Зав’ялова Ольга Ростиславівна

старший викладач кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, каб. 316
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-34
e-mail: zavyalova@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості
У 1990 р. закінчила Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка торгівлі” і здобула кваліфікацію “економіст”.
Викладацьку діяльність розпочала на кафедрі економічної теорії ЛТЕІ у 1990 р. на посаді завідувача кабінетом кафедри (виконання погодинного навантаження).
З серпня 1994 р. по грудень 2000 р. – асистент кафедри економічної теорії.
З січня 2001 р. по серпень 2020 р. – старший викладач кафедри прикладної та теоретичної економіки.
З вересня 2020 р. по теперішній час – старший викладач кафедри економіки.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. співавтор 3 навчальних посібників, виданих з грифом МОН України.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Економічна теорія
  • Макроекономіка
  • Мікроекономіка

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-0856-3081
Researcher ID: G-8159-2019

Свою наукову діяльність Зав'ялова О. Р. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях “Круглого столу”, семінарах.

Приймає участь у виконанні науково-дослідної теми “Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер державної реєстрації 0118U000033).

1.    Зав’ялова О. Р. Використання табличних процесорів при проведенні практичних занять з макроекономіки / О. Р. Зав'ялова // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті.  - 2017. – № 8. – С. 43-46.
2.    Зав’ялова О. Р. Використання пакету “Maple” при проведені практичних занять з “Мікроекономіки” / О. Р. Зав'ялова // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. - 2018. – № 9. – С. 64-66.

Навчально-методична робота
1.    Політична економія : навч. посібник / [уклад.: Л. С. Томашик, О. О. Сухий, О. Р. Зав'ялова]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 224 с.
2.    Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання для практичних занять. самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх галузей знань денної та заочної форм навчання. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. - 120 с.
3.    Макроекономіка. Методичні вказівки та тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 21 с.
4.    Економічна теорія : навч. посібник / [Л. С. Томашик, О. О. Перепьолкіна, Б. М. Шевчик та ін.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 264 с.
5.    Мікроекономіка. Методичні вказівки і завдання до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 122 с.
6.    Макроекономіка. Методичні вказівки і завдання до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 124 с.
7.    Макроекономіка. Методичні вказівки і завдання до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 124 с.
8.    Мікроекономіка. Методичні вказівки та завдання для практичних занять. самостійної роботи, тести для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр” усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. 124 с.
9.    Макроекономіка. Методичні вказівки та завдання для практичних занять. самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх галузей знань денної та заочної форм навчання. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 120 с.
10.    Макроекономічна теорія : навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. О. О. Перепьолкіної. – Львів : “Новий Світ - 2000”, 2019. – 456 с.
11.    Мікроекономічна теорія : навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина, О. Р. Зав'ялової, доц. О. О. Перепьолкіної. – [3-те вид., випр. і доп.]. -  Львів : “Новий світ - 2000”, 2020. – 391 с.
12.    Макроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
13.    Мікроекономіка : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1.    Куратор академічної групи.

Підвищення кваліфікації
1.    Інститут регіональних досліджень НАН України, відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій (18.05.2015 р. - 18.06.2015 р.) з метою удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок на тему “Ознайомлення з тематикою досліджень відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій”. За результатами проходження стажування отримала довідка № 1/145 від 19.06.2015 р.
2.    Львівська філія Європейського університету, кафедра економіки та підприємництва (19.10.2020 р. - 04.12.2020 р., 6 кредитів ЄКТС) з метою удосконалення професійної підготовки у межах спеціальності на тему “Поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, вдосконалення методики проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів”.

Перелік нагород та заохочень
1. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен