Городня Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри економіки

e-mail:  horodtan@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 1999 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю “Економіка підприємства” та здобула  кваліфікацію “економіст”.
З серпня 1999 р. по вересень 2001 р. – викладач-стажист кафедри економіки
підприємств Криворізького економічного інституту КНЕУ.
З вересня 2001 р. по серпень 2002 р. – асистент кафедри економіки підприємств.
З серпня 2002 р. по серпень 2004 р. – старший викладач кафедри економіки
підприємств.
У 2004 р. у спеціалізованій раді Київського національного економічного
університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук на тему „Моделювання процесу формування планових
завдань виробництва готової продукції в умовах розвитку ринкових відносин
(на прикладі металургійного виробництва)” за спеціальністю 08.03.02
“Економіко-математичне моделювання”.
У серпні 2004 р. розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді старшого
викладача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії.
Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства було присвоєно у квітні 2008 р.
З вересня 2006 р. по теперішній час – доцент кафедри економіки підприємства
(економіки).
Перебувала у декретній відпустці з 2018 року.
З 2023 року повернулася з декретної відпустки на кафедру Економіки.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Економіка підприємства
  • Економічна діагностика
  • Інноваційний розвиток підприємства
  • Планування і контроль на підприємстві

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0002-9298-3088
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hjLOl_4AAAAJ&hl=ru

Свою наукову діяльність Городня Т. А. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, наукової школи “Економічні проблеми розвитку сфери торгівлі”, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах.
Відповідальний виконавець науково-дослідної теми “Політика імпортозаміщення в стратегії зміцнення конкурентоспроможності економіки України на засадах інформаційно-технологічної модернізації” (номер державної реєстрації 0120U103733). Приймала участь у виконанні науково-дослідних тем:
“Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування підприємств торгівлі” (номер державної реєстрації 0112U000652), “Стратегічне управління економічною безпекою торговельного підприємства” (номер державної реєстрації 0112U001657), “Вимір ефективності функціонування торговельного підприємства в умовах економічного розвитку” (номер державної реєстрації 0112U000654), “Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу” (номер державної реєстрації 0116U008696).

1.    Городня Т. А. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням факторів ризику / Н. Г. Міценко, Т. А. Городня, О. А. Городній, О. О. Перепьолкна // Вісник ЛТЕУ. – 2022. - Вип. 70. – С. 20-26. – (Сер. Економічні науки). DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-70-03
2.    Городня Т. А. Діагностика трудового потенціалу у формуванні внутрішньої соціальної відповідальності  підприємства в умовах воєнного стану / Городня Т. А., Кабаці Б. І., Міценко Н. Г.  // Вісник Львівського торговельно-економічного  університету Економічні науки. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – Вип. 74. – С. 41-49
3.    Городня Т.А.  Оптимізація процесу виконання замовлень на готову продукцію в умовах нестабільного попиту та війни / Городня Т. А., Криворучкіна О.В.  // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. – Том 5 / [ред.  кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: видавництво НТШ, 2024. – С. 207-216.
4.    Городня Т.А. Трансформація спортивного простору: вплив військових подій в Україні на міграцію спортсменів / Городня Т. А., Окопний А.М., Городня М.О. // Вісник Львівського торговельно-економічного  університету Економічні науки. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2024. – Вип. 75.

Навчально-методична робота
1.    Городня Т. А. Економіка праці : навч. посібник / Т. А. Городня. - Львів : ЛКА, 2007. - 125 с.
2.    Городня Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посібник / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. – 436 с.
3.    Городня Т. А. Економіка інноваційного підприємства : навч. посібник / Т. А. Городня, В. І. Блонська, Т.Г. Васильців. - К. : Кондор, 2012. – 395 с.
4.    Городня Т. А. Економічна та фінансова діагностика : навч. посібник / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія-2006, 2021. – 284 с.
5.    Городня Т. А. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник / Т. А. Городня, Т. Г. Васильців, Н. М. Заярна. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 512 с.
6.    Городня Т. А. Математичні методи в економічній діагностиці: навч. посібник / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - Львів : Магнолія-2006, 2023. - 197 с.
7.    Городня Т. А. Методичні вказівки та завдання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” на комплексному кваліфікаційному іспиті з фахових дисциплін / Н.Г. Міценко, Р. Л. Лупак, Н. М. Заярна, Т. А. Городня. - Львів : ЛТЕУ, 2019. - 163 с.
8.    Городня Т. А. Міжнародні стратегії економічного розвитку. Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / Н. Г. Міценко, Т. А. Городня. - Львів : ЛТЕУ, 2020. 86 с.
9.    Управління міжнародним бізнесом. Методичні вказівки для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спец. 051 «Економіка» всіх форм навчання / Т. А. Городня, Н. М. Заярна. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 27 с.
10.    Економічна діагностика. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності  051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» / Т. А. Городня, Б.І. Кабаці. - Львів : ЛТЕУ, 2024.
11.    Економічна діагностика. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності  051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» / Т. А. Городня, Б.І. Кабаці. - Львів : ЛТЕУ, 2024.
12.    Економічна діагностика. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності  051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» / Т. А. Городня, Б.І. Кабаці. - Львів : ЛТЕУ, 2024

Організаційно-методична робота
1. Член Спілки економістів України.

Підвищення кваліфікації
1.    Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат. Круглий стіл "Соціальна відповідальність бізнесу, освіти та науки в умовах війни". Дата видачі: 28.09.2023 р. 0,1 кредиту ЄКТС (3 години).
2.    Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат. Круглий стіл "Логістика в умовах економіки воєнного часу". Дата видачі: 23.11.2023 р. 0,1 кредиту ЄКТС (3 години).
3.    Інститут регіональних досліджень ім. Долішнього НАН України. Сертифікат. Круглий стіл "Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості". Дата видачі: 17.11.2023 р.
4.    AR Book Ефективна освітня система. Сертифікат. Навчальний тренінг «Штучний інтелект в освітньому процесі». ЦК0561-23 Дата видачі: 13.12.2023 р. 0,1 кредиту ЄКТС (3 години).
5.    Міжнародний наук. симпозіум (1-3 грудня 2023 р., м. Аугсбург, Німеччина). Сертифікат №118. Вимушена міграція у XXI столітті: виклики, цінності, рефлексії, 1,0 кредитів ЄКТС (30 год).
6.    Мукачівський державний університет, 23.10. 2023 р. -15.12.2023 р. Курс підвищення кваліфікації «Інноваційні освітні технології та їх впровадження в підготовку фахівців з економіки», 6,0 кредитів ЄКТС (180 год).
7.    AR Book Ефективна освітня система. Сертифікат. Навчальний тренінг «Інфомедійність: реклама та освіта». ПМК0765-24. Дата видачі: 31.01.24 р. 0,1 кредиту ЄКТС (3 години).
8.    Участь в проекті  "Evaluation form Winter school «EU Social and Cohesion Policy: Policy-Making and Implementation» 29.01-2.02.2024. Сертифікат ID: 1QABGU-CE000297 Дата видачі 10.02.2024 р. 1,0 кредит ЄКТС (30 год).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету:

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен