Корягін Максим Вікторович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3131-1963
Researcher ID: E-9729-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=MioGIlkAAAAJ

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 417
роб. тел.: +38 (032) 295-81-85
e-mail: maxuza@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1995 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність "Облік і аудит". У 1995-1999 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії. У 2004 році закінчив юридичний факультет Львівської комерційної академії на отримав кваліфікацію «Спеціаліст з правознавства».
У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації України".
У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему "Теорія та методологія бухгалтерського обліку в системі формування вартості підприємства".

Має 1 захищеного аспіранта. Впродовж 2019-2021рр. була членом спеціалізованої Львівського торговельно-економічного університету за спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Науково–педагогічний стаж – 26 років.

Науковий доробок
Автор понад 258 публікацій, 10 монографій, 5 навчальних посібників.

Напрями наукових досліджень
Дослідження проблеми управління та оцінювання вартості підприємства.

Основні наукові праці:
Монографії:

1. Грошово-кредитне регулювання у змішаних і транзитивних економіках: методи, інструменти та ефективність : [монографія] / [Башнянин Г. І., Корягін М. В., Лапчук Я. С., Носов О. Ю., Туринський Ю. І.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 206 с.
2.    Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні : [монографія] / [Башнянин Г. І., Кабаці Б. І., Корягін М. В., Самура Ю. О., Черничко Т. В.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 224 с.
3.    Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання : [монографія] / [Білопольський М. Г., Корягін М. В. та ін.] / за заг. ред. д.е.н., проф. М. Г. Білопольського; Макіївський економ.-гуманіт. Ін.-т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 372с.
4.    Стан та перспективи розвитку фінансової системи України : [монографія] / [Корягін М. В., Непочатенко О. О. та ін.] / під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 324с.
5.    Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції : [монографія] / М. В. Корягін. – Львів : ЛКА, 2012. – 389 с.
6.    Корягін М. В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін. – Львів : ТОВ “Інтерсервіс”, 2012. – 262 с.
7.    Траєкторії розвитку економічної системи в сучасних умовах : [монографія] / [Касич О. А., Корягін М. В. та ін.] / за ред. О. А. Касич, М. М. Хоменко. – Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2014. – 235 с.
8.    Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : [монографія] / [за ред. П .Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408 с.
9.    Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с.
10.    Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2016. – 276 с.

Підручники, посібники:
1.    Аудит : навч. посібник / [Полякова Л. М., Воськало В. І., Корягін М. В., Чубай В. М.]. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 248 с.
2.    Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / [Партин Г. О., Загородній А. Г., Корягін М. В. та інші]. – Львів: „Магнолія плюс”, 2006. – 240с.
3.    Облік, аналіз та аудит : навч. посібник / [Білик М. С., Загородній А. Г., Корягін М. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2008. – 618 с.
4.    Бухгалтерський облік в Україні : навч. посібник / [Хом’як Р. Л., Корягін М. В., Лемішовський В. І. та ін.]. - Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, Інтелект-Захід, 2008. – 1224 с.
5.    Бухгалтерський облік та оподаткування (+CD) : навч. посібник / [Хом’як Р. Л., Воськало В. І., Мохняк В. С., Партин Г. О. та ін.]. - Львів : Ажур, 2010. – 1220 с.
6.    Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – К. : Алерта, 2013. – 622 с.
7.    Корягіна С. В. Маркетинговий аудит : навч. посібник / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – К : Центр навчальної літератури, 2014. – 320 с.
8.    Бухгалтерський облік в управлінні діяльністю підприємством : підручник / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська, С. І. Головацька, М. В. Корягін. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 282 с.
9.    Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – [2 вид. перероб. і доп.]. – К. : Алерта, 2019. – 562 с.
10.    Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : підручник / [3-е вид.] / [за ред. д.е.н., проф. П. О. Куцика; П. О. Куцик, В. І. Бачинський, Р. М. Воронко, О. А. Полянська, С. І. Головацька, М. В. Корягін, К. І. Кузьмінська, М. Ю. Чік]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 308 с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
1.    Development of evaluation the market value of the enterprise in the system of accounting and analytical support / P. Kutsyk, M. Koryagin, M. Chik, S. Kuskova // Independent Journal of Management & Production (Special Edition PDATU). – Vol. 10. – No. 7. – 2019. – pp. 623-644. (Наукометрична база Web of science).
2.    Корягін М. В. Відображення оцінки ринкової вартості підприємства у звітності / М. В. Корягін, В. М. Корягін // Ефективна економіка. – № 3. – 2020 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/4.pdf. (Наукометрична база Index Copernicus).
3.    Ризики у процесі оцінки вартості підприємства / М. Корягін, М. Чік, А. Любенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – № 6(41). – 2021. – С. 161–172. (Наукометрична база Web of science).

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1.    Корягін М. В. Розвиток ощадливого обліку в Україні / М. В. Корягін, М. Ю. Чік // Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. (4-5 жовтня 2019 р.). ‒ Житомир: Житомирська політехніка, 2019. ‒ С. 84-86.
2.    Корягін М. В. Формування концепції LEAN обліку / М. В. Корягін, М. Ю. Чік // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVII Всеукраїнської наукової конференції. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. – С. 34- 37.
3.    Корягін М. В. Облікове відображення показників вартості підприємства / М. В. Корягін // Перспективи розвитку  обліку,  аналізу  та аудиту  в  контексті Євроінтеграції :  матеріали  ІХ  Міжнародної  науково-практичної конференції. – Одеса : ОНЕУ, 2021. – C. 37-38.

Навчально-методична робота
1. Дистанційний курс «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
2. Дистанційний курс «Основи наукових досліджень»: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Підвищення кваліфікації
1.    European academy of sciences and research “On Being a Scientist Course” (Обсяг – 10 годин; з 12.05.2022 р. по 13.05.2022 р.). Сертифікат № XI-12-190293846-20.
2.    European academy of sciences and research “Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course” (Обсяг – 14 годин; з 17.08.2022 р. по 18.08.2022 р.). Сертифікат № XV-16-293849248-22.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен