Градюк Наталія Михайлівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 304
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-34
e-mail: nmhraduk@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 2004 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.
З вересня 2004 р. по липень 2014 р. працювала провідним фахівцем факультету заочної освіти Львівської комерційної академії.
З вересня 2010 р. по квітень 2016 р. навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності).
З січня 2011 р. по травень 2014 р. працювала за сумісництвом у Львівському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом на посаді викладача кафедри економіки.
У квітні 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційній академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Організаційно-економічний механізм реалізації соціальної відповідальності торговельних підприємств” за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності).
У вересні 2021 р. розпочала науково-педагогічну діяльність в ЛТЕУ на посаді старшого викладача кафедри економіки.
З вересня 2022 р. по теперішній час доцент кафедри економіки.

Є автором понад 20 наукових праць, в т.ч. 1 монографії.
Приймала участь у розробці та впровадженні методики оцінювання соціальної відповідальності у ТОВ “Епіцентр” та ТОВ “Галич-Авто-Альянс”.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Мікроекономіка
  • Планування і контроль на підприємстві
  • Соціальна відповідальність

Наукова діяльність:

ORCID ID: 0000-0002-0458-810Х
Researcher ID: AAZ-3293-2021
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user =4_PBIioAAAAJ

Свою наукову діяльність Градюк Н. М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах тощо.
Приймала участь у виконанні науково-дослідних тем: “Система соціальної безпеки регіонів України” (номер державної реєстрації 0112U007114), “Вимір розвитку трудового потенціалу в умовах становлення інформаційного суспільства” (номер державної  реєстрації 0112U007115), “Підприємства споживчої кооперації в системі інтеграційних процесів” (номер державної реєстрації 0112U007116).
Здійснювала керівництво науковою роботою здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, яка зайняла призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Економіка та управління у сфері торгівлі” (2022 р.).

1.    Градюк Н. М. Пріоритети державної політики економічного зростання в умовах ресурсних обмежень / Н. М. Градюк, Н. В. Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. – 2022. № 5. - Т. 1 (310). - С. 141-145.
2.    Градюк Н. М. Системні засади розроблення та реалізації державної політики забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в умовах євроінтеграції / Н. М. Градюк, Н. В. Наконечна // БізнесІнформ : наук. журнал. - 2022. - №8. - C. 102-107.
3.    Градюк Н. М. Удосконалення методики планування ключових параметрів економічного розвитку підприємства. / Н. М. Градюк, Н. В. Наконечна //  Modeling the development of the economic systems. - 2022. - № 4. - С. 20-25.
4.    Градюк Н. М. Напрями удосконалення мотивації праці через задоволення потреб персоналу підприємства / Н. М. Градюк, Х. В. Кузьма // Вісник Львівського торговельно-економічного університету /[ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 69. (Економічні науки). – С. 80-86.
5.    Градюк Н. М. Засоби розвитку системи соціальної відповідальності на мікрорівні управління / Н. М. Градюк, Н. Г. Міценко, В. А . Боднарюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. – 2023. №3 (318). – С. 391-396

Навчально-методична робота
Економіка та міжнародна економіка : навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування) / [уклад.: В. І. Куцик, В. О. Шевчук, Ю. В. Полякова, Н. М. Градюк та ін.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 432 с.

1.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Міжнародна економіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” за спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Міценко Н.Г., Кузьма Х.В., Градюк Н.М. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 31 с.
2.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Міжнародна торгівля” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського ) рівня за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Міценко Н.Г., Кузьма Х.В., Градюк Н.М. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 31 с.
3.    Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування”) на комплексному кваліфікаційному іспиті з дисциплін “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”/ Н.М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 89 с.
4.    Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” за ОПП “Міжнародна економіка” з дисципліни “Мікроекономіка” / Н.М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 58 с.
5. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” за ОПП “Бізнес-економіка” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 49 с.
6.    Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 071 “Облік і оподаткування” за ОПП “Облік і оподаткування” з дисципліни “Мікроекономіка” / Н.М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 58 с.
7.    Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисципліни “Мікроекономіка” / Н.М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 58 с.
8. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”  з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 49 с.
9. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 122 "Комп’ютерні науки" за ОПП "Комп’ютерні науки" з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 49 с.
10. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 075 "Маркетинг" за ОПП "Маркетинг" з дисципліни "Мікроекономіка"/    Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 49 с.
11. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" за ОПП "Міжнародні економічні відносини" з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 49 с.
15. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 "Економіка" за ОПП “Міжнародна економіка” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
16. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 "Економіка" за ОПП “Бізнес- економіка” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
17. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 071 "Облік і оподаткування" за  ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
18. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 071 "Облік і оподаткування" за ОПП “Облік і оподаткування” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
19. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
20. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
21. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 075 "Маркетинг" за ОПП "Маркетинг" з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
22. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" за ОПП "Міжнародні економічні відносини"  з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
23. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 122 "Комп’ютерні науки" за ОПП "Комп’ютерні науки" з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 65 с.
24.    Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” за ОПП “Бізнес-економіка” з дисципліни “Мікроекономіка” / Н.М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 50 с.
25. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” за ОПП “Міжнародна економіка” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 59 с.
26.Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 071 “Облік і оподаткування” за ОПП “Облік і оподаткування” з дисципліни “Мікроекономіка” / Н.М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 50 с.
27.    Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисципліни “Мікроекономіка” / Н.М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 50 с.
28. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 59 с.
29. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец 075 "Маркетинг" за ОПП "Маркетинг" з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 59 с.
30. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" за ОПП "Міжнародні економічні відносини" з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 59 с.
31. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец 122 "Комп’ютерні науки" за ОПП "Комп’ютерні науки" з дисципліни "Мікроекономіка" / Н. М. Градюк, О.О. Перепьолкіна. - Львів : ЛТЕУ, 2022.- 59 с.
32.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Економіка підприємства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Бізнес-економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Міценко Н.Г., Кабаці Б.І., Куцик В.І., Боднарюк В.А., Градюк Н.М. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 28 с.
33.    Методичні вказівки та завдання до навчального тренінгу з економіки підприємства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  зі спец. 051 “Економіка” / В.А. Боднарюк, Н.Г. Міценко, Р.Л. Лупак, Н.М. Градюк. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 50 с.
34. Градюк Н. М. Мікроекономіка (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. М. Градюк, О. О. Перепьолкіна. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 65 с.
35. Градюк Н. М. Мікроекономіка (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. М. Градюк, О. О. Перепьолкіна. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 59 с.
36. Градюк Н. М. Мікроекономіка (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. М. Градюк, О. О. Перепьолкіна. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 49 с.
37. Мікроекономіка: конспект лекцій / уклад. Градюк Н.М. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. –120 с.
38. Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма "Міжнародна економіка") на комплексному кваліфікаційному іспиті з дисциплін "Макроекономіка","Мікроекономіка"/ Перепьолкіна О. О., Градюк Н. М. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 102 с.
39. Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" (освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування") на комплексному кваліфікаційному іспиті з дисциплін "Макроекономіка", "Мікроекономіка"/ Перепьолкіна О. О., Градюк Н. М. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 102 с.
40. Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування") на комплексному кваліфікаційному іспиті з дисциплін "Макроекономіка", "Мікроекономіка"/ Перепьолкіна О. О., Градюк Н. М. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 102 с.
41. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php.
42.Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php
43. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php
44. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php
45. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php
46. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php
47. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php
48. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php
49. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php
50. Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php

Організаційно-методична робота
1. Член Спілки економістів України.
2. Куратор академічної групи.

Підвищення кваліфікації
1. ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, відділ регіональної економічної політики (18.10.2021 р.- 03.12.2021 р., 6,0 кредитів ЄКТС) з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання науково-дослідних завдань у межах спеціальності. За результатами проходження стажування отримала підтверджуючу довідку № 1/992 від 06.12.2021 р.
2. Львівський торговельно-економічний університет (18.10.2021 р. - 29.10.2021 р., 1 кредит ЄКТС). Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”. Сертифікат № 193/16 від 01.11.2021 р.
3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (травень 2022 р., 2 кредити ЄКТС). Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. Сертифікат від 26.05.2022 р.
4. Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат. Міжфакультетський круглий стіл "Академічна доброчесність – основа наукового успіху". Дата видачі: 28 квітня 2023 р.
5. Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат. Міжкафедральний методичний семінар "Неформальна освіта: базові положення та нові можливості". Дата видачі: 26 травня 2023 р.
6. Nestle. Business Services Lviv. Certificate.  Workshop “The strategy of business centralization as a tool for optimizing income and expenses”, 30.05 2023 р.
7. Навчальний курс “Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень” в рамках реалізації проєкту “Підприємець” Європейського інституту інновацій та технологій. Сертифікат від 03.05.2023 р. Обсяг/тривалість 0.5 кред. ECTS  (15 год).
8. ДУ "Інститут регіональних досліджень НАНУ". Сертифікат. Круглий Стіл "Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості ". Дата видачі: 17.11.2023 р.
9. ГО «Німецько-Український діалог». Сертифікат № 57. Міжнародний науковий симпозіум «Вимушена міграція у XXI столітті: виклики, цінності, рефлексії». Дата видачі: 03.12.2023 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 1 кредит ЄКТС (30 год.).
10. VI Міжнародна зимова школа з європейських студій «Соціальна політика ЄС і політика згуртування: Розробка політик та імплементація» у рамках проєкту  Центр досконалості Жана Монне «Європейські Студії соціальних інновацій в освіті»  – Jean Monnet Centre of Excellence ESSIE - 101085552 - ERASMUS-JMO-2022-COE та проєкту напряму Жана Монне Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, 29 січня - 2 лютого 2024 р. Сертифікат № 1QABGU-CE000296.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен