Музичка Олександра Миронівна

кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу з навчально-методичної роботи

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2625-5741
Researcher ID: F-2153-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=49EVa0sAAAAJ&hl=uk

79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, каб. 417,
роб. тел.: +38 (032) 295-81-85
e-mail: febbssb@ukr.net

Короткі біографічні відомості
Закінчила у 2003 році Львівську комерційну академію за спеціальністю “Економіка підприємства”.
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Оцінка та управління ресурсним потенціалом банків”.
Вчене звання доцента кафедри банківської справи було присвоєно у вересні 2014 року.

Науково-педагогічний стаж – 14 років.  

У 2013 році відзначена дипломом Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації як лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Науковий доробок Автор понад 150 публікацій, з них – 105 наукових та 45 навчально-методичного характеру.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Аналіз банківської діяльності
  • Кредитний менеджмент
  • Банківські операції
  • Центральний банк і грошово-кредитна політика
  • Фінансова санація і банкрутство підприємства
  • Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання.

Напрями наукових досліджень
Ефективність управління ресурсним потенціалом банків, розробка фінансових та організаційних механізмів забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, формування систем фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємництва.

Основні наукові праці:

Монографії:
1. Копилюк О.І., Музичка О. М. Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія. Львів: Видвництво "Ліга-прес", 2010. 236 с.
2. Форми і методи управління прибутком банків: монографія / Копилюк О. І., Ревич М.Я., Музичка О. М., Підлипна Р. П. Львів: СПОЛОМ, 2016. 254 с.
3. Механізм антикризового управління в банках України : монографія / Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. Львів : СПОЛОМ, 2018.  267с.
4. Організаційні та фінансові механізми розвитку транскордонного співробітництва: монографія. Копилюк О. І., Музичка О. М., Бублик М. І., Куцаб П. А. Львів : СПОЛОМ, 2020. 207с.
5. Організаційно-фінансове забезпечення економічної безпеки банків України: монографія. Копилюк О. І., Журибіда Н. Р., Музичка О. М., Нікольчук Ю. М. Львів: СПОЛОМ, 2021. 240 с.

Підручники, посібники:
1. Копилюк О.І., Музичка О. М. Банківські операції: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 536 с.
2. Копилюк О.І., Кульчицька Н. С., Музичка О. М., Ногінова Н. М. Фінансовий менеджмент в банку: навчальний посібник.   Львів: вид-во "Ліга-Прес", 2015. 236 с.
3. Копилюк О. І., Музичка О. М., Драбовський А. Г., Кашпрук Ю. А. Кредитний менеджмент: навч. посібник. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. 368 с.
4. Копилюк О. І., Музичка О. М. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник. Львів: Вид-во ЛКА, 2016. 402 с.
5. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки: підручник / Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. та ін. Львів: Вид-во Сполом, 2017. 411 с.
6. Копилюк О. І., Музичка О. М. Банківські операції: навчальний посібник. 2-ге вид. К.: ЦУЛ, 2019. 536 с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
1. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Безпекоорієнтований підхід до формування системи страхування депозитів: вітчизняний та світовий досвід. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 4 (31). С. 47–55 (Наукометрична база Web of Science).
2. Копилюк О. І., Музичка О. М., Лозинська О. І. Стратегічний підхід до антикризового управління в банках України. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 226–232 (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
3. Музичка О. М., Журибіда Н. Р., Галько Є. О. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнес-інформ. 2019. № 3. С. 322-327 (Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
4. Копилюк О. І., Тимчишин Ю. В., Музичка О. М. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня демографічної безпеки регіонів. Бізнес Інформ. 2020. №6. C. 93–100(Наукометрична база Index Copernicus та ін.).
5. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Концептуальні основи забезпечення інвестиційної безпеки України. Eastern European  Scientific Journal. 2021. 3(67). Ч. 3. С. 44-49. (Наукометрична база Index Copernicus).
6. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Фінансова стійкість у системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Бізнес-інформ. 2021. № 3. С. 81-87 (Наукометрична база Index Copernicus).
7. Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання інвестиційної безпеки України. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 63. С. 72-77 (Наукометрична база Index Copernicus).
8. Копилюк О. І., Музичка О. М. Концептуальні підходи до трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції. Бізнес Інформ. 2021. №6. C. 65–71 (Наукометрична база Index Copernicus).
9. Kopylyuk O., Tymchyshyn J., Muzychka O. Formation and implementation of innovation policy of cross-border regions. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 7, No. 4, 2021. Р. 108-115. (Web of Science).
10. Kopylyuk O.,  Zhuribida N., Tymchyshyn J., Muzychka O. Methodical tools for integrated assessment  of the economic security of ukraine’s banks. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2022. No 1(42). С. 26-33 (Наукометрична база Web of Science).
11. Копилюк О. І., Музичка О. М. Інноваційні засади розвитку транскордонних регіонів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. № 66. С. 46-50. Наукометрична база Index Copernicus.
12. Копилюк О.І., Музичка О.М., Рутар Р.І. Комплексна оцінка рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 63. С. 57-61. Наукометрична база Index Copernicus.
13. Копилюк О. І., Музичка О. М. Організаційно-фінансовий механізм антикризового управління діяльністю суб'єктів господарювання. Університетські наукові записки. 2022. № 1-2. С. 8-16. Наукометрична база Index Copernicus.
14. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методологія дослідження регіональної банківської системи та рівня її розвитку. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2022. № 67. С. 37-42. Наукометрична база Index Copernicus.
15. Копилюк О. І., Музичка О. М., Гап’як С. С. Механізм забезпечення безпеки страхового ринку України. Бізнес Інформ. 2022. №1. C. 345–350. Наукометрична база Index Copernicus.
16. Копилюк О. І., Музичка О. М. Системний підхід до регулювання ринку цінних паперів в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  Вип. 69. С. 73-79. Наукометрична база Index Copernicus.
17. Копилюк О. І., Музичка О. М., Янків М. Д., Копилюк Н. Ю., Луців В. В. Системи раннього попередження в банках як інструментарій антикризового управління. Бізнес Інформ. 2023. № 10. С. 286-291. Наукометрична база Index Copernicus.
18. Копилюк О. І., Музичка О. М., Іваночко С. С., Логін В. Б. Механізм управління фінансовою безпекою страхової компанії. Проблеми економіки. 2023. № 4. Наукометрична база Index Copernicus.

Матеріали участі у науково-практичних конференціях
1. Копилюк О. І., Музичка О. М., Журибіда Н. Р. Антикризове управління як інструмент забезпечення економічної безпеки банків. Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса 13-14 червня 2019 р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. С. 208-212.
2. Копилюк О. І., Музичка О. М. Системний підхід до управління ризиками у банківській діяльності. Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції "Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри". Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 27 березня 2020. С. 54-57.
3. Музичка О. М. Розвиток сучасного інструментарію оцінювання фінансової стійкості банків. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. С. 108-110.
4. Музичка О. М., Голдак С. М. Роль сучасних платіжних інструментів в активізації інноваційного зростання економіки. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 21 квіт. 2021 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. Кропивницький : ЦНТУ, 2021. С. 96-99.
5. Музичка О. М. Впровадження новітніх підходів при викладанні дисциплін фахового спрямування спец. "Фінанси, банківська справа та страхування". Scientific and pedagogic internship "European Experience and its Application in Internship in Economics and Management": Internship proceedings, January 20-31, 2021. Kielce, Poland: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, 2021. С. 105-109.
6. Музичка О. М., Михайляк Д. Б. Cучасні підходи до оцінювання фінансової стійкості банків. The world of science and innovation. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 821-828. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/.
7. Музичка О. Інструментарій підвищення якості кредитного портфеля банків України. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 лисоп. 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. С. 70-72.
8. Музичка О. М., Даців Н. Т. Основні засади антикризового управління підприємством. Сучасна наука: проблеми та перспективи (частина ІІ): матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 12-13 січня 2022 року. Київ: МЦНіД, 2022. С. 24-25.
9. Копилюк О. І., Музичка О. М. Інструментарій антикризового управління страховими компаніями. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», 2022. С.130-134.
10. Музичка О. М. Впровадження антикризового інструментарію у забезпеченні безпеки підприємства. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. С. 185-187.
11. Копилюк О. І., Музичка О. М. Стратегічні напрями реформування державних банків України. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023.  С. 136-137.
12. Kopylyuk О., Muzychka О. Financial security of Ukraine in the conditions of existential challenges and threats. "Dezvoltare economică şi cercetare", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2 ; 2023 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltare economică şi cercetare" = International scientific-professional conference "Economic development and research", [ediţia a 2-a], 21-23 iunie 2023 : Culegere de lucrări științifice / colegiul de redacţie: Șavga Larisa (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău: [UCCM], 2023. – P. 42-46.
13. Музичка О., Логін В. Особливості ризик-менеджменту в системі пенсійного страхування. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 1 грудня 2023 р.). Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023.  С. 117-119.

Навчально-методична робота
1.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 120 с.
2.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 71 с.
3.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 76 с.
4.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 36 с.
5.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Кредитний менеджмент" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 118 с.
6.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Кредитний менеджмент" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 62 с.
7.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Кредитний менеджмент" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 76 с.
8.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Кредитний менеджмент" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 32 с.
9.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні розрахунки і валютні операції" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 120 с.
10.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Міжнародні розрахунки і валютні операції" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" ОПП "Міжнародна економіка". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 82 с.
11.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм" ОПП "Туризм". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 76 с.
12.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм" ОПП "Туризм". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 96 с.
13.    Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм" ОПП "Туризм". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. 74 с.
14. Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Банківські операції" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 120 с.
15. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Банківські операції" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 71 с.
16. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Банківські операції" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 76 с.
17. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Банківські операції" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 36 с.
18. Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Центральний банк і грошово-кредитна політика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 120 с.
19. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Центральний банк і грошово-кредитна політика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 53 с.
20. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Центральний банк і грошово-кредитна політика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 102 с.
21. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Центральний банк і грошово-кредитна політика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 36 с.
22. Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Аналіз банківської діяльності" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 119 с.
23. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Аналіз банківської діяльності" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 93 с.
24. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Аналіз банківської діяльності" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 63 с.
25. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Аналіз банківської діяльності" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 36 с.
26. Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Фінансова санація і банкрутство підприємства" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 115 с.
27. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Фінансова санація і банкрутство підприємства" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 56 с.
28. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Фінансова санація і банкрутство підприємства" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 70 с.
29. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Фінансова санація і банкрутство підприємства" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 37 с.
30. Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Проєктне фінансування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 120 с.
31. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Проєктне фінансування" для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 89 с.
32. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Проєктне фінансування" для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 77 с.
33. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Проєктне фінансування" для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 31 с.
34. Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 120 с.
35. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 86 с.
36. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 86 с.
37. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 45 с.
38. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і оподаткування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 86 с.
39. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і оподаткування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 86 с.
40. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і оподаткування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 45 с.
41. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 "Маркетинг" ОПП "Маркетинг". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 86 с.
42. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 "Маркетинг" ОПП "Маркетинг". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 86 с.
43. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу "Гроші і кредит" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 "Маркетинг" ОПП "Маркетинг". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 45 с.
44. Копилюк О. І., Музичка О. М. Конспект лекцій з курсу "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 120 с.
45. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 76 с.
46. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських та практичних занять з курсу "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 102 с.
47. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з курсу " Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування". Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 43 с.
48. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Банківські операції” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 57 с.
49. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М., Черкасова С. В., Васильців Т. Г., Юсипович О. І. Методичні рекомендації з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. Львів: в-во ЛТЕУ. – 2021. – 40 с.
50. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Методичні рекомендації щодо організації практики з банківських операцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. – 31 с.
51. Копилюк О. І., Музичка О. М., Рущишин Н. М. Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Управління фінансово-економічною безпекою” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. Львів: в-во ЛТЕУ. – 2019. – 46 с.
52. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Фінансовий менеджмент в банку" для здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” та 073 “Менеджмент” за ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018 – 130 с.
53. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки" для здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 073 “Менеджмент” за ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018 – 172 с.
54. Копилюк О. І., Музичка О. М. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, поточного та підсумкового контролю знань з курсу "Антикризове управління підприємством" для здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 073 "Менеджмент" за ОПП "Менеджмент" та "Управління фінансово-економічною безпекою". – Львів, вид-во ЛТЕУ, 2018 – 123с.
55. Дистанційний курс з дисципліни «Кредитний менеджмент» [Електронний ресурc] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
56. Дистанційний курс з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» [Електронний ресурc] – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
57. Дистанційний курс з дисципліни «Антикризове управління підприємством» [Електронний ресурc] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
58. Дистанційний курс з дисципліни «Національна безпека України» [Електронний ресурc] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
59. Дистанційний курс з дисципліни «Фінансова санація і банкрутство підприємств» [Електронний ресурc] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
60. Дистанційний курс з дисципліни «Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання» [Електронний ресурc] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
61. Дистанційний курс з дисципліни «Проєктне фінансування» [Електронний ресурc] – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1. Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
2. Куратор академічної групи.

Підвищення кваліфікації
1. Wyzsza Szkola Humanistyczno Ekonomiczna Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne Wyższa. Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Brzeg) Kielce, Poland (20.01 -30.01.21р.). Тема доповіді. Впровадження новітніх підходів при викладанні дисциплін фахового спрямування спец. "Фінанси, банківська справа та страхування". Сертифікат. Innovation Educational technologies: European experience and its application in internship in economics and management by the specialization 072 "Finance, Banking and insurance" 180 год (6 кредитів ECTS).
2. Участь у міжнародній кампанії з фінансової обізнаності "Всесвітній тиждень грошей" (Global Money Week 22-26.03.2021). Сертифікат тренера з фінансової грамотності.
3. Навчально-методичний семінар “Джерела стресу та методи підвищення стресостійкості учасників освітнього процесу” (18.10-29.10.2021р). Сертифікат про участь (30 год. 1 кредит).
4. Програма "Методика викладання та педагогічна майстерність" (16.02-03.03.2023р.). Сертифікат про участь (№ 28/16 від 06.03.2023р.) 30 год (1 кредит ECTS)

Перелік нагород та заохочень
1. Диплом лауреата обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації (2013 р.)
2. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р.)
3. Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2020 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен