Чуй Ірина Романівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу
гарант освітньої програми “Фінанси, банківська справа та страхування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування.

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8795-4514
Researcher ID: Е-9653-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=VlsCIVQAAAAJ&sortby=pubdate

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців 2а, каб 404.
e-mail: irina_chui@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1996 році закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка. за спеціальністю «Економіка підприємства». Протягом 1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі Львівського Національного університету імені І. Франка.
У 1999-2000 рр. працювала викладачем у Львівському економічному бізнес-коледжі.
У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурна перебудова економіки в умовах її ринкової трансформації» та продовжила науково-педагогічну діяльність у Львівській комерційній академії.
У грудні 2006 року було присуджено вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

Науковий доробок
Автор понад 190 публікацій, з них – 23 навчальних посібників, більше 90 наукових і 75 праць

Основні дисципліни, що викладає

 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Фінансова грамотність
 • Фінансовий менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями.

Наукова діяльність
Монографії, підручники і посібники:
1.    Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України: монографія / За ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва. Львів : вид-во ТзОВ “Ліга-Прес”, 2016. 596 с. (Розділ 3. Загрози критичних коливань параметрів боргової безпеки та організаційно-економічні механізми їх стабілізації. С. 117-168).
2.    Мицак О. В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. Львів: “Магнолія-2006”. 2007. 228 с. (з грифом МОН України).
3.    Мицак О. В., Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: навч. посібник, 2-ге вид. доп. і перероб. Львів: „Магнолія-2006”. 2008, 2013, 2017, 2018. 228 с. (з грифом МОН України).
4.    Біла О. Г., Чуй І. Р. Фінанси : навч. посібник. Львів : “Магнолія-2006”. 2010, 2012, 2014, 2019. 390 c. (з грифом МОН України).
5.    Чуй І. Р., Мицак О. В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. 264 с.
6.    Мицак О. В., Андрейків Т. Я., Чуй І. Р. Міжнародні фінанси: навч. посібник. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 196 с.
7.    Біла О. Г., Чуй І. Р. Фінанси: навч. посіб. Львів: “Магнолія 2006”, 2021. 375 с
8. Фінанси підприємств: навч. посібник / Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй, М. В. Сороківська. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 276 с.
9. Біла О.Г., Чуй І.Р. Фінанси: навч. посіб. Львів: “Магнолія 2006”, 2022. 375 с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
1.  Чуй І. Р., Журбич К. М. Аналіз фіскального потенціалу доходно-прибуткових податків в Україні та зарубіжних країнах. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. Вип. 24. 182 с. С. 137-145.
2.   Мицак О. В., Чуй І. Р. Фінансова політика підприємства та механізм її реалізації в системі фінансового управління підприємством. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 2. Львів, 2019. С. 178-189.
3.  Власюк Н. І., Чуй І. Р., Ковенська О.А. Проблеми збалансування місцевих бюджетів України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. Вип. 58. 136 с. (Економічні науки). С. 122-128.
4.   І. R. Chuy, V. I. Kutsyk, T. Ya. Andreikiv. The financial system modelling by various signs of clustering. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 2, No 29 (2019). p. 315-324. (Web of Science)
5.  Чуй І., Мицак О. Тренди іноземного інвестування в Україну. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 3. Львів, 2020. С.278-286.
6.   Чуй І. Р., Власюк Н. І. Система методичного забезпечення оцінювання результативності доходно-прибуткових податків. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. Вип. 26. 118 с. С. 103-108.
7.  Чуй І. Р., Андрейків Т. Я., Мутян І. Є. Фінансова стійкість підприємств споживчої кооперації України в системі управління її фінансовими ресурсами. Бізнес Інформ. 2021. № 3. C. 162–170. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-162-170.
8. Чуй І. Р., Голдак С. М., Дума О. І. Податкова безпека як фактор підвищення фіскальної результативності податкової системи України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво  Львівського торговельно-економічного університету, 2021. Вип. 65. 180 c. (Економічні науки). С. 151–160. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-21
9. Чуй І. Р., Шемчук Л. В., Боднарюк В. А. Прикладні аспекти аналізу ділової активності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 5. Том 1. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-46. С. 288-293. Наукометричні бази: Index Copernicus.
10. Васильців Т. Г., Чуй І. Р. До методики аналізування фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. №2 Том 2. С. 131-135. Наукометричні бази: Index Copernicus.
11. Васильців Т. Г., Чуй І. Р., Мицак О. В., Кіх О. В. Боргова стійкість зовнішньої заборгованості як індикатор фінансової безпеки держави. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 69. 138 с. С. 87-98.  https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-12 Наукометричні бази: Index Copernicus.
12. Чуй І.Р., Мицак О.В., Пштир Я. О. Проблеми банківського кредитування суб’єктів підприємництва. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 34. 86 с. С. 70-77. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-34-10. Наукометричні бази: Index Copernicus.
13. Чуй І., Мицак О. Грошова маса та її вплив на економіку України. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том LXIII. Економічний збірник. Том 4 / [ред. кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), В. Е. Ааронсон та ін.] Львів: НТШ; оригінал-макет – видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 244 с. С. 230-238. Наукометричні бази: Index Copernicus.
14. Чуй І. Р., Мицак О. В. Особливості управління фінансами суб’єктів бізнесу ІТ-сектора. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. Вип. 74. (Економічні науки). Наукометричні бази:  Index Copernicus.
15. Чуй І., Мицак О. Прикладні аспекти дослідження фінансів суб’єктів бізнесу ІТ-сектора. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том LXIV. Економічний збірник. Том 5 / [ред. кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), та ін.] Львів: НТШ; оригінал-макет – видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. Наукометричні бази: Index Copernicus.
16. Чуй І. Р., Павлюк Б. О. Удосконалення фінансування системи освіти в Україні як передумова успішного реформування. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. Вип. 75. (Економічні науки). Наукометричні бази: Index Copernicus.

Апробація результатів наукових досліджень відбулась у понад 30 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, основні з яких:
1. Андрейків Т. Я., Чуй І. Р. Особливості формування залучених ресурсів банківських установ України в сучасних умовах розвитку економіки. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28 березня 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2019. 192 с. С. 96-98.
2. Чуй І. Р., Ковалик Х. Я. Факторний аналіз прибутку суб’єкта господарювання за моделлю Дюпон. Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2019 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 2019. 690с. С. 516-518.
3. Чуй І. Р. Систематизація принципів оподаткування доходно-прибуткових податків. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 372 с. С. 138-139.
4. Чуй І. Р., Ющишина В. О. Аналіз операцій з корпоративними клієнтами на депозитному ринку Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Електрон. дані. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. 754 с. С.266-268.
5. Чуй І.Р. Тренди іноземного інвестування в Україну Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет–конференції, 28 жовтня 2020 р., м. Мукачево. 241 c. С. 110-112.
6. Чуй І. Р., Лісяна А. М. Формування бюджету України через прямі і непрямі податки. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення; матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 328 с. С. 110-112.
7. Чуй І. Р., Нежухівська Д.. Оцінювання фінансово-економічної безпеки суб'єкта господарювання. Scientific Collection «InterConf», (57): with the Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (May 18-19, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021. 643 p. Р. 133-138
8. Чуй І. Р., Голдак С. М., Дума О. І. Загрози й індикатори податкової безпеки держави. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. 694 с. С. 473–476;
9. Чуй І. Р., Голдак С. М. Податки на споживання: їхня економічна суть і фіскальна значимість. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. 123 с. C. 24–26.
10. Чуй І. Р., Коваль Р. А. Недоліки бюджетного планування доходів та проблеми виконання Зведеного бюджету України. Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (21 жовтня 2021 р.). К.: Алерта, 2021. 416 с.  207-210.
11. Чуй І. Р., Кіх О. В. Оцінювання зовнішньої заборгованості держави. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», 2022. 502 c. С. 229-234.
12.Чуй І. Р., Кричковська Н.Т. Дослідження причин збитковості суб’єкта господарювання. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 236 с. С. 219-222.
13. Чуй І. Р. Зовнішні запозичення в системі чинників фінансової стабільності України // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 528 с. С.190-192.
14. Чуй І. Р., Голдак С. М., Дума О. І. Економіко-математичне моделювання рівня податкової безпеки. Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. 213 с. С.48.51.
15. Чуй І., Кіх О., Чорба А. Проблеми боргової політики України на сучасному етапі. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2022 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2022. 528 с. С. 336-342.
16.    Чуй І. Р., Бойчук А. С. Джерела фінансування бюджетного дефіциту в Україні. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20-21 квітня 2023 р.). Полтава : ПУЕТ, 2023. 172 с. С.43-47.
17.    Чуй І.Р. Боргова стійкість зовнішньої заборгованості економічних суб’єктів України. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. 420 с. С.156-158.
18.    Чуй І.Р., Павлюк Б.О. Проблеми фінансування освіти на сучасному етапі. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти». 20 жовтня 2023 року. К. : НАСОА.
19.     Чуй І.Р., Петришак Д. В. Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах фінансової нестабільності. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2023.
20.    Чуй І.Р., Мицак О.В. Фінансова стійкість суб’єктів бізнесу ІТ-сектора. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2023.
21.    Chuy Iryna. Debt sustainability in a context of state’s financial security. Book of Abstracts of the 3rd International Conference "Sustainable Development - Local and Regional Dimensions". Warsaw University of Life Sciences. Warsaw, 2023. pp. 15.

Участь у виконанні науково-дослідних тем:
1. “Управління фінансами споживчої кооперації в ринкових умовах господарювання” (2009–2014 рр.).
2. “Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України” (номер державної реєстрації 0115U004165);
3.“Інструменти за засоби формування фінансового забезпечення розвитку галузевих систем України” (номер державної реєстрації 0116U008987).
4. “Стратегічні пріоритети та інструменти державної політики розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні” (номер державної реєстрації 0118U000024)

З грудня 2015 року є членом Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові (посвідчення № 3082 від 21.01.2016 р.).

Навчально-методична робота
1.    Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки та завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 140 с.
2.    Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 84 с.
3.    Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 24 с.
4.    Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М., Чуй І.Р., Власюк Н.І. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін "Фінанси підприємств", "Фінансовий аналіз", "Банківські операції", "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 40 с.
5.    Чуй І.Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка”. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 60 с.
6.    Чуй І.Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка”. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 64 с.
7.    Чуй І.Р. Фінанси підприємств Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 “Економіка” ОПП “Міжнародна економіка”. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 68 с.
8.    Чуй І.Р. Фінансова грамотність (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестовi завдання для поточного та підсумкового контролю знань i вмiнь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 44 с.
9.    Чуй І.Р. Фінансова грамотність (вибіркова дисципліна).. Методичні вказівки і завдання для практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. 24 с.
10.    Чуй І.Р. Фінансова грамотність (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2022. 20 с.
11.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Методичні вказівки і завдання до практичних занять, для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза у митній справі». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 112 с.
12.    Біла О.Г., Мединська Т.В., Юсипович О.І., Чуй І. Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза у митній справі». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 76 с.
13.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза у митній справі». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 56 с.
14.    Фінанси підприємств : конспект лекцій / [уклад. Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй, М. В. Сороківська]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 140 с.
15.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання до практичних занять, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 112 с.
16.     Біла О.Г., Мединська Т.В., Юсипович О.І., Чуй І. Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 76 с.
17.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 67 с.
18.     Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 071 спеціальності «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і оподаткування». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 112 с.
19.    Біла О.Г., Мединська Т.В., Юсипович О.І., Чуй І. Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і оподаткування». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 76 с.
20.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і оподаткування». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 67 с.
21.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 112 с.
22.    Біла О.Г., Мединська Т.В., Юсипович О.І., Чуй І. Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 76 с.
23.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Маркетинг». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 67 с.
24.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання до практичних занять, для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза у митній справі». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 112 с.
25.    Біла О.Г., Мединська Т.В., Юсипович О.І., Чуй І. Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза у митній справі». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 76 с.
26.    Чуй І.Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза у митній справі». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. 67 с.
27.    Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : конспект лекцій / [уклад. І. Р. Чуй]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 199 с.
28.    Чуй І. Р. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Методичні вказівки і завдання для практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 24 с.
29.    Чуй І. Р. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 30 с.
30.    Чуй І.Р. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 68 с.
31.    Фінансовий менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями : конспект лекцій / [уклад. І. Р. Чуй]. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. с. 204 c.
32.     Фінанси : конспект лекцій / [уклад. І. Р. Чуй]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2021. 176 с.
33.    Чуй І. Р. Фінанси. Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2021. 47 с.
34.    Чуй І. Р. Фінанси. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2021. 48 с.
35.    Чуй І.Р. Фінанси. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. 172 с.
36.    Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки та завдання до практичних занять, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 112 с.
37.    Біла О. Г., Мединська Т. В., Юсипович О. І., Чуй І. Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 76 с.
38.    Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 67 с.
39.    Чуй І. Р., Мицак О. В., Власюк Н. І., Андрейків Т. Я. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної і заочної форм навчання. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 40 с.
40.    Чуй І. Р., Мединська Т.В., Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних занять, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Львів: Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 112 с.
41.    Біла О. Г., Мединська Т. В., Юсипович О. І., Чуй І. Р. Фінанси підприємств (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. Львів: Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 76 с.
42.    Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. Фінанси підприємств (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 56 с.
43.    Чуй І. Р. Фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 47 с.
44.    Чуй І. Р. Фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. 119 с.
45.    Чуй І. Р. Фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 40 с.
46.    Черкасова С. В., Чуй І. Р. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. 60 с.
47.    Копилюк О. І., Черкасова С. В, Васильців Т. Г, Рущишин Н. М., Чуй І. Р., Музичка О. М. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної і заочної форм навчання. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 35 с.
48.    Чуй І. Р., Мицак О.В., Андрейків Т. Я. Фінансовий менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 ”Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка”. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. 107 с.
49.    Дистанційний курс та конспект лекцій з навчальної дисципліни “Фінанси”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
50.    Дистанційний курс та конспект лекцій з навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”. URL virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
51.    Дистанційний курс та конспект лекцій з навчальної дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”. URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
52.    Дистанційний курс та конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансова грамотність» URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційна діяльність
Заступник завідувача кафедри фінансів, кредиту та страхування з наукової роботи (наказ ректора № 125/02 від 25.04.2016 р.;  наказ ректора ЛТЕУ № 168/02 від 3.07.2018 р.).)
Заступник Директора Інституту економіки та фінансів з наукової роботи ЛТЕУ (2017–2019 рр. наказ № 105/02 від 11.04.2017 р.; наказ № 151/02 від 02.09.2019 р.).

Міжнародна мобільність
1. Участь у міжнародному проєкті USIА у Kansas State University (США) “Summer Institute for Social Science Research and Public Policy for Ukrainian Social Scientists”; (червень – серпень 1999 р.).
2. Участь в міжнародному проєкті TEMPUS (стажування в університеті D’Avern (Франція) та проходження курсів “Shadow Manager”, UDA Pro, Ciel. (2010 р.).
3. Участь у програмі міжнародної академічної мобільності для викладачів у межах проекту ERASMUS+ staff mobility for teaching and training та угоди про співпрацю ЛТЕУ з університетом міста Пардубіце (Республіка Чехія). 20.11-24.11.2017 р. Наказ ректора ЛТЕУ № 100/05 від 07.11.17 р. Confirmation of teaching period for staff mobility for teaching (STA) in 2017/18.
4. Участь у програмі міжнародної академічної мобільності для викладачів у межах проекту ERASMUS+ staff mobility for teaching and training та угоди про співпрацю ЛТЕУ з West University of Tіmisoara (м. Тімішоари, Румунія). 24.10-28.10.2022 р. Erasmus+ Programme. Key Action 1. Higher Education Student and Staff Mobility between Programme and Partner Countries. “Erasmus International week 11, Focus on Ukraine”. Certificate of Attendance.
5. Наукове стажування (visiting scholar). Інститут економіки і фінансів Варшавського університету природничих наук (SGGW) (Польща). 06.06-27.06.2022 р. Сертифікат.

Підвищення кваліфікації:

 • Участь у вебінарах, семінарах, онлайн-форумах, семінарах, проходження онлайн-курсів:
 • Вебінари: “Академічна доброчесніть – запорука успішного розвитку науки і держави” (2 год.) “Web of Science: система пошуку наукової інформації” (3 год.), “Аналіз наукової інформації: інформаційні інструменти Clarivate для вчених і адміністраторів” (3 год.), “Практичні рекомендації з публікацій в міжнародних журналах” (3 год.);
 • Участь у конференціях “Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі” (6 год. 0,2 кредити), “Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси»” (6 год, 0,2 кредити);
 • Курс “Викладачі 4.0: ефективні підходи до дистанційної освіти” (14 год),
 • Семінар “Внутрішнє забезпечення якості вищої освітніх програм та їх акредитація” (6 год.), курс “Персональна ефективність” (18 год.),
 • Oнлайн-курси EdEra “Бюджетний процес – основи” (12 год.), “Ключові уміння 21-го століття” (5 год.);
 • Prometheus: “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”, “Основи фінансів та інвестицій”; “Мистецтво викладання”(30 год),
 • SoftServe: “Tech summer for teachers”. 22-16.07.2021 р. (10 год).
 • Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу” (30 год.),
 • Міжнародна школа педагогічної майстерності Create Creative Entrepreneurs Leaders School. Проєкт Create Creative Entrepreneurs програми British Council Creative Spark: «Higher Education Enterprise Programme», 01.11-17.11. 2022 р. Сертифікат (15 год.)
 • Soft serve. Навчальний тренінг “Вдосконалення викладання у вищій школі: інституційний та індивідуальний виміри”, 22.12.2022 р. Сертифікат ТМ №2022/02185 (2 год.)
 • НУ “Запорізька політехніка”. 01-03 червня 2023 р. Всеукраїнський форум “Дні освітнього лідерства”. Програма підвищення кваліфікації. Сертифікат АР 835/0130-23 (30 год.).
 • Круглий стіл «Соціальна відповідальність бізнес, освіти та науки в умовах війни» Сертифікат учасника від 28 вересня 2023 р.
 • Навчальний курс для викладачів ЗВО “Креативні підходи та мотивація в процесі підготовки здобувачів вищої освіти до підприємницької діяльності”. Сертифікат № 2309-005 від 29 вересня 2023 р. (15 год.).
 • Всеукраїнський форум “Навички майбутнього. Україна”. 12-13 жовтня 2023 р. Сертифікат АР № 1628/388-23 (0,5 кред. ЄСТS).
 • ХІ Міжнародний бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство». 23.11.2023 р. (сертифікат учасника).
 • Курс підвищення кваліфікації для освітян «Штучний інтелект в освіті». Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Сертифікат № 12698257 від 06.12.2023 (15 год.)

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р., 2019 р., 2020 р.)
2. Грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України (2023);
3. Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2023)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен