Воронко Оксана Стефанівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 304
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-34
e-mail: oksanavoronko@i.ua

Короткі біографічні відомості
У 1993 р. закінчила Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Товарознавство непродовольчих товарів” і здобула кваліфікацію "товарознавець-комерсант".
З серпня 1992 р. до березня 1994 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівського торговельно-економічного інституту, а з серпня 1994 р. до вересня1998 р. – на посаді старшого лаборанта кафедри аудиту.
З грудня 1996 р. до листопада 1998 року навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії за спеціальністю 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” без відриву від виробництва.
 У березні 1999 р. у спеціалізованій Вченій раді Тернопільської академії народного господарства захистила кандидатську дисертацію на тему “Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики” за спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”.
У вересні 1998 р. розпочала науково-педагогічну діяльність посаді асистента кафедри аудиту, а з січня 2001 р. – переведена на посаду старшого викладача цієї кафедри.
Вчене звання доцента кафедри аудиту було присвоєно у лютому 2006 р. рішенням
З грудня 2004 р. до серпня 2017 р.– доцент кафедри аудиту Львівській комерційній академії, а з вересня 2017 р. до вересня 2020 р. – доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.
З жовтня 2020 р. до грудня 2020 р. - доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування.
З січня 2021 року по теперішній час –  доцент кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету.
У 2023 році закінчила Львівський торговельно-економічний університет та здобула кваліфікацію «магістр» галузі знань “Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка”.

Отримала практичний досвід економічної, аудиторської і консалтингової діяльності, працюючи бухгалтером ТОВ “Берег” (1994 р.), аудитором і головним бухгалтером аудиторської фірми “Львівакадемаудит” (з 1995 р.).

Є автором та співавтором понад 80 наукових і навчально-методичних праць,  у т.ч. 1 монографії, 2 навчальних посібників, 1 з яких виданий з грифом МОН України.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Економіка та організація інноваційної діяльності
  • Аналіз господарської діяльності
  • Міжнародна бізнес-аналітика
  • Бізнес-аналітика підприємства
  • Міжнародна економіка
  • Соціальна відповідальність
  • Тренінг з міжнародної економіки

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-8235-611Х
Researcher ID: F-8553-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=w1cWE-sAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність Воронко О. С. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах. Приймала участь у виконанні науково-дослідних тем: “Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України в умовах ринкової трансформації національної економіки” (номер державної реєстрації 0118U000033); “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення стратегічного управління суб’єктами господарювання в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0120U002157). Відповідальний виконавець науково-дослідної теми “Політика імпортозаміщення в стратегії зміцнення конкурентоспроможності економіки України на засадах інформаційно-технологічної модернізації” (номер державної реєстрації 0120U103733).

1. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг : колективна монографія / О. С. Воронко та ін. ; за заг. ред. Б. В. Гриніва. – Львів : Растр-7, 2019. – 210 с.
2. Воронко О. С. Обліково-правові аспекти забезпечення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю / О. С. Воронко, В. В. Коромець, І. З. Щепан // Інфраструктура ринку. - 2019. – Вип. 37. – С. 691-696.
3. Воронко О. С. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості в системі управління підприємством / К. В. Шкріба, О. М. Саф̕яник, О. С. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2020. – Вип. 60. – С. 106-110. – (Економічні науки).
4. Воронко О. С. Сутність аутсорсингу бухгалтерського обліку, сфера та можливості його використання / Воронко О. С., Воронко Р. М., Бачинський В. І., Бойко Р. Л. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2021. – Вип. 65. – С. 23–33. – (Економічні науки).
5. Воронко О. С. Аналітичне забезпечення управління формування фінансових результатів суб’єктів бізнесу / Куцик П. О., Воронко Р. М., Редченко К. І., Воронко О. С. //Вісник Львівського торговельно-економічного університету.  – 2021. – Вип. 62. – С. 4–11. – (Економічні науки).
6. Воронко О. С. Особливості судово-бухгалтерської експертизи та окремі питання її нормативно-правового регулювання / Р. М. Воронко, О. М. Чабанюк, М. Ю. Чік, О. С. Воронко //Вісник Львівського торговельно-економічного університету. –  2022. – Вип. 67. – С. 13-20. – (Економічні науки).
7.  оронко О. С. Сутність та місце логістичної діяльності в системі управління підприємством / О. С. Воронко, О. В. Кравець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2022. – Вип. 68. – С. 28-35. – (Економічні науки).
8. Voronko O. Comparison of the financial condition of milk processing enterprises in Poland and Ukraine / B. Gołębiewska, O. Voronko, M. Gębska // Annals of the polish association of agricultural and agribusiness economists. – 2022. – Vol. XXXIV № 4. – С. 53-65.
9. Воронко О. С. Бізнес-аналітика як стратегічний ресурс розвитку та реалізації потенціалу підприємства / В. А. Боднарюк, Н. Г. Міценко, О. С. Воронко, Б. І. Кабаці // Вісник Хмельницького національного університету. Сер.: економ. науки. – 2022. - № 6. - Т. 2. - С. 129-135.
10. Воронко О. С. Стратегічно-тактичні заходи активізації та забезпечення безпеки процесів інноваційного розвитку підприємства в умовах нестабільності / О. С. Воронко // Академічні Візії. - 2022. - Вип. 13.  doi: dx.doi.org/10.5281/zenodo.10638334
11. Воронко О. С. Вплив глобалізації на міжнародну міграцію робочої сили / О. С. Воронко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. –  2023. – Вип. 73. – С. 69-72. doi: https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-73-10
12. Воронко О.С. Прогнозування показників діяльності автотранспортного підприємства // В.М. Сороківський, О.Ю. Бурдик // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – Вип. 73. – С.20-26. doi: https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-73-03
13. Воронко О.С. Фактори розвитку міжнародної діяльності підприємств в умовах нестабільності // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.2023.№ 4 (320).- С. 216-221.
14. Воронко О.С. Стратегічні орієнтири просування продукції на міжнародних ринках / О. С. Воронко // Академічні Візії. 2023. Вип.18. doi: dx.doi.org/10.5281/zenodo.10159868   
15. Voronko O., Vasyltsiv T., Levytska O., Shushkova Yu, Kohut M. (2023). Competitiveness of regional labor markets as a determinant of international migration: A nexus empirical study. Problems and Perspectives in Management, 21(4), 678-695. doi: 10.21511/ppm.21(4).2023.51
16. Воронко О. С. Управління нематеріальними активами в системі інноваційного розвитку підприємства / О. С. Воронко // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Серія економічна. Серія юридична. - 2023. -  Вип. 39. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.10647409

Навчально-методична робота
1.  Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посібник / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : “Новий світ-2000”, 2018. – 300 с.
2.  Воронко О. С. Методичні вказівки та ситуаційні завдання до тренінгу з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за ОПП “Облік і оподаткування” / О. С. Воронко, Т. О. Герасименко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 41 с.
3.  Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за ОПП “Облік і оподаткування” та зі спеціальності 051 “Економіка” за ОПП “Міжнародна економіка” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 62 с.
4.  Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за ОПП “Облік і оподаткування” та зі спеціальності 051 “Економіка” за ОПП “Міжнародна економіка” з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 140 с.
5.  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з оподаткування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – 56 с.
6.  Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня з дисципліни “Фінансовий аналіз”/ / Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Т. О. Герасименко. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – 48 с.
7.  Міжнародна бізнес-аналітика. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка” / О. С. Воронко. – Львів : ЛТЕУ, 2022. – 76 с.
8.  Міжнародна бізнес-аналітика. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка” / О. С. Воронко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 35 с.
9.  Міжнародна бізнес-аналітика. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка” / О. С. Воронко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 31 с.
10.  Міжнародна бізнес-аналітика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. С. Воронко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 30 с.
11.  Міжнародна бізнес-аналітика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. С. Воронко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 31 с.
12.  Міжнародна бізнес-аналітика (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. С. Воронко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. -72 с.
13.  Управління розвитком підприємства (вибіркова дисципліна) Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. С. Воронко. - Львів : ЛТЕУ, 2022. - 23 с.
14.  Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Т. О. Герасименко. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 85 с.
15.  Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Т. О. Герасименко. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 116 с.
16.  Аналіз господарської діяльності виробничих підприємств (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Т. О. Герасименко. - Львів : ЛТЕУ, 2021. - 45 с.
17. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки і завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент / О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. - 85с.
18. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент / О. С. Воронко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. - 116 с.
19. Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» / Воронко О. С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 67 с.
20.Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність» / Міценко Н. Г., Воронко О. С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022.
21. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність»/ Міценко Н. Г., Воронко О. С. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022.
22. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь  здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність» / Міценко Н. Г., Воронко О. С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022.
23. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Міценко Н. Г., Воронко О. С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022.
24. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Міценко Н. Г., Воронко О. С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022.
25. Соціальна відповідальність. Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі»/ Міценко Н. Г., Воронко О. С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. 2022.
26.  Міжнародна бізнес-аналітика : конспект лекцій / О. С. Воронко. – Львів :  ЛТЕУ, 2022. - 130 с.
27. Міжнародна економіка. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» /Воронко О.С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 67 с.
28.Міжнародна економіка. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» / Воронко О.С. - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. - 67 с.
29. Міжнародна економіка. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» / Воронко О.С. -Львів: Видавництво ЛТЕУ.-2022.- 39с.
30. Міжнародна економіка. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка»/ Воронко О.С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 67 с.
31. Міжнародна економіка. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка» / Воронко О.С. - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. - 67 с.
32. Міжнародна економіка. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка» / Воронко О.С. -Львів: Видавництво ЛТЕУ.-2022.- 39с.
33. Міжнародна економіка. Конспект лекцій/ О.С. Воронко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ. 2023.-  159 с.
34. Бізнес-аналітика підприємства (вибіркова). Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка»/ Воронко О.С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 67 с.
35. Бізнес-аналітика підприємства (вибіркова). Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка». / Воронко О.С. - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. - 67 с.
36. Бізнес-аналітика підприємства (вибіркова). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» / Воронко О.С.  -Львів: Видавництво ЛТЕУ.-2022.- 39с.
37. Бізнес-аналітика підприємства. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка» /  Воронко О.С.– Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 67 с.
38. Бізнес-аналітика підприємства. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка» / Воронко О.С. - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. - 67 с.
39. Бізнес-аналітика підприємства. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка» / Воронко О.С. -Львів: Видавництво ЛТЕУ.-2022.- 39с.
40. Бізнес-аналітика підприємства. Конспект лекцій / О.С. Воронко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ. 2023.-  159 с
41. Економіка та організація інноваційної діяльності. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка» / Воронко О.С. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 67 с.
42. Економіка та організація інноваційної діяльності. Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка» / Воронко О.С. - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. - 67 с.
43. Економіка та організація інноваційної діяльності. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Бізнес-економіка». / Воронко О.С. -Львів: Видавництво ЛТЕУ.-2022.- 39с.
44. Економіка та організція інноваційної діяльностіі. Конспект лекцій / О.С. Воронко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ. 2023.-  159 с
45. Воронко О. С. Облік і фінанси: навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня  магістра) / за ред. Куцика П.О. ; П. О. Куцик, Р. М. Воронко, Т. О. Герасименко, О. І. Копилюк, В. І. Бачинський та ін. - Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023. - 345 с.
46. Економіка та організація інноваційної діяльності : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id=1245.
47. Аналіз господарської діяльності : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
48. Міжнародна бізнес-аналітика : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
49. Міжнародна економіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
50. Тренінг з міжнародної економіки : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
51. Бізнес-аналітика підприємства : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1.    Заступник завідувача кафедри з виховної роботи (2005-2014 рр.).
2.    Заступник завідувача кафедри з організації практики (2015-2020 рр.).
3.    Куратор академічної групи.   
4.    Заступник завідувача кафедри з практичної підготовки та профорієнтаційної роботи (з 2021 р. по теперішній час).
5.    Гарант освітньо-професійної програми “Міжнародна економіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”.
6.    Член Спілки економістів України.
7. Член Всеукраїнської Асоціації економістів-міжнародників.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський торговельно-економічний університет (25.06.2021 р.). Міжвузівський круглий стіл “Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти”, за результатами отримала сертифікат від 25.06.2021 р.
2. Львівський торговельно-економічний університет (18.10.2021 р. - 29.10.2021 р., 1 кредит ЄКТС), Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу”, за результатами отримала сертифікат № 188/16 від 01.11.2021 р.
3. Університет банківської справи, кафедра кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економічних і соціальних відносин (18.10.2021 р. - 03.12.2021 р., 6,0 кредитів ЄКТС.) на тему: “Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання науково-дослідних завдань у межах спеціальності”, за результатами стажування отримала підтверджуючу довідку № 31 від 03.12.2021 р.
4. INSTYTUT EKONOMII i FINANSÓW Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich (Polska, Warszawa) (06 - 27 червня 2022 року).
5. Мукачівський державний університет (23 жовтня 2023р- 15 грудня 2023р). Тема стажування: «Інноваційні освітні технології та їх впровадження в підготовку фахівців з економіки» (6,0 кредитів) ЄКТС 180 годин)
6. Nestle. Business Services Lviv (30.05.2023 р.). Workshop “The strategy of business centralization as a tool for optimizing income and expenses”, за результатами отримав сертифікат від 30.05.2023 р.
7. Львівський торговельно-економічний університет (28.04.2023 р.). Міжфакультетський круглий стіл “Академічна доброчесність – основа наукового успіху”, за результатами отримав сертифікат від 28.04.2023 р.
8. Участь у засіданні круглого столу «Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості, за результатами отримала сертифікат від 17.11.2023р.
9. Participated in the course Power BI. За результатами отримала сертифікат від 01.06.2023р ( 15 academic hours 10 classes)
10. Участь у III Міжнародному Економічному форумі «Підприємництво та стратегічні напрями розвитку бізнес-процесів в умовах глобальних викликів, за результатами отримала сертифікат від 11 листопада 2023р.
11. Учасник VI Міжнародної зимової школи з європейських студій «Соціальна політика ЄС і політика згуртування: Розробка політик та імплементація» у рамках проєкту  Центр досконалості Жана Монне «Європейські Студії соціальних інновацій в освіті»  – Jean Monnet Centre of Excellence ESSIE - 101085552 - ERASMUS-JMO-2022-COE та проєкту напряму Жана Монне Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, 29 січня - 2 лютого 2024 р. Сертифікат № 1QABGU-CE000223.

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р.)
2. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен