Черкасова Світлана Василівна

Професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, д.е.н., професор, відмінник освіти України.
Гарант освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ЛТЕУ.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1956-4992
Researcher ID: F-5490-2019

тел.: +38 (050) 37 021 87
e-mail: svetlacher@i.ua

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1984 р. за спеціальністю "Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами”. В 2000-2002 рр. навчалась у Національному університеті "Львівська політехніка”, де здобула другу вищу освіту за спеціальністю "Фінанси”.
Упродовж 1984-1993 рр. працювала в науково-дослідних установах на посадах старшого економіста, молодшого, старшого наукового співробітника. Кандидат економічних наук з 1991 р.
Педагогічну діяльність розпочала у Львівській комерційній академії на кафедрі фінансів і кредиту з лютого 1993 р., працювавши на посадах асистента, доцента та професора кафедри.
В квітні 2017 році захистила докторську дисертацію на тему "Державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні” за спеціальністю 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством” . В травні 2020 року отримала вчене звання професора кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету.
З листопада 2017 р. по червень 2021 р. працювала на посаді завідувача кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету.
Є одноосібним автором двох навчальних посібників з Грифом МОН "Ринок фінансових послуг” і "Фінансовий ринок”, співавтором підручника "Актуарні розрахунки”. За період науково-педагогічної діяльності Черкасовою С.В. видано 12 навчальних посібників, 1 підручник, більше 50 інших навчально-методичних праць.
Регулярно проводить відкриті загально університетські лекції. 30 березня 2018 р. була проведена загально-університетська відкрита лекція з навчальної дисципліни "Фінансовий ринок" на тему: "Фінансові посередники”, а 25 лютого 2020 р. була проведена загальноінститутська відкрита лекція з навчальної дисципліни "Гроші і кредит" на тему "Інфляція та грошові реформи".
Впродовж 2018-2020 рр. була керівником науково-дослідної теми “Стратегічні пріоритети та інструменти державної політики розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні” (номер державної реєстрації 0118U000024).

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів і студентів. У 2010 р. і 2017 р. під керівництвом проф. Черкасової С.В. захищені кандидатські дисертації Чікітою І.Б. та Литвин О. В.

Є членом редакційної колегії збірників наукових праць “Вісник Львівського торговельно-економічного університету: Серія "Економічні науки" та "Підприємництво і торгівля". Здійснює опонування дисертаційних робіт.

Стаж науково-педагогічної діяльності у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації складає 36 років, педагогічний стаж – 31 рік.

Науковий доробок
Активно займається науково-дослідною роботою. Опублікувала більше 120 наукових праць, з них 6 монографій (розділів в колективних монографіях), 47 наукових статей у наукових фахових виданнях України з економічних наук, з яких 35 - одноосібні, 6 статей, що включені у наукометричні бази Scopus або Web of Science.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Фінансовий ринок
  • Ринок фінансових послуг
  • Страховий менеджмент
  • Ринок цінних паперів і фондова біржа
  • Гроші і кредит
  • Ціни і ціноутворення
  • Митне посередництво

Сфера наукових інтересів
Фінансове посередництво, фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, небанківське інституційне інвестування, діяльність фінансових інститутів.

Основні наукові праці:
Монографії:

1. Черкасова С. В. Небанківське інституційне інвестування в Україні: пріоритети та інструменти державного регулювання розвитку : монографія / С. В. Черкасова. – Львів : Проман, 2016. – 452 с.
2. Черкасова С. В. Усунення дисбалансів розвитку небанківського інституційного інвестування в руслі державної політики покращення структурних характеристик інвестиційного середовища         / С. В. Черкасова // Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України : монографія / [за ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва]. – Львів : Видавництво ТзОВ “Ліга-Прес”, 2016. – 596 с.
3. Черкасова С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестування в небанківському фінансовому секторі: монографія / С.В. Черкасова, М.В. Сороківська – Львів: Растр-7, 2013.–186 с.
4. Черкасова С. В. Сучасний стан та проблеми інституційного розвитку національного фінансового ринку / Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: монографія. За заг. ред. О.В.Макарюка, В.М.Жмайлова, Ю.І.Данька. – Харків: Міськдрук, 2011, С. 250-268.
5. Use of investment potential of venture funds for innovative development of enterprises / Cherkasova S //Management of innovative development the economic entities:  collective monograph /edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol./ Higher School of Social and Economic. - Przeworrsk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. Vol.2. P. 135-143.
6. Сучасні реалії і завдання розвитку діяльності компаній зі страхування життя як інституційних інвесторів / С. В. Черкасова // Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя : Видавничий дім „Гельветика”, 2019, С. 209-228;

Підручники та посібники:
1. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія 2006”, 2007, 2008, 2009 та 2019 р. – 496 с. (Гриф МОН)
2. Черкасова С.В. Фінансовий ринок : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія 2006”, 2010, 2014, 2018 та 2019 р. – 356 с. (Гриф МОН)
3. Актуарні розрахунки : підручник /І.М.Копич, В.М.Сороківський, С.В.Черкасова. – Львів. "Новий світ – 2000”, 2014, 2018, 2019– 214 с. (Гриф МОН)
4. Актуарні розрахунки : навч. посібник /І.М.Копич, В.М.Сороківський, С.В. Черкасова, М.В.Сороківська. – Львів. "Новий світ – 2000”, 2013. – 214 с. (Гриф МОН)
5. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С.В.Черкасова, Г.Є.Гаврилюк. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. – 285 с.
6. Фінансова математика : навч. посібник /[Куцик П.О., Сороківський В.М., Черкасова С.В., Сороківська М.В.] – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 328 с.
7. Черкасова С.В. Ринок цінних паперів і фондова біржа: навч. посібник / С.В. Черкасова. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 168 с.
8. Черкасова С.В. Фінансовий ринок: навч. посібник / С.В. Черкасова. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 164 с.

Основні наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз за останні 5 років:
1. Розвиток банківського кредитування як механізму фінансування економічного зростання / С. В. Черкасова, Т. О. Дмитрига // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 123-129. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-57-1 (наукометричні бази : Ulrich’s Periodicals, Google Scholar).
2. The Development of Electronic Securities Trading as a Means of Increasing the Investment Activity of Citizens / Cherkasova S., Kalaitan T., Yaroshevych N. // Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Vol. 81. P. 57-62. DOI: 10.2991/mtde-19.2019.11 (Наукометрична база Web of Science).
3. Реалізація банківського інвестування на вітчизняному фондовому ринку / С. В. Черкасова // Підприємництво і торгівля: Збірник наукових праць. 2019. Вип. 24. С. 51-58. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-07 (наукомет. бази : Ulrich’s Periodicals, Google Scholar).
4. Фінансовий аналіз та прогнозування як основа формування фінансової стратегії підприємства  / С. В. Черкасова, В. М. Сороківський, Е. Банюк // Приазовський економічний вісник: електронний науковий журнал. 2019. Вип. 5 (16). С. 329-333. URL.:  pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/58.pdf
5. Inconsistencies of small business fiscal stimulation in Ukraine / Cherkasova S., Kalaitan T., Yarochevych N // Journal of Tax Reform. 2019; 5(3): 204–219. DOI: 10.15826/jtr.2019.5.3.068 (Наукометрична база Web of Science) URL.: https://jtr.urfu.ru/en/main/?tx_urfujournalarchive_journal%5Bjournal%5D=196&tx_urfujournalarchive_journal%5Baction%5D=single&tx_urfujournalarchive_journal%5Bcontroller%5D=Journal&cHash=c88f4891cdde7d1446dda6655f0b9e8c
6. Особливості та сфера застосування ABC-аналізу в системі контролінгу підприємств ресторанного господарства / С. В. Черкасова, Т. В. Калайтан, О. О. Другов, Н. Б. Ярошевич // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Том 4, № 31 (2019), С. 196-207. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190856 (Наукометрична база  Web of Science) URL.: fkd.org.ua/article/view/190856
7. Stimulating and limiting factors for the growth of investment potential of Ukrainian insurance companies / Cherkasova S., Kalaitan T., Rushchyshyn N., Yaremko I., Yaroshevych N. // Investment Management and Financial Innovations. 2020. 17(1), 85-96. DOI: 10.21511/imfi.17(1).2020.08 (Наукометрична база Scopus) URL.: https://businessperspectives.org/investment-management-and-financial-innovations/issue-341/stimulating-and-limiting-factors-for-the-growth-of-investment-potential-of-ukrainian-insurance-companies.
8. Черкасова С. В., Білий Р. М. Інституційний розвиток небанківського фінансового сектору в умовах удосконалення його державного регулювання. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 63. С. 146-151. URL.: www.market-infr.od.ua/journals/2022/63_2022/29.pdf.
9. Черкасова С. В. Інвестиційний потенціал страхового сектора України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. Вип. 65. С. 59-64.
10. Черкасова С. В., Медвідь Л. Г., Міценко Н. Г. Аналіз кредитної діяльності небанківських фінансових установ. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 36. URL.: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1121/1079.
10. Черкасова С. В., Медвідь Л. Г., Міценко Н. Г. Класифікація витрат на якість продукції для обліку та контролю в системі управління якістю виробничого підприємства. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. Вип. 66. С. 10-21.
11. Черкасова С. В. Регулювання цін в національній економіці: сучасна практика та проблеми //Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія “Економічні науки”. 2022. Т. 18. С. 73-79.
12. Черкасова С. В. Регулювання діяльності банків на вітчизняному ринку цінних паперів. Економіка та суспільство. 2023, № 52. URL.: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2633
DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-93

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1. Сучасні тенденції розвитку системи небанківського інституційного інвестування в Україні / С. В. Черкасова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.-ї: Research and Innovation : Collection of Scientific articles. – Yunona Publishing, New York, USA, 2020 – 216 p. – P. 14-17. (наукомет. бази: РИНЦ, Science Index, Thomson Reuters).
2. Особливості ціноутворення в ресторанному господарстві / С. В. Черкасова // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності”, Львів, 12 грудня 2019 р. – Львів, ЛТЕУ, С.147-149.
3. Інституційний розвиток системи небанківських інституційних інвесторів в Україні / С. В. Черкасова, Т. М. Хмельник // ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.“Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети”, Запоріжжя, 14 грудня 2019 р. – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО „СІЕУ”, 2019. – Ч. 1. С. 41-44.
4. Розвиток банківського інвестування в сучасних умовах / С. В. Черкасова // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 28.03.2019 р. – Тернопіль: Крок, 2019, С. 84-86.
5. Черкасова С. В. Нарощування інвестиційного потенціалу українського страхового сектору як важлива передумова економічного зростання // Збірник тез наукових доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.-ції «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції:  погляди науковців та практиків», м. Львів, 18 лютого 2021 р., ЛНУ ім. І. Франка. - Львів ЛНУ 2021, С. 94-97.
6. Черкасова С. В.  До питання створення мегарегулятора  фінансового сектору України // Міжнародна наук.-практ. конф-я «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», Львів, 2 червня 2021 р. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021, С. 93-95
7. Черкасова С. В. Інвестиційна активність населення як чинник економічного зростання // Матеріали ІІ Міжнародн. наук.-практ. конф. “Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід”, Харків, 23 квітня 2021 р., ХДУХТ. – Харків, 2021. С. 124-125.
8. Черкасова С. В. Розвиток електронної торгівлі цінними паперами як засіб підвищення інвестиційної активності населення // Міжнародна наук.-практ. конф-я «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень», Львів, 25-26 листопада 2021 р.). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. С. 38-39.
9. Черкасова С. В. Тенденції інституційного розвитку вітчизняного фінансового небанківського сектору // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”, Львів, 01-02 червня 2022 р.  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. С. 174-175.
10.  Черкасова С. В. Сучасні інструменти регулювання цін в національній економіці // Стратегія розвитку України: фінансово-економічні та гуманітарні аспекти: Матеріали ІХ Міжнародної наук-практ. конф-ї, м. Київ. 17.10.2022 р.. К.: Нац. Академія статистики, обліку та аудиту, 2022, С. 213-216.
11. Черкасова С. В. Особливості державного регулювання митного посередництва в Україні // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”, Львів, 01-02 червня 2023 р.  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. С. 140-141.

Навчально-методична робота
1. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання /уклад. Черкасова С. В., Васильців Т. Г., Юсипович О. І., Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
2. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 60 с. / уклад. Черкасова С. В., Чуй І. Р.
3. Ринок фінансових послуг: конспект лекцій / уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 180 с.
4. Ринок фінансових послуг: Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
5. Ринок фінансових послуг: Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  / уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 33 с.
6. Ринок фінансових послуг: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” / уклад. Черкасова С. В.. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 71 с.
7. Ринок фінансових послуг: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти освітнього рівня “доктор філософії”/ уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 48 с.
8. Ринок фінансових послуг: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” /уклад. Черкасова С. В.. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 34 с.
9. Ринок фінансових послуг: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього рівня “доктор філософії” уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 32 с.
10. Фінансовий ринок: конспект лекцій / уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 106 с.
11. Фінансовий ринок: Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”/ уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
12. Фінансовий ринок: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
13. Фінансовий ринок: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
14. Страховий менеджмент: конспект лекцій / уклад. Черкасова С. В., Сороківський В. М., Сороківська М. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 140 с.
15. Страховий менеджмент: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” / уклад. Черкасова С. В., Сороківський В. М., Сороківська М. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 56 с.
16. Страховий менеджмент: Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” / уклад. Черкасова С. В., Сороківський В. М., Сороківська М. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 38 с.
17. Страховий менеджмент: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” /уклад. Черкасова С. В., Сороківський В. М. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 39 с.
18. Ціни і ціноутворення: конспект лекцій / уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 97 с.
19. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 29 с.
20. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” / уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
21. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 41 с.
22. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 29 с.
23. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа”/ уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
24. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 41 с.
25. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” за освітньо-професійною програмою “Туризм” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 29 с.
26. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” за освітньо-професійною програмою “Туризм” / уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
27. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 242 “Туризм” за освітньо-професійною програмою “Туризм” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 41 с.
28. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 181 “Харчові технології” за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 29 с.
29. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 181 “Харчові технології” за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” / уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
30. Ціни і ціноутворення: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 181 “Харчові технології” за освітньо-професійною програмою “Харчові технології” /уклад. Черкасова С. В. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 41 с.
31. Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» /уклад. Черкасова С. В., Копилюк О. І., Власюк Н. І., Чуй І. Р. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 58 с.
32.Методичні рекомендації з організації виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання /уклад. Черкасова С. В., Рущишин Н. М., Власюк Н. І. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 32 с.
33. Дистанційний курс з освітньої компоненти “Ціни і ціноутворення”. URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
34. Дистанційний курс з освітньої компоненти “Ринок фінансових послуг”. URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
35. Дистанційний курс з освітньої компоненти “Фінансовий ринок”. URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
36. Дистанційний курс з освітньої компоненти “Ринок фінансових послуг” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. URL: https://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4125.
37. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Страховий менеджмент». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
38. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Митне посередництво». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
39. Дистанційний курс з освітньої компоненти «Ринок цінних паперів і фондова біржа». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Підвищення кваліфікації
1. Навчально-методичний семінар «Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу». Львівський торговельно-економічний університет.  Обсяг– 30 годин (1 кредит ЄКТС) з 18.10.2021 р. по 29.10.2021 р. Сертифікат № 175/16 від 01 листопада 2021 р.
2. Стажування з 24.05.2021 р. по 29.05.2021 р.  за темою: «Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС «Доктор філософії» Мукачівський державний університет МОНУ. Обсяг: 30 годин/1 кредит ЄКТС, Сертифікат 0035-21 від 31.05.2021 р.
3. Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, Обсяг: 180 годин (6 кредитів ЄКТС) з 06.04.2023 р. по 06.06.2023 р., Наказ № 10-к від 05.04.2023 р.,
Тема: Набуття наукового та практичного досвіду у питаннях фінансового забезпечення формування та реалізації регіональної соціальної політики, зокрема у контексті забезпечення економічного добробуту населення регіону за рахунок розвитку накопичувального пенсійного забезпечення, страхування життя та пенсій громадян.
Довідка 1/223 від 06.06.2023 р.
4. Львівський торговельно-економічний університет,
Засідання Круглого столу «Соціальна відповідальність бізнесу, освіти та науки в умовах війни», 28.09.2023 р.,
Тривалість: 3 год. (0,1 кредиту ЄКТС),
Сертифікат від 28.09.2023 р.
5. Навчальний тренінг «Вдосконалення викладання у вищій освіти: інституційний та індивідуальний виміри», 22.12.2022 р.,
Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з ІТ-компанією SoftServe.
Обсяг: 2 години (0,07 кредиту ЄКТС),
Сертифікат: Серія ТМ № 2022/02212.

Перелік нагород
1. Відзнака "Відмінник освіти України" (2008 р.)
2. Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств і ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (22 жовтня 2010 р.) за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у розвиток кооперативної освіти.
3. Почесна грамота Всеукраїнської Центральної спілки споживчих товариств України і ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України (23 листопада 2016 р.)
4. Почесні грамоти ЛТЕУ за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності (травень 2017 р. та червень 2020 р.)
5. Подяка Міського голови м. Львова за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 205 річниці від дня заснування ЛТЕУ (червень 2021 р.).
6. Почесна грамота ЛТЕУ за багаторічну й сумлінну працю в Університеті, активну участь у науковій та навчально-методичній роботі, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від Дня народження (липень 2023 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен