Ковтун Олег Іванович

кандидат економічних наук, доцент
професор кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316
роб. тел.: +38 (032) 295-81-34
e-mail: okovtunsr@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 1981 р. закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації” і здобув кваліфікацію “інженер-економіст”.
З вересня 1981 р. по грудень 1983 р. працював в ЛПТІ АСУ Центросоюзу на
посаді інженера-програміста відділу проектування систем управління базами даних.
З грудня 1982 р. по грудень 1985р. навчався в аспірантурі ЛТЕІ з відривом від виробництва за спеціальністю “Економіка торгівлі”.
З грудня 1985 р. розпочав науково-педагогічну діяльність в ЛТЕІ на посаді асистента кафедри економіки торгівлі.
В лютому 1987 р. у спеціалізованій раді УкрНДІТГХ захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування додаткових товарних ресурсів м’яса в системі споживчої кооперації” за спец. 08.00.025 “Економіка, планування та організація управління невиробничою сферою”.
З червня 1989 р. по грудень 1992 р. – старший викладач кафедри статистики ЛТЕІ.
Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно в грудні 1994 р.
З грудня 1992 р. по грудень 1994 р.– доцент кафедри статистики.
З січня 1994 р. по вересень 1998 р. – доцент кафедри економічної теорії ЛТЕІ (ЛКА).
З вересня 1998 р. по лютий 2008 р.– доцент кафедри регіональної економіки.
З лютого 2008 р. по вересень 2012 р. – завідувач кафедри регіональної економіки.
З вересня 2012 р. по листопад 2015 р. – доцент кафедри економічної теорії.
З листопада 2015 р. по жовтень 2019 р. – професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ЛТЕУ.
Вчене звання професора університету було присвоєно у 2016 р.
З жовтня 2019 р. по серпень 2020 р.– завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки.
З вересня 2020 р. по сьогоднішній день – професор кафедри економіки ЛТЕУ.
Є автором численних наукових і навчально-методичних праць (понад 70 публікацій навчально-методичного характер). Автор та співавтор понад 130 наукових праць, у т.ч. 15 монографій, 4 підручників, 20 навчальних посібників з грифом МОН України.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Економічна теорія
  • Макроекономіка
  • Національна економіка
  • Регіональна економіка
  • Державне регулювання економіки
  • Державне регулювання економіки: сучасні проблеми
  • Стратегія підприємства
  • Глобальна економіка
  • Бізнес-планування

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0003-2380-520Х
Researcher ID: E-9505-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MtvuVwoAAAAJ

Свою наукову діяльність Ковтун О. І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах.
Приймав участь у виконанні науково-дослідних тем: “Проблеми функціонування та розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U8260); “Проблеми трансформації кооперативних систем за умови ринкової транзиції” (номер державної реєстрації 0111U008261); “Проблеми метрологічного аналізу економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U8262); “Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер державної реєстрації 0118U000032).

1. Ковтун О. І. Інноваційна складова стратегічного набору підприємства: напрям розвитку інтегрованої звітності / П. О. Куцик, О. І. Ковтун //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – № 29. – Т. 2. – С. 159-168. (Web of Science)
2. Ковтун О. І. Диверсифікація діяльності як адаптивна стратегічна альтернатива для підприємства / П. О. Куцик, О. І. Ковтун // Вісник ЛТЕУ. –2019. – Вип. 57. – С. 47-52. – (Економічні науки).
3. Kovtun O. O uso da engenharia econômica no contexto da gestão estratégica empresarial / Kutsyk P., Kovtun O., Klochan, V., Klochan I., Krakhmalova N., Prokopenko, O. // Laplage Em Revista, 2021, 7 (Extra-E), p. 427-436. (Web of Science).
4. Ковтун О. І. Оцінка конкурентоспроможності вітчизняних підприємств агропродовольчого сектора в контексті формування стратегії їх виходу та діяльності на зовнішніх ринках / О. І. Ковтун // Вісник ЛТЕУ. – 2021. – Вип. 63. – С. 42-51. – (Економічні науки).
5. Ковтун О. І. Стратегічний контекст виходу та діяльності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках в умовах глобалізації: ключові аспекти та альтернативи стратегічних рішень / П. О Куцик, О. І. Ковтун // Вісник ЛТЕУ. –2021. – Вип. 65. – С. 7-13. – (Економічні науки).

Навчально-методична робота1.Ковтун О. І. Стратегія підприємства : підручник [перевидання]  / О. І. Ковтун – Львів : “Новий Світ-2000”, 2021. – 426 с.
2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : навч. посібник [перевидання] / О. І. Ковтун – Львів : “Новий Світ - 2000”, 2021 – 341 с.
3. Ковтун О. І. Стратегія підприємства : навч.-метод. посібник [перевидання]  / О. І. Ковтун – Львів : “Новий Світ - 2000”, 2021. – 308 с.
4. Ковтун О. І. Регіональна економіка: навчальний посібник+CD [перевидання]  / О. І. Ковтун – Львів : “Новий Світ - 2000”, 2021. – 164 с. + CD.
5.Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навчально-методичний практикум для самостійного вивчення курсу [перевидання].  / О. І. Ковтун. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020, – 388 с.
6. Ковтун О. І. Національна економіка: навчальний посібник +CD  [перевидання]  / О. І. Ковтун – Львів : “Новий Світ - 2000”, 2021. – 170 с. + CD.
7. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи та поточного і підсумкового контролю знань з курсу дисципліни “Державне регулювання економіки” для студентів спец. 051 “Економіка”; 071 “Облік і оподаткування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”; 073 “Менеджмент”; 075 “Маркетинг” / О. І. Ковтун. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. − 52 с.
8. Ковтун О. І. Методичні вказівки, завдання для практичних занять, самостійної роботи, завданнями для поточного і підсумкового контролю знань для магістрів спец. 051 “Економіка”; 071 “Облік і оподаткування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”; 073 “Менеджмент”; 075 “Маркетинг”; “МЕВ”; “ГРС” із навчальної дисципліни “Глобальна економіка” / О. І. Ковтун. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 122 с.
9. Ковтун О. І. Глобальна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О. І. Ковтун. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 52 с.
10. Ковтун О. І. Глобальна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня / О. І. Ковтун. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 86 с. 11. Ковтун О. І. Глобальна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки для виконання розрахунково-аналітичних та індивідуальних комплексних навчально-дослідних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О. І. Ковтун. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 62 с.
12. Ковтун О. І. Глобальна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / О. І. Ковтун. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 114 с.
13. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи та поточного і підсумкового контролю знань з курсу дисципліни “Державне регулювання економіки: сучасні проблеми” для підготовки докторів філософії наукової спеціальності спец. 051 “Економіка” / О. І. Ковтун. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. − 54 с.
14. Ковтун О. І. Бізнес-планування: Практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти для усіх форм навчання / Куцик П. О., Ковтун О. І. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. − 94 с.
15. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. - 40 с.
16.Ковтун О. І. Державне регулювання економіки (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. - 42 с.
17.Ковтун О. І. Державне регулювання економіки (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ,2021. - 234 с.
18.Ковтун О. І. Регіональна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. - 96 с.
19.Ковтун О. І. Регіональна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. - 130 с.
20.Ковтун О. І. Регіональна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ,2021. - 210 с.
21.Ковтун О. І. Національна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021 - 56 с.
22.Ковтун О. І. Національна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. - 52 с.
23.Ковтун О. І. Національна економіка (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ,2021. - 98 с.
24.Ковтун О. І. Національна економіка (Обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка». – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021 - 56 с.
25.Ковтун О. І. Національна економіка (Обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка».– Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. - 52 с.
26.Ковтун О. І. Національна економіка (Обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка».. – Львів: Вид-во ЛТЕУ,2021. - 98 с.
27.Ковтун О. І. Стратегія підприємства (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021 - 86 с.
28.Ковтун О. І. Стратегія підприємства (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021 . - 60 с.
29.Ковтун О. І. Стратегія підприємства (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. – Львів: Вид-во ЛТЕУ,2021. - 112 с.
29.Ковтун О. І. Стратегія підприємства (Обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка».. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021 - 86 с.
30.Ковтун О. І. Стратегія підприємства (Обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка».. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021 . - 60 с.
31.Ковтун О. І. Стратегія підприємства (Обов’язкова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка». – Львів: Вид-во ЛТЕУ,2021. - 112 с.
32. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: сучасні проблеми. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОНП “Економіка”) / О. І. Ковтун. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 58 с.
33. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: сучасні проблеми. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОНП “Економіка") / О. І. Ковтун. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 60 с.
34. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: сучасні проблеми. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОНП “Економіка”) / О. І. Ковтун. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 262 с.
35. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: сучасні проблеми. Конспект лекцій. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. - 346 с.
36. Державне регулювання економіки : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php= 3075.
37. Регіональна економіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php= 943.
38. Національна економіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php= 1097.
39. Стратегія підприємства : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php= 112.
40. Глобальна економіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php= 1356; 1357; 963; 966
41. Державне регулювання економіки: сучасні проблеми : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id= 3076.
42. Економічна теорія : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота

  • Член Спілки економістів України.

Підвищення кваліфікації
1. ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/00310-2022. Дата видачі: 10.06.2022 р. Термін стажування: 23.05.2022 р.-10.06.2022 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 1,5 кредити ЄКТС (45 годин).
2. Львівський торговельно-економічний університет, 25.06.2021 р. Міжвузівський круглий стіл “Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти”, сертифікат.
3. Львівський торговельно-економічний університет, 18.10.2021 р. – 29.10.2021 р. Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”. Сертифікат № 184/16 від 01.11.2021 р. Обсяг/тривалість 1 кредит ЄКТС.
4. Мукачівський державний університет, 24.05.2021 р. - 29.05.2021 р. Тема “Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС Доктор філософії”. Сертифікат № 26 від 31.05.2021 р. Обсяг/тривалість 30 годин/1 кредит ЄКТС.
5. Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України (м. Львів), відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (09.11.2020 р. - 14.12.2020 р., 3 кредити ЄКТС) з метою ознайомлення з проблемами соціально-гуманітарного розвитку територіальних громад та шляхами й механізмами їх вирішення на тему “Шляхи вирішення проблем соціально-гуманітарного розвитку територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи на засадах децентралізації”.

Перелік нагород та заохочень
1. Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р.).
2. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016, 2017, 2018, 2019 рр.).
3. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2018, 2020 рр.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен