Куцик Валентина Ісідорівна

кандидат економічних наук, професор
професор кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-34
e-mail:   valentynakutsyk@gmail.com

Короткі біографічні відомості  
У 1994 році закінчила Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка і управління в торгівлі та громадському харчуванніˮ і здобула кваліфікацію економіста-організатора.
З червня 1994 р. по грудень 1994 р. працювала на посаді економіста МП “Сіріусˮ.
З грудня 1994 р. по грудень 1997 р. навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії з відривом від виробництва за спеціальністю “Економіка торгівлі та послугˮ. У квітні 1999 р. у спеціалізованій вченій раді ЛКА успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 “Економіка торгівлі та послугˮ на тему“Внутрішньорегіональний ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах”.
З січня 1998 р. розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри економіки підприємства. З 2003 р. по 2007 р. – старший викладач кафедри економіки підприємства. З червня 2007 р. - доцент кафедри економіки підприємства. Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства було присвоєно у грудні 2007 року. З вересня 2019 р. - професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету. Вчене звання професора отримала у лютому 2021 р.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць. Автор та співавтор понад 210 наукових праць, у тому числі: наукових – 169, з них: у фахових виданнях – 81, у виданнях, що включені  до наукометричних баз Scopus або Web of Science – 6, у виданнях, що включені до інших наукометричних баз – 25; 8 монографій; 41 навчально-методична праця, з них: 4 підручники і навчальні посібники.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Економіка підприємства
  • Економіка торговельного підприємства
  • Економіка і організація біржової торгівлі
  • Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-8230-9436
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oycOZX0AAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, наукової школи “Економічні проблеми розвитку сфери торгівліˮ, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
Науковий керівник науково-дослідної теми “Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних системˮ (номер державної реєстрації 0118U000028).
Приймала участь у виконанні науково-дослідних тем: “Проблеми функціонування та розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008260); “Проблеми трансформації кооперативних систем за умови ринкової транзиції” (номер державної реєстрації 0111U008261); “Проблеми метрологічного аналізу економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008262); “Організаційно-економічні механізми забезпечення безпеки соціально-економічних систем” (номер державної реєстрації 0113U006633), “Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу” (номер державної реєстрації 0116U008696); “Структурні моделі і механізм інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в  сфері  торгівлі і послуг” (номер державної реєстрації 0116U006452).

Під керівництвом Куцик В. І. захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та виконуються дисертаційні роботи 2 аспірантами.

Дипломні роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Куцик В. І., приймали участь у всеукраїнських конкурсах дипломних робіт за напрямком “Економіка підприємства” (“Економіка”) і були відзначені дипломами та грамотами у різних номінаціях (2017-2019, 2021 рр.).
Наукові роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Куцик В. І., брали участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напряму “Економіка та управління підприємствами” (2018, 2021 р.), “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (2019 р.) та зі спеціалізацій “Економіка та управління в сфері торгівлі” (2017 р.), “Економіка бізнесу” (2022 р.) і були відзначені дипломами переможців.

Монографії
1. Kutsyk V. Analysis of plant market products of Ukraine / Actual problems of modern science:  monograph // Edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. - Bydgoszcz University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland, 2021. – 758 р. - Р. 16-25.  DOI: 10.31891/monograph/2021-10-1
2. Куцик В. І., Кліпкова О. І. Теоретико-прикладні аспекти формування іміджу
підприємства в аспекті забезпечення його конкурентоспроможності // Маркетинговадіяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / за наук. редакцією Н. В. Карпенко. Частина 2. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 344 с.
3. Регулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні : монографія / І. П. Мойсеєнко, В. І. Куцик, І. В. Мойсеєнко.  – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 312 с.
4. Куцик В. І. Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки : колект. монографія / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова ; [за ред. К. А. Андрющенко, М. П. Сагайдака]. – К. : вид-во ДУІТ, 2019. – 272 с.

Публікації у SCOPUS і Web of Science
1.    Kutsyk V. І., Kutsyk P. О., Savga L. А., Semiv S. R., & Virt M. Ya (2023). Priorities and mechanisms of balance of foreign trade in agricultural products on the basis of complementarity. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(50), p. 33–41. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3804 (1,05 print. ark.). Indexed in the following international data bases: Web of Science (ESCI), EBSCO; Ulrich’s; Index Copernicus; State data base “Ukrayinika naukova”; National library of Ukraine named after V.I. Vernadsky; Google Scholar.
2.    Куцик В., Куцик П., Семів С., Полякова Ю., & Шевчик Б. (2023). Стан, проблеми та пріоритети розвитку аграрної кооперації в Україні в контексті викликів сучасності. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48), 282–297. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3956 (1,05 print. ark.).  Indexed in the following international data bases: Web of Science (ESCI), EBSCO; Ulrich’s; Index Copernicus; State data base “Ukrayinika naukova”; National library of Ukraine named after V.I. Vernadsky; Google Scholar.
3.    Kutsyk V. Тhe main aspects of choosing the enterprises' operating strategy / Karpenko Yu., Pienova A., Melnychuk D., Kutsyk V., Nakonechna N., Kalinichenko S. // Independent Journal of Management & Production. 2021. N. 12(6). P. S359–S375. https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1758 Міжнародна наукометрична база Web of Science
4.    Kutsyk V. State policy of the investment processes development on the market of IT services: analytical and strategic aspects of implementation in Ukraine / P. Kutsyk, V. Kutsyk, R. Lupak, A. Protsykevych // Economic Annals-XXI. -2020. - № 182(3-4). - P. 64-76. https://doi.org/10.21003/ea.V182-08 Міжнародні наукометричні бази Web of Science, Scopus
5.    Kutsyk V. The level of knowledge intensity of the country’s economic system / H. Bashnianyn, V. Kutsyk, І. Svidruk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5, № 1. – P. 1-9. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-1-9 Міжнародна наукометрична база Web of Science
6.    Kutsyk V. Foreign economic security strengthening in the context of geopolitical reorientation / M. Fleychuk, U. Ganski, V. Kutsyk, V. Tsybouski // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2019. – Vol. 41, № 1. – P. 12-24. https://doi.org/10.15544/mts.2019.02 Міжнародна наукометрична база Web of Science
7.    Kutsyk V. The financial system modeling by various signs of clustering / I. Chuy, V. Kutsyk, T. Andreikiv // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 2, № 29. – P. 315-324. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171941 Міжнародна наукометрична база Web of Science
8.    Kutsyk V. Development of procedures for ensuring the repayment of tax debt as a guarantee of the formation of an investment climate / V. Kutsyk, L. Ostapenko, D. Pudryk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5, № 2. – P. 86-89. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-86-89 Міжнародна наукометрична база Web of Science

Публікації у фахових і зарубіжних виданнях та категорії Б
1. Куцик В. І., Куцик П.О., Вірт М.Я. Тенденції розвитку підприємств внутрішньої торгівлі за 2010-2022 роки. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. Львів: ЛТЕУ, 2023. - Вип. 73. – С. 49-55. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-07  (Категорія Б).   
2. Куцик В. І., Майборода В. М. Тенденції інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць ОНЕУ,  № 3-4 (82-83), 2022. С.54-64. https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(82-83).2022 DOI:http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2022/82-83/pdf/54-64.pdf
3. Куцик В. І., Герасимова А. В. Моніторинг сучасного стану залучення іноземних інвестицій у економіку України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – Львів: ЛТЕУ, 2022. - Вип. 69. – С. 54-60. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-07 (Категорія Б).
4. Куцик В. І., Кузьма Х. В., Дмитрів І. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства через призму формування експортного потенціалу країни. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 34. – С. 5-10. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-01 (Категорія Б).
5. Куцик В. І., Майборода В. М. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. Львів: ЛТЕУ, 2022. - Вип. 67. – С. 49-55. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-07  (Категорія Б).     
6. Куцик В. І., Майборода В.М. Управління інноваційним розвитком підприємств сфери послуг / Куцик В. І., Майборода В. М. // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 33. – 90 с., С. 49-52. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-07 (Категорія Б).
7.   Куцик В. І., Тимків Д. О. Властивості застосування міжнародного досвіду управління персоналом на українських підприємствах // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. - 2021 р. Вип 65.- 180 с. – Економічні науки. С. 146-151. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-20 (Категорія Б).
8.    Куцик В. І. Аналіз ринків агропродовольчої рослинницької продукції України  / В. І. Куцик, М. І. Злидник // The scientific heritage. N 74. Vol. 4. Budapest. Hungary. 2021.  P. 17–22. https://www.slideshare.net/TSH-Journal/the-scientific-heritage-no-74-74-2021-vol-4
9.    Kutsyk V. World experience of state regulation of land reproduction and possibilities of its application in Ukraine / V. Kutsyk, Ya. Shparyk // Slovak international scientific journal. N 49. Vol. 2. Bratislava, Slovakia. - 2021. – Р. 27-35. sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9649-2021-Vol.2.pdf
10.    Куцик В. І. Застосування методики таксономічного аналізу під час оцінки ефективності використання сільськогосподарських угідь в Україні / П. О. Куцик, Я. Я. Шпарик, В. І. Куцик // Інтелект ХХІ. – 2020. - № 4. – C. 32-37. www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_4/8.pdf (Категорія Б).
11.    Куцик В. І. Особливості фармацевтичної промисловості в Україні та за її межами / В. І. Куцик, Ю. О. Майборода// Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2020. – Вип. 61. – С. 74-78. - (Економічні науки). DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-61-11(Категорія Б).
12.  Куцик В. І. Проблеми та перспективи розвитку сектора цифрової економіки в Україні / В. І. Куцик // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2020. - №1 (83). - С. 60-65. https://snaujournal.com.ua/index.php/ journal/article/view/148(Категорія Б).
13.  Куцик В. І. Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки / В. І. Куцик, О. П. Мульска, О. О. Левицька // Регіональна економіка. - 2020. - № 3(97). - С. 81-90. DOI: https://doi.org/ 10.36818/1562-0905-2020-3-9(Категорія Б).
14.  Куцик В. І. Особливості використання світового досвіду управління персоналом на вітчизняних підприємствах / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова, М. О. Амелін // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2019. - Вип. 58. – С. 63-69. (Економічні науки). DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-58-09(Категорія Б).
15.  Куцик В. І. Механізм регулювання соціальної відповідальності підприємництва / В. І. Куцик, І. В. Мойсеєнко // Соціально-правові студії. ‒ Львів : ДУВС, 2019. ‒ Вип. 1 (3). ‒ С. 116-122. DOI 10.32518/2617-4162-2019-1-116-122
16.    Куцик В. І. Розвиток концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / В. І. Куцик // Підприємництво і торгівля. – 2019. – № 24. – С. 77- 84. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-11

Навчально-методична робота
1. Економіка та міжнародна економіка: навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування)/ [уклад.: В. І. Куцик, В. О. Шевчук, Ю. В. Полякова та ін.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023.– 432с.
2. Куцик В. І. Економіка підприємства: конспект лекцій/ Куцик В. І., Кузьма Х.В. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 250 с.
3. Куцик В. І. Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях : навч. посібник / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. –Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020. –316 с.
4. Куцик В. І. Біржова діяльність : підручник / за ред. проф. В. В. Апопія. – Львів : Растр – 7, 2017. – 488 с.
5. Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економікаˮ ОПП “ Міжнародна економіка ˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 80 с.
 6. Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економікаˮ ОПП “Міжнародна економікаˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 64 с.
7.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного, проміжкового і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 051 “Економікаˮ ОПП “Міжнародна економікаˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 108 с.
8.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 “Харчові технологіїˮ ОПП “ Харчові технології ˮ . – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 80 с.
9.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 181 “Харчові технологіїˮ ОПП “Харчові технології ˮ . – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 64 с.
10.   Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного, проміжкового і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 181 “Харчові технологіїˮ ОПП “Харчові технологіїˮ . – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 108 с.
11. Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного, проміжкового і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справіˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
12.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справіˮ/ В. І. Куцик, Н. Г. Міценко. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
13.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справіˮ/ В. І. Куцик, Кузьма Х.В. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
14. Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного, проміжкового і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджментˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
15.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджментˮ/ В. І. Куцик, Н. Г. Міценко. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
16.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджментˮ/ В. І. Куцик, Кузьма Х.В. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
17.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного, проміжкового і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетингˮ ОПП “Маркетингˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
18.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетингˮ ОПП “Маркетингˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
19.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетингˮ ОПП “Маркетингˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
20.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного, проміжкового і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткуванняˮ ОПП “Облік і оподаткуванняˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
21.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткуванняˮ ОПП “Облік і оподаткуванняˮ . – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
22.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткуванняˮ ОПП “Облік і оподаткуванняˮ / В. І. Куцик, Н. Г. Міценко. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
23.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
24.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ . – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
25.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного, проміжкового і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ ОПП “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ . – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
26.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістикаˮ ОПП “Реклама в бізнесіˮ . – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
27.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістикаˮ ОПП “Реклама в бізнесіˮ. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 64 с.
28.  Куцик В. І. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного, проміжкового і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістикаˮ ОПП “Реклама в бізнесіˮ . – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
29.  Куцик В. І. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Тести, методичні вказівки і завдання для семінарів, практичних та самостійної роботи студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництвоˮ, спец. 051 “Економікаˮ всіх форм навчання. – Львів : ЛТЕУ,2018.–84с.
30. Куцик В. І. Економіка біржової торгівлі. Тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економікаˮ та напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економікаˮ. - Львів : ЛТЕУ, 2019. -54с.
31. Куцик В. І. Економіка біржової торгівлі. Методичні вказівки та завдання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економікаˮ та напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економікаˮ, 6.030504 “Економіка підприємстваˮ.-Львів:ЛТЕУ,2019.-58с.
32. Куцик В. І. Економіка біржової торгівлі. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економікаˮ та напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економікаˮ, 6.030504 “Економіка підприємстваˮ. - Львів : ЛТЕУ, 2019. -53с.
33. Куцик В. І. Капітал підприємства: формування та використання. Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економікаˮ та напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економікаˮ, 6.030504 “Економіка підприємстваˮ всіх форм навчання / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. - Львів : ЛТЕУ, 2019.-77с.
34. Куцик В. І. Економіка зарубіжних країн. Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економікаˮ, спец. 051 “Економікаˮ ОПП “Міжнародна економікаˮ всіх форм навчання / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. - Львів : ЛТЕУ, 2019. - 48 с.
35. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка” з дисципліни “Економікапідприємства”/Н.Г.Міценко,В.І.Куцик,Р.Л.Лупак.-Львів:ЛТЕУ,2021.-103с.
36. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 071 “Облік і оподаткування” з дисципліни “Економіка підприємства” /
Н. Г. Міценко, В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
37. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисципліни “Економіка підприємства” / Н. Г. Міценко, В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
38. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 073 “Менеджмент” з дисципліни “Економіка підприємства” / Н. Г. Міценко,
В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
39. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” з дисципліни “Економіка підприємства” / Н. Г. Міценко, В. І. Куцик, Р. Л. Лупак. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 103 с.
40. Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Бізнес-економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Міценко Н. Г., Кабаці Б. І., Куцик В. І., Боднарюк В. А., Градюк Н. М. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 28 с.
41. Економіка підприємства : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
16. Економіка та організація об’єднань підприємств: дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua course/view.php?id=849/
42. Економіка біржової торгівлі : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id=140/

Організаційно-методична робота
1. Гарант ОПП “Економіка та бізнес-аналітика підприємства” зі спеціальності 051 “Економіка”.
2. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
3. Член Спілки економістів України.
4. Куратор академічної групи.
5. Керівник студентського наукового гуртка (2014-2020 рр.).

Підвищення кваліфікації
1. Хмельницький національний університет, кафедра міжнародних економічних відносин (01.03.2018 р. - 31.03.2018 р.) з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання науково-дослідних завдань у межах спеціальності на тему “Інноваційні підходи в організації навчальної та наукової роботи випускової кафедри”. За результатами проходження стажування отримала довідку № 12 від 31.03.2018 р.
2.  Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Польща) (04.06.2018 р. - 09.06.2018 р.) на тему “Досвід проведення наукових досліджень і навчального процесу” та “Досвід викладання економічних дисциплін”, за результатами проходження стажування отримала сертифікат від 13.06.2018 р.
3. Софійський університет фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія) (01.03.2020 р. - 31.05.2020 р., 6 кредитів ЄКТС) на тему “Сучасні методи викладання та інноваційні технологій у вищій освіті: європейський досвід та глобальні тренди”, за результатами проходження стажування отримала сертифікат стажування № BG/VUZF/616-24. 2020.
4. Львівський торговельно-економічний університет (18.10.2021 р. - 29.10.2021 р., 1 кредит ЄКТС), Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”, за результатами отримала сертифікат № 185/16 від 01.11.2021 р.
5. Khmelnytskyi National University (Khmelnytskyi – Kamianets-Podilskyi, 20.10.2021 р.- 23.10.2021 р., 0,8 кредиту ЄКТС). Міжнародна конференція “IX Ukrainian-Рolish Scientific Dialoguesˮ, сертифікат.
6. Львівський торговельно-економічний університет (25.06.2021 р.). Міжвузівський круглий стіл “Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти”, за результатами отримала сертифікат від 25.06.2021 р.
7. Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Республіка Польща, 3,0 кредити ЄКТС). Confirmation of Erasmus + Training Mobility STA. Сертифікат від 13.05.2022 р.
8. Львівський торговельно-економічний університет, навчальний курс «Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень»  в рамках реалізації проєкту “Підприємець” Європейського інституту інновацій та технологій (сертифікат № 2309-012 від 03 травня 2023 р . Обсяг 15 годин - 0.5 кред. ECTS)
9.  Львівський торговельно-економічний університет, навчальний курс для викладачів ЗВО “Креативні підходи та мотивація в процесі підготовки здобувачів вищої освіти до підприємницької діяльності” в рамках реалізації проєкту “Підприємець” Європейського інституту інновацій та технологій (сертифікат № 2309-013 від 29 вересня 2023 р . Обсяг 15 годин - 0.5 кред. ECTS)
10. Хмельницький національний університет, участь у III Міжнародному  Економічному форумі 10-11 листопада 2023 року «Підприємництво та стратегічні напрями розвитку бізнес-процесів в умовах глобальних викликів», Сертифікат від 11 листопада 2023 р. (Обсяг 30 годин -1 кредит ECTS ).
11. Jean Monnet Centre of Excellence ESSIE – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-COE,  VI WINTER SCHOOL IN EUROPEAN STUDIES “EU Social and Cohesion Policy: Policy-Making and Implementation” (30 hours – 1,0 ECTS credits), January 29-February 02, 2024 (certificate № 1QABGU-CE000308).

Перелік нагород та заохочень
1.    Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р.).
2.    Почесна трудова відзнака “Знак Пошаниˮ (Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств (Укркоопспілка), 2021 р.).
3.    Диплом Лауреата обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти за значні досягнення в галузі науки, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2021 р.).
4.    Почесні грамоти Львівського торговельно-економічного університету (2016, 2017, 2019 ,2021, 2022 рр.).
5.    Подяки від галузевих комісій закладіввищої освіти України за результатами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт і Всеукраїнських конкурсів дипломних робіт за сприяння розвитку студентської науки та високий професіоналізм при підготовці наукових і  дипломних робіт переможців II етапу (2017, 2018, 2019, 2021, 2022 рр.).
6.    Подяка Голови Львівської обласної адміністрації (2015 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен