Мицак Ольга Василівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3681-4666
Researcher ID:  F-7312-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=q0pU7mcAAAAJ

79005, м. Львів, вул. Бр.Тершаківців, каб. 404
роб. тел.: +38(032)295-85-52
e-mail:  o.myttsak@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1988 р. за спеціальністю «Облік і аналіз господарської діяльності» де здобула кваліфікацію економіста.
У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік комерційної діяльності і аудит фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами».
У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 1988 р. Після закінчення аспірантури ЛКА з вересня 1995 року працює на кафедрі фінансів і  на посаді старшого викладача (1995-2003) та з 2004 року - доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування.
У 2017 р. і 2018 р. під керівництвом доц. Мицак О. В. захищені кандидатські дисертації Осадчук Ю. М. та Бублик Л.Я.
Практикуючий фінансовий директор групи медичних установ.
Є автором численних наукових публікацій.

Основні дисципліни, що викладає
1. Фінансовий менеджмент
2. Міжнародні фінанси
3. Фінанси підприємств
4. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Наукова діяльність
1.Мицак О. В. Удосконалення механізму управління фінансовими результатами підприємства  / О. В. Мицак. Н. О. Ковтун, о, І. Лихач / Галицький економічний вісник.-2019. - № 1(56).- С. 115-122.
2. Мицак О. В., Чуй І. Р. Фінансова політика підприємства та механізм її реалізації в системі фінансового управління підприємством // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 2. Львів, 2019. С. 178-189. Наукометричні бази: Index Copernicus
3. Мицак О. В., Чуй І. Р. Тренди прямого іноземного інвестування в Україну // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 2. Львів, 2019. С. 278-286. Наукометричні бази: Index Copernicus
4. Мицак О. В. Грошова маса та її вплив на економіку України / О. В. Мицак, І. Р. Чуй // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 4. – Львів, 2022. – С. 230-238. Наукометричні бази: Index Copernicus.
5. Васильців Т. Г., Чуй І. Р., Мицак О. В., Кіх О. В. Боргова стійкість зовнішньої заборгованості як індикатор фінансової безпеки держави. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 69.
6. Чуй І.Р., Мицак О.В., Пштир Я. О. Проблеми банківського кредитування суб’єктів підприємництва. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 34.
7.Чуй І., Мицак О. Особливості управління фінансами суб’єктів бінесу ІТ-сектора. Вісник ЛТЕУ. Львів Видавництво ЛТЕУ, 2023. Вип. 74. (Економічні науки). С.
8.Чуй І., Мицак О. Прикладні аспекти дослідження фінансів суб’єктів бізнесу ІТ-сектора. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том LXIV. Економічний збірник. Том 5 / [ред. кол.: П. Куцик (відповід. ред.), С. Гелей (заст. гол. ред.), Семів С.Р. та ін.] Львів: НТШ; оригінал-макет – видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023

Міжнородні конференції
1. Мицак О. В. Фінансове планування в системі фінансового управління підприємством: Міжнародна науково-практична конференція “Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” . Львів, 28 березня 2019 р. С. 39-40.
2. Мицак О. В. Деякі аспекти управління фінансовими ризиками / О. В. Мицак // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, (Львів,18-19 червня 2020). Львів, 2020. С. 130-132.
3. Мицак О. Деякі особливості управління фінансовою діяльністю в умовах новітніх викликів і потрясінь //Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. С. 106-108.
4. Мицак О. В. Концептуальні засади управління структурою капіталу / О. В. Мицак // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 28 квітня 2020 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2020. С. 152-154.
5. Мицак О. В. Основи споживчого кредитування в Україні / О. В. Мицак, С. Власюк // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 лисоп. 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. 123 с.  С. 16-17.
6. Мицак О. В. Проблеми споживчого ринку. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  01-02 червня 2022 р. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 528 с. С. 184-185.
7. Мицак О. В., Ногінова Н. М. Податкові надходження до зведеного бюджету України в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції , 27 жовтня 2022 р. м. Мукачево
8. Чуй І.Р., Мицак О.В. Фінансова стійкість суб’єктів бізнесу ІТ-сектора. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2023.

Підручники, посібники
1.Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посібник / Г.Я. Аніловська, О.В. Мицак, М.Л. Вус, Т.М. Стоколоса.– Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – 328 с.
2. Мицак О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / О.В.Мицак,  І.Р.Чуй. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 228 с.
3. Мицак О.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посіб. / О.В. Мицак, І.Р. Чуй. – Львів : В-во ЛКА, 2015. - 264 с.
4. Мицак О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / О.В. Мицак, І.Р. Чуй. – Львів : Магнолія-2006, 2017. - 216 с. (2-е вид.).
5. Мицак О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / О.В. Мицак, І.Р. Чуй. – Львів : Магнолія-2006, 2018. -216 с.  
6. Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України : моногр. /Т.Г. Васильців, О.В. Мицак та ін. – Львів :Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. – 596 с.
7. Формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації України: організаційно-економічні аспекти: моногр. / Т.Г. Васильців, О.В. Мицак, Ю.М. Осадчук  // – Кам.-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2017. – 200 с
8. Міжнародні фінанси: навч. посібник / О. В. Мицак, Т. Я. Андрейків,  І. Р.Чуй  – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 196 с.

Навчально-методична робота
1.    Копилюк О. І., Мицак О. В. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 91 с.
2.    Копилюк О. І., Мицак О. В. Фінансовий менеджмент (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 48 с.
3.    Копилюк О. І., Мицак О. В. Фінансовий менеджмент (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 47 с.
4.    Копилюк О. І., Мицак О. В. Фінансовий менеджмент (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 49 с.
5.    Мицак О. В. Міжнародні фінанси: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 99 с.
6.    Мицак О. В. Міжнародні фінанси. Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 25 с.
7.    Мицак О. В. Міжнародні фінанси. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 71 с.
8.    Мицак О. В. Міжнародні фінанси. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 63 с.
9.    Мицак О. В. Міжнародні фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки і завдання до практичних, семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 25 с.
10.    Мицак О. В. Міжнародні фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 71 с.
11.    Мицак О. В. Міжнародні фінанси (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 63 с.
12.    Чуй І.Р., Мицак О.В., Андрейків Т.Я. Фінансовий менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Міжнародний бізнес” зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. 107 с. (6,6 д.а.)
13.    Мицак О. В., Андрейків Т. Я., Чуй І. Р. Міжнародні фінанси. Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи, поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 051 “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”). Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. 80 с. (5 д.а.)
14.    Чуй І. Р., Мицак О.В., Андрейків Т. Я. Фінансовий менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями. Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 051 ”Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка”. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. 107 с. (6,6 д.а.)
15. Мицак О. В. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 91 с.
16. Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 84 с.
17. Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2023. 24 с.
18.    Дистанційний курс з дисципліни «Фінансовий менеджмент» [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
19.    Дистанційний курс з дисципліни «Міжнародні фінанси» [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
20.    Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси, гроші і кредит» [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
21.    Дистанційний курс з дисципліни «Фінансовий менеджмент» [Електронний ресурс] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1. Член Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка «Економічна секція»

Підвищення кваліфікації
1. Навчально-методичний семінар «Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу» (18.10-29.10.2021р). Сертифікат про участь 30 год. (1 кредит ECTS)
2. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів з 14.12.2022р. по 14.02.2023р. Наказ ректора ЛТЕУ № 143-к від 09.12.2022 р. (180 годин (6 кредитів ЄКТС). Звіт про стажування (довідка № 1/53 від 15.02.2023р.)
3. Навчальна програма УКУ Бізнес школа «Бізнес рецепти для медцентрів» Термін лютий-травень 2023 р. ( 3 модулі ) Сертифікат BS 0020230474 від 27.05.2023 р.

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2017 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен