та реалізації потенціалу підприємства / Н. Міценко, О. Воронко, В. Боднарюк,Б. Кабаці // Вісник Хмельницького національного університету. Сер.: економ. науки. - № 6. - Т. 2. - Хмельницький, 2022. - С. 129-135. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-24
3.Чуй І. Прикладні аспекти аналізу ділової активності підприємства / І. Чуй, Л. Шемчук, В. Боднарюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2022. – № 5. – С. 288-293. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-47.
4.Міценко Н. Засоби розвитку системи соціальної відповідальності на макрорівні управління / Н. Міценко, Н. Градюк, В. Боднарюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2023. – № 3. – С. 391-396. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-318-3-60.

Навчально-методична робота
1.    Боднарюк В. А. Міжнародна торгівля. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко, В.А. Боднарюк. - Львів : ЛТЕУ,  2023. - 39 с.
2.    Боднарюк В. А. Міжнародна торгівля. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко, В.А. Боднарюк. - Львів : ЛТЕУ,  2023. - 28 с.
3.    Боднарюк В. А. Міжнародна торгівля. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко, В. А. Боднарюк. - Львів : ЛТЕУ, 2023. - 46 с.
4.    Боднарюк В. А. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” з курсу “Економіка торговельного підприємства” / В. А. Боднарюк, Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 37 с.
5.    Боднарюк В. А. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” з курсу “Економіка торговельного підприємства” / В. А. Боднарюк, Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 37 с.
6.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Бізнес-економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Міценко Н.Г., Кабаці Б.І., Куцик В. І., Боднарюк В. А., Градюк Н. М. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 28 с.
7.    Боднарюк В. А. Економіка торговельного підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. Г. Міценко, В. А. Боднарюк. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 75 с.
8.    Боднарюк В. А. Економіка торговельного підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. Г. Міценко. В. А. Боднарюк. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 37 с.
9.    Боднарюк В. А. Методичні вказівки та завдання до навчального тренінгу з економіки підприємства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” / Н. Г. Міценко, Р. Л. Лупак, Н. М. Градюк, В. А. Боднарюк. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 50 с.
10.    Боднарюк В. А. Економіка торговельного підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / В. А. Боднарюк, Н. Г. Міценко. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 64 с.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен