Лупак Руслан Любомирович

доктор економічних наук, професор
професор кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316
роб. тел.: +38 (032) 295-81-34
e-mail: economist_555@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 2005 р. закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю “Економіка підприємства” та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства.
З грудня 2005 р. по липень 2008 р. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії з відривом від виробництва за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”.
У липні 2008 р. у спеціалізованій раді Львівської комерційної академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення” за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (економіка торгівлі та послуг).
У вересні 2008 р. розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри економіки підприємства.
З вересня 2009 р. по лютий 2013 р. – старший викладач кафедри економіки підприємства.
З листопада 2012 р. по березень 2017 р. виконував обов’язки заступника директора Інституту економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету з наукової роботи.
Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства було присвоєно у лютому 2015 р.
З лютого 2013 р. по січень 2019 р. – доцент кафедри економіки.
У листопаді 2018 р. у Національному інституті стратегічних досліджень захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: регіональний аспект” за спеціальністю 21.04.01 “Економічна безпека держави” (економічні науки).
З січня 2019 р. по теперішній час – професор кафедри економіки. Вчене звання професора кафедри економіки було присвоєно у вересні 2021 р.
Автор понад 400 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у т.ч. 15 монографій, 138 наукових статей, у т.ч. 17 – у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 4 підручників, 4 навчальних посібників з грифом МОН України.
Учасник наукових досліджень у рамках грантів Президента України за конкурсними проєктами Державного фонду фундаментальних досліджень (Ф-63 (2015 р.), Ф-78 (2017 р.)), конкурсного проєкту Міністерства освіти і науки України для молодих вчених (№ 1 секція 6, 2017 р.), конкурсу Національного фонду досліджень України "Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди" (реєстраційний номер проєкту 2022.01/0074).
Учасник підготовки інформаційно-аналітичного тижневого моніторингу економіки західних регіонів України (2016-2018 рр.) та щоквартальних стратегічних моніторингів розвитку Львівської області (2011-2016 рр.).
Автор 3 наукових праць до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України, 5 аналітичних записок та 4 аналітичних доповідей до Адміністрації Президента України та інших державних органів виконавчої влади.
Здійснював наукові дослідження у рамках Проєкту ЄС “Tempus IV” та отримані результати презентував у Політехнічному інституті у м. Браганца (Португалія) (2013 р.); приймав участь в наукових заходах Університету економіки в м. Бидгощ (Польща) (2021 р.); прочитав навчальний курс “Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень” в межах проєкту “Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities” за підтримки Європейського інституту інновацій та технологій (2023 р.); провів бізнес-тренінги в межах навчального курсу “Основи підприємницької діяльності” при реалізації проєкту “Соціально-економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні” за підтримки Міжнародної консалтингової компанії “Новар” спільно з литовським партнером компанією “Inovatyvus Projektai” (2023 р.).
Проводить рецензування наукових статей у зарубіжних журналах (“Sustainability”, “Social Sciences”, “International Journal of Management and Economics”, “Energies”, “Applied Sciences”, “Digital”, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, “Journal of Asian public policy”, “PloS one”, “Sensors”, “IT professional”, “The Age of Human Rights Journal”, “Smart Science”, “Current Sociology”, “European Review”, “Electronics”), які індексуються у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Бізнес-планування
  • Економіка підприємств сфери обслуговування
  • Конкурентоспроможність підприємства
  • Методи та моделі аналізу і прогнозування розвитку економічних систем
  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  • Методологія проєктного аналізу
  • Управління конкурентоспроможністю
  • Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-1830-1800
Researcher ID: I-2980-2017 https://publons.com/researcher/2106107/lupak-ruslan
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UliL_9wAAAAJ&scilu
Scopus Preview: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189037710

Свою наукову діяльність Лупак Р. Л. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, наукової школи “Економічні проблеми розвитку сфери торгівлі” та в межах прикладних досліджень Львівської обласної асоціації малого і середнього підприємництва,
бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах.

Дипломні роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Лупака Р. Л., приймали участь у всеукраїнських конкурсах дипломних робіт за напрямком “Економіка підприємства” (“Економіка”) і були відзначені дипломами та грамотами у різних номінаціях.
Наукові роботи, виконані здобувачами освіти під керівництвом Лупака Р. Л., брали участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напряму “Економіка та управління підприємствами” (2016 р.) та зі спеціалізації “Управління у сфері економічної конкуренції” (2019-2021 рр.) і були відзначені дипломами переможців.

Науковий керівник науково-дослідної теми: “Політика імпортозаміщення в стратегії зміцнення конкурентоспроможності економіки України на засадах інформаційно-технологічної модернізації” (номер державної реєстрації 0120U103733), відповідальний виконавець науково-дослідної теми “Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем” (номер державної реєстрації 0118U000028). Приймав участь у виконанні науково-дослідних тем: “Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу” (номер державної реєстрації 0116U008696), “Формування господарського механізму розвитку сільських територій та вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України” (номер державної реєстрації 0116U004401), “Інструменти забезпечення економічної безпеки України в умовах зовнішньої агресії” (номер державної реєстрації 0116U001475), “Механізми активізації соціально-економічного розвитку регіонів та громад в умовах децентралізації управління” (номер державної реєстрації 0117U004182), “Трансформаційна стратегія державного регулювання інформаційного простору як соціально-економічний чинник національної безпеки України” (номер державної реєстрації 0117U003969).

Під керівництвом Лупака Р. Л. захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та виконуються дисертаційні роботи 4 аспірантами і 1 докторантом.
1. Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : монографія / за ред. Васильціва Т. Г., Р. Л. Лупака. – Львів : Вид-во ННВК “АТБ”, 2019. – 552 с.
2. Безпека та конкурентні стратегії України в глобальній економіці : монографія / Р. Л. Лупак та ін. ; за заг. ред. А. І. Мокія. – Львів : ДУ “ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України”, 2019. – 872 с.
3. Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : монографія / Р. Л. Лупак та ін. ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 395 с.
4. Lupak R. L. Security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy / R. L. Lupak, T. G. Vasyltsiv, M. V. Kunytska-Iliash // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5 –№ 4. – P. 50-58. Міжнародна наукометрична база Web of Science
5. Lupak R. L. Monetary and financial policy of Ukraine: theoretical-empirical connections and priorities of state regulation / R. L. Lupak, T. G. Vasyltsiv, O. I. Klipkova, N. G. Mitsenko, I. P. Mishchuk // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 4. – № 31. – P. 320-330. Міжнародна наукометрична база Web of Science
6. Лупак Р. Л. Ключові фактори успіху як системна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств / Р. Л. Лупак, О. І. Юсипович, Г. Р. Лаба // Економічний форум. – 2019. – № 2. – С. 167-171.
7. Лупак Р. Л. Державне регулювання розвитку туристичного комплексу як галузевий елемент системи економічної безпеки держави / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, С. О. Бєлікова // Проблеми економіки. – 2019. – № 2. – С. 31-38.
8. Лупак Р. Л. Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський // Бізнес Інформ. – 2019. – № 4. – С. 163-169. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-163-169
9. Лупак Р. Л. Напрями та засоби стимулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 4-8. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.5.4
10. Лупак Р. Л. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури як чинник відновлення економічного потенціалу розвитку сільських територій в Україні / Р. Л. Лупак, М. В. Куницька-Іляш // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія економічні науки. – 2019. – Т. 21. – № 92. – С. 96-100. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9215
11. Лупак Р. Л. Аспекти безпеки розвитку туристичної галузі України в умовах гібридних загроз / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 10-15. DOI: https://doi.org/ 10.32702/2306-6814.2019.11.10
12. Лупак Р. Л. Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення в Україні: регіональні особливості та аспекти економічної безпеки / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак // Економіка України. – 2019. – № 7-8 (692-693). – С. 16-32. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.07.016
13. Лупак Р. Л. Стан та тенденції розвитку туристичного комплексу в контексті забезпечення економічної безпеки України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, С. О. Бєлікова // Економіка та держава. – 2019. – № 9. – С. 17-25. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.9.17
14. Лупак Р. Л. Характеристика економічної безпеки розвитку сфери обслуговування України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, С. О. Бєлікова // Ефективна економіка. – 2019. – № 9. – URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/3.pdf. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.9.1
15. Лупак Р. Л. Напрями реалізації потенціалу сектору інформаційно-комунікаційних технологій в контексті забезпечення якісних характеристик функціонування внутрішнього ринку та розвитку інформаційного суспільства в Україні / Р. Л. Лупак // Галицький економічний вісник. – 2019. – Т. 60. – № 5. – С. 79-94. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.079
16. Лупак Р. Л. Роль сектору інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні та реалізації потенціалу SMART-спеціалізації на регіональному рівні / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський // Держава та регіони. –2019. – № 5 (110). – С. 162-168. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-30
17. Лупак Р. Л. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак // Регіональна економіка. – 2019. – № 3 (93). – С. 49-59. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-5
18. Лупак Р. Л. Цифровізація економіки як стратегічний імператив державного регулювання соціально-економічного розвитку України / Р. Л. Лупак, Т. В. Штець, В. В. Поліщук // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LV. Економічний збірник. – 2019. – Т. 2. – С. 147-160.
19. Лупак Р. Л. Ідентифікація факторів міграційної активності населення Карпатського регіону України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. О. Левицька, О. П. Мульска // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : “Економічні науки”. – 2019. – Вип. 4 (272). – С. 36-39. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-272-4-1-36-39
20. Лупак Р. Л. Селективні підходи до державної політики регулювання міграційних процесів (на прикладі українсько-польської системи) / Р. Л. Лупак, В. В. Поліщук // Підприємництво та інновації. – 2019. – № 8. – С. 7-13. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.1
21. Lupak R. Strategic priorities for the development policy of the digital economy of the state / R. Lupak, T. Shtets // Innovation in the modern world : monograph. – Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.) : Association 1901 “SEPIKE”, 2020. – 146 p.
22. Лупак Р. Л. Стратегічне програмування державної політики цифровізації реального сектору економіки України / Р. Л. Лупак, Т. Ф. Штець // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 33-39. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.33
23. Lupak R. Evaluation of enterprise investment attractiveness under circumstances of economic development / R. Lupak, O. Ilyash, O. Yildirim, D. Doroshkevych, L. Smoliar, T. Vasyltsiv // Bulletin of Geography. Socio-economic Series .– 2020. –№ 47. – P. 95-113. DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2020-0006. Міжнародні наукометричні бази Scopus, Web of Science
24. Лупак Р. Л. Інституціональні аспекти державного регулювання розвитку цифрової економіки України / Р. Л. Лупак, Т. Ф. Штець, О. П. Пришляк // Бізнес Інформ. – 2020. – № 1. – С. 271-277. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-271-277
25. Lupak R. Trends and characteristics of The migration from Ukraine to Poland: the aspect of rural areas and conclusion for state migration policy / T. Vasyltsiv, O. Levytska, R. Lupak // Wieś i Rolnictwo. – 2020. – № 186 (1). – P. 51-67. DOI: https://doi.org/10.7366/wir012020/03
26. Lupak R. Innovation in the modern world : monograph / R. Lupak, T. Shtets etc. - Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.) : Association 1901 “SEPIKE”, 2020. – 146 p.
27. Lupak R. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine / R. Lupak, O. Levytska, O. Mulska, U. Ivaniuk, M. Kunytska-Iliash, T. Vasyltsiv // Tem Journal. – 2020. – Vol. 9. – № 2. – P. 507-514. Міжнародні наукометричні бази Scopus, Web of Science
28. Lupak R. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and prioritiesof public policy / R. Lupak, T. Vasyltsiv, I. Irtyshcheva, N. Popadynets, Y. Shyshkova, Y. Boiko, O. Ishchenko // Management Science Letters. – 2020. – Vol. 10. – № 13. – P. 3173-3182. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.004. Міжнародна наукометрична база Scopus
29. Лупак Р. Л. Змістово-типологічні характеристики конкуренції крізь призму забезпечення конкурентоспроможності підприємств / Р. Л. Лупак, М. М. Сакаль, Д. Л. Тарасенко // Підприємництво і торгівля. – 2020. – Вип. 26. – С. 51-59. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-08
30. Лупак Р. Аспекти розвитку фестивального туризму / Р. Лупак, В. Тарасюк, Х. Вархоляк // Галицький економічний вісник. – 2020. – Т. 66. – № 5. – С. 30-37. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05.030
31. Lupak R. Instruments of regional policy for human resources conservation by means of regulation of external youth migration of rural territories of the Carpathian region / R. Lupak, T. Vasyltsiv, M. Kunytska-Iliash, O. Levytska, O. Mulska // Agricultural and Resource Economics. – 2020. – Vol. 6. – № 3. – P. 149-170. DOI: https://doi.org/10.22004/ag.econ.305558. Міжнародна наукометрична база Web of Science
32. Lupak R. General aspects of state policy to ensure the digital transformation of the national economy / R. Lupak, T. Shtets, T. Vasyltsiv // International independent scientific journal. – 2020. – № 20. – Vol. 2. – P. 14-19.
33. Lupak R. Trends of State Policy to Improve Structural Characteristics of the Digital Economy Sector / R. Lupak, T. Vasyltsiv, M. Kunytska-Iliash, T. Shtets, // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2020. – Tom 89. – № 2. – P. 41-54. DOI: https://doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0089.04
34. Lupak R. State Policy of the Investment Processes Development on the Market of IT Services: Analytical and Strategic Aspects of Implementation in Ukraine / R. Lupak, P. Kutsyk, V. Kutsyk, A. Protsykevych // Economic Annals-XXI. – 2020. – № 183(5-6). – P. 5-15. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V182-08. Міжнародні наукометричні бази Scopus, Web of Science
35. Lupak R. Understanding creative, information and knowledge determinants of the economic growth of the EU regions within smart development strategies / T. Vasyltsiv, R. Lupak, M. Kunytska-Iliash, O. Levytska, O. Gudzovata, V. Zaychenko, O. Mulska // Management Science Letters. – 2021. – Vol. 11. – Issue 4. – P. 1295-1308. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.11.009
36. Lupak R. State Management of Import Dependency and State’s Economic Security Ensuring: New Approaches to Evaluating and Strategizing / R. Lupak, R. Boiko, M. Kunytska-Iliash, T. Vasyltsiv // Accounting. – 2021. – Vol. 7. – Issue 4. – P. 855-864. DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.023. Міжнародна наукометрична база Scopus
37. Лупак Р. Л. Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам та забезпечення економічної безпеки України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. І. Волошин // Економіка України. – 2021. – № 2 (711). – С. 32-51. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.032
38. Lupak R. Assessing structural components of investment and innovation provision of economic security in the basic types of economic activity / O. Ilyash, I. Dzhadan, R. Kolishenko // Journal of Economy Culture and Society. – 2021. – Issue 63. – P. 17-37. DOI: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0038. Міжнародна наукометрична база Web of Science
39. Лупак Р. Л. Інституційно-інноваційні чинники технологічного розвитку національної економіки України в умовах глобальної інформатизації / Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, Т. Г. Васильців, Я. П. Березівський // Бізнес Інформ. – 2021. – № 1(516). – С. 103-112. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-103-112
40. Lupak R. Models of efficiency of functioning in trading enterprises under conditions of economic growth / O. Ilyash, T. Vasyltsiv, R. Lupak, V. Hetmanskyi // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. – 2021. – № 51. – P. 7-24. DOI: doi.org/10.2478/bog-2021-0001. Міжнародні наукометричні бази Scopus, Web of Science
41. Лупак Р. Л. Проблемні аспекти, пріоритети та засоби зміцнення фінансово-економічної безпеки суб’єктів малого підприємництва в Україні / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців, О. В. Рудковський, Я. П. Березівський // Підприємництво і торгівля. – 2021. – Вип. 28. – C. 49-55. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-07.
42. Лупак Р. Л. Матеріально-технічне забезпечення зміцнення конкурентних позицій торговельних підприємств / Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, Я. П. Березівський // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : «Економічні науки». – 2021. – № 1. – С. 74-77. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-290-1-14
43. Lupak R. Modelling of the Dependencies of Industrial Development on Marketing Efficiency, Innovation and Technological Activity Indicators / O. Ilyash, R. Lupak, T. Vasyltsiv, O. Trofymenko, I. Dzhadan // Ekonomika. – 2021. – Vol. 100(1). – Р. 94-116. DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2021.1.6 Міжнародна наукометрична база Scopus
44. Lupak R. Information and analytical support system of enterprise competitiveness management / R. Lupak, M. Kunytska-Iliash, Y. Berezivskyi, N. Nakonechna, L. Ivanova, T. Vasyltsiv // Accounting. – 2021. – № 7(7). – P. 1785-1798. DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.4.018
45. Лупак Р. Л. Пріоритети державної політики деофшоризації податків / Р. Л. Лупак, Н. В. Наконечна, М. В. Куницька-Іляш // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – № 1. – С. 252-254. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-290-1-42
46. Лупак Р. Л. Політика протидії відмиванню коштів із використанням офшорних юрисдикцій як чинник зміцнення фінансової безпеки держави / Р. Л. Лупак, Н. В. Наконечна, М. В. Куницька-Іляш // Український журнал прикладної економіки. – 2021. – Т. 6. – № 1. – С. 185-190. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-22
47. Лупак Р. Л. Інституціональні та структурні аспекти підвищення конкурентоспроможності агропродовольчої продукції / Р. Л. Лупак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2021. – № 63. – С. 36-41. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-63-06
48. Лупак Р. Л. Аналітичні характеристики внутрішніх та зовнішніх векторів міграції населення України / Р. Л. Лупак, В. В. Поліщук // Бізнес Інформ. – 2021. – № 8. – С. 54-60. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-54-60
49. Lupak R. Multidimensional analysis and forecasting of the relationship between indicators of industrial and technological development and the level of economic security / O. Ilyash, L. Smoliar, R. Lupak, N. Duliaba, I. Dzhadan, M. Kohut, D. Radov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – № 5/13 (113). – P. 14-25. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.243262. Міжнародна наукометрична база Scopus
50. Lupak R. Means of state policy to reduce the import dependence of Ukraine’s economy in the context of reorientation of foreign trade to the markets of the European Union / R. Lupak // Actual problems of modern science : monograph. Bydgoszcz University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland, 2021. – Р. 206-213.
51. Lupak R. Migration processes and socio-economic development: interactions and regulatory policy / R. Lupak, B. Mizyuk, V. Zaychenko, M. Kunytska-Iliash, T. Vasyltsiv // Agricultural and Resource Economics. – 2022. – № 8(1). – P. 70-88. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.04. Міжнародні наукометричні бази Scopus, Web of Science
52. Lupak R. A forecasting model for assessing the influence of the components of technological growth on economic security / O. Ilyash, R. Lupak, M. Kravchenko, O. Trofymenko, N. Duliaba, I. Dzhadan // Business: Theory and Practice. – 2022. – Vol. 23. – Issue 1. – P. 175-186. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2022.15298. Міжнародні наукометричні бази Scopus, Web of Science
53. Lupak R. L. Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation / T. G. Vasyltsiv, O. P. Mulska, O. O. Levytska, R. L. Lupak, B. B. Semak, T. F. Shtets // Science and innovation. – 2022. – № 18(2). – P. 44-58. DOI: https://doi.org/10.15407/sci ne18.02.044. Міжнародна наукометрична база Scopus
54. Lupak R. Technological competitiveness formation policy, economic security and growth in the context of Ukraine / T. Vasyltsiv, R. Lupak, V. Boiko, M. Kunytska-Iliash // Distributed Sensing and Intelligent Systems. Proceedings of ICDSIS 2020. Editors M. Elhoseny, X. Yuan, S. Krit. Springer Cham. – 2022. – P. 299-312. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_27
55. Лупак Р. Л. Збереження людського капіталу України в умовах війни (чинник соціальної вразливості населення): постановка проблеми / Т. Г. Васильців, О. П. Мульська, Р. Л. Лупак, В. Я. Бідак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2022. – № 67. – С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-67-06
56. Лупак Р. Л. Прикладні аспекти цифрової трансформації / Р. Л. Лупак // Теоретичні та практичні основи цифрової трансформації економіки : монографія. – Житомир : ТОВ “ВД “Бук-Друк”, 2021. – С. 281-331.
57. Лупак Р. Л. Еволюція ринків праці за різних моделей економічного розвитку та в умовах конфліктів і нестабільності / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. О. Левицька // Підприємництво та інновації. – 2022. – № 24. – С. 7-16. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.1
58. Лупак Р. Л. Економічна безпека суб’єктів господарювання та держави: аспект гарантування фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, М. В. Куницька-Іляш, Н. В. Наконечна // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2023. – № (37). – С. 22-30. DOI: dx.doi.org/10.5281/zenodo.7769997.
59. Лупак Р. Л. Стратегічно-тактичні засади планування зміцнення конкурентоспроможності підприємства готельно-ресторанної справи / Т. Г. Васильців, В. В. Зайченко, Р. Л. Лупак // Development Service Industry Management. – 2023. – № 1. – С. 13-19. DOI: dx.doi.org/10.31891/dsim-2023-1(2).
60. Лупак Р. Л. Композиція порівняльних характеристик соціальної політики європейських країн / О. І. Іляш, Р. Л. Лупак, Л. Г. Смоляр, В. Є. Хаустова, К. О. Бояринова // Бізнес Інформ. – 2023. – № 5. – С. 24-32. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-5-24-32.
61.    Лупак Р. Л. Сучасні детермінанти актуалізації міграції молоді України та її регулювання: превоєнний контекст / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. О. Левицька // Академічні візії. – 2023. – № 24. – URL : https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/663/604. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10043117
62.    Лупак Р. Л. Оцінювання конкурентних переваг економіки регіонів України: галузево-секторальні аспекти / Р. Л. Лупак // Український журнал прикладної економіки . – 2023. – Том. 8. – № 3. – С. 226-231. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-3-33
63.    Лупак Р. Л. Пріоритети та інструменти формування і реалізації конкурентних переваг економіки регіонів в контексті розвитку внутрішнього ринку / Р. Л. Лупак // Innovation and Sustainability. – 2023. – № 3. – С. 69-75. DOI: https://doi.org/ 10.31649/ins.2023.3.69.75
64.    Лупак Р. Л. Системні характеристики реалізації конкурентних переваг економіки регіонів України / Р. Л. Лупак // Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія Економіка. – 2023. – Вип. 2(62). – С. 79-84. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2(62).79-84
65.    Лупак Р. Л. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств пріоритетних галузей в системі економічної безпеки держави / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, М. В. Куницька-Іляш, Я. П. Березівський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія економічні науки. – 2023. – Том 25. – № 101. – С. 31-37. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet‐e10104
66.    Лупак Р. Л. Специфіка торгівлі як галузі національної економіки: функціональний, економічний та соціальний аспекти / Р. Л. Лупак, О. Є. Качан // Підприємництво і торгівля. – 2023. – Вип. 38. – С. 44-52. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-06
67.    Лупак Р. Л. Декомпанування структури внутрішньої торгівлі з прицілом на її прогресивний розвиток / Р. Л. Лупак, О. Є. Качан // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2023. – Вип. 74. – С. 23-30. DOI: https://doi.org/ 0.32782/2522-1205-2023-74-03

Навчально-методична робота
1.    Бізнес-планування : навч. посібник / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 207 с.
2.    Інтелектуальна власність : навч. посібник / Т. Г. Васильців, В. В. Апопій, Р. Л. Лупак, О. О. Ільчук. – Львів : ЛКА, 2015. – 252 с.
3.    Економічна безпека : підручник / Р. Л. Лупак та ін. ; за ред. О. Б. Жихор, О. І. Барановського. – К. : УБС НБУ, 2015. – 467 с.
4.    Конкурентоспроможність підприємства : навч. посібник / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 484 с.
5.    Біржова діяльність : підручник / Р. Л. Лупак та ін. ; за ред. В. В. Апопія. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 488 с.
6.    Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посібник / З. С. Варналій, Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Р. Р. Білик. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 264 с.
7.    Економіка підприємництва : підручник / Р. Л. Лупак та ін. ; за ред. проф. Л. В. Фролової. – Одеса : Бондаренко М. О., 2020. – 708 с.
8.    Економічна безпека суб’єктів підприємництва : підручник / Р. Л. Лупак та ін. ; за ред. З. С. Варналія. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 458 с.
9.    Лупак Р. Л. Управління вартістю підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” / Р. Л. Лупак, О. С. Кліпкова. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 62 с.
10.    Лупак Р. Л. Проєктний аналіз. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 27 с.
11.    Лупак Р. Л. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 101 с.
12.    Лупак Р. Л. Проєктний аналіз. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 126 с.
13.    Лупак Р. Л. Мікроекономічний системний аналіз та прогнозування. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – 47 с.
14.    Лупак Р. Л. Управління конкурентоспроможністю. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 79 с.
15.    Лупак Р. Л. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 “Маркетинг”, 181 “Харчові технології” / Н. Г. Міценко, Р. Л. Лупак, В. І. Куцик. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 103 с.
16.    Лупак Р. Л. Управління конкурентоспроможністю. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 78 с.
17.    Лупак Р. Л. Управління конкурентоспроможністю. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2021. – 87 с.
18.    Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
19.    Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 63 с.
20.    Управління конкурентоспроможністю: конспект лекцій / [уклад. Лупак Р. Л.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 118 с.
21.    Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування : конспект лекцій / [уклад. Лупак Р. Л.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 120 с.
22.    Лупак Р. Л. Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 40 с.
23.    Лупак Р. Л. Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 37 с.
24.    Лупак Р. Л. Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 23 с.
25.    Лупак Р. Л. Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 40 с.
26.    Лупак Р. Л. Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 37 с.
27.    Лупак Р. Л. Мікроекономічний системний аналіз і прогнозування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 23 с.
28.    Методи та моделі аналізу і прогнозування розвитку економічних систем : конспект лекцій / [уклад. Лупак Р. Л.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 128 с.
29.    Лупак Р. Л. Методи та моделі аналізу і прогнозування розвитку економічних систем. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-наукова програма «Економіка»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 40 с.
30.    Лупак Р. Л. Методи та моделі аналізу і прогнозування розвитку економічних систем. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-наукова програма «Економіка»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 37 с.
31.    Лупак Р. Л. Методи та моделі аналізу і прогнозування розвитку економічних систем. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-наукова програма «Економіка»). - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 23 с.
32.    Методологія проєктного аналізу : конспект лекцій / [уклад. Лупак Р. Л.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 144 с.
33.    Лупак Р. Л. Методологія проєктного аналізу (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня всіх форм навчання. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 61 с.
34.    Лупак Р. Л. Методологія проєктного аналізу (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня всіх форм навчання. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 66 с.
35.    Лупак Р. Л. Методологія проєктного аналізу (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня всіх форм навчання. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 32 с.
36.    Бізнес-планування: конспект лекцій / [уклад. Лупак Р. Л.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 123 с.
37.    Економіка підприємств сфери обслуговування: конспект лекцій / [уклад. Лупак Р. Л.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 122 с.
38.    Конкурентоспроможність підприємства: конспект лекцій / [уклад. Лупак Р. Л.]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. – 117 с.
39.    Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 53 с.
40.    Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 34 с.
41.    Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 56 с.
42.    Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Бізнес-економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 53 с.
43.    Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Бізнес-економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 34 с.
44.    Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Бізнес-економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 56 с.
45.    Лупак Р. Л. Бізнес-планування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 42 с.
46.    Лупак Р. Л. Бізнес-планування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 31 с.
47.    Лупак Р. Л. Бізнес-планування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 42 с.
48.    Лупак Р. Л. Бізнес-планування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Бізнес-економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 42 с.
49.    Лупак Р. Л. Бізнес-планування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Бізнес-економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 31 с.
50.    Лупак Р. Л. Бізнес-планування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 “Економіка” (освітньо-професійна програма “Бізнес-економіка”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 42 с.
51.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 64 с.
52.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 29 с.
53.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 71 с.
54.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Медичний та оздоровчий туризм”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 64 с.
55.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Медичний та оздоровчий туризм”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 29 с.
56.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Медичний та оздоровчий туризм”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 71 с.
57.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Туризм”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 64 с.
58.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Туризм”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 29 с.
59.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Туризм”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 71 с.
60.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Організація управління туризмом та індустрією гостинності”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 64 с.
61.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Організація управління туризмом та індустрією гостинності”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 29 с.
62.    Лупак Р. Л. Економіка підприємств сфери обслуговування. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” (освітньо-професійна програма “Організація управління туризмом та індустрією гостинності”) / Р. Л. Лупак. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – 71 с.
63.    Конкурентоспроможність підприємства : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
64.    Бізнес-планування : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
65.    Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
66.    Економіка підприємств сфери обслуговування : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id=138
67.    Мікроекономічний системний аналіз та прогнозування : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id=3178
68.    Управління конкурентоспроможністю : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3158
69.    Методи та моделі аналізу і прогнозування розвитку економічних систем. : дистанційний курс. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
70.    Методологія проєктного аналізу : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1. Заступник завідувача кафедри економіки з навчально-методичної роботи.
2. Гарант ОПП “Міжнародна економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка”.
3. Член редакційних колегій наукових видань “Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки”, “Економічний дискурс”, “Підприємництво та інновації” (фахові видання).
4. Член спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
5. Куратор академічної групи.

Підвищення кваліфікації
1. Університет економіки в Бидгощі (Республіка Польща) (19.04.2021 р. – 30.05.2021 р., 6,0 кредитів ЄКТС) на тему “Європейська та польська система вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання”, за результатами стажування отримав диплом № 22/10419 від 30.05.2021 р.
2. Мукачівський державний університет (24.05.2021 р. – 29.05.2021 р., 1 кредит ЄКТС) на тему “Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС “Доктор філософії”, за результатами проходження стажування отримав сертифікат № 28 від 31.05.2021 р.
3. Львівський торговельно-економічний університет (25.06.2021 р.). Міжвузівський круглий стіл “Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти”, за результатами отримав сертифікат від 25.06.2021 р.
4. Львівський торговельно-економічний університет (18.10.2021 р. – 29.10.2021 р., 1 кредит ЄКТС). Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”, за результатами отримав сертифікат № 186/16 від 01.11.2021 р.
5. ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (23.05.2022 р. – 10.06.2022 р., 1,5 кредити ЄКТС), за результатами отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/00313-2022 від 10.06.2022 р.
6. Львівський торговельно-економічний університет (06.04.2023 р.). Круглий стіл “Оновлення змісту освітніх компонент: сучасні виклики в економіці України”, за результатами отримав сертифікат від 06.04.2023 р.
7. Львівський торговельно-економічний університет (28.04.2023 р.). Міжфакультетський круглий стіл “Академічна доброчесність – основа наукового успіху”, за результатами отримав сертифікат від 28.04.2023 р.
8. Львівський торговельно-економічний університет (25.04.2023 р. – 03.05.2023 р. – 0,5 кредиту ECTS). Навчальний курс “Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень” в рамках реалізації проєкту “Підприємець” Європейського інституту інновацій та технологій, за результатами отримав сертифікат від 03.05.2023 р.
9. Ukraine Global Faculty (06.05.2023 р.). Workshop “How to you use AI”, за результатами отримав сертифікат від 06.05.2023 р.
10. Львівський торговельно-економічний університет (26.05.2023 р.). Міжкафедральний методичний семінар “Неформальна освіта: базові положення та нові можливості”, за результатами отримав сертифікат від 26.05.2023 р.
11. Nestle. Business Services Lviv (30.05.2023 р.). Workshop “The strategy of business centralization as a tool for optimizing income and expenses”, за результатами отримав сертифікат від 30.05.2023 р.
12. Ukraine Global Faculty (30.06.2023 р.). Workshop “How to Start a Business from Scratch. From Idea To Implementation”, за результатами отримав сертифікат від 30.06.2023 р.
13. Tech Startup School (11.11.2023 р. – 12.11.2023 р.). Тренінг “Agrifood startup Workshop”, за результатами отримав сертифікат від 12.11.2023 р.
14. ДУ “Інститут регіональних досліджень НАНУ” (17.11.2023 р.). Круглий стіл “Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості”, за результатами отримав сертифікат від 17.11.2023 р.
15. Consulting company Shargorodsky Solodyak & Partners (04.12.2023 – 10.12.2023 р., 0,5 кредит ЄКТС). Тренінг “Інноваційний підхід в особистій ефективності та постановці цілей”, за результатами отримав сертифікат від 10.12.2023 р.
16. Ukraine Global Faculty (18.01.2024 р.). Workshop “The Role Of The State In Development And Innovation”, за результатами отримав сертифікат від 18.01.2024 р.

Перелік нагород та заохочень
1. Диплом переможця V Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній інтелект України” (2011 р.).
2. Диплом лауреата премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць “Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні” (2012 р.).
3. Диплом лауреата премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів Львівської області (2017 р.).
4. Диплом переможця ІІ Конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва ім. М. І. Долішнього (2018 р.).
5. Почесні грамоти Львівського торговельно-економічного університету (Львівської комерційної академії) (2016, 2017, 2019-2023 рр.).
6. Подяки від галузевих комісій Всеукраїнських конкурсів студентських наукових (дипломних) робіт за сприяння розвитку студентської науки та високий професіоналізм при підготовці наукової (дипломної) роботи переможця (2016, 2019, 2021, 2024 рр.).
7. Грамота Львівської обласної державної адміністрації за значні досягнення в галузі науки і з нагоди відзначення Дня науки в Україні (2021 р.).
8. Почесна трудова відзнака “Знак Пошани” Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) (2022 р.).
9. Диплом лауреата премії Львівської обласної військової (державної) адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (2023 р.).
10. Медаль "Богдана Хмельницького" Профспілки Кабінету Міністрів України (2024 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен