Шевчик Богдан Михайлович

доктор економічних наук, професор
професор кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316
роб. тел.: +38 (068) 046-26-26
e-mail: bmshevchyk@gmail.com

Короткі біографічні відомості  
У 1993 р. закінчив Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова за спеціальністю  “Видавнича справа і редагування” і здобув кваліфікацію “Редактор наукової, технічної і інформаційної літератури”.
У лютому 1994 р. розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді викладача-стажиста  кафедри  видавничої  справи  та  редагування  Українського  поліграфічного  інституту  ім. Ів. Федорова.
Лютий  1996 р. – лютий  1997 р. – асистент  кафедри  видавничої  справи  та редагування Українського  поліграфічного  інституту  ім. Ів. Федорова.
Протягом 1997-1999 рр. працював співробітником ТЗН Українського  поліграфічного  інституту  ім. Ів. Федорова.
У березні  1999  року у спеціалізованій вченій раді Львівського  державного  університету  ім.  Ів.  Франка захистив кандидатську дисертацію на тему: “Функціонально-історична  структуризація  і  типологізація  економічних  систем” за спеціальністю 08.01.01 “Економічна  теорія”.
З вересня  1999 р. по березень  2005 р. – асистент  кафедри  економічної  теорії  Львівської  комерційної  академії.
Вчене звання доцента кафедри економічної  теорії  було присвоєно у червні  2006 р.
З березня 2005 р. – доцент кафедри економічної  теорії.
Вчене звання професора університету було присвоєно у 2016 р.
У листопаді 2020 р. у Львівському торговельно-економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Соціокультурні чинники розвитку національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-методологічні основи” за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”.
З вересня 2020 р. по теперішній час – професор кафедри економіки.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць. Автор та співавтор понад 140 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, 4 підручників, 20 навчальних посібників з грифом МОН України.
Брав участь у розробці Проєкту програми стратегії соціально-економічного розвитку національної економіки України на період із 2015 по 2025 рр. та соціально-культурного розвитку споживчої кооперації на період до 2020 р.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Економічна теорія
  • Макроекономіка
  • Історія економіки та економічної думки
  • Cучасні економічні теорії

Наукова діяльність

ORCID: 0000-0002-0004-325X
Researcher ІD: H-1762-2019

Свою наукову діяльність Шевчик Б. М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах.

Брав участь у виконанні науково-дослідних тем: “Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер державної реєстрації 0118U000033), “Проблеми функціонування та розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U8260), “Проблеми трансформації кооперативних систем за умови ринкової транзиції” (номер державної реєстрації  0111U008261), “Проблеми метрологічного аналізу економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U8262), “Структурні моделі і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в сфері торгівлі і послуг” (номер державної реєстрації 0116U006452), “Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного обігу України” (номер державної реєстрації 0116U006451). Є учасником першого напрямку дослідницького проекту “Сучасні тренди розвитку економіки і торгівлі Польщі та України” (номер державної реєстрації 0122U200620).

1. Шевчик Б. М. Вплив соціокультурної сфери національної економіки на економічний розвиток: теоретико-методологічні основи : монографія / Б. М. Шевчик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 371 с.
2.    Шевчик Б. М. Метафізика нооекономіки / Б. М. Шевчик, О. М. Свінцов, Н. А. Кушик // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2019. – Вип. 58. – С. 107-114.
3.    Шевчик Б. М. До питання про субстанцію вартості теорії нооекономіки ідеаційної культури / Б. М. Шевчик, П. О. Куцик // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. (Економічний збірник. Т. 2). – 2019. – С. 32-50.
4.    Шевчик Б. М. Нормативний ідеал нооекономіки ідеаційної культури / Б. М. Шевчик // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2020. – Вип. 59. – С. 74-82. https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-59-10
5.    Шевчик Б. М. Аксіологія нооекономіки: соціокультурний вимір / Б. М. Шевчик, П.О. Куцик // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. LХVІІІ. Економічний збірник. Т. 4., Львів, 2022. – С. 7-23.  
6.    Шевчик Б. М. Культурні сенси економічних систем / Б. М. Шевчик, О. Свінцов, Ю. Вовк // Молодь і ринок. - 2021. - № 11-12 (197-198). – С. 27-32. https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.252823
7.    Shevchyk B. Economics as Culture: Synergy of Advanced Development / Petro Kutsyk, Bohdan Shevchyk, Olena Perepolkina // Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 7. № 5. - Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – Р. 243-249. Міжнародна наукометрична база Web of Sceince.
8.    Шевчик Б. М. Етико-аксіологічні особливості ментальності когнітаріату нооекономіки ідеаційної культури / Б. М. Шевчик. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2021. – Вип. 63. – С. 70-77. – (Економічні науки).DOI: : https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-63-11
9.    Шевчик Б. М. Культура, інновації і прибуток у статичній та динамічній моделях економічної ефективності / Б. М. Шевчик. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2021. – Вип. 62. – С. 45-54. - (Економічні науки).DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-62-06
10.    Шевчик Б. М. Економічна системологія Г. І. Башнянина: проблеми становлення метаекономії як загальної теорії економічних систем : монографія / П. О. Куцик, Б. М. Шевчик. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 336 с.
11. Шевчик Б.М. Нооекономіка: есхатологія початку ноосферної ойкумени і роль України // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 70. – 128 с. – (Економічні науки). - С.65-70.DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-70
12.  Шевчик Б. М., Куцик П. О. Есхатологія економіки чи онтологія нооекономіки: соціокультурний дискурс // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 71. –  С. . 5-12. – (Економічні науки).DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2023-71
13. Шевчик Б., Куцик П., Семів С., Куцик В., Полякова Ю. Стан, проблеми та пріоритети розвитку аграрної кооперації в Україні в контексті викликів сучасності //  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 1 (48). 2023, С. 282-297.
14. Шевчик Б. М., Куцик П. О., Шевчук В. О. Нооекономіка: “філософія серця” у практиці життя. Монографія. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. - 303 с.

Навчально-методична робота
1.    Шевчик Б. М. Історія економічних вчень: навч. посібник / За ред.  д.е.н., проф. Г. І. Башнянина. – Львів : “Новий Світ – 2000”, 2011. – 436 с.
2.    Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посібник / За ред.  д.е.н., проф. Г. І. Башнянина. – Львів : “Новий Світ – 2000”, 2011. – 352 с.
3.    Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії : навч. посібник / За ред.  д.е.н., проф. Г. І. Башнянина. – Львів : “Новий Світ – 2000”, 2012. – 213 с.
4.    Шевчик Б. М.  Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посібник / Г. І. Башнянин, Б. М. Шевчик, О. О. Сухий, О. О. Перепьолкіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : “Новий Світ – 2000”, 2013. – 366 с.
5.    Шевчик Б. М. Політична економія : навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина, к.е.н., доц. Є. С. Шевчук. – Львів : “Новий світ-2000”, 2014. – 480 с.
6.    Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії : навч. посібник / Г. І. Башнянин, Б. М. Шевчик, Ю. Б. Миронов, М. І. Миронова. – 3-тє вид. перероб. і доп. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2015. – 338 с.
7.    Шевчик Б. М. Макроекономіка : навч. посібник / За ред.  д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і О. О. Перепьолкіної. – 4-те вид. перероб. і доп. – Львів : “Новий Світ – 2000”, 2019. – 456 с.
8.    Шевчик Б. М. Економічна теорія. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх галузей знань денної та заочної форм навчання / О. О. Перепьолкіна, Л. С. Томашик, Б. М. Шевчик та ін.  – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 154 с.
9.    Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Б. М. Шевчик.  – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 23 с.
10.    Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії. Методичні вказівки та тестові завдання до семінарських занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Б. М. Шевчик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 25 с.
11.    Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня / Б. М. Шевчик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 53 с.
12.    Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії : конспект лекцій. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 95 с.
13.    Шевчик Б. М. Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Б. М. Шевчик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 25 с. 
14.    Шевчик Б. М. Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Б. М. Шевчик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 25 с.
15.    Шевчик Б. М. Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Б. М. Шевчик. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 79 с.
16.    Шевчик Б. М.  Історія економіки та економічної думки : дистанційний курс  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id=899.
17.    Шевчик Б. М.  Сучасні економічні теорії : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1132.
18.    Шевчик Б. М. Економічна теорія : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=515
19.Шевчик Б. М. Національнаа економіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1. Заступник завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки з наукової роботи (2005-2020 рр.).
2. Член спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
3. Член Спілки економістів України.

Підвищення кваліфікації
1.    Університет фінансів, страхування, бізнесу, підприємництва та інновацій (м. Софія, Болгарія), (15.09.2021 р. - 31.10.2021 р., 6,0 кредитів ЄКТС)  на тему “Опанування сучасних методів навчання та інноваційних технологій у вищій освіті на основі європейського досвіду та глобальних тенденцій”, за результатами проходження стажування отримав сертифікат № BG/VUZF/906-2021.
2.    Львівський торговельно-економічний університет (25.06.2021 р.). Міжвузівський круглий стіл “Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти”, за результатами отримав сертифікат від 25.06.2021 р.
3.    Львівський торговельно-економічний університет (18.10.2021 р. - 29.10.2021 р., 1 кредит ЄКТС). Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”, за результатами отримав сертифікат № 187/16 від 01.11.2021 р.
4.    ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (23.05.2022 р. - 10.06.2022 р., 1,5 кредити ЄКТС), за результатами отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/00319-2022 від 10.06.2022 р.

Перелік нагород та заохочень
1. Почесні грамоти Львівського торговельно-економічного університету (2016, 2017, 2020 рр.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен