Мульска Ольга Петрівна

доктор економічних наук,
старший дослідник
професор кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316
роб. тел.: +38 (032) 295-81-34
e-mail: oliochka.mulska@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 2008 р. закінчила Львівський національний університет ім. Ів. Франка за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

З листопада 2009 р. по травень 2014 р. навчалася в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика”.
У травні 2014 р. у спеціалізованій раді Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика”.
З вересня 2008 р. по січень 2014 р. працювала викладачем кафедри менеджменту Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.
З лютого 2014 р. по теперішній час працює у ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України” (з листопада 2020 р. – старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів).
З березня 2014 р. по січень 2016 р. виконувала обов’язки вченого секретаря Ради молодих вчених ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України”. З жовтня 2018 р. – по теперішній час – голова Ради молодих вчених ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України”.
У вересні 2021 р. у Львівському торговельно-економічному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Механізми управління міграційними процесами в системі державного регулювання розвитку національної економіки” за спеціальністю 08.00.03  “Економіка та управління національним господарством”.
З вересня 2022 р. по теперішній час – професор кафедри економіки.

Автор понад 250 публікацій з проблематики економічного та соціально-гуманітарного розвитку. Автор і співавтор понад 15 монографій, 20 науково-аналітичних та методичних розробок для органів влади національного, регіонального, місцевого рівнів, а також численних міжнародних та вітчизняних публікацій.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Бізнес-економіка
  • Інноваційний розвиток підприємства
  • Планування і контроль на підприємстві
  • Потенціал і розвиток підприємства
  • Управління інноваційним розвитком

Наукова діяльність

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1666-3971
Researcher ID: ABA-7203-2020
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=c0tQ-g0AAAAJ&hl=uk
Scopus Preview: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217156016

Наукову діяльність Мульска О.П. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України” та кафедри економіки ЛТЕУ. Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях. Активний організатор і співорганізатор всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів і тренінгів для молодих вчених.

Виконавець численних наукових проєктів і грантів: Проєкт Національного фонду досліджень України “Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів та територіальних громад на засадах поведінкової економіки” (номер державної реєстрації 0120U104888); грант НАНУ для дослідницьких груп “Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та розвитку людського потенціалу” (номер державної реєстрації 0121U110514), а також науково-дослідних тем “Механізми проактивної політики зниження соціальної вразливості населення (на прикладі Карпатського регіону України)” (номер державної реєстрації 0121U112014); “Міграційна активність населення Карпатського регіону” (номер державної реєстрації 0119U002010); “Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці” (номер державної реєстрації 0116U004032) та ін., програмно-цільової тематики “Якість життя населення Карпатського регіону України: екологічні та соціальні детермінанти” (номер державної реєстрації 0121U111772); “Соціокультурний розвиток регіонів в умовах поширення процесів вимушеної міграції”) (номер державної реєстрації 0115U003681) та ін.

1.    Mulska O. Modes and Measures of Business Support During Wartime: The Case of the Carpathian Region of Ukraine / Mulska O., Baranyak I., Demkiv I. //Studia Regionalne i Lokalne. Special Issue on Ukraine, 2023, 25-36. DOI: 10.7366/15094995s2302. (Scopus, Q4).
2.    Mulska O. P. Innovative Empirics of Migration-economic Security Causal Nexus. / Mulska O. P., Vasyltsiv T. G., Kunytska-Iliash M. V., Baranyak I. Ye. // Science and Innovation, 2023, 19(3), 48-64. DOI: https://doi.org/10.15407/scine19.03.048 (Scopus).
3.    Mulska O. Economic growth of Ukrainian regions and determinants of financial resilience: Modeling the causal nexus. / Mulska O., Storonyanska I., Patytska Kh., Ivaniuk U., Voznyak H. // Problems and Perspectives in Management, 2023, 21(4), 398-414. doi:10.21511/ppm.21(4).2023.31 (Scopus, Q1).
4.    Mulska O. Financial determinants of ensuring the resilience of Ukrainian regions. / Voznyak H., Mulska O., Kaplenko H., Sorokovyi D., Patytska Kh. // Investment Management and Financial Innovations, 2023, 20(4), 83-98. doi:10.21511/imfi.20(4).2023.08 (Scopus, Q2).
5.    Mulska O. Conservation of rural human resources in Ukraine: modelling the relationship between migration and economic development. / Mulska, O., Vasyltsiv, T., Mitsenko, N., Ivaniuk, U., Lekh-Debera, A. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 9(4), 2023, 79-101. https://doi.org/10.51599/are.2023.09.04.04 (Scopus, Web of Science).
6.    Мульска О. П. Балансування ринку праці в Україні: виклики, тенденції та умови забезпечення / Мульска О. П., Пикус І. О. // Академічні візії. 2023. № 24. https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/661
7.    Мульска О. Виклики соціального розвитку Карпатського регіону України в умовах російсько-української війни / Мульска О., Бараняк І. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2023. Вип. 3 (161). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2023-3-6
8.    Мульска О. П. Системно-структурне моделювання соціальної вразливості населення: концептуально-методичний підхід. // Васильців Т. Г., Мульска О. П. // Регіональна економіка. 2023. № 3. С. 54-62
9.    Мульска О. Методико-прикладні засади політики формування інституційного середовища активізації інноваційної діяльності. / Мульска О., Виговський П. // Modeling the development of the economic systems, 2023. № 3. С. 82–87. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2023-9-11
10.    Мульска О.П. Фінансова стійкість домогосподарств і територіальних громад в умовах нестабільності: чутливість до економічного поступу території. Світ фінансів. 2023. № 2. С. 155-168. DOI: 10.35774/sf2023.02.155.
11.    Mulska O. (2023). Internal migration during the war in Ukraine: Recent challenges and problems. / Voznyak H., Mulska O., Druhov O., Patytska Kh., Tymechko I. // Problems and Perspectives in Management, 21(1), 312-325. DOI: 10.21511/ppm.21(1).2023.27 (Scopus, Q1).
12.    Mulska O. (2023). Adaptation of internally displaced persons in host communities under conditions of war in Ukraine: The role of local governments / Voznyak H., Mulska O., Druhov O., Patytska Kh., Sorokovyi D. // Problems and Perspectives in Management, 21(2), 323-335. doi:10.21511/ppm.21(2).2023.32 (Scopus, Q1).
13.    Mulska O. (2023). Financial self-sufficiency of Ukrainian territorial communities and local economic development: Modeling the causal relationship / Voznyak H., Kaplenko H., Koval V., Druhova V., Mulska O. / Public and Municipal Finance, 12(2), 17-31. doi:10.21511/pmf.12(2).2023.02 (Scopus, Q3).
14.    Mulska O. (2023). Financial and economic security of agricultural business: specifics, analysis methodology, and measures of stabilization / Vasyltsiv T., Mulska O., Hrabynska I., Ivaniuk U., Shopska Y. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 9(2), 88-110. https://doi.org/10.51599/are.2023.09.02.04 (Scopus, Web of Science).
15.    Мульска О. П. (2023). Економічний потенціал vs економічна безпека підприємства: точки конвергенції та дивергенції / Васильців ТГ, Міценко НГ, Мульска О.П., Зайченко В.В. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Випуск 36/2023. С. 23-29. https://doi.org/10.5281/zenodo.7625341
16.    Мульска О. (2023). Послаблення соціальної вразливості територіальних громад Карпатського регіону України в умовах економічно-політичної нестабільності / Мульска О., Бараняк І. // Modeling the development of the economic systems, (2), 131-137. https://doi.org/10.31891/mdes/2023-8-17
17.    Мульска О. (2023). Напрями дослідження структурних змін на внутрішньому ринку / Васильців Т., Мульска О., Гресь А. // Modeling the development of the economic systems, (2), 197-202. https://doi.org/10.31891/mdes/2023-8-26
18.    Mulska O. (2022). Assessment of environment of an area’s social vulnerability: ecological aspect. / Mulska O., Vasyltsiv T., Levytska O., Osinska O., Kunytska-Iliash M. //Agricultural and Resource Economics, 8(3), 60-80. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.04 (Scopus, Web of Science).
19.    Mulska O. (2022). Development of Regional Labor Markets in Ukraine as a Tool to Regulate Internal Migration and Reduce Social Vulnerability / Mulska O., Vasyltsiv T., Levytska O., Sabetska T., Stefanyshyn L. // Central European Management Journal, 2022, 30(4), 120-149. DOI: https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.92 (Scopus, Q3).
20.    Mulska O. (2022). Modelling the impact of emigration upon social and economic development of the Carpathian region of Ukraine. / Levytska O., Mulska O., Shushkova Y., Ivaniuk U., Vasyltsiv T., Krupin V., Ivanova L. // Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2022, 57(57), 141-154. DOI: doi.org/10.12775/bgss-2022-0028 (Scopus, Q2).
21.    Mulska O. (2022). Social and economic development of Ukraine: Modelling the migration factor impact. / Vasyltsiv T., Mulska O., Osinska O., Makhonyuk O. // Economics and Business Review, 2022, 8 (22), No. 3, 27-58. DOI: 10.18559/ebr.2022.3 (Scopus, Q4).
22.    Mulska O. (2022). Modeling the impact of social and ecological determinants on the quality of life (on the example of the oblasts of the Carpathian region of Ukraine) / Mulska O., Vasyltsiv T., Biletska I., Baran R. // Proceedings on Engineering Sciences, 2022, 4, 513-526. DOI: 10.24874/PES04.04.012 (Scopus, Q4).
23.    Мульска О. П. (2022). Релокація бізнесу в області Карпатського регіону України в умовах війни: інструменти підтримки та нівелювання загроз. / Мульска О. П., Васильців Т. Г., Бараняк І.Є. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2022. Вип. 2 (154). С. 30-38. https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-5.
24.    Мульска О. П. (2022). Технологічна конкурентоспроможність як результат реалізації інноваційного потенціалу та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності підприємств: методичні аспекти аналізування / Васильців Т., Мульска О., Зайченко В., Березівський Я. // Modeling the development of the economic systems. 2022. Вип. 4. С. 63-70 https://doi.org/10.31891/mdes/2022-6-9
25.    Мульска О. П. (2022). Розвиток трансферу інновацій і ринку інтелектуальної власності: проблеми та перспективи для підприємництва в Україні. / Васильців Т., Мульска О., Зайченко В. // Підприємництво і торгівля. № 34. С. 11-19. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-02
26.    Мульска О. П. (2022). Стратегічні пріоритети державної політики реалізації потенціалу інноваційного розвитку підприємств в Україні / Міценко Н.Г., Мульска О.П., Зайченко В.В., Лозовий Т.І. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. Вип. 69. С. 21-29. https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-03
27.    Мульска О. П. (2022). Стратегічні орієнтири зміцнення економічної безпеки держави засобами регулювання міграційних процесів. / Мульска О. П., Васильців Т. Г., Бойко В. В. // Регіональна економіка. № 4. С. 28-36.
28.    Mulska O. (2022). Financial well-being of territorial communities and the economic growth of the regions of Ukraine: assessment and modeling of interrelation / Voznyak, H., Mulska, O., Bil, M., Patytska, K., & Lysiak, L. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 8(2), 141-157. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.08 Міжнародна наукометрична база Scopus
29.    Mulska O. (2022). Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation / Vasyltsiv, T., Mulska, O., Levytska, O., Lupak, R., Semak, B., & Shtets, T. // Science and Innovation, 18(2), 44–58. https://doi.org/10.15407/scine18.02.044 Міжнародна наукометрична база Scopus
30.    Mulska О., Vasyltsiv Т., ShushkovaYu., Kloba L., Parfenyuk Ye. (2022). Assessment of the population’s social resilience environment (the case of the Carpathian region of Ukraine) / Olha Mulska, Taras Vasyltsiv, Yuliia Shushkova, Lev Kloba and Yevheniya Parfenyuk // Problems and Perspectives in Management, 20(1), 407-421. doi:10.21511/ppm.20(1).2022.33 Міжнародна наукометрична база Scopus
31.    Mulska O.P. (2022). Financial imbalances and their impact on the development of ukrainian regions in economic instability / Vozniak, H., Mulska, O.P., Patytska, K.O., & Radelytskyy, Y. // Financial and credit activity problems of theory and practice, 1(42), 240-249. Міжнародна наукометрична база Web of Science
32.    Мульска О.П., Васильців Т.Г., Левицька О.О. Середовище зовнішньої міграції населення України: емпірика, моделювання і пріоритети політики регулювання: наукове видання / ДУ ”Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”, 2021. 51 с.
33.    Mulska O. (2021). Assessing and strengthening budgetary security of regions and their amalgamated hromada in an unstable economy: A case for Ukraine / Voznyak H., Mulska O., Kloba T., Kloba L. // Public and Municipal Finance, 10(1), 138-150. DOI:10.21511/pmf.10(1).2021.11 Міжнародна наукометрична база Scopus
34.    Mulska O. (2021). Organizational and financial instruments of decentralization and development of united territorial communities in Ukraine: Poland’s experience / Vasyltsiv, T., Biletska, I., Mulska, O. // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(2), 276-287. https://doi.org/10.15544/ mts.2021.10 Міжнародна наукометрична база Web of Science
35.    Mulska O. (2021). The impact of banking sector development on economic growth: Comparative analysis of Ukraine and some EU countries / Rushchyshyn, N., Mulska, O., Nikolchuk, Y., Rushchyshyn, M., Vasyltsiv, T. // Investment Management and Financial Innovations, 18(2), 193-208. dx.doi.org/10.21511/ imfi.18(2).2021.16 Міжнародна наукометрична база Scopus
36.    Mulska O. (2021). Ukrainian migration aspirations towards Germany: Analysis and development scenarios / Boiko, V., Mulska, O., Baranyak, I., Levytska, O. // Comparative Economic Research, 24(1), 65-84. URL: https://www.ceeol.com/ search/article-detail?id=946127 Міжнародна наукометрична база Scopus
37.    Mulska O. (2021). External migration and endogenous development nexus: challenges for the sustainable macroeconomic policy / Vasyltsiv, T., Mulska, O., Levytska, O., Kalyta, O., Kohut, M., Biletska, I. // Estudios de Economia Aplicada, 39(8). DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i8.4770 Міжнародна наукометрична база Scopus
38.    Mulska O. (2021). Technologization processes and social and economic growth: modeling the impact and priorities for strengthening the technological competitiveness of the economy / Vasyltsiv, T., Mulska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Zaychenko, V., Levytska, O. // Regional Science Inquiry, 13(1), 117-134. URL: www.rsijournal.eu/ARTICLES/June_2021/9.pdf Міжнародна наукометрична база Scopus
39.    Mulska O. (2021). Migration aspirations of territory population: A case study of Ukraine / Voznyak H., Mulska O., Bil M. // Problems and Perspectives in Management, 19(2), 217-231. DOI:10.21511/ppm.19(2).2021.18 Міжнародна наукометрична база Scopus
40.    Mulska O. (2021). Priorities and tools of regulation of external migration in the Carpathian region of Ukraine / Semiv, S., Berezivskiy, Y., Baranyak, I., Mulska, O., & Ivaniuk, U. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(2), 160-181. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.09 Міжнародні наукометричні бази Scopus, Web of Science
41.    Mulska O. (2020). Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine / Levytska O., Mulska O., Ivaniuk U., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T., Lupak R. // TEM Journal, 9(2), 507-514. DOI: 10.18421/TEM92-12 Міжнародні наукометричні бази Scopus, Web of Science
42.    Mulska O., Levytska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Vasyltsiv, T. (2020). Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine // Problems and Perspectives in Management, 18(3), 426-437. DOI: 10.21511/ppm.18(3).2020.35 Міжнародна наукометрична база Scopus
43.    Mulska O. (2020). Instruments of regional policy for human resources conservation by means of regulation of external youth migration of rural territories of the Carpathian region / Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M., Levytska O., Mulska O. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 6(3), 149-170. DOI: 10.22004/ag.econ.305558 Міжнародна наукометрична база Web of Science
44.    Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України”; наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 263 с. https://ird.gov.ua/irdp/p20190006.pdf

Навчально-методична робота
1.    Управління інноваційним розвитком : дистанційний курс. URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
2.    Дистанційний курс ОК «Планування і контроль на підприємстві». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
3.    Дистанційний курс ОК «Потенціал і розвиток підприємства». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
4.    Дистанційний курс ОК “Бізнес-економіка”. URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
5.    Міценко Н. Г., Мульска О. П. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна Економіка”) з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві». Львів: ЛТЕУ, 2023. 20 с.
6.    Міценко Н. Г., Мульска О. П. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна Економіка”) з дисципліни “Планування і контроль на підприємстві”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 58 с.
7.    Міценко Н. Г., Мульска О. П. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна Економіка”) з дисципліни “Планування і контроль на підприємстві”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 48 с.
8.    Мульска О. П. Планування і контроль на підприємстві: конспект лекцій. Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. 157 с.
9.    Мульска О.П. Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проєктів) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” (ОПП “Бізнес-економіка”) з освітньої компоненти “Бізнес-економіка”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 24 с.
10.    Мульска О. П., Воронко О. С. Методичні рекомендації З організації виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка” (ОПП “Бізнес-економіка”) денної та заочної форм навчання. Львів: ЛТЕУ, 2023. 18 с.
11.    Мульска О.П. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна Економіка”) з освітньої компоненти “Потенціал і розвиток підприємства”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 18 с.
12.    Мульска О.П. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна Економіка”) з освітньої компоненти “Потенціал і розвиток підприємства”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 54 с.
13.    Міценко Н. Г., Мульска О. П. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна Економіка”) з освітньої компоненти “Потенціал і розвиток підприємства”. Львів: ЛТЕУ, 2023. 52 с.
14.    Мульска О. П. Потенціал і розвиток підприємства: конспект лекцій. Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. 122 с.

Організаційно-методична робота
1.    Голова Ради молодих вчених ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”.

Підвищення кваліфікації
1.    Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук, м. Краснобруд, Польща (10.06-12.06.2019 р.), “XXIV варштати економістів-аграрників”. За результатами проходження стажування отримала сертифікат.
2.    Університет банківської справи МОН України, м. Львів (19.05-30.05.2021 р.), підвищення кваліфікації (стажування) за навчальною програмою “Організація самостійної та аудиторної роботи студентів з дисципліни “Економетричні методи дослідження”.
3.    Броніславський державний університет технологій і економіки, м. Ярослав, Польща (грудень 2021 р. – березень 2022 р.), стажування за навчальною програмою “Моделювання економічних процесів”.
4.    Університет Банківської Справи MERITO (Wyższa Szkoła Bankowa) (м. Познань, Польща). Тема: Organization of European education, partnership in scientific projects and academic integrity (01.04-30.06.2023 р.). Кількість навчальних кредитів (годин): 6 кредитів ЄКТС (180 год.).
5.    Навчальний курс (стажування) “Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень” в рамках реалізації проєкту “Підприємець” Європейського інституту інновацій та технологій. ЛТЕУ (15 год/0,5 кред. ECTS). Сертифікат від 03.05.2023 р.
6.    International scientific symposium (Augsburg, Germany) (1-3 грудня 2023 р.) “Forced migration in the XXI century: challenges, values, reflections”. Сертифікат (1 кредит ЄКТС).

Перелік нагород та заохочень
1.    Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за цикл праць “Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України” (2016 р.).
2.    Лауреат Премії для молодих учених Національної академії наук України за цикл праць “Дослідження факторів міграції населення в умовах посилення соціально-демографічних загроз України” (2019 р.).
3.    Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради працівникам наукових установ НАН України та ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (2014 р., 2020 р.).
4.    Почесна грамота Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України за вагомі наукові досягнення та з нагоди 25-річчя Інституту (2020 р.).
5.    Стипендіат Національної академії наук України для молодих учених (2019-2021 рр.).
6.    Стипендія Президента України для молодих вчених (2022-2024 рр.)
7.    Лауреат Премії Верховної Ради України за цикл наукових праць “Закономірності та механізми економічного зростання регіонів і громад на засадах людиноцентричного та смарторієнтованого підходів” (Мульска О., Патицька Х., Лещух І., Попадинець Н.) (постанова № 10309 від 01.12.2023 р.).
8.    Лауреат конкурсу НАН України “Найкращий молодий вчений Академії” (2023 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен