Кабаці Богдан Іванович

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-34
e-mail: b.kabacimuk@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 1986 р. закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю “Математика” та здобув кваліфікацію викладач математики.
У 2002 р. закінчив Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобув кваліфікацію магістр менеджменту.
У 2003-2004 рр. працював на посаді завідувача відділу СПД та начальника управління економіки м. Мукачево.
У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні” за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси, кредит”.
Вчене звання доцента кафедри присвоєно у вересні 2015 р.
З березня 2004 р. по теперішній час працює на посаді директора Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу.

Є автором та співавтором понад 50 наукових праць, в т.ч. 1 монографії.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Економіка підприємства
  • Макроекономіка
  • Економічна теорія

Наукова діяльність:
ORCID ID: 0000-0001-5846-1465
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=urCGeE0AAAAJ&hl=ru

Свою наукову діяльність Кабаці Б. І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у науково-практичних конференціях різного рівня, засіданнях “Круглого столу”, семінарах, тощо.

1.    Кабаці Б.І. Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні : монографія / Башнянин Г. І., Корягін М. В., Кабаці Б. І., Самура Ю. О., Черничко Т. В.– Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – 224 с.
2.    Кабаці Б. І. Інноваційні формати торговельних об'єктів у системі торговельного обслуговування / Міщук І. П., Кабаці Б. І., Алмаші Ю. Ю., Дубина М. О. // Підприємництво і торгівля. - 2019. - № 24. - С. 14-21.
3.    Кабаці Б. І. Перспективи ринку ортопедичних матраців вітчизняного виробництва / Кабаці Б. І., Міневич Г. Я. // Підприємництво і торгівля. - 2021. - № 28. - С. 27-33.
4.    Кабаці Б. І. Залежність економіки України від зовнішньої торгівлі: тенденції, зміни індикаторів / Міценко Н. Г., Кабаці Б. І., Федоренко А. О. // Вісник ЛТЕУ. – Сер. економ. – 2021. - Вип. 62. - С. 12-21.
5.    Кабаці Б. І. Бізнес-аналітика як стратегічний ресурс розвитку та реалізації потенціалу підприємства // В. А. Боднарюк, Н. Г. Міценко, О. С. Воронко, Б. І. Кабаці // Вісник Хмельницького національного університету. – Сер.: економ. науки. – 2022. – № 6. – Т. 2. – С. 129-135.

Навчально-методична робота
1.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Бізнес-економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Міценко Н. Г., Кабаці Б. І., Куцик В. І., Боднарюк В. А., Градюк Н. М. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 28 с.
2.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Макроекономіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Бізнес-економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Перепьолкіна О. О., Ковтун О. І., Кабаці Б. І., Шевчик Б. М. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 32 с.
3.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Макроекономіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Міжнародна економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Перепьолкіна О. О., Ковтун О. І., Кабаці Б. І., Шевчик Б. М. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 32 с.
4.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Макроекономіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Облік і оподаткування” зі спец. 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Перепьолкіна О. О., Ковтун О. І., Кабаці Б. І., Шевчик Б. М. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 32 с.
5.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / О. О. Перепьолкіна, О. І. Ковтун, Б. І. Кабаці, Б. М. Шевчик. – Львів: ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
6.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”) / О. О. Перепьолкіна, О. І. Ковтун, Б. І. Кабаці, Б. М. Шевчик. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
7.    Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”) / О. О. Перепьолкіна, О. І. Ковтун, Б. І. Кабаці, Б. М. Шевчик. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
8.    Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП “Міжнародна економіка” зі спец. 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” / Кабаці Б. І., Міценко Н. Г. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 54 с.

Організаційно-методична робота
1.    Член Ради Укркоопспілки.
2.    Член Правління Закарпатської обласної спілки споживчих товариств.
3.    Член професійного об’єднання по спеціальностях 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (Розпорядження Правління Укркоопспілки № 4-Р від 07.03.2019 р.), 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Підвищення кваліфікації
1.    Міжнародний семінар “Європейські цінності та компетентності у роботі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: формування, впровадження і моніторинг”. Сертифікат UA № 000809  від 19.09.2019 р.
2.    Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (6 кредитів ЄКТС) за програмою “Забезпечення якості вищої освіти на основі ефективного управління змінами та застосування інноваційних методик викладання у вищій школі”. Сертифікат № 127/16 від 18.10.2019 р.
3.    Виконавчий комітет Мукачівської міської ради, курс навчального тренінгу “Інтернатура бізнесу: збудуй свою власну справу”. Сертифікат Business communiti school від 13.12.2019 р.
4.    Спілка автоматизаторів бізнесу. ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція “Нові інформаційні технології управління бізнесом” (8 год.). Свідоцтво № 11022021109 від 11.02.2021 р.
5.    ЛТЕУ, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (22.02.2021 р. - 26.02.2021 р.) на тему “Сучасні інструменти фінансування господарської діяльності” (10 год.). Сертифікат № 019.7/51 від 01.03.2021 р.
6.    “Стратегічні альтернативи для бізнесу сучасних підприємств” (01.03.2021 - 10.03.2021 р.) (20 год.). Сертифікат № 019.7/60 від 11.03.2021 р.
7.    Навчально-науковий інститут післядипломної освіти. lV Всеукраїнський вернісаж-практикум за темою “Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти” (7 год.). Сертифікат № 133-4ВП/2021 від 19.02.2021 р.
8.    Національне агентство з питань запобігання корупції. Курс: Прозора школа: як побудувати прозоре середовище. Сертифікат від 22.11.2021 року.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен