Мединська Тетяна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу
гарант ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
керівник студентського наукового гуртка “Фінансово-економічне забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва”

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7998-4107
Researcher ID: F-6372-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GHD0jnAAAAAJ&hl=uk

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 417
роб. тел.: +38(032) 295-85-52
e-mail: tetyanamed16@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівську комерційну академію (на сьогодні – Львівський торговельно-економічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит», отримала диплом з відзнакою спеціаліста – економіста за спеціалізацією «Бухоблік і фінанси споживчої кооперації».
У 2000 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і здобула диплом магістра з економіки за спеціальністю «Економічна теорія» (тема магістерської роботи «Фіскальні інструменти макроекономічного регулювання в умовах ринкової трансформації економіки України»).
З вересня 2000 р. по даний час працює у Львівському торговельно-економічному університеті, пройшла трудовий шлях від асистента до доцента.
У 2010 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» за спеціальністю – 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (науковий керівник – професор Біла О.Г.).
З листопада 2012 р. – доцент кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії.
З вересня 2017 р. – доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету.
З червня 2021 р. – доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету.

Науково-педагогічний стаж – 28 років.

Основні освітні компоненти, що викладає:

  • Податкова система
  • Податковий менеджмент
  • Теорія та історія оподаткування
  • Адміністрування податків і платежів
  • Фінансове планування та прогнозування
  • Податкові системи зарубіжних країн

Напрями наукових досліджень
Функціонування державних і місцевих фінансів, вплив бюджетної політики на економічний розвиток держави та регіонів; реформування податкової системи в умовах фінансової децентралізації; трансформація фіскального та митного адміністрування в умовах цифровізації органів державної влади; податковий комплаєнс в системі державного та корпоративного податкового менеджменту; дослідження інвестиційного потенціалу об'єднаних територіальних громад України; удосконалення фінансового планування і прогнозування суб’єктів бізнесу.

Науковий доробок
За весь період наукової діяльності опублікувала понад 310 праць, у тому числі: 236 наукових (з них: 15 монографій, 61 стаття у фахових виданнях, 10 статей у виданнях, що включені до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, 5 статей у не фахових виданнях, але включених до інших наукометричних баз, 148 тез за матеріалами конференцій) та 74 навчально-методичного характеру (з них: 30 навчальних посібників).

Свою наукову діяльність доцент Мединська Т. В. здійснює як:
1.    Член Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка «Економічна секція».
2.    Модератор та організатор науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.
Доцентом було організовано і проведено 5 Міжвузівських студентських науково-практичних семінарів на тему: «Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України», 6 Всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти та молодих вчених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» та 3 Міжнародних науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», які були зареєстровані в МОН України, учасниками котрих були представники провідних ЗВО України та зарубіжжя.
3.    Офіційний опонент та член разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії.
4.    Виконавець науково-дослідних тем та аналітичних записок, що підтверджені довідками про впровадження:
1)    Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем (№ держреєстрації 0111U004341).
2)    Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України (№ держреєстрації 0115U004165).
3)    Теоретико-методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0116U003210).
4)    Структурні трансформації економіки України: макро-, мезо- й мікрорівні (№ державної реєстрації 0115U005679).
5)    Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів” (№ державної реєстрації 0114U001554).
6)    Фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України (№ державної реєстрації 01114U006058).
7)    Інструменти та засоби формування системи фінансового забезпечення розвитку галузевих систем України (№ державної реєстрації 0116U008987).
8)    Методологічні та організаційні аспекти досліджень у галузі соціальних, гуманітарних та природничих наук у вищому навчальному закладі (№ державної реєстрації 0116U003209).
9)    Проблеми стратегічного розвитку національної економіки (№ державної реєстрації 0118U000788).
10)  Стратегічна модернізація розвитку регіональної економічної системи” (№ державної реєстрації 0118U000787).
11)  Глобалізаційні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів України ((№ державної реєстрації 0121U111754).
5.    Член редакційної колегії наукового журналу з економічних наук «Трансформаційна економіка»,
заснований у 2023 р., фахова реєстрація (категорія «Б»). Збірник включений до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus та Google Scholar.
6.    Керівник робочої групи проєкту міжнародного Вишеградського фонду №22320065 “Experience sharing of V4 against the shadow economy, corruption and tax avoidance in Ukraine” (1 січня 2024 р. - 30 червня 2025 р.).
7.    Керівник студентського наукового гуртка “Фінансово-економічне забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва”.

Із 2011 року доцент Мединська Т.В. є керівником студентського наукового гуртка, активно займається науковою роботою здобувачів вищої освіти, які беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і практичних конференціях, під керівництвом якої здобувачами вищої освіти було опубліковано понад 190 наукових праць, в тому числі – 14 фахових статей та 176 тез за матеріалами конференцій.

Основні наукові та навчально-методичні праці
Монографії

Доцент Мединська Т.В. є співавтором 15 колективних монографій (в тому числі 5 зарубіжних):
1. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: монографія [за ред. А.І. Мокія, Т.Г. Васильціва]. – Львів : ПАІС, 2010. – 488 с.
2. Управління витратами підприємства: теорія та практика : монографія / О.Г. Біла, І.Л. Боднарюк, Т.В. Мединська – Львів : Видавництво ЛКА, 2012. — 200 с.
3. Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем: монографія / за заг. редакцією д.е.н. Л.І. Антошкіної, д.е.н. С.А. Навроцького. – Бердянськ, 2016. – 283 с.
4.Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні : [кол. монографія]. / [за заг. редакцією д.е.н. професора О. О. Непочатенко]. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 272 с.
5.Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. — Дніпро: Пороги, 2018. — 460 с.
6.Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 470 p.
7.Structural transformations and problems of information economy formation: Collective monograph. - Ascona Publishing, New York, USA, 2018. - 292 p.
8. Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону [кол. монографія]. / [за заг. редакцією В.І. Захарченко та М.М. Меркулова]. – Одеса: Атлант, 2018. – 243 с.
9. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu.  Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. − 737 р.
10. Формування інституціонального середовища розвитку економіки України : монографія / Під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко.– Умань: «Видавець Сочінський М. М.», 2019. – 277 с.
11. Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми регулювання: монографія у 2-х томах. Т.1 / НАН України. Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М.І. Мельник. – Львів, 2019. – 377 с.
12. Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми регулювання: монографія у 2-х томах. Т.2 / НАН України. Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М.І. Мельник. – Львів, 2019. – 330 с.
13. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof.  Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 714 p.
14. Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk ]. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2021. 445 р.
15. Глобальні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів: наукове видання / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор М.І. Мельник. Львів, 2022. 150 с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз (в тому числі SCOPUS, WEB OF SCIENCE):
1.    Bondaruk, T., Medynska, T., Nikonenko, U., Melnychuk, I., Loboda, N. (2023). Fiscal policy as a guarantee of sustainable development under military conditions. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 18, No. 4, pp. 1097-1102. (SCOPUS).
2.    Iryna Storonyanska, Khrystyna Patytska, Tetiana Medynska, Liliya Benovska, Liliia Kliuchnyk, Olha Nestor. (2023). SYSTEMIC PREREQUISITES FOR SHAPING THE LOCAL BUDGETS’ TAX REVENUE: THE CASE STUDY OF DEVELOPED COUNTRIES. Financial and credit activity problems of theory and practice. 6(53), 2023. P. 58-69. (SCOPUS, Web оf Science).
3.    Tetyana Medynska, Lesia Sai, Oleksandr Akimkin, Liudmyla Kruchak, Tetiana Doroshenko. Characteristics of the Problems of Socio-Economic Development in the Conditions of Digital Economy.  International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22 No. 2, 2022, pp. 297-303. (Web of Science).
4.    Rushchyshyn, N., Нalkiv, L., Rushchyshyn, M., Medynska, T., Hrytsak, O. Management of innovative development of enterprises considering their financial and resource opportunities in the context of security. International Journal of Safety and Security Engineering, Vol. 12, No. 1, 2022, pp. 13-20. (Scopus).
5.    Tetyana Medynska, Nadiya Rushchyshyn, Roksolana Ivanova, Iryna Bodnariuk, Iryna Kiyanka. Taxation as an Instrument of Stimulation for Business in the Conditions of COVID-19. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22 No. 1, 2022, pp. 602-608. (Web of Science).
6.    Rushchyshyn, N., Medynska, T., Nikonenko U., Kostak Z., Ivanova R. Regulatory and legal component in ensuring state’s financial security. BUSINESS: THEORY AND PRACTICE. 22(2), 2021, P. 232–240. (Scopus).
7.    Storonyanska І., Melnyk M., Leshchukh I., Shchehlyuk S., Medynska T. The Efficiency of Financing the Regional Smart-Specialization Strategies’ Implementation from the EU Structural Funds. European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 2. P. 241-255. (SCOPUS).
8.    Lykholat S, Vinichuk M, Rushchyshyn N, Medynska T, Sapiṅski A. Вплив деструктивних чинників на інвестиційну та інноваційну привабливість України. Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (36), 2021. P. 250-259 (Web of Science).
9.    Melnyk, M., Leshchukh, I., Medynska, T., Rushchyshyn, N. Potential of the sector of financial services in view of the socio-economic growth of Ukrainian regions. ECONOMIC ANNALS-XXI №(9-10)’2020. P. 144-154. (SCOPUS, Web оf Science).
10.     Nikonenko U., Medynska T., Bilotskyi O., Baran M., Shevchuk I. ANALYSIS OF INSTITUTIONAL FACTORS AS PART OF THE COMPONENT OF ECONOMIC FREEDOM AS A BACKGROUND OF IMPROVEMENT OF STRUCTURAL PROPORTIONS IN THE CONTEXT OF IMPROVING GOVERNANCE. Business, Management and Education. Vol. 18. No.1. 2020. P. 206-225. (SCOPUS, Web оf Science).
11.     Мединська Т. В. Світовий досвід та особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Київ, 2023. № 3-4. URL: https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal.
12.     Мединська Т. В. Міжнародна фінансова допомога Україні в умовах воєнного стану. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 5. / [ред. кол.: П.Куцик, С.Гелей, та ін.]. Львів: видавництво ЛТЕУ, 2023.
13.     Мельник М. І., Мединська Т. В., Лещух І. В. Просторово-секторальні диспропорції економічного розвитку регіонів України: вплив релокації бізнесу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2023. Вип. 3(161). С. 3-9.
14.     Мединська Т. В., Боднарюк І. Л., Олійник Н. Р. Міжнародна допомога як основа повоєнного відновлення економіки України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та  ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. Вип. 73. С. 93-102.
15.     Сторонянська І. З., Беновська Л. Я., Мединська Т. В. Система фінансового вирівнювання в Україні в умовах сучасних викликів: основні проблеми та напрями їх вирішення. Фінанси України. 2023. № 2. C. 53-70.
16.     Мединська Т. В., Боднарюк І. Л. Облігації внутрішньої державної позики як інструмент інвестування в економіку України в умовах війни. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та  ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. Вип. 71. С. 48-59.
17.     Дуб А. Р., Мединська Т. В. Податкова політика в умовах війни та її вплив на формування доходів місцевих бюджетів. Проблеми економіки. 2022. № 4. С. 214-221.
18.     Мединська Т. В., Ногінова Н. М. Цифровізація органів податкового адміністрування в контексті сучасних викликів і загроз. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. 2022. № 24 (52). С. 90-96.
19.     Мединська Т. В., Андрейків Т. Я., Маланюк І. Р. Зарубіжний досвід податкового стимулювання бізнесу в умовах Сovid-19. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. №2(58). С. 179-186.
20.     Рущишин Н. М., Мединська Т. В., Клименко С. М. Застосування антикризового менеджменту банками України в умовах сучасних викликів. Науковий журнал «Бізнес Інформ». 2022. № 1. С. 314-322.
21.     Мединська Т. В., Рущишин Н. М., Ніконенко У. М. Податкове регулювання інвестиційної діяльності банків України. Бізнес Інформ. 2020. № 11. С. 316–324.
22.     Рущишин Н. М., Мединська Т. В., Лихна С. П. Трансформація банківського сектору національної економіки в умовах сучасних викликів. Інфраструктура ринку. 2019. №27. С. 337-344.
23.     Жабинець О. Й., Мединська Т. В. Роль міст обласного значення у залучені прямих іноземних інвестицій: регіональний вимір. ЕКОНОМІКА: реалії часу. Одеса: ОНПУ, 2019. № 5(45). С. 53-59.
24.     Ruschyshyn N. M., Medynska T. V., Mudra R. R. The modern state of the banking products and services in Ukraine and its state regulation. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska).  2019. #6 (46). S. 18-24.
25.     Мединська Т. В. Податкове регулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 2. / [ред. кол.: П.Куцик, Т.Васильців, С.Гелей та ін.]. Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019. С. 171-178.
26.     Рущишин Н. М., Мединська Т. В., Вінявська В. В. Іноземний капітал у банківській системі України та його вплив на фінансову безпеку держави. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2019.  №12. (32). С. 94-100.

Апробація результатів наукових досліджень відбулась у понад 148 міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і практичних конференціях, основні з яких:
1.    Мединська Т.В. Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів в умовах бюджетної децентралізації фінансових ресурсів / Т.В. Мединська // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (19-21 березня 2019 р.) Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. – С. 270-273.
2.    Мединська Т.В. Пільгове оподаткування малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід / Т.В. Мединська // Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи : збірник тез ХІХ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, (29 березня 2019 р.) / ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2019. – С. 308-311.
3.    Мединська Т.В. Бюджетний контроль у процесі виконання місцевих бюджетів України / Т. В. Мединська // Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (23 квітня 2020 р.) / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2020. – С. 121-126.
4.    Мединська Т.В. Фіскальні ефекти ухилення від сплати податків в Україні / Т. В. Мединська // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (28 квітня 2020 р.). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 113-116.
5.    Мединська Т.В. Податковий комплаєнс у системі фіскального адміністрування / Т. В. Мединська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (18 -19 червня 2020 р.) / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020.  С. 128-130.
6.    Мединська Т.В. Судово-економічна експертиза: процесуальні форми та проведення в умовах ухилення сплати податків і зборів / Т.В. Мединська, К.І. Кулиняк // The 6th International scientific and practical conference “Open Science: Interesting Events for 2020” (18-19 August, 2020) – Primedia E-launch LLC, USA, Chicago, 2020. – Р. 85-90.
7.    Мединська Т.В. Проблеми здійснення митного та постмитного контролю в Україні / Т.В. Мединська, А. П. Артемчук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді  матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищ. освіти і мол. учених (23 жовтня 2020 р.) / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2020. – С. 10-12.
8.    Мединська Т. В. Податкові інструменти активізації інвестицій в Україні / Т. В. Мединська, А. Р. Вовк // Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес аналітики : збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.  конференції (14-15 квітня 2021 р.) Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. С. 174-187.
9.    Мединська Т.В. Цифрова модернізація в системі податкового адміністрування: тренди та виклики для України / Т. В. Мединська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021.  С. 103-106.
10.     Мединська Т.В. Оптимізаційні підходи в податковій системі Кіпру / Т.В. Мединська, Н.М. Ногінова, С.В. Кравець // IV International Science Conference «Science, theory and practice» (12–15 October, 2021). Tokyo, Japan. С. 70-74.
11.     Мединська Т.В. Офшорні зони як безподаткові гавані для ведення бізнесу / Т.В. Мединська, М.Ю. Проказюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 жовтня 2021 р.) / Держ. біотехнологічний ун-т. – Харків, 2021. – С. 340-343.
12.     Мединська Т.В. Планування видатків державного бюджету України в системі розподілу фінансових ресурсів держави / Т.В. Мединська, І.Є. Мутян // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 жовтня 2021 р.), м. Мукачево, 2021. – С. 80-82.
13.     Мединська Т.В. Впровадження європейських моделей у системі адміністрування податків в Україні / Т.В. Мединська, Ю.І. Михайлецька // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2021 р.). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2021. – С. 68-69.
14.     Мединська Т.В. Податкові преференції як інструменти стимулювання бізнесу / Т. В. Мединська // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (29 березня 2022 р.) – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. С. 152-155.
15.     Мединська Т.В. Дискреційні фіскальні заходи для подолання кризи. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (6-7 квітня 2022 р.). Мукачево, 2022. С. 164-167.
16.     Мединська Т.В. Фіскальна політика стимулювання розвитку бізнесу в умовах Covid-19. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Полтава, 14-15 квітня 2022 р. Полтава, 2022. С. 386-388.
17.     Мединська Т.В. Кооперативи як суб’єкти сталого розвитку економіки ЄС / Т. В. Мединська, І. Р. Маланюк // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2022 р.) / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 325-327.
18.     Мединська Т.В. Адміністрування митних платежів в умовах воєнного стану в Україні / Т. В. Мединська, Д. Г Іванян // Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем: збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 148-150.
19.     Мединська Т.В. Електронне оподаткування в умовах воєнного стану в Україні / Т. В. Мединська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. (01-02 червня 2022 р.).  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. С. 181-183.
20.     Мединська Т.В. Система електронного адміністрування ПДВ в умовах воєнного стану / Т.В. Мединська, М.Ю. Проказюк // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (1-2 червня 2022 р.). Херсон, 2022. м. Херсон – м. Хмельницький. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. С. 158-160.
21.     Мединська Т.В., Вовк А.Р. Податок на електронні послуги: вітчизняний та зарубіжний досвід. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали IX Міжнародної наук.- практ. конф. (17 жовтня 2022 р.), м. Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», 2022. С. 151-154.
22.     Мединська Т. В., Демковська С.Ю. Особливості оподаткування юридичних осіб-єдиноплатників в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищ. освіти і мол. учених, (28 жовтня 2022 р.) / Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2022. С. 27-28.
23.     Мединська Т.В., Грушка Н.В. Складові бюджетної безпеки з позиції державного управління. Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали X Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., (27 жовтня 2022 р.), м. Мукачево. С. 113-114.
24.     Мединська Т.В., Тригук Т.Л. Економічна безпека України в умовах воєнної агресії. Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали X Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., (27 жовтня 2022 р.), м. Мукачево. С. 115-116.
25.     Мединська Т. В., Бартко М. Т. Переваги та недоліки подання електронної податкової звітності. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІV Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2023. С. 57-60.
26.     Мединська Т. В., Бойчук А. С. Переваги та недоліки цифровізації оподаткування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матер. 5-ої міжнар. наук.-практ. конференції (27 квітня 2023 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 197-200.
27.     Мединська Т. В., Криворучко Н. М. Податковий контроль в умовах воєнного стану. Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект : збірник тез доповідей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (18 травня 2023 р.), Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. С. 49-52.
28.     Мединська Т. В., Козак А. Р. Адміністрування акцизного податку в Україні. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (19 травня 2023 р.) / Держ. біотехнологічний ун-т. – Харків, 2023. С. 96-99.
29.     Мединська Т. В. Вплив змін податкового законодавства на формування доходів місцевих бюджетів в умовах війни. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.. (01-02 червня 2023 р.). Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. С. 153-154.
30.     Мединська Т. В. Середич М. Р. Податок на додану вартість: структура надходжень до бюджету України в умовах воєнного стану. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Львівського інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП” (08 червня 2023 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. С. 126-129.
31.     Мединська Т. В. Податки на економічну діяльність та їх роль у доходах бюджетів муніципалітетів у країнах ЄС. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, (20 жовтня 2023 р.), м. Київ.
32.     Мединська Т. В., Біганський О. В. Розвиток реального сектору економіки України в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали XІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., (26 жовтня 2023 р.), м. Мукачево. С. 165-166.
33.     Мединська Т. В., Бартко М. Т. Податкова політика Німеччини та її особливості. Фінансова архітектоніка та сценарії конкурентних моделей розвитку: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (17 листопада 2023 р.). Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2023. С. 296-299.
34.     Мединська Т. В., Муравська А. А. Фінансово-економічні наслідки для України в умовах воєнного стану. Фінансова архітектоніка та сценарії конкурентних моделей розвитку: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (17 листопада 2023 р.). Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2023. С. 78-80.

Підручники, посібники:
1.    Місцеві фінанси: навчальний посібник / Т.В. Мединська, Н.І. Власюк, М.І. Мельник (з грифом МОН України). – К: Алерта, 2011. – 328 с.
2.    Податкова система: навчальний посібник / Т.В. Мединська, Н.І. Власюк – [3-є вид., перероб. та доповнене] (з грифом МОН України). – Львів : “Магнолія-2006”, 2012. – 424 с.
3.    Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність: навчально-практичний посібник / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк – К: Алерта, 2013. – 208 с.
4.    Фінансове планування і прогнозування: навчальний посібник / Т.В. Мединська, О.Г. Біла, І.Л. Боднарюк – Львів: Видавництво ЛКА, 2013. – 256 с.
5.    Фіксований сільськогосподарський податок: загальні положення, облік і звітність: навчально-практичний посібник / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк – К: Алерта, 2014. – 246 с.
6.    Фінанси підприємств : навч. посібник / О.Г. Біла, О.І. Юсипович, Т.В. Мединська - К.: Алерта, 2016. – 186 с.
7.    Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність: навчально-практичний посібник / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк – К: Алерта, 2017. – 240 с.
10.    Податковий менеджмент: навч. посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня „магістр” за спеціальностями: 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 „Облік і оподаткування” / Т.В. Мединська – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 320 с.
11. Мединська Т. В. Податкова система: конспект лекцій / уклад. Т.В. Мединська. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 108 с.
12. Мединська Т. В. Податкові системи зарубіжних країн: конспект лекцій / уклад. Т. В. Мединська. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 120 с.
13. Мединська Т. В. Податковий менеджмент: конспект лекцій / уклад. Т.В. Мединська. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 130 с.
14. Мединська Т. В. Податкова система для спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”: конспект лекцій / уклад. Т. В. Мединська. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 140 с.
15. Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Адміністрування податків і платежів: конспект лекцій / уклад. Т. В. Мединська, Н. Р. Олійник. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 130 с.

Навчально-методичні праці:
1.    Мединська Т. В. Податкова система (вибіркова освітня компонента). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 62 c.
2.    Мединська Т. В. Адміністрування податків і платежів (вибіркова освітня компонента). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 50 c.
3.    Мединська Т. В. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 50 c.
4.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
5.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 40 с.
6.    Мединська Т. В. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 50 c.
7.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
8.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податковий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 40 с.
9.    Мединська Т. В. Податкова система. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 62 с.
10.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податкова система. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 56 с.
11.    Мединська Т. В., Олійник Н. Р. Податкова система. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. 56 с.
12.    Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 67 с.
13.    Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. Фінанси підприємств (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2021. 56 с.
14.    Чуй І. Р., Мединська Т. В., Андрейків Т. Я. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, тестові завдання та підсумкового контролю знань з дисципліни "Фінанси підприємств" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 112 с.
15.    Біла О. Г., Мединська Т. В., Юсипович О. І., Чуй І. Р. Фінанси підприємств. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей  Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. 76 с.
11.    Дистанційний курс і конспект лекцій з дисципліни «Фінансове планування і прогнозування» [Електронний ресурс] – Режим  доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
12.    Дистанційний курс і конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
13.    Дистанційний курс і конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
14.    Дистанційний курс і конспект лекцій з дисципліни «Теорія та історія оподаткування» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
15.    Дистанційний курс і конспект лекцій з дисципліни «Адміністрування податків і платежів» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
16.    Дистанційний курс і конспект лекцій з дисципліни «Податкові системи зарубіжних країн» [Електронний ресурс] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота
1. Гарант ОПП «Фіскальне та митне адміністрування» спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.
2. Член Ради з якості вищої освіти в ЛТЕУ.
3. Куратор академічної групи ОПП «Фіскальне та митне адміністрування».
4. Керівник студентського наукового гуртка “Фінансово-економічне забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва”

Підвищення кваліфікації
1) Участь у VI International Scientific and Practical Conference «OPEN SCIENCE: INTERESTING EVENTS FOR 2020», USA, Chicago, 08-09 July 2020, підтверджено сертифікатом.
2) Участь у IV Форумі інноваційної освіти INED Управління ІТ Львівської міської ради, Простір освітніх ініціатив (УКУ), 12 грудня 2020 р., підтверджено сертифікатом.
3) Участь у презентації «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» (EUREVIT), проєкт Модуль Жана Моне в рамках програми ЄС ЕРАЗМУС+ на 2020-2023 рр., 25 лютого 2021 р., підтверджено сертифікатом.
4) Участь в онлайн-форумі на тему «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі», 25 березня 2021 р., підтверджено сертифікатом.
5) Участь у IV International Science Conference «SCIENCE, THEORY AND PRACTICE», Tokyo, Japan, 12 – 15 October 2021, підтверджено сертифікатом.
6) Навчально-методичний семінар «Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу», організований ЛТЕУ, 18-29 жовтня 2021 р., підтверджено сертифікатом.
7) Участь у вебінарі «Суспільно орієнтоване навчання в дії», організований УКУ спільно з Єропейським Союзом та Радою Європи, 19 листопада 2021 р., підтверджено сертифікатом.
8) Участь у ІХ Міжнародному бізнес-форумі "НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: стратегічне партнерство", панельна дискусія "Фінансова освіта задля сталого розвитку", 24 листопада 2021 р., підтверджено сертифікатом.
9) Участь у вебінарі «Оцінювання студентів: заохотити, а не знеохотити», організований Британською Радою в Україні, 8 грудня 2021 р., підтверджено сертифікатом.
10) Підвищення кваліфікації від ІППО, м. Київ “Використання технологій навчання, онлайн сервісів в освітньому процесі” 12-13 листопада 2022 р. Сертифікат № 8455136631653 (15 годин/0,5 кредиту ЄКТС).
11) Міжнародна школа педагогічної майстерності Create Creative Entrepreneurs Leaders School Проєкт Create Creative Entrepreneurs програми British Council Creative Spark: “Higher Education Enterprise Programme”. 01-17 листопада 2022 р., сетифікат (15 год.)
12) Х Міжнародний бізнес-форум “НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО” Панельна дискусія “Фінансовий моніторинг: освіта та практика”. 23 листопада 2022 р., сертифікат про участь.
13) Ukraine Global Faculty Workshop “How to use AI” (Практика використання штучного інтелекту)
07 травня 2023 р., сертифікат (1,5 год.).
14) Участь у круглому столі «Досвід впровадження освітніх курсів, пов’язаних  з тематикою ЄС», проєкт Модуль Жана Моне в рамках програми ЄС ЕРАЗМУС+ на 2020-2023 рр., 11 травня 2023 р., сертифікат (3 год./0,1 кредиту ЄКТС).
15) Науково-практичний бізнес-форум «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ» під керівництвом Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації, Державного податкового університету України, 17 травня 2023 р., сертифікат.
16) Участь у XVIII Міжнародній конференції мобільності від Chance for the Blind Foundation (фундація “Шанс для незрячих”), м. Варшава, 22-25 травня 2023 р., сертифікат.
17) Ukraine Global Faculty “Learning for our future, not the past” (Навчання для нашого майбутнього,
а не для минулого) 04 липня 2023 р., сертифікат (1,5 год.).
18) Ukraine Global Faculty “Unlocking Strategic Innovation” (Розкриття стратегічних інновацій) 27 вересня 2023 р., сертифікат (1,5 год.).
19) Участь у круглому столі “Соціальна відповідальність бізнесу, освіти та науки в умовах війни”, 28 вересня 2023 р., сертифікат (3 год./0,1 кредиту ЄКТС).
20) Ukraine Global Faculty “New organisational forms and the bodyless leadership” (Нові організаційні форми і особисте лідерство) 31 жовтня 2023 р., сертифікат (1,5 год.).
21) Участь у круглому столі “Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості”, 17 листопада 2023 р., сертифікат.
22) ХІ Міжнародний бізнес-форум “НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО” 23 листопада 2023 р., сертифікат про участь.

Перелік нагород та заохочень
1. Подяка міського Голови м. Львова з нагоди 200-річчя ЛТЕУ (2016 р.).
2. Подяка Голови Львівської обласної ради з нагоди 205 річниці ЛТЕУ (2021 р.).
3. Почесні грамоти Львівського торговельно-економічного університету (2016, 2018, 2020, 2023 рр.).
4. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2021 р.).
5. Почесна грамота Львівської комерційної академії (2014 р.).
6. Грамота Львівської комерційної академії (2008 р., 2012 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен