Ройко Христина Володимирівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 304
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-34
e-mail:kuzma.khrystyna@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 2015 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
З вересня 2015 р. працює провідним фахівцем наукового відділу Львівського торговельно-економічного університету.
З грудня 2015 р.по липень 2019 р. навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”.
У липні 2019 р.у спеціалізованій вченій раді Львівського торговельно-економічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Облік і внутрішній контроль комісійних операцій підприємства”за спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”.
У жовтні 2019 р. розпочала науково-педагогічну діяльність в ЛТЕУ на посаді старшого викладача кафедри теоретичної та прикладної економіки.
З вересня 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри економіки.

Є автором понад 30 наукових і навчально-методичних праць, співавтором 1 навчального посібника.
Приймала участь у розробці та впровадженні форм внутрішньої звітності для Чернівецької обласної спілки споживчих товариств та ТОВ “ВМВ Холдінг”.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Економіка праці і соціально-трудові відносини
  • Економіка підприємства

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-2459-7601
Researcher ID: E-9543-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cMXuhaYAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Кузьма Х. В. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах тощо.
Приймала участь у виконанні науково-дослідних тем: “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (номер державної реєстрації 0111U010540), “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія” (номер державної  реєстрації 0111U010542), “Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер державної реєстрації 0118U000033).

1.    Кузьма Х. В. Напрями удосконалення мотивації праці через задоволення потреб персоналу підприємства / Н. М. Градюк, Х. В. Кузьма // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 69. – С. 80-86. – (Економічні науки).
2.    Кузьма Х. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства через призму формування експортного потенціалу країни / В. І. Куцик, Х. В. Кузьма, І. О. Дмитрів // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 34. – С. 5-10. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-01.
3.    Статистичні методи аналізу величини страхової премії / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. ‒ 2022. ‒ Вип. 68. ‒ С. 7-10. ‒ (Економічні науки).
4.    Кузьма Х. В. Статистичні методи аналізу величини ризикової премії / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. ‒ 2022. ‒ Вип. 67. ‒ С. 67-71.‒ (Економічні науки).
5.    Кузьма Х. В. Статистичні підходи до оцінювання величини фінансових ресурсів страхових компаній / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2022. – Вип. 66. – С. 5-9.‒ (Економічні науки).
6.    Кузьма Х. В. Трудова міграція: детермінанти, соціальні та економічні наслідки/ Н. Г. Міценко, Х. В. Кузьма // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2020. – Вип. 61. – С. 35-42. ‒ (Економічні науки).

Навчально-методична робота
1. Статистичні методи та моделі в економічному аналізі. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 292 “Міжнародні економічні відносини” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 88 с.
2. Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Міжнародна економіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Міценко Н. Г., Городня Т. А., Кузьма Х. В. ‒ Львів: ЛТЕУ, 2021. ‒ 30 с.
3. Методичні вказівки з організації та виконання курсової роботи з дисципліни “Міжнародна торгівля” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” зі спец. 051 “Економіка” всіх форм навчання / Міценко Н. Г., Кабаці Б. І., Кузьма Х. В. ‒ Львів: ЛТЕУ, 2021. ‒ 30 с.
4. Економіка праці і соціально-трудові відносини (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 77 с.
5. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 77 с.
6. Статистичні методи та моделі в економічному аналізі. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньо-наукової програми “Облік і оподаткування” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 70 с.
7. Статистичні методи та моделі в економічному аналізі. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньо-наукової програми “Облік і оподаткування” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 110 с.
8. Статистичні методи та моделі в економічному аналізі. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньо-наукової програми / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 71 с.
9. Статистичні методи та моделі в економічному аналізі : конспект лекцій / [Куцик П. О., Сороківський В. М., Кузьма Х. В.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2021. – 215 с.
10. Статистичні методи та моделі в економічному аналізі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 70 с.
11. Статистичні методи та моделі в економічному аналізі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 110 с.
12. Статистичні методи та моделі в економічному аналізі (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 71 с.
13. Статистика. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З.Г. Новосад. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 58 с.
14. Статистика. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад. – Львів : Вид. ЛТЕУ, 2022. – 58 с.
15. Статистика. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 58 с.
16. Статистика. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 58 с.
17. Статистика. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 58 с.
18. Статистика. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” / П. О. Куцик, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 58 с.
19. Статистика. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад, О. Ю. Бурдик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 86 с.
20. Статистика. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад, О. Ю. Бурдик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 86 с.
21. Статистика. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад, О. Ю. Бурдик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 86 с.
22. Статистика. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад, О. Ю. Бурдик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 86 с.
23. Статистика. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Обліково-правове забезпечення управління бізнесом” / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад, О. Ю. Бурдик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 86 с.
24. Статистика. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” / П. О. Куцик, Р. М. Воронко, В. М. Сороківський, Х. В. Кузьма, З. Г. Новосад, О. Ю. Бурдик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 86 с.
25. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджментˮ / В. І. Куцик, Х. В. Кузьма. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
26. Економіка підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справіˮ / В. І. Куцик, Х. В. Кузьма. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
27. Економіка підприємства : конспект лекцій / В. І. Куцик, Х. В. Кузьма. ‒ Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 249 с.
28. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 79 с.
29. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 79 с.
30. Економіка праці і соціально-трудові відносини (Вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 79 с.
31. Економіка праці і соціально-трудові відносини: конспект лекцій / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 197 с.
32. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 59 с.
33. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 59 с.
34. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка” / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 50 с.
35. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Бізнес-економіка” / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 50 с.
36. Економіка праці і соціально-трудові відносини (Вибіркова). Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 59 с.
37. Економіка праці і соціально-трудові відносини (Вибіркова). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Х. В. Кузьма. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 50 с.
38. Економіка та міжнародна економіка : навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування) [Куцик В. І., Шевчук В. О., Полякова Ю. В., Семів С. Р., Перепьолкіна О. О., Новосад З. Г., Кузьма Х. В., Градюк Н. М.]. ‒ Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. ‒ 432 с.
39. Економіка праці і соціально-трудові відносини : дистанційний курс [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: virt.lac.lviv.uacourse view.php?id=1245.

Організаційно-методична робота
1. Член Спілки економістів України.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат № 191/16. Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”. Дата видачі: 01.11.2021 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 1 кредит ЄКТС.
2. ТОВ “ЕПІЦЕНТР К”, м. Львів. Сертифікат. Вебінар «BUSINESS PODCASTS». Термін: 03.11.2021 р. - 10.12.2021 р.
3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Тема: “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів”. Сертифікат. Дата видачі: 26.05.2022 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 2 кредити ЄКТС.
4. Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат. Тема: “Методика викладання та педагогічна майстерність”. Дата видачі: 06.03.2023 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 1 кредит ЄКТС.
5. Зимова школа молодого науковця 3.0 Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. Сертифікат № 2359. Дата видачі: 13.04.2023 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 40 годин.
6. Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат. Міжфакультетський круглий стіл “Академічна доброчесність – основа наукового успіху”. Дата видачі: 28.04.2023 р.
7. Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат. Навчальний курс “Бізнес-планування підприємницької діяльності: верифікація інноваційних рішень” в рамках реалізації проєкту “Підприємець” Європейського інституту інновацій та технологій. Дата видачі: 03.05.2023 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 0,5 кредита ЄКТС (15 год).
8. Pontifical University of John Paul II in Krakow, Польща. Воркшоп “International Project Management: Practical Considerations”. Сертифікат. Дата видачі:15.05.2023 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 1 кредит ЄКТС.
9. Львівський торговельно-економічний університет. Сертифікат. Міжкафедральний методичний семінар “Неформальна освіта: базові положення та нові можливості”. Дата видачі: 26.05.2023 р.
10. Nestle. Business Services Lviv. Certificate. Workshop “The strategy of business centralization as a tool for optimizing income and expenses”. Дата видачі: 30.05 2023 р.
11. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Сертифікат. Круглий стіл “Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості”. Дата видачі: 17.11.2023 р.
12. Consulting company “Shargorodskyy Solodyak & Partners”. Сертифікат. Серія тренінгів на тему: “Інноваційний підхід в особистій ефективності та постановці цілей”. Дата видачі: грудень 2023 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 0,5 кредита ЄКТС (15 годин).
13. Мукачівський державний університет. Сертифікат № 43. Тема: “Інноваційні освітні технології та їх впровадження в підготовку фахівців з економіки”. Дата видачі: 15.12.2023 р. Кількість навчальних кредитів (годин): 6 кредитів ЄКТС (180 год).

Перелік нагород та заохочень
1.    Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (2019 р.).
2.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р., 2020 р.).
3.    Грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2023 р.).
4.    Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен