Андрейків Тетяна Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5353-248X 
Researcher ID: I-6776-2018

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців 2а, каб 404.
роб. тел.: +38(032)295-85-52
e-mail: andrejkiv7@meta.ua

Рік народження – 1982

Короткі біографічні відомості
Закінчила магістратуру Львівської комерційної академії у 2004 р. за спеціальністю «Фінанси». У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Діяльність банків на ринку цінних паперів» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Доцент Андрейків Т.Я. є співавтором підручника «Кредит і банківська справа» (з грифом МОН України), навчального посібника «Платіжні системи» (з грифом МОН України), навчального посібника «Факторинг» (з грифом МОН України),  навчального посібника «Фінанси підприємств», навчального посібника «Фінанси держави», навчального посібника «Бюджетна система», методичних рекомендацій та конспектів лекцій з дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінанси держави», «Бюджетна система», дистанційних курсів з дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінанси держави», «Бюджетна система», «Міжнародні фінанси».Результати її наукових досліджень опубліковані у понад 60 наукових працях за фінансовою тематикою і використовуються при викладанні студентам дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінанси держави», «Організація податкової та митної справи», «Податковий та митний контроль», «Електронні інструменти розрахунків».

Основні дисципліни, що викладає
1. Фінанси підприємств
2. Фінанси підприємств сфери обслуговування
3. Фінанси держави
4. Організація податкової та митної справи
5. Податковий та митний контроль
6. Електронні інструменти розрахунків

Наукова діяльність
1.  Тhe financial system modelling by various signs of clustering / Chuy I., Kutsyk V., Andreikiv T. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. – Vol 2. – Р. 315-324. Режим доступу : fkd.org.ua/article/view/171941/173439. Наукометричні бази: Web of Science.
2.  Андрейків Т. Я. Банківська система України та її роль у розвитку реального сектору економіки / Т. Я. Андрейків, С. М. Кицун, О. О. Курят // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 58. – 136 с. – (Економічні науки). – С. 129-135. Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals, Google Scholar, Index Copernicus.
3.  Вовчак О. Д. Формування та реалізації ефективних та якісних стратегій кредитно-інвестиційної діяльності банків / О. Д. Вовчак, Н. С. Меда, Т. Я. Андрейків // Фінансовий простір. – 2020. – №1 (37). – С.122-131. Наукометричні бази: ЕBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI); CiteFactor Academic Scientific Journals (США); ResearchBib (Японія); Google Scholar; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
4.  Чуй І. Р., Андрейків Т. Я., Мутян І. Є. Фінансова стійкість підприємств споживчої кооперації України в системі управління її фінансовими ресурсами. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 162–170.  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-162-170. Наукометричні бази: Index Copernicus.
5.  О. Вовчак, А. Кравченко, Т. Андрейків DIGITAL IMPERATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF THE NATIONAL AND WORLD VECTOR. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. № 5 (40). С. 365-377(наукометрична база Web of Science).
6.  Мединська Т. В., Андрейків Т. Я., Маланюк І. Р. Зарубіжний досвід податкового стимулювання бізнесу в умовах Сovid-19. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. №2(58). С. 179-186. (Наукометрична база : Index Copernicus).
7. Хуторна М. Е., Андрейків Т. Я., Висока М. А., Маруха О. Ю. Інституційні засади функціонування зелених банків. Фінансовий простір. № 4(48). 2022. С. 59-66. Наукометрична база : Index Copernicus.
10. Вовчак О.Д., Андрейків Т.Я., Павлишина В.І. Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні в умовах сучасних ризиків і загроз. Фінансовий простір. № 1 (49). 2023. - DOI: https://doi.org/10.18371/fp.2(46).2022.576768. Наукометрична база : Index Copernicus.

Апробація результатів наукових досліджень відбулась у понад 30 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, основні з яких:
1. Андрейків Т. Я. Ресурсна база банків у функціонуванні банківської системи України// Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи : збірник тез ХІХ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, 29 березня 2019 року / ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2019. — 553 c.
2. Андрейків Т. Я., Чуй І. Р. Особливості формування залучених ресурсів банківських установ України в сучасних умовах розвитку економіки // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28 березня 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів). – Тернопіль : Крок, 2019. 192 с. – С. 96-98.
3. Чуй І. Р., Андрейків Т. Я. Фіскальне значення доходно-прибуткових податків // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / [ відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.] – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 308 с. – С. 133-135.
4. Андрейків Т. Я., Канцір І. А.  Апроксимація міжнародних стандартів регулювання фінансового сектору// Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір : збірник тез ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 травня 2019 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2019. — 145 с., С. 51-53.
5. Андрейків Т. Я. Діяльність страхових посередників у функціонуванні страхового ринку в Україні // Актуальні проблеми сьогодення у сфері, фінансів, обліку та аудиту: матеріали  IV Всеукраїнської наково-практичної інтернет-конференції (30-31 травня 2019 р.). – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. – С.89-94.
6. Андрейків Т. Я. Особливості формування ресурсної бази банків в Україні в умовах розвитку фінансових технологій // ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: матеріали  міжнародної науково-практичної конференція ( 13-14 червня 2019року). – Одеса, ОНЕУ. – С.68-72.
7. Андрейків Т.Я., Кицун С.М. Шляхи стабілізації функціонування банківської системи України // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2019 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 308 с. – С. 21-24.
8. Андрейків Т.Я., Курят О.О. Характеристика діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2019 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 308 с. – С. 24-27.
9. Андрейків Т.Я., Ставрук Л.А. Ринок цінних паперів України: сучасний стан та перспективи розвитку // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2019 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 308 с. – С. 27-30.
10. Андрейків Т.Я. Сучасний стан та особливості розвитку ринку цінних паперів в україні // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 27 листопада 2019 року. – Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – 472 с. – С. 427-433.
11. Андрейків Т. Я. Забезпечення стабільності банківської системи України // Фінанси, банківська система та страхування: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 02-03 березня 2020р.- ДДАЕУ, 2020.- 180 с. – С. 35-37.
12. Андрейків Т.Я. Фінансова стратегія розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу // Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2020 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2020. – 277 с. – С. 95-97.
13. Андрейків Т.Я. Необхідність формування підприємством фінансової стратегії як інструменту управління його фінансовою діяльністю // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  372 с. – С. 125-126.
14. Андрейків Т. Я. Податковий консалтинг в Україні // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Х: ХДУХТ. – 279 с. – С. 28-31.
15. Андрейків Т. Я., Линда М. Ю. Організація податкової роботи в умовах реформування податкової служби України // Актуальні проблеми та обліково-аналітичного в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 жовтня 2020 р., м. Мукачево. – 241 с. – С. 81-83.
16. Андрейків Т. Я. Податковий контроль в Україні // Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 жовтня 2020 р.). Львів: Львівський інститут Прат «ВНЗ «МАУП», 2020. 352. С. 159-162.
17. Вовчак О., Андрейків Т. Сучасні тренди інноваційного забезпечення розвитку банківського бізнесу. Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання  розвитку, досягнення та інновації: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 15-16 квітня 2021 р. Одеса: ОНЕУ, 2021.
18. Андрейків Т. Я. Податкові ризики: суть, види та управління ними. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики: збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: Університет ДФС України. 2021. 689 с. С.427-431.
19. Андрейків Т. Я. Капіталізація банків як важлива умова розвитку банківської системи. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 23.04.2021 р. Х. :ХДУХТ., 2021. С. 171-174.
20. Андрейків Т. Я. Розвиток банківського сектору в умовах коронакризи. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. С.99-101.
21. Андрейків Т.Я., Остапчук І.О. Критерії та показники оцінки фінансової стабільності банківської системи // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 жовтня 2021 р., м. Мукачево. – 229 c.– С. 71-74.
22. Андрейків Т.Я., Вовчак О. Д. Підходи  до  забезпечення  фінансової  стійкості банків в кризовій ситуації // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 лисоп. 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. 123 с. – С. 58-61.
23. Вовчак О. Д., Андрейків Т. Я. Вплив банківських ризиків на фінансову стійкість банківської системи // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – 213 с. – С. 17-19.
24. Андрейків Т. Я., Швидкий О. С. Особливості діяльності підприємств у нестабільному економічному середовищі // Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 19-21 травня 2022 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 179 с. – С. 90-91.
25. Андрейків Т. Я. Податкова політика як інструмент регулювання економічного розвитку країни // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 01-02 червня 2022 р. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 528 с. – С. 175-177.
26. Вовчак О. Д., Андрейків Т. Я. Функціонування банків в умовах сучасних загроз і викликів  // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17 жовтня 2022 р. – Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», 2022. – 502 c. – С. 55-58.
27. Андрейків Т. Я., Підківка М. І. Особливості діяльності банків державного сектору України у нестійких економічних умовах // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищ. освіти і мол. учених, Харків, 28 жовтня 2022 р. – Харків, 2022. – 312 с. – С. 88-90.
28. Андрейків Т. Я., Муравська А. А. Особливості діяльності учасників ринку цінних паперів // Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 27 жовтня 2022 р., м. Мукачево. – 278 c. – С. 99-101.
29. Андрейків Т.Я. Форми та методи здійснення державного податкового контролю // Міжнародна конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”, м. Львів 01-02 червня 2023 р.
30. Вовчак О. Д., Андрейків Т. Я. Розвиток іпотечного кредитування в умовах війни  // Міжнародна конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”, м. Львів, 01-02 червня 2023 р.
31. Андрейків Т., Маланюк І. Особливості здійснення податкового контролю в сучасних умовах // II Міжнародна науково-практична інтернет конференціїя “Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики”, м. Ірпінь, 28 квітня 2023 р. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023.– 738 с. –С.26-29.
32. Андрейків Т. Я. Податковий контроль в умовах нестабільності // Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації», м. Хмельницький. 26 жовтня 2023 р.
33. Андрейків Т.Я., Стефанишин Я.С. Особливості державного бюджету України в умовах воєнного стану. // XІ Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю». 26 жовтня 2023 р. м. Мукачево. –393 c. – С. 131-133.
34.Андрейків Т. Я., Івахів В. А. Державний борг України та його вплив на стабільність фінансів держави // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова архітектоніка та сценарії конкурентних моделей розвитку», м. Харків, 17 листопада  2023 р. – 323 с. –С. 4-5.

Підручники, посібники
1.Кредит і банківська справа: підручник / О.Д.Вовчак, Н.М. Рущишин, Т.Я. Андрейків. - К.: Знання, 2008. – 564с.
2.Платіжні системи: навч. посіб./ О.Д.Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків.- К.:Знання, 2008 – 341с.
3.Факторинг: навч. посіб. / О.Д.Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків.-К.:Знання, 2012 – 247с.
4. Фінанси підприємств: навч.посіб. / М.В.Сороківська, Т.Я.Андрейків.– Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. – 288 с.
5. Фінанси держави: навч.посіб. / Т.Я.Андрейків, М.В.Сороківська.– Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. – 252 с.
6. Бюджетна система: навч.посіб. / Т.Я.Андрейків, В. В. Оліярник.– Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 288 с.
7. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О. В. Мицак, Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 196 с.
8. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй, М. В. Сороківська – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 276 с.

Навчально-методична робота
4. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, самостійної роботи, тести для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) денної та заочної форм навчання спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" з дисципліни "Фінанси підприємств сфери обслуговування" / Т. Я. Андрейків.– Львів: Ви-во ЛТЕУ, 2019. – 84 с.
5. Методичні вказівки і завдання для семінарських занять, самостійної роботи, тести для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) денної та заочної форм навчання спеціальності 051 "Економіка" (ОПП «Міжнародна економіка») з дисципліни "Міжнародні фінанси" / О. В. Мицак, Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй.– Львів: Ви-во ЛТЕУ, 2019. – 103 с.
6. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, самостійної роботи, тести з дисципліни "Фінанси підприємств сфери обслуговування" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки  "Туризм" / Т. Я. Андрейків.– Львів: Ви-во ЛТЕУ, 2019. – 103  с.
7. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Фінансовий менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Міжнародний бізнес” зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”/ Чуй І.Р., Мицак О.В., Андрейків Т.Я.. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. 107 с. (6,6 д.а.)
8. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Фінансовий менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 ”Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” / Чуй І. Р., Мицак О.В., Андрейків Т. Я. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. 107 с. (6,6 д.а.)
9. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань “Управління та адміністрування” денної і заочної форм навчання. / Чуй І.Р., Андрейків Т.Я. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. 27 с. (1,75 д.а.)
10. Методичні рекомендації з організації практики  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07“Управління та адміністрування” денної і заочної форм навчання. / Чуй І.Р., Андрейків Т.Я. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. 32 с. (2 д.а.)
11. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Міжнародна економіка» ОПП «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік оподаткування» з дисципліни «Ціни і ціноутворення»./ Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
12. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, тестові завдання для підсумкового і поточного контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Міжнародна економіка»  ОПП «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік  оподаткування» з дисципліни «Ціни і ціноутворення». / Власюк Н.І., Андрейків Т.Я.- Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 60 с.
13. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, тестові завдання для підсумкового і поточного контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з дисципліни «Ціни і ціноутворення» (вибіркова дисципліна) / Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 60 с.
14. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з дисципліни «Ціни і ціноутворення» (вибіркова дисципліна) / Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. - Львів: В-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
15. Методичні вказівки та завдання до практичних занять, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання з дисципліни  «Фінанси підприємств» / Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 112 с. (7 д.а.).
16. Фінанси підприємств : конспект лекцій / [уклад. Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй, М. В. Сороківська]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 140 с.
17. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Фінанси підприємств» / Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 67 с.
18. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної і заочної форм навчання / Чуй І. Р., Мицак О. В., Власюк Н. І., Андрейків Т. Я. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 40 с.
19. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисципліни «Бюджетна система» / Андрейків Т.Я., Власюк Н.І. Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 54 с.
20. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисципліни «Бюджетна система» / Андрейків Т.Я., Власюк Н.І. Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 53 с.
21. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” з дисципліни «Бюджетна система» / Андрейків Т.Я., Власюк Н.І. Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 81 с.
22. Бюджетна система : конспект лекцій / [уклад. Т. Я. Андрейків, Н. І. Власюк]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 181 с.
23. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з дисципліни «Фінанси держави» (вибіркова дисципліна) / Андрейків Т.Я. Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 53 с.
24. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з дисципліни «Фінанси держави» (вибіркова дисципліна) / Андрейків Т.Я. Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 38 с.
25. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з дисципліни «Фінанси держави»  (вибіркова дисципліна) / Андрейків Т.Я. Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 79 с.
26. Фінанси держави : конспект лекцій / [уклад. Т. Я. Андрейків]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 114 с.
27    Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з дисципліни  «Фінанси підприємств» (вибіркова дисципліна) / Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я.. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 56 с. (3,5 д.а.).
28. Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси держави» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
29. Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси підприємств» [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=343.
30. Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси підприємств сфери обслуговування» [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=2375.
31. Дистанційний курс з дисципліни «Бюджетна система» [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=459.
32. Дистанційний курс з дисципліни «Організація податкової та митної справи» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
33. Дистанційний курс з дисципліни «Податковий та митний контроль» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
34.Дистанційний курс з дисципліни «Електронні інструменти розрахунків» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський державний університет внутрішніх справ, 04.12 – 24.12.2020 р. Наказ ректора ЛТЕУ № 146/02 від 24.09.2020 р. Тема : “Вдосконалення професійної підготовки шляхом оновлення та розширення знань з питань інформаційно-технологічного забезпечення викладання фінансових дисциплін та методів і форм проведення лекційних та практичних занять та навчальної практики”
Довідка № 165 від 30.12.2020 р. Обсяг стажування 6 кредитів (180 год.). Звіт про стажування.
2. Школа місцевого економічного розвитку. 02.12.2020 р. (2 год., сертифікат).
3. Форум інноваційної освіти INED. 12.12.2020 р. (сертифікат).
4. Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики. НБУ. 13.11.2020 р. (сертифікат).
5. Українська асоціація європейських студій. 25.02.2021 р. (3 год., сертифікат).
6.Львівський торговельно-економічний університет. Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу. 18.10-29.10.2021 р. (30 год, 1,0 кредит ЄКТС; сертифікат)
7.Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики. НБУ. 24.12.2021 р. (сертифікат).
8.Український католицький університет. Суспільно орієнтоване навчання в дії.19.11.2021 р. (4,0 год., сертифікат)
9. Фонд гарантування вкладів. Ліга Амбасадорів. Роль компетентності «Підприємливість та фінансова грамотність». Сертифікат. Жовтень 2023 р.
10. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет. «Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації». Сертифікат. 26 жовтня 2023 р.( 9 год.).
11.Ukraine Global Faculty. New organizational forms and the bodyless leadership. Сертифікат. 31 жовтня 2023 р. (1,5 год.).
12. Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана. XI Міжнародний бізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство». Сертифікат 23 листопада 2023 р.

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019 р.)
2. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2020 р.)
3. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2021 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен