Семів Сергій Романович

кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри, завідувач кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 305
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-34
e-mail: centercoop(at)gmail.com

Короткі біографічні відомості:
У 1998 році закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і отримав диплом з відзнакою економіста зі знанням іноземних мов. Будучи студентом проходив навчання у Віденському економічному університеті у межах міжнародного проекту академічної мобільності.

Навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії, у 2001 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки» за спеціальністю «Світова економіка і міжнародні економічні відносини».

З грудня 2001 р. розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії.
З січня 2004 р. по квітень 2022 р. – доцент кафедри МЕВ.
Вчене звання доцента кафедри МЕВ було присвоєно у червні 2005 року.
З липня 2010 р. по даний час - директор Центру кооперативної науки та освіти ЛТЕУ.
З листопада 2020 р. по даний час є заступником голови Профспілкової організації ЛТЕУ.
З травня 2022 р. по серпень 2023 р. – професор кафедри МЕВ.
З серпня 2023 року по теперішній час – завідувач кафедри економіки.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць. Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у т.ч. 5 монографій.

Семів С. Р. бере активну участь у розробці стратегічних програм та оперативних планів розвитку підприємств та організацій Укркоопспілки. Окрім того, Семів С.Р. тісно співпрацює з діловими колами Західної України у сфері бізнес-планування та інвестиційного проектування, був відповідальним виконавцем при розробці понад 80 бізнес-планів та інвестиційних проектів. Також активно співпрацює з органами державного управління на місцевому рівні, був відповідальним виконавцем та керівником понад 15 науково-дослідних тем, державних регіональних, галузевих стратегій та програм, які виконувалися на замовлення органів державного управління та Укркоопспілки.   

У 2006 р. став переможцем конкурсу на отримання гранту Президента України для проведення наукового дослідження «Міжнародна інтеграція кооперативного сектору економіки в умовах активізації співробітництва України та ЄС» відповідно до Розпорядження Президента України “Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених” від 14 грудня 2005 р. № 1279/2005-рп. (тема завершена у грудні 2006 р. та затверджена Державним фондом фундаментальних досліджень).

Основні дисципліни, що викладає:

  • Міжнародна економіка
  • Міжнародна торгівля
  • Міжнародна конкурентоспроможність
  • Міжнародний туризм
  • ЗЕД підприємств індустрії гостинності
  • Міжнародні стандарти індустрії гостинності
  • Сучасна зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн
  • Сучасна європейська кооперація
  • Управління міжнародним бізнесом

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0001-5795-9704,
Researcher ID: G-9204-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7ps4WKEAAAAJ

У дослідженнях доц. Семіва С. Р. пріоритет отримали проблеми трансформації кооперативного сектора економіки в країнах Європи та на глобальному рівні, різноманітні аспекти розвитку окремих галузей кооперативної економіки, кооперативні механізми посилення продовольчої безпеки на глобальному та національному рівнях, перспективи розвитку міжнародного кооперативного руху в умовах глобальної економіки, проблеми розвитку ринку автомобільного пального та формування ринку альтернативної енергетики.

Під керівництвом проф. Семіва С. Р. було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (у 2009 та у 2011 рр.) та виконується дисертаційна робота 1 аспірантом.

Протягом останніх років проф. Семів С. Р. здійснював керівництво студентами, які зайняли призові місця на ІI етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності "Міжнародні економічні відносини" (зокрема, у 2019 та у 2021 р. – дипломи ІІІ ступеня).

За весь період опубліковано понад 100 друкованих наукових праць.

Колективні монографії:
1) Семів С. Р. Регіональні суспільні системи / С. Р. Семів та ін. / НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 496 с. - (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»).
2) Семів С. Р. Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення : монографія / С. Р. Семів та ін. / За заг. ред. С. Гелея. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с.
3) Семів С. Р. Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни [Монографія] / За заг. ред. к. держ. упр., доц. Ніколаєвої О. М., к.е.н., доц. Храпкіної В. В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. / С. Р. Семів, Г. О. Семів та ін. – Донецьк : Дмитренко Л. Р. [Видавник], 2013. – 276 с.
4) Семів С. Р. Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph / С. Р. Семів, Г. О. Семів та ін. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 348 p.
5) Семів С. Р. International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions : monograph / С. Р. Семів, Г. О. Семів та ін. / editorial board : under the editorship of Prof. M. I. Fleychuk, Dr. U. A. Ganski, Prof. V. U. Kazlouski [and others]. – Daugavpils : Daugava Print, 2018. – 368 p.  

Вибрані наукові публікації:
1.    Семів С. Р. Державне регулювання діяльності споживчої кооперації України / С. Р. Семів, М. Ю. Барна, Б. Б.  Семак // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 19. – С. 99-104.
2.    Семів С. Р. Історичні аспекти та пріоритети розвитку сфери громадського харчування споживчої кооперації України в умовах євроінтеграції // С. Р. Семів, В. І. Клок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: С. Д. Гелей (гол. ред.), В. К. Баран, С. П. Качараба та ін.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 14. – C. 101-106. – (Серія Гуманітарні науки).
3.    Семів C. Р. Чинники високої конкурентоспроможності кооперативів в умовах глобальної економіки / С. Р. Семів, Б. Б. Семак // Вісник НТШ. – 2017. - № 57. – С. 58-61.
4.    Семів С. Р. Модель імпортозаміщення на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів / С. Р. Семів, Г. О. Семів // Збірник наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики". – 2017. – Вип. (22). – С. 220–226. (видання Web of Science).
5.    Семів С. Р. Оцінювання стану конкурентного середовища на українському ринку світлих нафтопродуктів / С. Р. Семів, Г. О. Семів, М. М. Чех // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(7). – С. 118–121. – (Серія економічна).
6.    Семів С. Р. Модель розвитку кооперативної роздрібної торгівлі в країнах Європи / С. Р. Семів // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно- економічного університету, 2017. – Вип. 21. – C. 67- 71.
7.    Семів С. Р. Інституційні механізми активізації участі України у міжнародному кооперативному русі / С. Р. Семів // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том L1. Економічний збірник. Том 1. – Львів, 2017. – С. 263-275. 
8.    Семів С. Р. Сучасні соціяльні та екологічні стратегії розвитку кооперативного сектора економіки / С. Р. Семів // Вісник НТШ. – 2019. – № 61. – С. 68-73.
9.    Семів С. Р. Роль Міжнародного кооперативного альянсу у розбудові кооперативного сектору світової економіки / С. Р. Семів // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 2. – Львів, 2019. – С. 121-131.
10.    Семів С. Р. Еволюція та стратегічні засади розвитку Міжнародного кооперативного альянсу / С. Р. Семів, Е. В. Якубич // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Гелей С. Д., Баран В. К., Качараба С. П., Капраль М. М. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 16. – С. 172-180.
11.    Семів С. Р. Роль внутрішнього ринку світлих нафтопродуктів у системі національного господарства / С. Р. Семів, Г. О. Семів, Д. І. Гажула // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. – Том 3. – Львів, 2020. – С. 121-131.
12.    Семів С. Р. Аналіз освітніх міграційних процесів: регіональний аспект // С. Р. Семів, М. В. Бачинська, Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2020. – №4(98). – С. 65-71.
13.    Семів С. Р. Регіональні детермінанти середовища освітньої еміграції населення Карпатського регіону / С. Р. Семів, М. В. Бачинська, Л. К. Семів  // Регіональна економіка. – 2021. – №1(99). – С. 29-43.
14.    Семів С.Р. Пріоритети та інструменти регулювання зовнішньої міграції населення Карпатського регіону України / С. Семів, Я. Березівський, І. Бараняк, О. Мульска, У. Іванюк // Agricultural and Resource Economics. – 2021. – Vol. 7. No. 2. – P. 160-181 (видання Web of Science).
15.    Семів С. Р. Пріоритети розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі аграрною продукцією на засадах комплементарності / С. Р. Семів, К. Р. Джурик // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LXVIII. Економічний збірник. – Том 4 / [ред.  кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.]. – Львів: НТШ, 2022. – С. 217-229.
16.    Семів С. Р. Стратегічні напрями розвитку споживчої кооперації України у контексті глобальних економічних трендів / С. Р. Семів, П. О. Куцик // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 33. – С. 5-15.
17.    Семів С. Р. Соціальна вразливість у координатах факторного аналізу: регіональна оцінка / С. Р. Семів, М. В. Бачинська, Л. К. Семів  // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць [редакц. кол.: Сторонянська І. З., Шульц С. Л. та ін.]. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2022. – Вип. 3(155). – С. 15-20.
18.    Semiv S. R. Complementarity of Bilateral Trade Relations between Poland and Ukraine /S. R. Semiv, B. B. Semak // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2022. – № 2(21). – P. 25-35.
19.    Семів С. Р. Стан, проблеми та пріоритети розвитку аграрної кооперації в Україні в контексті викликів сучасності / П. О. Куцик, С. Р. Семів, В. І. Куцик, Ю. В. Полякова, Б. М. Шевчик // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. – 2023. – № 1(48). – С. 282-297. (видання Web of Science).
20.    Semiv S. R. The Role of the International Cooperative Movement in the Development of the Green Economy / S. R. Semiv // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltare economică şi cercetare" = "Economic development and research", June 21-23, 2023 Chişinău : / colegiul de redacţie: Larisa Şavga (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : [UCCM], 2023. – P. 226-228. 
21.    Semiv S. R. Priorities and Mechanisms for Balancing the Foreign Trade in Agricultural Products based on Complementarity / S. R. Semiv, P. О. Kutsyk, V. І. Kutsyk, L. A. Savga, М. J. Virt // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. – 2023. – № 3(50). – С. 382-397. (видання Web of Science).

Навчально-методична робота
До освітніх компонент, що викладаються, відповідно до вимог розроблені робочі та навчальні програми, тестові завдання, методичні вказівки до семінарських та практичних занять, індивідуальних завдань, цикл презентацій лекцій у програмі «Power Point» (які постійно оновлюються), що розміщені у Веб-центрі ЛТЕУ.

Підготовлено дистанційні курси з дисциплін «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна конкурентоспроможність», «Туристичне країнознавство», «Зовнішньоекономічна діяльність», "Сучасна європейська кооперація", "Сучасна зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн", "Міжнародний туризм", "ЗЕД підприємств індустрії гостинності", "Міжнародні стандарти індустрії гостинності".

Організаційно-методична робота
1. Завідувач кафедри економіки ЛТЕУ з серпня 2023 р.
2. Директор Центру кооперативної науки та освіти ЛТЕУ з липня 2009 р.
3. Член експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” у Національному університеті харчових технологій (м. Київ, 16-18 травня 2016 р., наказ МОН № 881u від 10.05.2016 р.).
4. Секретар Економічної комісії Наукового товариства імені Шевченка в Україні з лютого 2019 р.
5. Заступник голови Профспілкової організації ЛТЕУ з листопада 2020 р.
6. Учасник робочої групи з розробки та експертизи тестових завдань для проведення всеукраїнського Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з економіки та міжнародної економіки (травень-червень 2023 р.).
7. Гарант ОПП “Бізнес-економіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка”.

Підвищення кваліфікації
1) Львівська торгово-промислова палата, «Німецько-український партнерський проект у сфері економіки», курс «INCOTERMS 2010» (липень 2011 р.).
2) Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, кафедра економіки та управління персоналом, грудень 2014 р. - січень 2015 р. - 6 навчальних кредитів (60 год.).
3) Онлайн-курс «Соціальне підприємництво» (міжнародна платформа онлайн-курсів «Prometheus», листопад-грудень 2018 р.) - 1 навчальний кредит (30 год.).
4) Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0», факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені Каразіна, 14 листопада - 25 грудня 2020 р., 15 квітня - 25 травня 2021 р. (Сертифікат № 147/2021) – 3,8 навчальних кредитів (114 год.).
5) Програма British Council та Henley Business Shool "Higher Education Enterprise Programme "Creative Spark"' (21-25 червня 2021 р.) (Сертифікат від 25.06.2021 р.) – 2 навчальні кредити (60 год.).
6)  ІІ Міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій» в межах проєкту Кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) та Центру Досконалості Жана Монне «Європейські Студії соціальних інновацій в освіті» (ESSIE - 101085552 - ERASMUS-JMO-2022-COE), Національний університет біоресурсів і природокористування України, 16-28 січня 2023 р. (Сертифікат № 2023WS-0000146) – 6 навчальних кредитів (180 год.).
7) Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти та науки України, курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, в межах практичної частини програми – розробка та експертиза завдань ЄФВВ предметного тесту з економіки та міжнародної економіки - 1 навчальний кредит (30 год.).

Перелік нагород та заохочень
1. Стипендія Голови Львівської облдержадміністрації для молодих вчених (2003 р.).
2. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2006 р., відповідно до Розпорядження Президента України від 14 грудня 2005 р. № 1279/2005-рп).
3. Почесні грамоти Львівського торговельно-економічного університету.
4. Почесні грамоти Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України (Укркоопспілки).
5. Почесна трудова відзнака «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки).
6. Подяки від галузевих комісій Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за сприяння розвитку студентської науки та високий професіоналізм при підготовці наукової роботи переможця (2019, 2021 рр.).
7. Подяка Львівської обласної ради (2021 р.).
8. Подяка Львівського міського голови (2023 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен