Перепьолкіна Олена Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри економіки
керівник студентського наукового гуртка

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-34
e-mail:olenaspr@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 2003 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
У вересні 2005 р. розпочала науково-педагогічну діяльність в ЛКА на посаді асистента кафедри економічної теорії.
Увересні 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ім. Ів. Франка захистила кандидатську дисертацію на тему “Монетарна політика в системі факторів економічного зростання в Україні”і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки”.
З вересня 2008 р. по червень 2010 р. – старший викладач кафедри економічної теорії.
З червня 2010 року – на посаді доцента кафедри економічної теорії.
Вчене звання доцента кафедри економічної теорії було присвоєно у червні 2015 року.
З вересня 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри економіки.

Є автором понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 1 монографії, співавтором 8 навчальних посібників, з них 5 з грифом МОН України.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Економічна теорія
  • Макроекономіка

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0001-5784-1490
Researcher ID: F-4219-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HMhieTsAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Перепьолкіна О.О. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах тощо.

1.    Перепьолкіна О.О. Грошово-кредитна політика НБУ в контексті реалізації стратегії інфляційного таргетування / О.О. Перепьолкіна // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – 2019. – Вип. 42. – С. 144-153.
2.    Перепьолкіна О.О. Проблеми монетарного регулювання в економіці України / О.О. Перепьолкіна // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. (Економічний збірник. Т. 2). – 2019. – С. 190-199.
3.    Перепьолкіна О.О. Ефективність забезпечення фінансової стабільності засобами макропруденційної політики НБУ / О.О. Перепьолкіна // Вісник Львівського торговельно-економічного. – 2021. – Вип. 63. – С. 57-64. - (Економічні науки).
4.    Petro Kutsyk, Bohdan Shevchyk, Olena Perepolkina. Economics As Culture: Synergy Of Advanced Development // Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7. № 5. Р. 243-249. Міжнародна наукометрична база Web of Science
5.    Gennady Shvachych, Boris Moroz, Maksym Khylko, Olena Perepolkina, Volodymyr Busygin. Distributed Data Register Technology as the Main Component of Economic Decentralization // Applied Computational Technologies. Proceedings of ICCET 2022. Series Smart Innovation, Systems and Technologies.  2022. Vol. 303. Р. 533-542. Міжнародна наукометрична база Scopus
6.    Городня Т. А. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням факторів ризику / Т. А. Городня, Н. Г. Міценко, О. О. Перепьолкіна, О. А. Городній // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2022. – Вип. 70. – С. 20-27. (Економічні науки).
7.    Перепьолкіна О. О. Пріоритети моделі стабільного макроекономічного зростання України / О. О. Перепьолкіна // Вісник Львівського торговельно-економічного  університету. – 2023. – Вип. 72. – С. 67-76. (Економічні науки).
8.    Stahiv O. V. Efficiency of the Implementation of Innovation and Investment Projects at Healthcare Institutions: Integral Analysis and Ways of Enhancement / O. V. Stahiv, I. M. Biletska, O. O. Perepolkina, R. R. Avgustyn, O. Z. Mykytyn // Science innovation. – 2023. – № 19(5). – Р. 18-33. Міжнародна наукометрична база Scopus

Навчально-методична робота
1.    Макроекономічна теорія : навч. посібник / За ред. Башнянина Г.І., Перепьолкіної О.О. – 4-ге вид., перероб. і допов. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2019. – 456 с.
2.    Мікроекономічна теорія : навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Г І. Башнянина,  О.Р. Зав’ялової, к.е.н., доц. О.О. Перепьолкіної. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : “Новий Світ – 2000”, 2020. – 391 с.
3.    Економіка та міжнародна економіка : навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування) / [уклад.: В. І. Куцик, В. О. Шевчук, Ю. В. Полякова, О. О. Перепьолкіна та ін.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 432 с.
4.    Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 61 с.
5.    Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022 – 44 с.
6.    Макроекономіка. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 74 с.
7.    Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 61 с.
8.    Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 44 с.
9.    Макроекономіка. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 74 с.
10.    Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 61 с.
11.    Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022 – 44 с.
12.    Макроекономіка. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 74 с.
13.     Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 61 с.
14.     Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 44 с.
15.    Макроекономіка. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 74 с.
16.     Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
17.     Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
18.     Економічна теорія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 104 с.
19.     Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
20.     Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
21.     Економічна теорія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 104 с.
22.     Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
23.     Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
24.     Економічна теорія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 104 с.
25.     Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
26.     Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 62 с.
27.     Економічна теорія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”) / О.О. Перепьолкіна. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 104 с.
28.     Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) / О.О. Перепьолкіна, О.І. Ковтун, Б.І. Кабаці, Б.М. Шевчик. – Львів: ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
29.     Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) / О.О. Перепьолкіна, О.І. Ковтун, Б.І. Кабаці, Б.М. Шевчик. – Львів: ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
30.     Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) / О.О. Перепьолкіна, О.І. Ковтун, Б.І. Кабаці, Б.М. Шевчик. – Львів: ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
31.     Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 051 “Економіка” (ОПП “Бізнес-економіка”) / О.О. Перепьолкіна, О.І. Ковтун, Б.І. Кабаці, Б.М. Шевчик. – Львів: ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
32.     Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом”) / О.О. Перепьолкіна, О.І. Ковтун, Б.І. Кабаці, Б.М. Шевчик. – Львів: ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
33.     Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни  “Макроекономіка” для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”) / О.О. Перепьолкіна, О.І. Ковтун, Б.І. Кабаці, Б.М. Шевчик. – Львів: ЛТЕУ, 2021. – 32 с.
34.    Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма "Міжнародна економіка") на комплексному кваліфікаційному іспиті з дисциплін "Макроекономіка", "Мікроекономіка"/ Перепьолкіна О. О., Градюк Н. М. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 102 с.
35.    Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" (освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування") на комплексному кваліфікаційному іспиті з дисциплін "Макроекономіка", "Мікроекономіка"/ Перепьолкіна О. О., Градюк Н. М. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 102 с.
36.    Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування") на комплексному кваліфікаційному іспиті з дисциплін "Макроекономіка", "Мікроекономіка"/ Перепьолкіна О. О., Градюк Н. М. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 102 с.
37.    Опорний конспект лекцій з дисципліни "Макроекономіка" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, укладач доц. Перепьолкіна О. О. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
38.    Опорний конспект лекцій з дисципліни "Економічна теорія" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, укладач доц. Перепьолкіна О. О. – Львів: ЛТЕУ, 2022. – 100 с.
39.    Економічна теорія : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1003
40.    Макроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=342

Організаційно-методична робота
1.    Член Наукового товариства ім. Шевченка.
2.    Секретар Вченої ради та Науково-методичної комісії Факультету економіки та управління ЛТЕУ.
3.    Керівник студентського наукового гуртка.
4.    Куратор академічної групи.

Підвищення кваліфікації
1.    Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки (19.10.2020 р. – 04.12.2020 р., 6 кредитів ЄКТС) з метою вдосконалення професійної підготовки у межах спеціальності на тему “Сучасні методи навчання та інноваційні технології під час вивчення економічних дисциплін”.
2.    Львівський торговельно-економічний університет (18.10.2021 р. - 29.10.2021 р., 1 кредит ЄКТС), Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”, за результатами отримала сертифікат № 189/16 від 01.11.2021 р.
3.    Вроцлавський економічний університет, м. Вроцлав, Республіка Польща. Confirmation of Erasmus + Training Mobility STA, 3,0 кредити ЄКТС. Сертифікат від 13.05.2022 р.
4.    Національний банк України (26.11. 2021 р.), Online Workshop on Inflation Targeting in Emerging Economies
5.    Департамент монетарної політики та економічного аналізу НБУ (23.12. 2021 р. - 24.12. 2021 р.), Семінар “Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики”, за результатами отримала  сертифікат від 24.12.2021 р.
6.    National Bank of Ukraine, Kyiv. Online Workshop “Inflation Targeting in a World of Large and Persistent Shocks”. November 25, 2022.
7.    Львівський торговельно-економічний університет. Міжфакультетський круглий стіл “Академічна доброчесність – основа наукового успіху”, за результатами отримала сертифікат від 28 квітня 2023 р.
8.    Львівський торговельно-економічний університет. Бізнес-тренінг “Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень” в межах проєкту “Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities – Підготовка до підприємницької діяльності для відомих та привабливих університетів” (0,5 кредиту ЄКТС), за результатами отримала сертифікат від 03 травня 2023 р.
9.    Львівський торговельно-економічний університет. Міжкафедральний методичний семінар “Неформальна освіта: базові положення та нові можливості”, за результатами отримала сертифікат від 26 травня 2023 р.
10.    Nestle. Business Services Lviv. Workshop “The strategy of business centralization as a tool for optimizing income and expenses”. Certificate May, 2023.
11.    Департамент монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України, Київ. Семінар для викладачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти України “Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики”,  за результатами отримала сертифікат від 01-02 червня 2023 р.

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна грамота УКООПСПІЛКИ (2016 р.).
2.    Подяка міського голови м. Львова (2018 р.).
3.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016, 2020 рр.).
4.    Грамота ЛТЕУ (2023 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен